eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grudziądz › Dostawa wraz z uruchomieniem stołów chłodniczych i kutrów gastronomicznych - 83/2023Ogłoszenie z dnia 2023-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa wraz z uruchomieniem stołów chłodniczych i kutrów gastronomicznych - 83/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 13 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 340907277

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Czwartaków 3

1.5.2.) Miejscowość: Grudziądz

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-300

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.7.) Numer telefonu: 261483290

1.5.8.) Numer faksu: 261483222

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 13wog.przetargi@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.13wog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wraz z uruchomieniem stołów chłodniczych i kutrów gastronomicznych - 83/2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2ee37619-5dd5-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00418718

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/13wog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/13wog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: ►Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
►Dokumenty, oświadczenia składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.
►Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452) oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415).
►Szczegółowa instrukcja użytkowania platformy Wykonawcy SmartPZP dostępna jest na stronie Platformy https://portal.smartpzp.pl/13wog/elearning.
►Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Systemu można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
►Korzystanie z Systemu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, z którego korzystają użytkownicy Wykonawcy, następujących minimalnych wymagań technicznych i specyfiki połączenia: posiadanie komputera o parametrach umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania:
- w zakresie podstawowych funkcjonalności – przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów:
a) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - Lub ich nowsze wersje;
b)przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera w ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11;
c) Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox,Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek;
- w zakresie składania podpisu kwalifikowanego (za pośrednictwem platformy SmartPZP):
a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre);
b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web;
c) oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym. Instrukcja instalowania oprogramowania wskazanego w punktach a, b i c powyżej znajduje się w Systemie w zakładce E-learning.
►Za datę przekazania i odbioru danych, w szczególności oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę zapisania pliku na serwerze Systemu. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Systemu.
►Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego następująco: w zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) Wykonawca dołącza do Systemu uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny):
1) dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać formatem PAdES;
2) Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy użyć formatu XAdES.
►Dopuszcza się w przypadkach wystąpienia awarii systemu np. braku działania platformy zakupowej kontakt e-mail: 13wog.przetargi@ron.mil.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
►Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy;
► w sprawach związanych z danymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych - p. Moniką Kurzawa, poprzez e-mail: 13wog.iodo@ron.mil.pl lub kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres 13 WOG – ul. Czwartaków 3, 86-300 Grudziądz;
►dane osobowe wynikające ze złożonych dokumentów, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarciem umowy i jej realizacją, dochodzeniem ewentualnych roszczeń, podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych po stronie Zamawiającego;
►odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy p.z.p., oraz podmiotom / osobom w zakresie procesu i zarządzania 13WOG w tym dostawcom usług teleinformatycznych, księgowych, prawnych, doradczych, kurierskich i pocztowych, archiwizacyjnych, związanych z utylizacją dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe, pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki służbowe;
►dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy p.z.p. oraz przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w związku z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt 13 WOG, przez okres 5 lat od dnia udzielenia zamówienia, przez czas trwania umowy, okres gwarancji oraz czas na dochodzenie ewentualnych roszczeń, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
►obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy p.z.p. m.in. dotyczą uniemożliwienia przeprowadzenia postępowania z udziałem podmiotu, który nie dopełnił wymagań o których mowa lub niemożliwością zawarcia z nim umowy z przyczyn leżących po jego stronie.
Zamawiający wskazuje, że Wykonawca jest zobowiązany do realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 lub / i art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i których dane Zamawiający pośrednio pozyskał / pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): ►Udostępniający / wskazujący dane osobowe po stronie Wykonawcy, ma prawo: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych odpowiednio osoby dotyczącej; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie danych osobowych odpowiednio dotyczących narusza przepisy RODO.
►Udostępniającemu / wskazującemu dane osobowe po stronie Wykonawcy, nie przysługuje: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 83/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa stołów chłodniczych wraz z uruchomieniem oraz przeprowadzeniem jednorazowego szkolenia personelu z obsługi i eksploatacji urządzeń, zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiającego normami oraz asortymentem, ilościami i wymaganiami oraz zgodnie z warunkami w terminie do 40 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Zadanie 1/2:
Dostawa stołów chłodniczych wraz z uruchomieniem - zakres podstawowy ilość szt. 3, zakres opcji ilość szt. 1.

Miejsce dostawy:
- zakres podstawowy: 4 Pułk Chemiczny, ul. Czwartaków 1, 87-300 Brodnica (2szt.), Centrum Szkolenia Logistyki, ul. Dworcowa 6A, 86-134 Grupa (1 szt.);
- zakres opcji: Centrum Szkolenia Logistyki, ul. Dworcowa 6A, 86-134 Grupa (1 szt.).

