eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jarosław › ,,Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku dydaktycznego w celu utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektroniki przy ZSTiO w Jarosławiu"Ogłoszenie z dnia 2023-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
,,Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku dydaktycznego w celu utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektroniki przy ZSTiO w Jarosławiu"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT JAROSŁAWSKI

1.3.) Oddział zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900306

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Pawła II 17

1.5.2.) Miejscowość: Jarosław

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-500

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.kocyla@powiat.jaroslaw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.jaroslawski.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

,,Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku dydaktycznego w celu utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektroniki przy ZSTiO w Jarosławiu"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-558ccf98-5dd6-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00418056

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00043951/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.13 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku dydaktycznego w celu utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektroniki przy ZSTiO w Jarosławiu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt finansowany z Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy Komponent A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, konkurs „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs).”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_jaroslawski

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_jaroslawski

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: :
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl, na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_jaroslawski.
2. Korzystanie z platformy zakupowej jest bezpłatne.
3. Ofertę, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, przedmiotowe środki dowodowe (jeśli są wymagane),podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub podpisem osobistym, w rozumieniu ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.
4. W sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku awarii platformy, Zamawiający i Wykonawcy mogą komunikować się za pomocą poczty elektronicznej Zamawiającego pod adresem: a.kocyla@powiat.jaroslaw.pl.
5. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
6. Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
7. Zgodnie Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC o konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;
6) platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8;
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową platformazakupowa.pl stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
8. UWAGA: pliki przesyłane Zamawiającemu powinny odpowiadać formatom określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie krajowych ram interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Zamawiający zaleca (rekomenduje) używanie formatów plików: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt, .jpg (.jpeg), a w szczególności formatu .pdf. Do kompresji plików Zamawiający zaleca używanie formatów .zip lub .7z.
9. Dokumenty złożone w plikach rar .gif .bmp .numbers .pages zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
10. Wymagania techniczne i organizacyjne opisane zostały w Regulaminie platformazakupowa.pl, dostępnym na stronie: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin.
11. Wykonawca, przystępując do postępowania: akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin.
12. Instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): :
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04. 05. 2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starosta Jarosławski z siedzibą w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 17, telefon kontaktowy: 16 624 62 13, adres poczty elektronicznej (e-mail): sekretariat@starostwo.jaroslaw.pl;
2) w imieniu Administratora nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych Inspektor Ochrony Danych, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem siedziby Administratora, jak również pod numerem telefonu 16 624 62 27 oraz adresem poczty elektronicznej: iod@powiat.jaroslaw.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym oraz zawarcia i realizacji umowy z Administratorem;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, jak również okres przechowywania, na podstawie obowiązujących przepisów prawa może zostać wydłużony w przypadku, gdy dane będą przetwarzane do celów archiwalnych w interesie publicznym;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): :
Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04. 05. 2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”, nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.18.2023(2)

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot niniejszego zamówienia swoim zakresem obejmuje:
1) opracowanie i sporządzenie kompleksowej i kompletnej dokumentacji projektowej, wykonawczej i kosztorysowej, określającej szczegółowo zakres robót budowlanych i maksymalne koszty wykonania zaprojektowanych robót obejmujące:
a) przebudowę istniejącego budynku warsztatowo-dydaktycznego ZSTiO w Jarosławiu,
b) rozbudowę istniejącego budynku warsztatowo-dydaktycznego o nową część dydaktyczną budynku oraz budowę łącznika nadziemnego z istniejącym budynkiem głównym ZSTiO wraz ze stałym wyposażeniem,
c) rozbudowę istniejącego budynku warsztatowo-dydaktycznego o klatkę schodową,
d) budowę nowego układu komunikacyjnego,
e) wybudowanie łącznika nadziemnego wraz z budową bramy wjazdowej, bramki wejściowej i ogrodzeniem,
f) zagospodarowanie terenu wokół przebudowanego i rozbudowanego obiektu i przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych,
g) przebudowę infrastruktury technicznej: sieci gazowej, fragmentu sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz wodociągowej, energetycznej, przebudowę oświetlenia zewnętrznego oraz przebudowę kolidującego fragmentu wewnętrznej sieci elektrycznej, jak również przebudowę fragmentu kanalizacji deszczowej.
