eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › Druk publikacji "Halsztackie cmentarzysko ... t 1 i 2"Ogłoszenie z dnia 2022-10-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Druk publikacji "Halsztackie cmentarzysko ... t 1 i 2"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum w Gliwicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000282091

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dolnych Wałów 8a

1.5.2.) Miejscowość: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 332 47 42

1.5.8.) Numer faksu: 32 332 47 42

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ekowalska@muzeum.gliwice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.gliwice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bdb9c970-3fea-11ed-9171-f6b7c7d59353

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Instytucja Kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Druk publikacji "Halsztackie cmentarzysko ... t 1 i 2"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bdb9c970-3fea-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00417915

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00048521/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.13 Monografii Świbia Halsztackie cmentarzysko kultury łużyckiej w Świbiu . 2 tomy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00370894/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 57143,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Halsztackie cmentarzysko... t.1 i 2

- Druk offsetowy
- Introligatornia
- Naświetlanie: CTP (naświetlanie płyt z pliku)

Nakład: 200+200 ( 200 egz. t1 i 200 egz. t2

1. środek t.1:
- Format: 245 x 297
- Papier: Kreda mat gramatura: 115
- Kolorystyka: przód: pełny kolor tył: pełny kolor
- Objętość części pracy: 624 str.
- lakierowanie przód: lakier dyspersyjny
- lakierowanie tył: lakier dyspersyjny

2. środek t.2:
- Format: 245 x 297
- Papier: Kreda mat gramatura: 115
- Kolorystyka: przód: pełny kolor tył: pełny kolor
- Objętość części pracy: 448 str.
- lakierowanie przód: lakier dyspersyjny
- lakierowanie tył: lakier dyspersyjny

3. wyklejki białe:
- Format: 245 x 297
- Papier: Offset gramatura: 140
- Kolorystyka: bez zadruku
- Objętość części pracy: 16 str.

4. tektura:
- Format: 251 x 303
- Papier: tektura introligatorska 2mm
- Kolorystyka: bez zadruku
- Objętość części pracy: 8 str.

5. oklejka t.1 i 2:
- Format: 251 x 303
- Papier: Kreda mat gramatura: 150
- Kolorystyka: przód: pełny kolor tył: bez zadruku
- Objętość części pracy: 8 str.
- foliowanie przód: mat
- lakierowanie przód: lakier UV wybiórczy

6. wkładka (mapa) – format 400x700, papier kreda mat, gramatura: 135, zadruk 4+0, mocowana tasiemką do oprawy

- szycie nićmi
- twarda oprawa szyto-klejona, grzbiet prosty, kapitałka biała
- pakowanie w kartony

4.5.3.) Główny kod CPV: 79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 77492,10 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 87045,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 77492,10 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Unidruk sp z o.o i sk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 122763982

7.3.3) Ulica: Bronowicka 117

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 30-121

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7749210 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.