eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pleszew › Dostawa żywności - produkty mleczarskieOgłoszenie z dnia 2022-11-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa żywności - produkty mleczarskie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Pleszewie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 251012394

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Wojska Polskiego 21

1.5.2.) Miejscowość: Pleszew

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-300

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ckiwpleszew@ohp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ckiw-pleszew-bip.ohp.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa żywności - produkty mleczarskie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8eedc6fc-4485-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00418515

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00377930/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BSIZP-12-2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 14518 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów mleczarskich. Zakres rzeczowy w szczególności obejmuje:
LP. NAZWA TOWARU J.M. ILOŚĆ
1 Jogurt naturalny 350g szt. 5
2 Jogurty smakowe 150g szt. 40
3 Jogurt do picia różne smaki 250g szt. 50
4 Jogurt HoHO 100g szt. 25
5 Jogurt MiaMu 125g szt. 25
6 Jogurty z owsianką 180g szt. 40
7 Jogurty TYPU GRECKIEGO 400g szt. 5
8 Ser topiony mix różne smaki 140g szt. 150
9 Masełko Ekstra 15 g x 45 szt. szt. 4
10 Mleko smakowe UHT - 200ml szt. 25
11 Mleko w plastykowej butelce – poj. 1l -3,2% szt. 250
12 Mleko UHT – poj. 1l - 1,5% szt. 50
13 Mleko UHT – poj. 1l -3,2% szt. 200
14 Ser topiony różne smaki 100 g szt. 100
15 Ser topiony gołda op. 136 g(8 szt. x 17g) szt. 25
16 Serek fromage różne smaki - 80 g szt. 25
17 Ser sokół (blok) kg 5
18 Ser gołda szlachetna (blok) kg 15
19 Ser topiony kiełbaski 100g szt. 25
20 Ser żółty z Koźmina (blok) kg 100
21 Ser żółty polski z dziurami (blok) kg 15
22 Ser żółty sokole oko ( blok) kg 15
23 Ser żółty salami (blok) kg 25
24 Serek wypasiony różne smaki 125 g szt. 200
25 Śmietana 18% kubek 400 ml szt. 20
26 Twaróg półtłusty - 500 g kg 15
27 Ser plastry opa.130g szt. 120
28 Śmietana UHT 12% poj.500 ml szt. 15
29 Śmietana UHT 30% poj.1I szt. 5
30 Śmietana UHT 30% poj.500ml szt. 5
31 Ser Fawita 270 g szt. 10
32 Twaróg półtłusty śmietankowy 300g szt. 15
33 Serki wiejskie ziarniste smakowe 150g szt. 50
34 Masło śmietankowe 60 % tłuszczu - 200 g szt. 100
35 Masło 82% tłuszczu - 200 g szt. 500
36 Masło klarowane - 1 kg szt. 5
37 Serek typu DANIO - 150 g szt. 25
38 Twaróg sernikowy 1 kg ( wiaderko) szt. 10
39 Twaróg półtłusty - 230 g szt. 20
40 Twarożek ziarnisty 500g szt. 25
41 Margaryna palma - 250 g - Kraszewice szt. 15
42 Maślanka 1l szt. 5
43 Ser Mozzarella mini - 250 g szt. 5
44 Ser Mozzarella -( blok) kg 5
45 Ser Mascarpone - 500g szt. 5
46 Ser Mascarpone - 250g szt. 5
47 Ser rolada ustrzycka wędzona ( blok) szt. 5
48 Ser Mozzarella max- 250 g szt. 15
49 Ser mój ulubiony - 1 kg ( wiaderko ) szt. 5
50 Ser mój ulubiony - 700 g szt. 15
51 Twarożek ziarnisty 200g szt. 50

4.5.3.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 17557,10 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 17557,10 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 17557,10 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7220002329

7.3.3) Ulica: Ludowa 122

7.3.4) Miejscowość: Wysokie Mazowieckie

7.3.5) Kod pocztowy: 18-200

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1755710 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.