eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Parczew › Usługi zimowego utrzymania dróg w sezonie 2023/2024Ogłoszenie z dnia 2023-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi zimowego utrzymania dróg w sezonie 2023/2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Parczewie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 030238793

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościelna 32

1.5.2.) Miejscowość: Parczew

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-200

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: 833551794

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdpparczew@parczew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zdpparczew.bip.lubelskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi zimowego utrzymania dróg w sezonie 2023/2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ab4249fa-5deb-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00418628

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00020149/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2023/2024

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zdpparczew.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zdpparczew.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: : 1.Przekazywania przez strony
postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:
1.1.Za pośrednictwem Platformy: https://zdpparczew.ezamawiajacy.pl w sekcji „Korespondencja”.
2. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę.
3. Zakładanie kąta w Platformie;
3.1.zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Zarząd Dróg Powiatowych w
Parczewie;
https://zdpparczew.ezamawiajacy.pl/, lub https://oneplace.marketplanet.pl.
3.2.Wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony
https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego
konta.
3.3.Rejestracja konta następuje automatycznie poprzez:
3.3.1.podpisanie się pod wnioskiem podpisem elektronicznym lub
3.3.2.kontakt z numerem telefonu podanym w potwierdzeniu lub
3.3.3.jeżeli użytkownik nie podpisze się na wniosku ani nie skontaktuje się telefonicznie. Konto zostanie aktywowane w
ciągu maksymalnie 6 godzin roboczych
3.4.Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę
ich wysłania za pośrednictwem sekcji „Korespondencja”.
4.Zadawanie pytań do treści SWZ za pośrednictwem Platformy:
a) bez logowania – poprzez funkcjonalność „Zadaj pytanie”,
b) poprzez funkcjonalność „Przystąp do postępowania” i po zalogowaniu się na konto użytkownika w zakładce
„Korespondencja”.
5.Treść pytań z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu modyfikacji SWZ, Zamawiający przekaże przez Platformę
Zakupową.
6.W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, należy się kontaktować pod nr tel.
+48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl
7.Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:
7.1.dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
7.2.dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem.
W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem.
8.Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
8.1.Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
8.2.Komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej
przeglądarki internetowej;8.3.Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta obsługująca
TLS 1.2;8.4.Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
9.Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 2 GB w txt, rtf, pdf ,xps, odt,
ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a,
mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC,
XMLenc.10.Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
10.1.Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany –
format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po
upływie terminu otwarcia ofert.
11.Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków pełny zakres wymagań został określony w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): informacje dotyczące RODO znajdują się w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): informacje dotyczące RODO znajdują się w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDP.2311.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1 : Wykonywanie zamówienia polegającego na zwalczaniu śliskości i odśnieżaniu dróg powiatowych nr 1228L , 1601L, 1247L, 1602L, 1609L,1261L na terenie Gminy Milanów z punktu dyspozycyjnego — siedziby OD w Parczewie ul. Mickiewicza lub z punktu na terenie Gminy Milanów

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Usługi wymienione powyżej (zadania nr 1-5) w zakresie nie przekraczającym 150% zamówienia podstawowego (wartościowo) dla każdego z zadań odrębnie.
Szczegółowe wymagania dotyczące sposobu udzielenia zamówienia w ramach prawa opcji zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy §11. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w sytuacji warunków atmosferycznych umożliwiających rozszerzenie zamówienia oraz potrzeb Zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2: Wykonywanie zamówienia polegającego na zwalczaniu śliskości i odśnieżaniu dróg powiatowych nr 1610L, 1258L, 1611L, 1612L, 1555L, na terenie gminy Siemień z punktu dyspozycyjnego — siedziby OD w Parczewie ul. Mickiewicza lub z punktu na terenie Gminy Siemień