2) uzyskanie przez Wykonawcę własnym stanem i na własny koszt:
a) wszelkiego rodzaju wymaganych przepisami prawa: map, ekspertyz, opinii, uzgodnień, odstępstw, decyzji, pozwoleń i decyzji administracyjnych, niezbędnych do sporządzenia dokumentacji projektowej wykonawczej i kosztorysowej, prowadzenia na ich podstawie robót budowlanych oraz sprawdzenie rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa,
b) uzgodnień dokumentacji projektowej i wykonawczej w zakresie przewidzianym przepisami prawa, w szczególności jeśli będzie to wymagane z:
- Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Przemyślu,
- Rzeczoznawcą ds. zabezpieczenia przeciwpożarowego,
- Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną;
c) wymaganej przepisami prawa decyzji pozwolenia na budowę,
d) decyzji Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jeżeli decyzja będzie wymagana przepisami prawa.
2. Celem opracowania dokumentacji projektowej, wykonawczej i kosztorysowej będącej przedmiotem zamówienia jest:
1) dokonanie opisu i ustalenia wartości przedmiotu zamówienia na roboty budowlane objęte przedmiotową dokumentacją, zgodnie z przepisami ustawy Pzp,
2) uzyskanie przez Wykonawcę wymaganej przepisami prawa decyzji pozwolenia na budowę,
3) wykonanie robót budowlanych.
3. Dokumentacje: projektowa, wykonawcza i kosztorysowa stanowiące przedmiot zamówienia muszą zostać opracowane i sporządzone:
1) przez osoby posiadające zgodne z przepisami ustawy Prawo budowlane odpowiednie uprawnienia do projektowania oraz aktualną przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego;
2) zgodnie z obowiązującymi aktualnie w tym zakresie przepisami prawa.
4. Dokumentacja projektowa musi zawierać wszystkie opracowania niezbędne do wykonania robót budowlanych w zakresie zgodnym z przeznaczeniem obiektu, który ma funkcjonować w strukturach ZSTiO i osiągnięcia celu, któremu ma służyć, a w szczególności:
1) ekspertyzę techniczno-budowlaną;
2) projekty budowlane w rozumieniu ustawy Prawo budowlane w zakresie konstrukcyjno-architektonicznym;
3) projekt wykonawczy,
4) projekty instalacji wewnętrznych;
a) elektrycznej i oświetlenia,
b) gazowej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej,
c) przeciwpożarowej i odgromowej,
d) komputerowej i teletechnicznej;
5) STWiORB;
6) kosztorys inwestorski oraz kosztorys ślepy;
7) przedmiary robót;
8) mapę do celów opiniodawczych, a jeśli będzie to wymagane przepisami prawa mapę do celów projektowych;
9) informacje BIOZ, jeśli będzie to wymagalne przepisami prawa.
10) decyzję pozwolenia na budowę;
11) decyzja Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jeżeli decyzja ta będzie wymagana przepisami prawa.
5. Szczegółowo przedmiot zamówienia określa ,,Opis przedmiotu zamówienia”, stanowiący Załącznik Nr 1 do SWZ.
6. Przy opracowaniu dokumentacji projektowej zamówienia należy dodatkowo przewidzieć:
1) wymagania przystosowujące budynek do funkcjonowania ZSTiO w Jarosławiu;
2) ekspertyzę kominową;
3) stosowne wymagania Zamawiającego.
