eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grojec › Malowanie pomieszczeń w budynku głównym w PZOL w Grojcu przy al. Ogrodowej 1Ogłoszenie z dnia 2023-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Malowanie pomieszczeń w budynku głównym w PZOL w Grojcu przy al. Ogrodowej 1

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWE ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE W GROJCU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000298301

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Ogrodowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Grojec

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-615

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mmilon@pzolgrojec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzolgrojec.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Malowanie pomieszczeń w budynku głównym w PZOL w Grojcu przy al. Ogrodowej 1

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1107884d-5dc9-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00417877

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00046177/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Malowanie pomieszczeń w budynku głównym w PZOL w Grojcu przy Al. Ogrodowej 1

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1107884d-5dc9-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-1107884d-5dc9-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) i poświadczania za zgodność musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki do formularzy komunikacyjnych.
Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej: a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści „Formularza do komunikacji”).
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem dedykowanych formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”).
Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych są opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być one opatrzone podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym (otaczającym). W SWZ w rozdziale XIII ust. 12 Zamawiający podaje swoje rekomendacje w tym zakresie.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. Zaleca się stosowanie aktualnie wspieranych wersji oprogramowania.
W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
Wykonawca ma obowiązek śledzić informacje na Platformie. Podstawowym źródłem informacji jest Platforma e-Zamówienia, wszelkie fakultatywne powiadomienia za pomocą poczty e-mail obciążone są ryzykiem błędów związanych z działaniem serwerów pocztowych, na których działanie Zamawiający nie ma wpływu.
Dopuszczalne formaty przesyłanych danych: doc, docx, PDF, xls, xlsx, zip, 7zip.
Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej opisane zostały w rozdziale IX i w rozdziale XIII.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzule informacyjne RODO znajdują się w rozdziale III ust. 18 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZOL.ZP.262a.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana pn. „Malowanie pomieszczeń w budynku głównym w PZOL w Grojcu przy al. Ogrodowej 1”
a) zakres robót zgodnie z:
- Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych – wymagania ogólne – zał. nr 5 do SWZ.
- Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych – roboty malarskie – zał. nr 6 do SWZ.
- Przedmiarem robót – zał. nr 7 do SWZ.
- Rysunki poglądowe pomieszczeń – zał. nr 8.1 – nr 8.8 do SWZ.
b) W przedmiarze robót (zał. nr 7 do SWZ) nie zostały odjęte powierzchnie które są lamperiami, a nie będą malowane, odliczenie tych powierzchni nastąpi dopiero przy kosztorysie powykonawczym.
c) Zakres robót obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac związanych z wymogami BHP, organizacją i realizacją robót bez zakłóceń.
d) Cena ofertowa obejmuje cały zakres robót potrzebny do wykonania robót ujętych w przedmiarze robót (zał. nr 7 do SWZ) - w tym także prace nie uwzględnione w przedmiarach robót a niezbędne do należytego oraz zgodnego ze sztuką budowlaną wykonania przedmiotu umowy i oddania przedmiotu umowy do użytkowania oraz ze Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. nr 5 do SWZ i zał. nr. 6 do SWZ) i rysunkami poglądowymi pomieszczeń (zał. nr 8.1 – nr 8.8 do SWZ).