Wymagania ogólne dla oferowanego przedmiotu zamówienia:
1) Dostarczony przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, bez znamion użytkowania, pełnowartościowy, kompletny, w pierwszej kategorii.
2) Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania jakościowe i właściwości określone przez Zamawiającego i producenta danego wyrobu oraz gwarantować bezpieczeństwo, funkcjonalność i niezawodność wykorzystania w zakresie swego przeznaczenia.
3) Przedmiot zamówienia w danej pozycji asortymentowej dostarczony do Zamawiającego winien być jednakowy tj. o takich samym uwarunkowaniach technicznych, kolorystyce, modelu, właściwościach zarówno w zakresie podstawowym jak i opcjonalnym.
4) Przedmiot zamówienia musi być dostarczony w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu, bez uszkodzonych zabezpieczeń stosowanych przez producenta (np. plomba, oryginalna taśma) i/lub w sposób zapewniający zachowanie ich właściwości oraz parametrów użytkowych podczas transportu.
5) Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt dostarczyć, rozładować, zapewnić wniesienie dostarczonych produktów do pomieszczenia wskazanego przez pracownika Zamawiającego oraz uruchomić urządzenia, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego o terminie dostawy.
6) Wykonawca zabezpieczy należycie towar na czas przewozu i ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę i jakość przedmiotu zamówienia do czasu protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.
7) Wykonawca zobowiązany jest do jednorazowego przeszkolenia personelu z obsługi i eksploatacji urządzeń. Szkolenie powinno zostać przeprowadzone, przed oddaniem do eksploatacji instalacji i urządzenia, m. in. w zakresie obsługi codziennej, obsługi okresowej, BHP.
8) Zakres przedmiotu zamówienia jest realizowany we własnym zakresie Wykonawcy. Cena za oferowany przedmiot zamówienia powinna uwzględniać kompleksowe wykonanie wymaganego zakresu zamówienia (łącznie z kosztami materiałów związanych z uruchomieniem urządzeń).
9) Przedmiot zamówienia powinien posiadać minimum 24-miesiące gwarancji licząc od daty protokolarnego odbioru dostawy wraz z montażem.
10) Zamawiający żąda, aby wraz z dostawą Wykonawca dostarczył, obowiązujący w Służbie Żywnościowej, wypełniony „Dowód urządzenia”. Niewypełniony „Dowód urządzeń” Zamawiający dostarczy Wykonawcy na etapie podpisania umowy.
Wykonawca wypełnia „Dowód Urządzenia” w części dotyczącej gwarancji.

Na terenach administrowanych przez 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, w tym przeciwdziałaniu niekontrolowanemu zbieraniu informacji dotyczących obiektów wojskowych i innych wrażliwych danych zakazuje się Wykonawcy używania aparatów latających nad terenami wojskowymi, wykonywania zdjęć itp., przy czym zakaz dotyczy wszystkich pracowników Wykonawcy i innych osób biorących udział w realizacji niniejszej umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 42513000-5 - Urządzenia chłodnicze i mrożące

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zgodnie z treścią art. 441 ustawy Pzp (prawo opcji) Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zakresu podstawowego zamówienia o 1 sztukę urządzenia w każdym z zadań.
Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w każdym z zadań w sytuacji zwiększonego zapotrzebowania na urządzenia będące przedmiotem zadań, w sytuacji nieprzewidzianego zwiększenia liczby żywionych.
Zamówienie w ramach opcji realizowane będzie według cen jednostkowych określonych w umowie na podstawie wysłanego do Wykonawcy w formie elektronicznej zamówienia.
Termin realizacji zamówienia w ramach opcji wynosi 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zamówienia przez Wykonawcę.
Zamawiający jest uprawniony do korzystania w prawa opcji w terminie 40 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy i nie będzie wymagało sporządzenia aneksu do umowy, ale będzie przez Służbę Żywnościową pisemnie udokumentowane.
Dostawa winna być zrealizowana zgodnie z warunkami umowy i cenami jednostkowymi.
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w wypadku braku realizacji umowy z uwzględnieniem prawa opcji.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy nie podlegającemu wykluczeniu, którego oferta uzyska największą liczbę punktów i jednocześnie spełni wszystkie wymagania przedmiotowe określone w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa kutrów gastronomicznych wraz z uruchomieniem oraz przeprowadzeniem jednorazowego szkolenia personelu z obsługi i eksploatacji urządzeń, zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiającego normami oraz asortymentem, ilościami i wymaganiami oraz zgodnie z warunkami w terminie do 40 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Zadanie 2/2:
Dostawa kutrów gastronomicznych wraz z uruchomieniem - zakres podstawowy ilość szt. 3, zakres opcji ilość szt. 1.