7. Wykonawca będzie zobowiązany:
1) udzielić Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia / umowy rękojmi i gwarancji jakości na okres zadeklarowany przez Wykonawcę w złożonej ofercie, liczony od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia / umowy bez zastrzeżeń, który nie może być krótszy niż 36 miesięcy i który w przypadku zrealizowania na podstawie przedmiotu zamówienia / umowy robót budowlanych ulegnie automatycznemu przedłużeniu do czasu wygaśnięcia odpowiedzialności Wykonawców tych robót budowlanych z tytułu rękojmi i gwarancji udzielanych Zamawiającemu na wykonane przez nich roboty budowlane;
2) przed przystąpieniem do prac projektowych uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego dane wyjściowe do projektowania;
3) wykonać stosowne i niezbędne pomiary;
4) własnym staraniem i na własny koszt uzyskać w imieniu Zamawiającego, wszelkiego rodzaju wymagane przepisami prawa: oświadczenia, ekspertyzy, opinie, uzgodnienia, odstępstwa, decyzje (branżowe i inne), pozwolenia i decyzje administracyjne, niezbędne
do sporządzenia dokumentacji projektowej, wykonawczej i kosztorysowej oraz prowadzenia na ich podstawie robót budowlanych, a także sprawdzić rozwiązania projektowe w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa;
5) opracować i sporządzić własnym staraniem i na własny koszt nie wymienione wyżej wszelkie niezbędne dokumenty oraz dokumentacje projektowe i wykonawcze związane z wymaganiami jednostek opiniujących i uzgadniających;
6) w terminie uzgodnionym z Zamawiającym dokonać okazania wstępnej wersji projektów, a ewentualne zmiany wynikające z tego okazania uwzględnić w ostatecznych wersjach;
7) wyjaśnić wszelkie wątpliwości dotyczące dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia / umowy i zawartych w niej rozwiązań, w tym udzielać odpowiedzi na pytania zadawane przez potencjalnych wykonawców robót budowlanych objętych tą dokumentacją projektową (uczestników postępowań przetargowych);
8) uwzględnić w opracowywanej dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia / umowy wszelkie uwagi zgłoszone przez Zamawiającego, w tym w okresie realizacji przedmiotu zamówienia (wykonywania umowy) oraz w okresie rękojmi i gwarancji;
9) uzgodnić w imieniu Zamawiającego, własnym staraniem i na własny koszt projekt budowlany i wykonawczy w zakresie przewidzianym obowiązującymi przepisami prawa lub jeśli będzie to konieczne, w szczególności z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Przemyślu, Rzeczoznawcą ds. zabezpieczenia przeciwpożarowego, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną;
10) przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji sporządzoną i uzgodnioną dokumentację projektową przed jej złożeniem do właściwego organu administracyjnego w celu zgłoszenia robót budowlanych objętych dokumentacją stanowiącą przedmiot zamówienia / umowy polegających zgłoszeniu i/lub uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę;
11) własnym staraniem i na własny koszt:
a) złożyć w imieniu Zamawiającego do właściwego organu administracyjnego wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę,
b) uzyskać w imieniu Zamawiającego od właściwego organu administracyjnego decyzję pozwolenia na budowę;
12) nieodpłatnie dokonać aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w przypadku wystąpienia takiej konieczności w okresie 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia / umowy bez zastrzeżeń (ilość aktualizacji będzie podyktowana krotnością postępowań przetargowych na wykonanie robót budowlanych);
13) nieodpłatnie sprawować nadzór autorski w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane, aż do całkowitego zakończenia i rozliczenia robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia / umowy, w tym uczestniczyć w odbiorze (odbiorach) tych robót;
14) zapewnić nieodpłatny udział projektantów (autorów projektów) w odbiorze (odbiorach) robót budowlanych wykonanych na podstawie sporządzonej przez nich dokumentacji projektowej stanowiącej element przedmiotu zamówienia / umowy;
15) nie ujawniać osobom trzecim informacji pozyskanych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy i traktować informacji uzyskanych w wyniku realizacji umowy jako poufne;
16) informować pisemnie Zamawiającego o pojawiających się zagrożeniach przy realizacji przedmiotu umowy, przy usunięciu których może być pomocne działanie Zamawiającego;
17) ponieść wszelkie koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia / umowy, w tym wszelkie opłaty związane z wykonaniem umowy, uprzednio nieprzewidziane, a wynikłe w trakcie lub w wyniku realizacji zamówienia / umowy;
18) Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania lub sporządzenia wszelkich materiałów i dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę obejmującą wykonanie przez Zamawiającego robót budowlanych objętych przedmiotową dokumentacją projektową w tym map, map do celów projektowych jeśli będą wymagane przepisami prawa, warunków technicznych, oświadczeń, ekspertyz, opinii, uzgodnień, odstępstw, pozwoleń i decyzji administracyjnych oraz opracowanie dokumentacji projektowej za pomocą standardowych określeń technicznych poprzez określenie dla materiałów lub urządzeń ich minimalnych parametrów. Podanie w opracowaniu znaków towarowych czy pochodzenia towaru bez uzasadnienia tego specyfiką przedmiotu zamówienia (robót) lub wykazania, że nie da się go opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń Zamawiający uzna za wadę opracowania, żądając jednocześnie usunięcia tej wady na koszt Wykonawcy.
8. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami SWZ, zapisami własnej oferty oraz warunki określonymi w Projekcie umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: :
1. Kryteria oceny ofert:
1) cena oferty (brutto) – C: waga kryterium 60%;
2) okres rękojmi i gwarancji jakości – O: waga kryterium 20%;
3) skrócenie terminu wykonania zamówienia – T: waga kryterium 20%.
2. W kryterium „cena oferty (brutto) – C” oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 60 punktów, natomiast pozostałe oferty otrzymają odpowiednią liczbę punktów wyliczoną do dwóch miejsc po przecinku według wzoru:
[(najniższa cena C w zbiorze ofert podlegających ocenie : cena C ocenianej oferty) x 60 = ilość punktów]
3. W kryterium „okres rękojmi i gwarancji jakości – O” oferta może otrzymać maksymalnie 20 punktów. Każda oferta otrzyma liczbę punktów odpowiednią do zaoferowanego przez Wykonawcę okresu rękojmi i gwarancji jakości, wyliczoną do dwóch miejsc po przecinku według wzoru:
[(zadeklarowany przez Wykonawcę w ocenianej ofercie okres rękojmi i gwarancji jakości O powyżej 36 miesięcy : 60) x 20 = ilość punktów]
4. Jeżeli Wykonawca w złożonym Formularzu ofertowym:
1) zaoferuje okres rękojmi i gwarancji jakości krótszy niż określony przez Zamawiającego minimalny 36 miesięczny okres rękojmi i gwarancji jakości wówczas treść złożonej oferty będzie niezgodna z warunkami zamówienia, co oznacza, że oferta taka podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp;
2) zaoferuje minimalny 36 miesięczny okres rękojmi i gwarancji jakości albo nie wpisze lub w inny sposób nie określi w ofercie oferowanego okresu rękojmi i gwarancji jakości wówczas do oceny oferty, w tym do przyznania liczby punktów w kryterium „okres rękojmi i gwarancji jakości – O” zostanie przyjęty 36 miesięczny okres rękojmi i gwarancji jakości, oferta otrzyma 0 pkt w tym kryterium oceny ofert i taki okres rękojmi i gwarancji jakości zostanie uwzględniony w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą;
3) zaoferuje okres rękojmi i gwarancji jakości powyżej 60 miesięcy wówczas do oceny oferty, w tym do obliczenia liczby punktów w kryterium „okres rękojmi i gwarancji jakości – O” zostanie przyjęty 60 miesięczny okres rękojmi i gwarancji jakości, oferta otrzyma 20 pkt w tym kryterium oceny ofert, a w Umowie z Wykonawcą o wykonanie zamówienia zostanie uwzględniony okres rękojmi i gwarancji jakości zaoferowany przez Wykonawcę w złożonej ofercie.
5. W kryterium „skrócenie terminu wykonania zamówienia – T” oferta może otrzymać maksymalnie 20 punktów. Oferta otrzyma liczbę punktów odpowiednią do zadeklarowanego przez Wykonawcę skrócenia terminu wykonania zamówienia, wyliczoną do dwóch miejsc po przecinku według wzoru:
[(zadeklarowane przez Wykonawcę w ocenianej ofercie skrócenie terminu wykonania zamówienia T : 50) x 20 = ilość punktów]
6. Jeżeli Wykonawca w złożonym Formularzu ofertowym:
1) nie wpisze lub w inny sposób nie określi w ofercie deklarowanego skrócenia terminu wykonania zamówienia wówczas do oceny oferty, w tym do przyznania liczby punktów w kryterium „skrócenie terminu wykonania zamówienia – T” zostanie przyjęty maksymalny termin wykonania zamówienia (150 dni), oferta otrzyma 0 pkt w tym kryterium oceny ofert i taki termin wykonania zamówienia zostanie uwzględniony w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą;
2) zadeklaruje skrócenie terminu wykonania zamówienia powyżej 50 dni wówczas do oceny oferty, w tym do obliczenia liczby punktów w kryterium „skrócenie terminu wykonania zamówienia – T” zostanie przyjęte skrócenie terminu wykonania zamówienia o 50 dni, oferta otrzyma 20 pkt w tym kryterium oceny ofert, a w Umowie z Wykonawcą o wykonanie zamówienia zostanie uwzględnione skrócenie terminu wykonania zamówienia zadeklarowane przez Wykonawcę w złożonej ofercie.
