eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kielce › Sukcesywne dostawy leku koniecznego do szybkiego odwrócenia działania przeciwzakrzepowego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w KielcachOgłoszenie z dnia 2023-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne dostawy leku koniecznego do szybkiego odwrócenia działania przeciwzakrzepowego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Szpital Zespolony

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000289785

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grunwaldzka 45

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-736

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: magdalena.kuszewska@wszzkielce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wszzkielce.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy leku koniecznego do szybkiego odwrócenia działania przeciwzakrzepowego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7e38d15a-5de9-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00418440

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00084766/29/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.62 Zakup produktu leczniczego przeciwzakrzepowego do zabiegów chirurgicznych.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7e38d15a-5de9-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej, adres e-mail magdalena.kuszewska@wszzkielce.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa
Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w
zakładce „Centrum Pomocy”.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: EZ/206/2023/MK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leku koniecznego do szybkiego odwrócenia działania przeciwzakrzepowego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości określono w Załączniku nr 2 do SWZ – formularz asortymentowo - cenowy.
Informacje w zakresie zasad realizacji dostawy, gwarancji oraz wynagrodzenia zawiera Załącznik nr 3 do SWZ – projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów obliczoną na podstawie zsumowania liczby punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert (cena+ termin realizacji zamówienia + płatność faktury).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 oraz 109 ust 1 pkt 5), 7), 8) oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) oraz spełniają poniżej określone warunki tj.:

1) posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów rozumiane jako:

Wykonawca posiada aktualne zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej – prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie zaopatrywania podmiotów leczniczych (prowadzenie składu konsygnacyjnego) wytwarzanie lub import produktów leczniczych - stosownie do przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2022r. poz. 2301 ze zm.) lub inne zezwolenie, decyzję administracyjną wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie którego Wykonawca świadczy dostawy w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) każdy z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie artykułów opisanych w SWZ, natomiast warunki udziału w postepowaniu określone w pkt 11 ppkt. 1 może spełniać jeden z wykonawców samodzielnie, lub wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Aktualne zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej – prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie zaopatrywania podmiotów leczniczych (prowadzenie składu konsygnacyjnego) wytwarzanie lub import produktów leczniczych - stosownie do przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2022r. poz. 2301 ze zm.) lub inne zezwolenie, decyzję administracyjną wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie którego Wykonawca świadczy dostawy w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie Wykonawcy
o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo
oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - art. 108 ust 1
pkt 5 u.p.z.p
Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum,
wspólnicy spółki cywilnej) informację musi złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 u.p.z.p. w zakresie
podstaw wykluczenia z postepowania określonych w SWZ (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ) , o których mowa:
• w art. 108 ust 1 pkt 1, 2 ,3, 4, 6 u.p.z.p.,
• art. 109 ust 1 pkt 5 oraz pkt 7 – 8 u.p.z.p.
• art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835),
Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum,
wspólnicy spółki cywilnej) oświadczenie musi złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2) jeżeli wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów
udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 u.p.z.p. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe
potwierdzające brak podstaw do wykluczenia podmiotów udostepniających zasoby w następującym zakresie:,
a) oświadczenia podmiotu udostepniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125
ust 1 u.p.z.p. w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania określonych w SWZ (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do
SWZ), o których mowa:
• w art. 108 ust 1 pkt 1, 2 ,3, 4, 6 u.p.z.p.,
• art. 109 ust 1 pkt 5 oraz pkt 7 – 8 u.p.z.p.
• art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
UWAGA: Wyżej wymienione dokumenty w pkt 13 SWZ, składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona na wezwanie
Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym jednak niż 5 dni od otrzymania wezwania przez
Wykonawcę.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta Wykonawcy winna zawierać:
• wypełniony i podpisany formularz ofertowy - zgodny ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
• wypełniony i podpisany formularz asortymentowo cenowym - zgodny ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
-oświadczenie Wykonawcy, składane w oparciu o art. 125, iż nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108
ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7‒8 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz.
835) i spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4a i 4b do SWZ),
-oświadczenie podmiotu udostepniającego zasoby na zdolnościach lub sytuacji którego polega Wykonawca (art. 118
u.p.z.p.), składanego w oparciu o art. 125 ust 5 u.p.z.p., iż nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108
ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 5 i pkt 7‒8 i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz.
835) oraz odpowiednio, iż spełnienia warunki udziału w postepowaniu określone w SWZ w zakresie w jakim Wykonawca
powołuje się na ich zasoby (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5a i 5b do SWZ),
• oświadczenie w myśl postanowień art. 117 ust. 4 u.p.z.p., z którego wynikać winno, które usługi wchodzące w zakres
przedmiotu zamówienia będą realizowane przez poszczególnych wykonawców (oświadczenie składają wyłącznie podmioty
ubiegające się wspólnie o udzielenie zamówienia, w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej -
zgodny ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ),
• w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach
określonych w art. 118 ust 1 u.p.z.p. w celu oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostepniającymi
zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów Wykonawca składa zobowiązanie podmiotu udostępnianego
zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy
środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów
• aktualny dokument potwierdzający zasady reprezentacji wykonawcy tj. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru
Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru o ile nie jest on
dostępny w bezpłatnych i ogólnodostępnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy wykonawca wskazał
w formularzu ofertowym.
• w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania pełnomocnika
lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy,
• w przypadku oferty składanej przez wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (w szczególności
członków konsorcjum oraz wspólników spółki cywilnej) (art. 58 ust. 2 u.p.z.p.) – aktualny dokument potwierdzający
ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w/w wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy. Zamawiający dopuszcza złożenie umowy regulującej współpracę i zasady reprezentacji
podmiotów występujących wspólnie w szczególności umowę spółki cywilnej jako dokumentu równoważnego z
pełnomocnictwem.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony dopuszczają możliwość zmian umowy w następującym zakresie:
a) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy wskazanych w § 3 ust. 10,
b) zmiany danych wskazanych w komparycji umowy lub numeru konta do spełnienia świadczeń z umowy,
c) zmiany przywoływanych w przedmiotowej umowie oraz SWZ ustaw i rozporządzeń (zmiany przepisów bądź wymogów szczególnych dotyczących przedmiotu zamówienia),
d) w przypadkach określonych w art. 455 ust. 2 u.p.z.p.
e) zmiany podwykonawców na zasadach określonych w umowie.
2. Zmiany sposobu wykonania przedmiotu zamówienia (modyfikacja zakresu świadczenia):
a) zmiany leku/preparatu na inny równoważny lek/preparat w razie:
- czasowej niedostępności leku/preparatu objętego przedmiotem zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; w takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego w postaci elektronicznej na adres e-mail: apteka@wszzkielce.pl o czasowej niedostępności leku/preparatu i jej przyczynach, a Strony dopuszczają produkt zamienny na okres czasowej niedostępności leku/preparatu objętego przedmiotem zamówienia pod warunkiem, że będzie on spełniał wszystkie parametry opisane przez Kupującego;
- zmiany leku/preparatu objętego przedmiotem zamówienia w przypadku udokumentowanego, trwałego zaprzestania jego wytwarzania lub wygaśnięcia świadectwa jego rejestracji, dopuszczając produkt zamienny pod warunkiem, że będzie on spełniał wszystkie parametry opisane przez Kupującego;
b) zmiany dawki lub formy podawania leku/preparatu w przypadku:
- wprowadzenia do obrotu, w trakcie obowiązywania umowy, leku/preparatu w nowej dawce lub formie podawania lub
- gdy ze względu na uwarunkowania medyczne hospitalizowanych pacjentów zmiana taka będzie konieczna;
c) zmiany w zakresie: numeru katalogowego lub nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów i wielkości jednostkowej dawki - w przypadku wprowadzenia tego rodzaju zmian przez producenta;
d) zmiany terminu obowiązywania umowy o którym mowa w § 2 w przypadku niewykorzystania całej wartości umowy.
e) zwiększenie ilości zamawianego asortymentu w danej pozycji w stosunku do ilości objętej umową poprzez rezygnację z określonej ilości innego niewykorzystanego asortymentu na rzecz danej pozycji pod warunkiem, iż cena jednostkowa pozycji zwiększanej ilościowo oraz wartość umowy nie może ulec podwyższeniu;
f) w sytuacji gdy istnieje zasadność zwiększenia ilości zamawianego asortymentu przy jednoczesnym braku zmniejszenia innego asortymentu na rzecz danej pozycji (wprzód), Zamawiający dokumentuje medycznie uzasadnione zwiększenie ilości zamawianego asortymentu w danej pozycji w stosunku do ilości objętej umową i zobowiązuje się ograniczyć inny asortyment niewykorzystany (wprzód) do momentu osiągniecia górnej granicy wartości umowy.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 lit. a-f nie mogą skutkować zwiększeniem wysokości cen jednostkowych lub wartości całej umowy.
4. Zmiany wysokości należnego wynagrodzenia w odniesieniu do zobowiązań niezrealizowanych w przypadku:
a) w związku z właściwymi przepisami ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów wraz z właściwymi aktami wykonawczymi,
b) w przypadku ustawowej zmiany obowiązujących stawek podatku VAT oraz podatku akcyzowego w odniesieniu do asortymentu objętego umową,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy i Wykonawca w sposób obiektywny udowodni ich wielkość.
5. Zmiany umowy wymagają uprzedniej (tj. przed ich dokonaniem) pisemnej zgody Zamawiającego i dokonywane będą w formie pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmian, o których mowa w ust. 1 lit. a, b, c oraz ust. 2 lit. a-c i e-f, dla których skuteczności wystarczające jest zaakceptowane przez drugą Stronę oświadczenie jednej Strony w postaci pisemnej lub elektronicznej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami należy złożyć poprzez Platformę e-Zamówienia zgodnie z pkt. 16 SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-06 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.