Miejsce dostawy:
- zakres podstawowy: 4 Pułk Chemiczny, ul. Czwartaków 1, 87-300 Brodnica (1 szt.), Centrum Szkolenia Logistyki, ul. Dworcowa 6A, 86-134 Grupa (1 szt.), 3 Batalion Drogowo-Mostowy, Al. 3 Maja 4, 86-200 Chełmno (1 szt.);
- zakres opcji: Centrum Szkolenia Logistyki, ul. Jagiełły 9, 86-300 Grudziądz (1 szt.).

Wymagania ogólne dla oferowanego przedmiotu zamówienia:
1) Dostarczony przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, bez znamion użytkowania, pełnowartościowy, kompletny, w pierwszej kategorii.
2) Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania jakościowe i właściwości określone przez Zamawiającego i producenta danego wyrobu oraz gwarantować bezpieczeństwo, funkcjonalność i niezawodność wykorzystania w zakresie swego przeznaczenia.
3) Przedmiot zamówienia w danej pozycji asortymentowej dostarczony do Zamawiającego winien być jednakowy tj. o takich samym uwarunkowaniach technicznych, kolorystyce, modelu, właściwościach zarówno w zakresie podstawowym jak i opcjonalnym.
4) Przedmiot zamówienia musi być dostarczony w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu, bez uszkodzonych zabezpieczeń stosowanych przez producenta (np. plomba, oryginalna taśma) i/lub w sposób zapewniający zachowanie ich właściwości oraz parametrów użytkowych podczas transportu.
5) Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt dostarczyć, rozładować, zapewnić wniesienie dostarczonych produktów do pomieszczenia wskazanego przez pracownika Zamawiającego oraz uruchomić urządzenia, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego o terminie dostawy.
6) Wykonawca zabezpieczy należycie towar na czas przewozu i ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę i jakość przedmiotu zamówienia do czasu protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.
7) Wykonawca zobowiązany jest do jednorazowego przeszkolenia personelu z obsługi i eksploatacji urządzeń. Szkolenie powinno zostać przeprowadzone, przed oddaniem do eksploatacji instalacji i urządzenia, m. in. w zakresie obsługi codziennej, obsługi okresowej, BHP oraz obsługi wyposażenia.
8) Zakres przedmiotu zamówienia jest realizowany we własnym zakresie Wykonawcy. Cena za oferowany przedmiot zamówienia powinna uwzględniać kompleksowe wykonanie wymaganego zakresu zamówienia (łącznie z kosztami materiałów związanych z uruchomieniem urządzeń).
9) Przedmiot zamówienia powinien posiadać minimum 24-miesiące gwarancji licząc od daty protokolarnego odbioru dostawy wraz z montażem.
10) Zamawiający żąda, aby wraz z dostawą Wykonawca dostarczył, obowiązujący w Służbie Żywnościowej, wypełniony „Dowód urządzenia”. Niewypełniony „Dowód urządzeń” Zamawiający dostarczy Wykonawcy na etapie podpisania umowy.
Wykonawca wypełnia „Dowód Urządzenia” w części dotyczącej gwarancji.