7. Za ofertę najkorzystniejszą dla Zamawiającego zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów ogółem – R, rozumianą jako sumę punktów uzyskanych przez ofertę w poszczególnych kryteriach oceny ofert (R = C + O +T).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi i gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie:
a) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835),
b) art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
2) spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej.
3. Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia na odpowiednim poziomie jakości wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia:
1) co najmniej jedną osobą posiadającą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego;
2) co najmniej jedną osobą posiadającą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego;
3) co najmniej jedną osobą posiadającą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne
i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego;
4) co najmniej jedną osobą posiadającą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego;
5) co najmniej jedną osobą posiadającą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub uprawnienia równoważne i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego;
6) co najmniej jedną osobą posiadającą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane uprawnienia do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej lub uprawnienia równoważne i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: :
Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, potwierdzającego spełnianie warunku udziału w postępowaniu opisanego w Rozdziale X ust. 3 SWZ – wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 8 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy, podpisany przez Wykonawcę [osobę (osoby) umocowaną prawnie] – wzór stanowi Załącznik Nr 2 do SWZ.
2. Wykaz podwykonawców, podpisany przez Wykonawcę [osobę (osoby) umocowaną prawnie], jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia – wzór stanowi Załącznik Nr 4 do SWZ.
3. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy) – wzór stanowi Załącznik Nr 6 do SWZ.
4. pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy):
1) jeśli osoba reprezentująca Wykonawcę w niniejszym postępowaniu nie została wskazana, jako uprawniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
2) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ustanawiające Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 3 700,00 PLN;
2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 462).
3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i musi obejmować cały okres związania ofertą, przy czym za termin wniesienia wadium
w pieniądzu, wpłacone przelewem na rachunek bankowy, przyjmuje się termin uznania kwoty wadium w rachunek Zamawiającego (termin faktycznego wpływu i zaksięgowania środków na rachunku Zamawiającego potwierdzony przez bank prowadzący rachunek Zamawiającego).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy:
1) dla przelewów krajowych: Santander Bank Polska S. A. nr rachunku 83 1500 1634 1216 3002 8476 0000;
2) dla przelewów z zagranicy: Santander Bank Polska S. A. Kod SWIFT (BIC code): WBKPPLPP, numer IBAN: PL83150016341216300284760000.
5. W tytule przelewu wpisać: Wadium przetargowe Nr referencyjny: ZP.272.18.2023(2),
6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2 – 4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
8. Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium w innej formie niż w pieniądzu tj. w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa powyżej w ust. 2 pkt 2 – 4 muszą być opatrzone przez wystawcę (osobę uprawniona do jego wystawienia tzn. przedstawiciela gwaranta lub poręczyciela) kwalifikowanym podpisem elektronicznym, muszą być wystawione na Powiat Jarosławski, ul. Jana Pawła II 17, 37 – 500 Jarosław i muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca będzie związany ofertą.
9. Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednoznacznie wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta / poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, na każde pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium zgłoszone w terminie związania ofertą w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
10. Oryginały dokumentów, o których mowa powyżej w ust. 7 wystawione na Powiat Jarosławski w postaci elektronicznej i opatrzone przez wystawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy przekazać Zamawiającemu za pośrednictwem platformazakupowa.pl przy użyciu formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” dostępnego pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_jaroslawski, tj. w miejscu publikacji SWZ lub poprzez dołączenie do oferty.
11. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Terminowość wniesienia wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych.
12. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, wadium (w każdej z dopuszczalnych form) może być wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich Wykonawców, pod warunkiem, że łączna wysokość wniesionego wadium odpowiadać będzie wymaganej kwocie. W takim przypadku wnosząc wadium oprócz wskazania tytułem jakiego postępowania [Numer referencyjny: ZP.272.18.2023(2)] wadium jest wnoszone należy również wskazać w czyim imieniu / w imieniu kogo jest wnoszone.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z tych Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z uwagi na którąkolwiek z okoliczności określonych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
3. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie będzie weryfikowane przez Zamawiającego zgodnie z art. 117 ust. 3 ustawy Pzp.
4. Jeżeli oferta zostanie złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, sformułowany w Rozdziale X ust. 3 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówienie mogą spełniać łącznie.
5. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, tj. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie określonym przez Zamawiającego (wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do;
1) ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego;
2) złożenia wraz z ofertą Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w pkt 1;
3) złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, jaki zakres przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówienie.
7. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, winno zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
8. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 6 pkt 3, stanowi Załącznik Nr 6 do SWZ.
9. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwości dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokona wyboru Wykonawcy lub wprowadzania do niej dodatkowych postanowień, w zakresie uregulowanym w art. 454 i art. 455 ustawy Pzp oraz wskazanym w przygotowanym Projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 7 do SWZ, a w szczególności w przypadku:
1) konieczności aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy (firmy), adresu siedziby Wykonawcy lub Zamawiającego, albo lokalizacji miejsca gdzie będą realizowane dostawy, zmianę formy prawnej Wykonawcy itp.;
2) zmiany przez Ustawodawcę przepisów prawa powszechnie obowiązującego, z którymi postanowienia umowy pozostałyby w sprzeczności i które będą miały bezpośredni wpływ na realizację zawartej umowy, w szczególności zmiany przepisów prawa budowlanego nakładające na Wykonawcę lub Zamawiającego dodatkowe obowiązki lub czynności, nieprzewidziane w zawartej umowie, których wykonanie w ramach zawartej umowy jest konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa;
3) zmiany zasad realizacji umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od woli Stron, które będą miały bezpośredni wpływ na realizację umowy;
4) działań osób trzecich, w tym niezgodnych z prawem, utrudniających lub uniemożliwiających realizację lub wykonanie umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron umowy;
5) w innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych tzn. nie odnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona;
6) wystąpienie siły wyższej lub zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie wydłużenia terminu wykonania zamówienia w przypadku zaistnienia:
1) zaistnienia okoliczności polegających na opóźnieniach w uzyskaniu przez Wykonawcę wymaganych przepisami prawa: uzgodnień, odstępstw, opinii, pozwoleń i decyzji itp., np. z powodu opieszałości organów lub gestorów mediów w uzgodnieniach, wydawaniu warunków przełożenia sieci itp, jak również polegających na opóźnieniach w uzgodnieniach przez jednostki należące do wspólnej grupy z Zamawiającym, gdy termin uzyskania uzgodnień, odstępstw, opinii, pozwoleń, decyzji, warunków, o których mowa powyżej będzie dłuższy niż 30 dni licząc od dnia wystąpienia przez Wykonawcę o ich wydanie;
2) konieczności zmiany wydanych decyzji administracyjnych, pozwoleń lub wystąpienia koniecznych zmian;
3) konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących należyte wykonanie przedmiotu zamówienia/umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy;
4) zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub pkt 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, która to zmiana wpłynie na wydłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia/ umowy;
3. Zamawiający dopuszcza również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie:
1) usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób;
2) zmian sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian umowy zawartej przez Zamawiającego o dofinansowanie zadania.
4. Zakres zmian postanowień zawartej umowy szczegółowo określają postanowienia Projektu umowy stanowiącego Załącznik Nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformazakupowa.pl, na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_jaroslawski.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-06 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca w Formularzu ofertowym będzie mógł zadeklarować dłuższy niż 36 miesięczny okres rękojmi i gwarancji jakości i zgodnie z postanowieniami SWZ otrzymać punkty w tym kryterium oceny ofert.
2. Wykonawca w Formularzu ofertowym będzie mógł zadeklarować skrócenie terminu wykonania zamówienia i zgodnie z postanowieniami SWZ otrzymać punkty w tym kryterium oceny ofert.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.