eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jastrzębie-Zdrój › Sukcesywne dostawy warzyw, ziemniaków i jabłek do Zakładu Karnego w Jastrzębiu-ZdrojuOgłoszenie z dnia 2023-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne dostawy warzyw, ziemniaków i jabłek do Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD KARNY W JASTRZĘBIU -ZDROJU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000319807

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. C.K. Norwida 23

1.5.2.) Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-268

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zk_jastrzebie_zdroj@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy warzyw, ziemniaków i jabłek do Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f72da433-5d0f-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00417842

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00150519/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Sukcesywne dostawy warzyw, ziemniaków i jabłek do Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f72da433-5d0f-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2.Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-f72da433-5d0f-11ee-a60c-9ec5599dddc1
3. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-f72da433-5d0f-11ee-a60c-9ec5599dddc1
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 7. Dokumenty elektroniczne sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych
Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania. 8. Informacje, oświadczenia lub dokumenty2, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej: a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).12. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy
do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”
odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do
komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku
załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów
elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być
opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu
udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).13. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. 14. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.15. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). 16. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w
celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy eZamówienia. 17. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia
użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”. 18. Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zp_jastrzebie_zdroj@sw.gov.pl (nie dotyczy składania
ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).
19. Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: a) W zakresie procedury: Krzysztof Niczek, tel. 662 149 635,e-mail: krzysztof.niczek@sw.gov.pl b) W zakresie przedmiotu zamówienia: Magdalena Wachtarczyk, tel. 48 32 475 92 33, email: magdalena.wachtarczyk@sw.gov.p

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju, ul. C. K. Norwida 23, 44-268 Jastrzębie-Zdrój;
 u zamawiającego powołany został Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym można się kontaktować drogą elektroniczną, pisząc na adres mailowy: iod_zk_jastrzebie_zdroj@sw.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby zamawiającego.
 dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Sukcesywne dostawy warzyw, ziemniaków i jabłek do Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju” DKw.2232.5.2023.W
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) , dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DKw.2232.5.2023.W

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 504045,00 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 269710,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są:
Sukcesywne dostawy warzyw, ziemniaków i jabłek do Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Warzywa korzeniowe I
1. Marchew 03221112-4 - 11 000kg
2. Buraki ćwikłowe 03221111-7 - 11 000kg
3. Seler korzeniowy 03221110-0 - 4 500kg
4. Pietruszka korzeniowa 03221110-0 - 4 500kg
5. Cebula 03221113-1 - 5 000kg
STANDARDY JAKOŚCIOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ODNOSZĄCE SIĘ DO WSZYSTKICH ISTOTNYCH CECH
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OKREŚLONY ZOSTAŁ W ZAŁĄCZNIKU NR 1 NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI.
2. Rodzaj artykułów oraz szacunkowe zapotrzebowanie, według poszczególnych zadań przedstawia załącznik nr 1 do SWZ.
Ilość zakupionego towaru może ulec pomniejszeniu o ilość nie większą niż 30%. Wykonawcy przysługuje prawo do
wynagrodzenia wyłącznie za faktycznie dostarczoną ilość towaru.
3. Zamawiający zobowiązuje jednocześnie Wykonawcę do tego, aby jakość dostarczanych artykułów spożywczych
będących przedmiotem niniejszego zamówienia, sposób ich pakowania, a także rodzaj używanych opakowań zbiorczych
powodowały obniżenie ponoszonych przez Zamawiającego kosztów przechowywania, przygotowania i dystrybucji
dostarczanych artykułów i wytwarzanych z nich potraw jak również kosztów wywozu i utylizacji powstałych odpadów.
4. Realizacja dostaw odbywać się będzie do magazynu zamawiającego w sposób sukcesywny, w miarę bieżącego
zapotrzebowania na podstawie informacji przekazywanej każdorazowo przez zamawiającego w formie telefonicznej,
mailowej lub faksem do godz. 13:00 w dniu poprzedzającym planowaną dostawę. Realizacja dostaw w godzinach 8:00 –
13:00 (od poniedziałku do piątku) transportem i na koszt wykonawcy. Z uwagi na specyfikę działalności zamawiającego
występuje duże zróżnicowanie częstotliwości i wielkości dostaw.
5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy
stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
6. Dostarczane produkty powinny odpowiadać normom i standardom określonym w Polskich Normach i odpowiednich
przepisach prawnych, w tym Ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006r. (tj. Dz. U. z 2020r.,
poz. 2021), a także rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy.