Na terenach administrowanych przez 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, w tym przeciwdziałaniu niekontrolowanemu zbieraniu informacji dotyczących obiektów wojskowych i innych wrażliwych danych zakazuje się Wykonawcy używania aparatów latających nad terenami wojskowymi, wykonywania zdjęć itp., przy czym zakaz dotyczy wszystkich pracowników Wykonawcy i innych osób biorących udział w realizacji niniejszej umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39314000-6 - Przemysłowy sprzęt kuchenny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zgodnie z treścią art. 441 ustawy Pzp (prawo opcji) Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zakresu podstawowego zamówienia o 1 sztukę urządzenia w każdym z zadań.
Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w każdym z zadań w sytuacji zwiększonego zapotrzebowania na urządzenia będące przedmiotem zadań, w sytuacji nieprzewidzianego zwiększenia liczby żywionych.
Zamówienie w ramach opcji realizowane będzie według cen jednostkowych określonych w umowie na podstawie wysłanego do Wykonawcy w formie elektronicznej zamówienia.
Termin realizacji zamówienia w ramach opcji wynosi 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zamówienia przez Wykonawcę.
Zamawiający jest uprawniony do korzystania w prawa opcji w terminie 40 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy i nie będzie wymagało sporządzenia aneksu do umowy, ale będzie przez Służbę Żywnościową pisemnie udokumentowane.
Dostawa winna być zrealizowana zgodnie z warunkami umowy i cenami jednostkowymi.
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w wypadku braku realizacji umowy z uwzględnieniem prawa opcji.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy nie podlegającemu wykluczeniu, którego oferta uzyska największą liczbę punktów i jednocześnie spełni wszystkie wymagania przedmiotowe określone w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy (art. 108 ustawy Pzp) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r., poz. 1497).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Spełnianie wymagań Zamawiającego w postępowaniu nastąpi w myśl zasady spełnia/nie spełnia zgodnie z oświadczeniem złożonym na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP oraz oświadczeń zawartych w Informacji o Wykonawcy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Przedmiotowe środki dowodowe - dokumenty potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć opisy / karty katalogowe lub inną dokumentację techniczną oferowanych modeli i typów urządzeń, obrazujący zaoferowany przedmiot zamówienia, z których będą wynikały parametry w zakresie spełnienia wymagań WTT, oraz wykaz wyposażenia dodatkowego.
Z przedmiotowych środków dowodowych winno wynikać:
- nazwa handlowa produktu i nazwa producenta;
- funkcja;
- właściwości techniczne;
- wymagania technologiczne;
- Wykonawca jest zobowiązany również do wykazania pozostałego wyposażenia.
Zamawiający dopuszcza wydruki etykiet z Internetu, kopię, zdjęcie, opis itp. z zastrzeżeniem, że z tych dokumentów będą wynikać parametry co najmniej określone przez Zamawiającego i dane identyfikujące urządzenia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Każdy Wykonawca do upływu terminu składania ofert zobowiązany jest złożyć:
1) Formularz ofertowy (oferowane ceny) wraz z częścią ogólną;
2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (art. 108 ustawy Pzp) - aktualne na dzień składania ofert;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 58 ustawy Pzp, brak podstaw do wykluczenia musi wykazać każdy z Wykonawców składając odrębnie wymagane oświadczenia.
3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r., poz. 1497) - aktualne na dzień składania ofert.
4) Pełnomocnictwo do działania innych/ej osób/y w imieniu Wykonawcy w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictwa – o ile dotyczy.
Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy.
Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

►Zamawiający żąda od Wykonawców składających ofertę wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert ogółem 1.500,00 zł, w tym:
- w zakresie zadania nr 1 w wysokości 600,00 zł:
- w zakresie zadania nr 2 w wysokości 900,00 zł:
►Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą.
►Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 14) Ustawy.
►Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2022 r. poz. 2080).
►W przypadku wniesienia wadium w formie określonej w pkt. 2-3, z jej treści powinno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego (w terminie związania ofertą) zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 Ustawy.
►Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
NBP ODDZIAŁ OKRĘGOWY W BYDGOSZCZY
54 1010 1078 0105 5913 9120 2000
Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
►Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w pkt. 2-4, należy przekazać wraz z ofertą za pośrednictwem platformy zakupowej: https://portal.smartpzp.pl/13wog
Dokument winien być wniesiony w oryginale w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta.
►Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien podać: nazwę przedmiotu zamówienia, numer sprawy oraz numer rachunku (dotyczy formy pieniężnej), na który należy zwrócić wadium.
►Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni wszystkim Wykonawcom w okolicznościach opisanych w art. 98 ust. 1 i 2 Ustawy.
►Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 98 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
►Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (ZNWU).
► Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na pisemny wniosek Wykonawcy (osoby upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy), który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
►Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. lub art. 128 ust. 1 Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia , o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, np. łącząc się w konsorcja lub spółki cywilne lub inną formę prawną.
1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu.
2) Przepisy dotyczące „pojedynczego” Wykonawcy stosuje się odpowiednio i takim samym skutkiem prawnym do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku, o którym mowa Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo uprawniające do wykonywania określonych czynności w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego.
4) Dokumenty składane przez członków konsorcjum czy wspólników spółki cywilnej, w tym oświadczenia muszą być podpisane przez wyznaczonego pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania danego podmiotu.
5) W toku postępowania wszelka korespondencja ze strony Zamawiającego będzie kierowana do pełnomocnika danego podmiotu ubiegającego się wspólnie o zamówienie.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa uprawniającego do wykonywania określonych czynności w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-09 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/13wog

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-09 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

►Wykonawca przekazując informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa jest zobowiązany do wykazania spełnienia przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. w tym: jaką wartość gospodarczą te informacje stanowią oraz czy są one w jakikolwiek sposób dostępne dla innych podmiotów.
Zastrzeżenie „tajemnica przedsiębiorstwa” Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa – art. 18 ust. 3 ustawy Pzp.

►Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione w tym zakresie przez Wykonawców.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.