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Usługi wymienione powyżej (zadania nr 1-5) w zakresie nie przekraczającym 150% zamówienia podstawowego (wartościowo) dla każdego z zadań odrębnie.
Szczegółowe wymagania dotyczące sposobu udzielenia zamówienia w ramach prawa opcji zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy §11. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w sytuacji warunków atmosferycznych umożliwiających rozszerzenie zamówienia oraz potrzeb Zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 3: Wykonywanie zamówienia polegającego na zwalczaniu śliskości i odśnieżaniu dróg powiatowych nr 1567L, 1613L, 1614L, 1638L, 1096L, 1569L na terenie Gminy Dębowa Kłoda z punktu dyspozycyjnego – siedziby OD w Parczewie ul. Mickiewicza lub z punktu na terenie Gminy Dębowa Kłoda

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Usługi wymienione powyżej (zadania nr 1-5) w zakresie nie przekraczającym 150% zamówienia podstawowego (wartościowo) dla każdego z zadań odrębnie.
Szczegółowe wymagania dotyczące sposobu udzielenia zamówienia w ramach prawa opcji zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy §11. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w sytuacji warunków atmosferycznych umożliwiających rozszerzenie zamówienia oraz potrzeb Zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 4: Wykonywanie zamówienia polegającego na zwalczaniu śliskości i odśnieżaniu dróg powiatowych nr 1616L, 1615L, 1096L, 1095L, 1619L, 1618L na terenie Gminy Podedwórze z punktu dyspozycyjnego — siedziby OD w Parczewie ul. Mickiewicza lub z punktu na terenie Gminy Podedwórze

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Usługi wymienione powyżej (zadania nr 1-5) w zakresie nie przekraczającym 150% zamówienia podstawowego (wartościowo) dla każdego z zadań odrębnie.
Szczegółowe wymagania dotyczące sposobu udzielenia zamówienia w ramach prawa opcji zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy §11. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w sytuacji warunków atmosferycznych umożliwiających rozszerzenie zamówienia oraz potrzeb Zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 5: Wykonywanie zamówienia polegającego na zwalczaniu śliskości i odśnieżaniu dróg powiatowych nr 1604L, 1095L, 1099L, 1600L, 1605L, 1618L na terenie Gminy Jabłoń z punktu dyspozycyjnego — siedziby OD w Parczewie ul. Mickiewicza lub z punktu na terenie Gminy Jabłoń

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Usługi wymienione powyżej (zadania nr 1-5) w zakresie nie przekraczającym 150% zamówienia podstawowego (wartościowo) dla każdego z zadań odrębnie.
Szczegółowe wymagania dotyczące sposobu udzielenia zamówienia w ramach prawa opcji zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy §11. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w sytuacji warunków atmosferycznych umożliwiających rozszerzenie zamówienia oraz potrzeb Zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat ( minimum 1 sezon zimowy) przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie usługi zimowego utrzymania dróg o wartości co najmniej 30 000,00zł brutto. W przypadku składania ofert na więcej niż 1 zadanie, powyższe wymagania dla poszczególnych zadań nie podlegają sumowaniu, np. posiadanie wskazanego wyżej doświadczenia o wartości 30 000,00 zł brutto uprawnia Wykonawcę do złożenia oferty na wszystkie zadania.
Wzór wykazu stanowi załącznik 6 do SWZ.
2) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym: Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował (wraz z podstawą dysponowania) stosownie do oferowanego zakresu zamówienia sprzętem i środkami transportu (zgodnie z załącznikiem 7 do SWZ Wykaz urządzeń technicznych) Odpowiednio co najmniej
a) Nośnik solarki opłużonej pługiem średnim samochód ciężarowy z napędem na 2 lub więcej osi lub pojazd równoważny 1szt na każde zadanie
b) Urządzenie z własnym napędem spalinowym zapewniające sprawny ( do 20 minut) załadunek solarek materiałem do zwalczania śliskości 1szt.
c) Nośnik pługa średniego samochód z napędem na 2 lub więcej osi 1 szt na każde zadanie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XI ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty
w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanych w projektowanych warunkach umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zdpparczew.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-06 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 180 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wyklucza wykonawców wobec których zachodzi przesłanka o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.