eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › Całodobowe świadczenia zdrowotne dla pacjentów Izby WytrzeźwieńOgłoszenie z dnia 2022-11-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Całodobowe świadczenia zdrowotne dla pacjentów Izby Wytrzeźwień

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Usług Komunalnych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271048212

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Strzelców Bytomskich 25c

1.5.2.) Miejscowość: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-109

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mzuk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzuk.gliwice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://mzuk.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczne/13614

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Całodobowe świadczenia zdrowotne dla pacjentów Izby Wytrzeźwień

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-63e93933-38dd-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00418411

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017712/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Całodobowe świadczenia zdrowotne dla pacjentów Izby Wytrzeźwień

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00359183/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: MZUK-EPZ.50.91.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest całodobowe świadczenie zdrowotne dla pacjentów Izby Wytrzeźwień w Gliwicach przy ulicy Okopowej 6.
Zamówienie obejmuje:
1.Sprawowanie całodobowego nadzoru lekarskiego nad osobami przebywającymi w izbie wytrzeźwień.
2.Prowadzenie badań lekarskich osób doprowadzonych do izby wytrzeźwień.
3.Udzielanie pomocy doraźnej, która może być stosowana w izbie wytrzeźwień.
4.Stwierdzenie stanu nietrzeźwości uzasadniającego zatrzymanie w izbie wytrzeźwień oraz stwierdzenie braku przeciwwskazań do umieszczenia w izba wytrzeźwień.
5.Kierowanie do zakładu opieki zdrowotnej pacjentów izby wytrzeźwień, po stwierdzeniu takiej konieczności.
6.Sprawdzanie stanu zdrowia i zachowania pacjentów izby wytrzeźwień i przeprowadzanie w tym celu obchodu.
7.Wydawanie zleceń odnośnie stosowania obezwładniających pasów bezpieczeństwa w stosunku do osób, które działają na szkodę zdrowia i życia lub swym zachowaniem utrudniają personelowi izby wytrzeźwień wykonanie czynności.
8.Przeprowadzanie badań lekarskich osób zwalnianych z izby wytrzeźwień na zasadach objętych przepisami.
9.Prowadzenie niezbędnej dokumentacji lekarskiej.
10.Sporządzanie raportów z przebiegu dyżurów, z uwzględnieniem ilości zużytych leków oraz innych istotnych okoliczności.
11.Wykonywanie innych czynności lekarskich przynależnych izbie wytrzeźwień.
12.Określenie niezbędnych ilości środków farmaceutycznych, leków oraz sprzętu medycznego niezbędnych do prawidłowej obsługi pacjentów izby wytrzeźwień wspólnie z Zamawiającym.
13.Przestrzeganie terminów ważności leków, środków oraz wyrobów medycznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. 2014 r. poz. 1850).
14.Wykonawca zleca utylizację zużytych strzykawek, opatrunków oraz innych odpadów medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, na koszt Zamawiającego. Zwrot kosztów utylizacji nastąpi na podstawie refaktury wystawionej na Miejski Zarząd Usług Komunalnych.
15.Wykonawca zostanie obciążony kosztami działalności wykonawcy nie związanymi z izbą wytrzeźwień.
16.Przekazywanie medykamentów, sprzętu oraz wyposażenia gabinetu lekarskiego:
a)odbiór medykamentów, sprzętu oraz wyposażenia gabinetu lekarskiego po zakończeniu umowy lub jej rozwiązaniu bez względu na przyczynę zostanie dokonany komisyjnie przez osoby wyznaczone przez każdą ze stron,
b)w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy Wykonawca zobowiązuje się oddać gabinet lekarski z całym wyposażeniem w stanie niepogorszonym, wliczając w to normalne zużycie,
c)oddanie gabinetu lekarskiego lub jego wyposażenia w stanie pogorszonym upoważnia Zamawiającego do wykonania napraw na koszt Wykonawcy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85121000-3 - Usługi medyczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1182600,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1182600,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1182600,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Centrum Profilaktyki i Lecznictwa CENPIL Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9691227253

7.3.3) Ulica: Mechaników 9

7.3.4) Miejscowość: Gliwice

7.3.5) Kod pocztowy: 44-109

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1182600,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.