eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poddębice › "Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Poddębicach"Ogłoszenie z dnia 2023-09-28

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Liceum
Ogólnokształcącym w Poddębicach”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT PODDĘBICKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934826

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Łęczycka 16

1.5.2.) Miejscowość: Poddębice

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-200

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: powiat@poddebicki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.poddebicki.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Liceum
Ogólnokształcącym w Poddębicach”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-43b348c6-4bde-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00418712

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00040598/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Poddębicach”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00382068

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Uzasadnienie faktyczne
Ogłoszone wcześniej postępowanie zostało unieważnione, ponieważ wszystkie złożone oferty zostały odrzucone. Podstawą unieważnienia był art. 255 ust 2 ustawy Pzp. (wszystkie złożone oferty ze względu na niezgodność z warunkami zamówienia)
Z postępowania odrzucono wszystkie złożone oferty ze względu na niezłożenie w przewidzianym terminie przedmiotowych środków dowodowych (art. 226 ust 1 pkt 2 c).
Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 305 pkt 2 ustawy Pzp warunkiem udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki, jest sytuacja, kiedy w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym nie złożono żadnej oferty albo wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust 1 pkt 2 lub 5, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Wszystkie warunki zostały spełnione, dlatego tez zastosowano wybrany tryb udzielenia zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PRI.272.6.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Poddębicach

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45236119-7 - Naprawa boisk sportowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Multi Set sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6222814083

7.3.3) Ulica: Południowa 32 a

7.3.4) Miejscowość: Ostrów Wielkopolski

7.3.5) Kod pocztowy: 63-400

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 229468,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-15

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.