4.2.5.) Wartość części: 76900 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 03221110-0 - Warzywa korzeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03221111-7 - Burak ćwikłowy

03221112-4 - Marchew

03221113-1 - Cebula

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-11-01 do 2024-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze ofert, zamawiający będzie się kierował następującymi kryterium:
a) cena – waga kryterium – 100 punktów.
Ilość przyznanych punktów wyliczona zostanie stosownie do wzoru:
ilość punktów = (najniższa cena brutto oferty spośród oferowanych / cena brutto oferty badanej)*100
2. Zamawiający, zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy Pzp zastosował cenę jako jedyne kryterium oceny ofert, z uwagi na fakt, iż w opisie
przedmiotu zamówienia zostały określone standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu
zamówienia, a ponadto przedmiot zamówienia obejmuje dostawy produktów podlegających szybkiemu zużyciu, nieposiadających
cyklu życia produktu, które nie generują żadnych dodatkowych kosztów, prócz kosztu dostawy.
3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta nie będzie podlegała odrzuceniu i będzie najkorzystniejsza w oparciu
o w/w kryterium. O wyborze oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczoną w
oparciu o ustalone kryterium oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są:
Sukcesywne dostawy warzyw, ziemniaków i jabłek do Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju
II. Kapusta świeża i kiszone
1. Kapusta biała 03221410-3 - 10 900kg
2. Kapusta czerwona 03221410-3 - 5 500kg
3. Kapusta kiszona 15331142-4 - 5 500kg
4. Ogórki kiszone 15331000-7 - 3 500kg
STANDARDY JAKOŚCIOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ODNOSZĄCE SIĘ DO WSZYSTKICH ISTOTNYCH CECH
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OKREŚLONY ZOSTAŁ W ZAŁĄCZNIKU NR 1 NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI.
2. Rodzaj artykułów oraz szacunkowe zapotrzebowanie, według poszczególnych zadań przedstawia załącznik nr 1 do SWZ.
Ilość zakupionego towaru może ulec pomniejszeniu o ilość nie większą niż 30%. Wykonawcy przysługuje prawo do
wynagrodzenia wyłącznie za faktycznie dostarczoną ilość towaru.
3. Zamawiający zobowiązuje jednocześnie Wykonawcę do tego, aby jakość dostarczanych artykułów spożywczych
będących przedmiotem niniejszego zamówienia, sposób ich pakowania, a także rodzaj używanych opakowań zbiorczych
powodowały obniżenie ponoszonych przez Zamawiającego kosztów przechowywania, przygotowania i dystrybucji
dostarczanych artykułów i wytwarzanych z nich potraw jak również kosztów wywozu i utylizacji powstałych odpadów.
4. Realizacja dostaw odbywać się będzie do magazynu zamawiającego w sposób sukcesywny,
w miarę bieżącego zapotrzebowania na podstawie informacji przekazywanej każdorazowo przez zamawiającego w formie
telefonicznej, mailowej lub faksem do godz. 13:00 w dniu poprzedzającym planowaną dostawę. Realizacja dostaw w
godzinach 8:00 – 13:00 (od poniedziałku do piątku) transportem
i na koszt wykonawcy. Z uwagi na specyfikę działalności zamawiającego występuje duże zróżnicowanie częstotliwości i
wielkości dostaw.
5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
6. Dostarczane produkty powinny odpowiadać normom i standardom określonym w Polskich Normach
i odpowiednich przepisach prawnych, w tym Ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006r. (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 2021), a także rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustaw

4.2.5.) Wartość części: 86580 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 03221400-0 - Warzywa kapustne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03221410-3 - Kapusta

15331142-4 - Kapusta przetworzona

15331000-7 - Warzywa przetworzone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-11-01 do 2024-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze ofert, zamawiający będzie się kierował następującymi kryterium:
a) cena – waga kryterium – 100 punktów.
Ilość przyznanych punktów wyliczona zostanie stosownie do wzoru:
ilość punktów = (najniższa cena brutto oferty spośród oferowanych / cena brutto oferty badanej)*100
2. Zamawiający, zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy Pzp zastosował cenę jako jedyne kryterium oceny ofert, z uwagi na fakt, iż w opisie
przedmiotu zamówienia zostały określone standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu
zamówienia, a ponadto przedmiot zamówienia obejmuje dostawy produktów podlegających szybkiemu zużyciu, nieposiadających
cyklu życia produktu, które nie generują żadnych dodatkowych kosztów, prócz kosztu dostawy.
3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta nie będzie podlegała odrzuceniu i będzie najkorzystniejsza w oparciu
o w/w kryterium. O wyborze oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczoną w
oparciu o ustalone kryterium oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są:
Sukcesywne dostawy warzyw, ziemniaków i jabłek do Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju
1. Ziemniaki w workach siatkowych 03212100-1 - 65 000kg
UWAGA:
- ziemniaki niemyte, pozbawione śladów gnicia
STANDARDY JAKOŚCIOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ODNOSZĄCE SIĘ DO WSZYSTKICH ISTOTNYCH CECH
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OKREŚLONY ZOSTAŁ W ZAŁĄCZNIKU NR 1 NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI.
2. Rodzaj artykułów oraz szacunkowe zapotrzebowanie, według poszczególnych zadań przedstawia załącznik nr 1 do SWZ.
Ilość zakupionego towaru może ulec pomniejszeniu o ilość nie większą niż 30%. Wykonawcy przysługuje prawo do
wynagrodzenia wyłącznie za faktycznie dostarczoną ilość towaru.
3. Zamawiający zobowiązuje jednocześnie Wykonawcę do tego, aby jakość dostarczanych artykułów spożywczych
będących przedmiotem niniejszego zamówienia, sposób ich pakowania, a także rodzaj używanych opakowań zbiorczych
powodowały obniżenie ponoszonych przez Zamawiającego kosztów przechowywania, przygotowania i dystrybucji
dostarczanych artykułów i wytwarzanych z nich potraw jak również kosztów wywozu i utylizacji powstałych odpadów.
4. Realizacja dostaw odbywać się będzie do magazynu zamawiającego w sposób sukcesywny,
w miarę bieżącego zapotrzebowania na podstawie informacji przekazywanej każdorazowo przez zamawiającego w formie
telefonicznej, mailowej lub faksem do godz. 13:00 w dniu poprzedzającym planowaną dostawę. Realizacja dostaw w
godzinach 8:00 – 13:00 (od poniedziałku do piątku) transportem i na koszt wykonawcy. Z uwagi na specyfikę działalności
zamawiającego występuje duże zróżnicowanie częstotliwości i wielkości dostaw.
5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
6. Dostarczane produkty powinny odpowiadać normom i standardom określonym w Polskich Normach i odpowiednich
przepisach prawnych, w tym Ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006r. (tj. Dz. U. z 2020r.,
poz. 2021), a także rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy.

