eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Płońsk › Sprzedaż i dostawa kostki brukowej na przebudowę ulicy Wolności w RaciążuOgłoszenie z dnia 2023-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sprzedaż i dostawa kostki brukowej na przebudowę ulicy Wolności w Raciążu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130335984

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zajazd 8

1.5.2.) Miejscowość: Płońsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-100

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdimplonsk.p

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdimplonsk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sprzedaż i dostawa kostki brukowej na przebudowę ulicy Wolności w Raciążu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1b515ff0-5ddc-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00418191

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zdimplonsk

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zdimplonsk

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zawarte zostały w rozdziale XI SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 17/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż kostki brukowej wraz z dostawą transportem Wykonawcy, na jego koszt, partiami na teren budowy na ul. Wolności, 09-140 Raciąż, w tym:
1) kostka brukowa o wymiarach 20 cm x 20 cm x 8 cm; typ krawędzi: bezfazowa; kolor: grafitowy – 3 226,00 m2;
2) kostka brukowa o wymiarach 20 cm x 20 cm x 8 cm; typ krawędzi: bezfazowa; kolor: szary – 174,00 m2.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiot zamówienia musi odpowiadać normom EN 1339:2003 oraz EN 1339:2003/AC:2006 lub normom równoważnym.
2) Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne są niedopuszczalne, kostki muszą być bez uszkodzeń.
3) Niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki, dostarczone w tej samej partii materiału.
4) Do wyliczeń kosztów transportu należy przyjąć środek transportu bez HDS-u, rozładunek sprzętem Zamawiającego.
5) Wykonawca udzieli 84 miesięcy gwarancji na dostarczone materiały, licząc od dnia odbioru ostatniej partii kostki brukowej.
3. Ceny materiałów zgodne z ofertą Wykonawcy będą obowiązywać przez cały okres związania umową.
4. Zamawiający zastrzega, że może nie wykorzystać w pełni wartości umowy.
5. Zamówienie będzie realizowane partiami w zależności od potrzeb Zamawiającego (pojedyncza dostawa w uzgodnieniu z Wykonawcą, w zależności od rodzaju transportu Wykonawcy).
6. Termin realizacji pojedynczej dostawy – wg oferty Wykonawcy w czasie określonym w godzinach od momentu zgłoszenia zapotrzebowania przekazywanego telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przez uprawnionych pracowników Zamawiającego (minimalny termin realizacji dostawy od momentu zgłoszenia zapotrzebowania wynosi 24 godzin, maksymalny termin realizacji dostawy od momentu zgłoszenia zapotrzebowania wynosi 72 godziny).
7. Faktyczna ilość zamawianych wyrobów będzie zależeć od potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego. Odbiór ilościowy w dniu dostawy.
8. Każda dostawa musi być potwierdzona przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego na dokumencie WZ wystawionym przez Wykonawcę. Oryginalny dokument WZ stanowić będzie podstawę odbioru jakościowego i ilościowego zamówionej partii materiału.
9. Wykonawca zapewni, że dostarczone materiały będące przedmiotem zamówienia odpowiadają odpowiednim normom. Wszystkie materiały powinny posiadać niezbędne aprobaty techniczne, atesty oraz deklaracje zgodności dopuszczające do stosowania w budownictwie drogowym, które Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wraz z każdą dostawą.
10. Wraz z każdą dostawą, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu deklaracji właściwości użytkowych i/lub dokumentów wymienionych w ust. 9.
11. Zakwestionowane przez zamawiającego tj. Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o. partie dostarczonych materiałów, jako niespełniające wymogów norm lub na które dostawca nie przedstawi wymaganych dokumentów, zostaną pozostawione do dyspozycji Wykonawcy i za zakwestionowaną ilość materiałów jak i za ich transport Zamawiający nie zapłaci.
12. Zakwestionowane materiały Wykonawca zobowiązany jest zabrać we własnym zakresie z miejsca ich rozładunku w ciągu 3 dni od powiadomienia przez Zamawiającego o dostawie materiałów niewłaściwej jakości.
13. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze braków ilościowych lub wad dostarczonych materiałów, Wykonawca dostarczy towar wolny od wad w terminie 3 dni roboczych od dnia stwierdzenia wad.
14. Palety na których dostarczane będą materiały muszą być fakturowane, lecz na osobnej fakturze i podlegają zwrotowi do Wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44113100-6 - Materiały chodnikowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji pojedynczej dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 112 ust.1 ustawy pzp i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym poniżej.
2. Wykonawcy zobowiązani będą spełnić warunki dotyczące:
• zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dostawę betonowej kostki brukowej w ilości co najmniej 1 500 m2.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na sytuacji ekonomicznej lub finansowej lub zdolności technicznej lub zawodowej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
4. Wykonawca, który polega na sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie powinno zawierać informacje wynikające z art. 118 ust.4 pzp

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 1 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-06 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-06 11:20

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.