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji wykonawczej i powykonawczej, kosztorys ofertowy oraz kosztorys powykonawczy zawierający obmiar faktycznie wykonanych robót.
3. W celu spełnienia wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga kosztorysów ofertowych sporządzonych metodą uproszczoną na podstawie przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania robót budowlanych, rysunków poglądowych pomieszczeń, które należy złożyć wraz z ofertą.
4. Rozliczenie nastąpi na podstawie cen jednostkowo-obmiarowych (rzeczywiście wykonanych robót) kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę na bazie złożonego kosztorysu ofertowego i zatwierdzonego cenowo, jakościowo i ilościowo przez Zamawiającego.
5. Koszty dokumentacji wykonawczej i powykonawczej w całości obciążają Wykonawcę któremu udzielono zamówienia publicznego w wyniku postępowania przetargowego. Koszty dokumentacji wykonawczej i powykonawczej Wykonawca uwzględni w cenie.
Wszelkie zmiany w dokumentacji powinny być wprowadzone na piśmie i autoryzowane przez Zamawiającego.
6. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że prace wykonywane będą na terenie czynnego obiektu.
Podczas realizacji robót obejmujących swym zakresem konieczność ingerencji w części obiektu funkcjonującego Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby prace przebiegały w sposób nieutrudniający pracy Zamawiającego, bez zakłóceń dla pracowników Zamawiającego i innych osób oraz możliwości użytkowania Zamawiającemu tych części obiektu.
7. Od dnia protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za organizację, utrzymanie ładu i porządku na placu budowy i w jego otoczeniu, niezwłoczne usuwanie wszelkich śmieci, odpadów i opakowań oraz innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach na własny koszt.
8. Przy realizacji robót budowlanych Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie zobowiązuje się do:
1) stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) oraz ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 ze zm.),
2) Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, świadectwa dopuszczenia, certyfikaty lub deklaracje zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną dla materiałów użytych do realizacji,
3) materiały przeznaczone realizacji zamówienia muszą być fabrycznie nowe i nieużywane,
4) wykonania przedmiotu zamówienia w sposób nie naruszający interesów Zamawiającego, użytkownika i osób trzecich,
5) zachowania w czasie wykonania robót warunków BHP i P.Poż.,
6) bieżącego zapewnienia należytego ładu, czystości i porządku na terenie budowy, zwłaszcza utrzymane w należytym stanie czystość nawierzchni, po których się porusza podczas wykonywania zadania,
7) uporządkowania terenu wykonywanych prac po zakończeniu robót,
8) ubezpieczenia na swój koszt prac i urządzeń od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych,
9) naprawienia na swój koszt szkód powstałych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
10) zabezpieczenia we własnym zakresie i na własny koszt materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, w tym również - transportu, sprzętu ochrony osobistej, narzędzi itp.,
11) zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych prac oraz dbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki obiektu oraz ponoszenia pełnej odpowiedzialności za teren budowy od chwili jego przejęcia,
12) zapewnienia na własny koszt segregacji, transport i składowanie/utylizacji odpadów i śmieci z terenu budowy,
13) zakres prac winien być realizowany z należytą starannością, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, przepisami Prawa budowlanego, bhp, ppoż. oraz zasadami sztuki budowlanej,
14) bieżącego wykonania dokumentacji powykonawczej,
15) zabezpieczenia na własny koszt pomieszczeń socjalnych dla personelu Wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Nr: Nazwa kryterium: Waga:
1 Cena 60 %
2 Termin realizacji 40 %
tj:
Nr kryterium: Wzór:
Kryterium 1 - Cena
Liczba punktów za kryterium
„cena brutto” = ( Cmin/Cof ) * waga (60 pkt),
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie
Kryterium 1:
Ceną oferty (brutto) jest wartość brutto roboty budowlanej za cały okres realizacji umowy.
Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania proporcjonalnej zmiany ceny z chwilą wzrostu poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wykonawca na etapie przygotowania wyliczenia oferty musi uwzględnić powyższy wzrost wynagrodzenia.
Kryterium ceny rozpatrywane będzie na podstawie wartości brutto podanej przez Wykonawcę. Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę w ofercie otrzyma maks. 60 pkt. Inni Wykonawcy odpowiednio mniej stosownie do niżej wymienionego wzoru.
Stosowana będzie punktacja 0-60 pkt.
Dla cen wyższych od ceny najniższej liczba punktów obliczana będzie według wzoru podanego w tabelce powyżej.
Kryterium 2 - Termin realizacji
Kryterium termin realizacji będzie obliczony w następujący sposób:
T = (T5/Tr) * waga (40 pkt),
gdzie:
T r – termin realizacji oferty rozpatrywanej,
T5 – najkrótszy termin realizacji w zbiorze ofert rozpatrywanych,
T – ocena punktowa oferty rozpatrywanej.
Zamawiający informuje, że deklarowany termin realizacji nie może przekroczyć 40 dni pod rygorem odrzucenia oferty jako niezgodnej z SWZ.
Kryterium 2:
W formularzu oferty – załącznik nr 1 do SWZ należy podać ilość dni na realizację przedmiotu zamówienia (termin realizacji). W podanych ilościach dni uwzględniamy dni robocze, soboty, niedziele i święta.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu zostały opisane w rozdziale VII SWZ.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o: Zamawiający nie określa wymogu w tym zakresie.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o:
• Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę opłaconej polisy OC, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 150 000,00 zł. Polisa zostanie dostarczona Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy.
c) zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana w oparciu o:
1) doświadczenie zawodowe:
• Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi:
- 1 osobę posiadającą uprawnienia ogólnobudowlane do kierowania robotami budowlanymi, przynależącą do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i ubezpieczoną od OC, wydanych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) bądź ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa budowlanego uprawniające do kierowania robotami w zakresie przewidzianym opisem przedmiotu zamówienia. Wykaz (zgodnie z załącznikiem nr 11 do SWZ) zostanie dostarczony Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na robotę budowlaną pn. "Malowanie pomieszczeń w budynku głównym w PZOL w Grojcu przy al. Ogrodowej 1” stanowi załącznik nr 3 do SWZ oraz załącznik nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymane w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymane w całości wykonania decyzji właściwego organu-wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
c) Oświadczenie wykonawcy (zgodnie z załącznikiem nr 12 do SWZ), w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275, Dz. U. z 2020 r. poz. 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu został opisany w rozdziale VIII ust. 5 SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2300,00 zł przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SWZ.
2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wadium (w każdej z dopuszczalnych form) może być wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich Wykonawców, pod warunkiem, iż łączna wysokość wniesionego wadium odpowiadać będzie w wymaganej kwocie. W takim przypadku wnosząc wadium należy wskazać w imieniu kogo i tytułem jakiego postępowania jest wnoszone.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 462).
Szczegółowe informacje dotyczące wadium opisane są w rozdziale XI SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VIII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma
potwierdzać brak podstaw wykluczenia w postępowaniu w stosunku do każdego z Wykonawców z osobna.
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia składa także oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VIII ust. 1 SWZ dotyczące tych podmiotów.
3. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres przewidywanych zmian określa § 13 Umowy. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-13 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamówienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-13 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.