eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Prace remontowo-modernizacyjne stacji uzdatniania wody i dachu budynku hotelowego, mających na celu poprawę stanu technicznego i sanitarnego w SPSZOZ Zdroje w SzczecinieOgłoszenie z dnia 2022-11-02

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Prace remontowo-modernizacyjne stacji uzdatniania wody i dachu budynku hotelowego, mających na celu poprawę stanu technicznego i sanitarnego w SPSZOZ Zdroje w Szczecinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdroje"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000291411

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: MĄCZNA 4

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-780

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: org@zoz-zdroje.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpital-zdroje.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Prace remontowo-modernizacyjne stacji uzdatniania wody i dachu budynku hotelowego, mających na celu poprawę stanu technicznego i sanitarnego w SPSZOZ Zdroje w Szczecinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1befd662-5382-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00418489

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00089059/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Remont-modernizacja stacji uzdatniania wody i dachu bud. hotelowego - Mączna 4 oraz roboty instalacyjne w poradniach - ul. Św. Wojciecha celem poprawy stanu techn.- sanit. w SPSZOZ Zdroje

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00406835/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Podstawą udzielenia zamówienia publicznego w trybie „zamówienia z wolnej ręki” jest art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp. Zamawiający w dniu 22.02.2022 r. zawarł umowę nr 54/3720/2022 na modernizację części pomieszczeń przyziemia pawilonu nr 1 dla potrzeb rezonansu magnetycznego w SPSZOZ „Zdroje". Zamawiający przewidział w ogłoszeniu możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z zakresem przedmiotu zamówienia podstawowego o wartości do 30% zamówienia podstawowego. Zamówienie polega na powtórzeniu podobnych robót budowlanych przez dotychczasowego wykonawcę w zakresie modernizacji, przebudowy, rozbudowy i remontu budynku.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 37/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje prace remontowo-modernizacyjne stacji uzdatniania wody i dachu budynku hotelowego znajdujących się na terenie SPSZOZ „Zdroje”, mających na celu poprawę stanu technicznego i sanitarnego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 214999,08 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 214999,08 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 214999,08 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Piotr Latuszek prowadzący działalność gospodarczą: Sigma - Firma Ogólnobudowlana Latuszek Piotr

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 8511902995

7.3.4) Miejscowość: Szczecin

7.3.5) Kod pocztowy: 71-083

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 214999,08 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.