4.2.5.) Wartość części: 95550,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 03212100-1 - Ziemniaki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-10-01 do 2024-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze ofert, zamawiający będzie się kierował następującymi kryterium:
a) cena – waga kryterium – 100 punktów.
Ilość przyznanych punktów wyliczona zostanie stosownie do wzoru:
ilość punktów = (najniższa cena brutto oferty spośród oferowanych / cena brutto oferty badanej)*100
2. Zamawiający, zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy Pzp zastosował cenę jako jedyne kryterium oceny ofert, z uwagi na fakt, iż w opisie
przedmiotu zamówienia zostały określone standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu
zamówienia, a ponadto przedmiot zamówienia obejmuje dostawy produktów podlegających szybkiemu zużyciu, nieposiadających
cyklu życia produktu, które nie generują żadnych dodatkowych kosztów, prócz kosztu dostawy.
3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta nie będzie podlegała odrzuceniu i będzie najkorzystniejsza w oparciu
o w/w kryterium. O wyborze oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczoną w
oparciu o ustalone kryterium oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są:
Sukcesywne dostawy warzyw, ziemniaków i jabłek do Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju
IV. Jabłka
1 Jabłka (średnica 6 – 7,5 cm, dopuszczalne: Jonagold, Jonagored, Champion, Lobo) 03222321-9 - 4 000kg
UWAGA:
- jabłka zbliżone wagowo i rozmiarowo, bez uszkodzeń, śladów gnicia
STANDARDY JAKOŚCIOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ODNOSZĄCE SIĘ DO WSZYSTKICH ISTOTNYCH CECH
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OKREŚLONY ZOSTAŁ W ZAŁĄCZNIKU NR 1 NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI.
2. Rodzaj artykułów oraz szacunkowe zapotrzebowanie, według poszczególnych zadań przedstawia załącznik nr 1 do SWZ.
Ilość zakupionego towaru może ulec pomniejszeniu o ilość nie większą niż 30%. Wykonawcy przysługuje prawo do
wynagrodzenia wyłącznie za faktycznie dostarczoną ilość towaru.
3. Zamawiający zobowiązuje jednocześnie Wykonawcę do tego, aby jakość dostarczanych artykułów spożywczych
będących przedmiotem niniejszego zamówienia, sposób ich pakowania, a także rodzaj używanych opakowań zbiorczych
powodowały obniżenie ponoszonych przez Zamawiającego kosztów przechowywania, przygotowania i dystrybucji
dostarczanych artykułów i wytwarzanych z nich potraw jak również kosztów wywozu i utylizacji powstałych odpadów.
4. Realizacja dostaw odbywać się będzie do magazynu zamawiającego w sposób sukcesywny,
w miarę bieżącego zapotrzebowania na podstawie informacji przekazywanej każdorazowo przez zamawiającego w formie
telefonicznej, mailowej lub faksem do godz. 13:00 w dniu poprzedzającym planowaną dostawę. Realizacja dostaw w
godzinach 8:00 – 13:00 (od poniedziałku do piątku) transportem
i na koszt wykonawcy. Z uwagi na specyfikę działalności zamawiającego występuje duże zróżnicowanie częstotliwości i
wielkości dostaw.
5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych
we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
6. Dostarczane produkty powinny odpowiadać normom i standardom określonym w Polskich Normach
i odpowiednich przepisach prawnych, w tym Ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006r. (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 2021), a także rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy

4.2.5.) Wartość części: 10680 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 03222321-9 - Jabłka

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-11-01 do 2024-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze ofert, zamawiający będzie się kierował następującymi kryterium:
a) cena – waga kryterium – 100 punktów.
Ilość przyznanych punktów wyliczona zostanie stosownie do wzoru:
ilość punktów = (najniższa cena brutto oferty spośród oferowanych / cena brutto oferty badanej)*100
2. Zamawiający, zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy Pzp zastosował cenę jako jedyne kryterium oceny ofert, z uwagi na fakt, iż w opisie
przedmiotu zamówienia zostały określone standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu
zamówienia, a ponadto przedmiot zamówienia obejmuje dostawy produktów podlegających szybkiemu zużyciu, nieposiadających
cyklu życia produktu, które nie generują żadnych dodatkowych kosztów, prócz kosztu dostawy.
3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta nie będzie podlegała odrzuceniu i będzie najkorzystniejsza w oparciu
o w/w kryterium. O wyborze oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczoną w
oparciu o ustalone kryterium oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu;
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
b) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów – zamawiający nie określa warunki w tym zakresie
c) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zamawiający nie określa warunki w tym zakresie
d) Zdolności technicznej lub zawodowej – zamawiający nie określa warunki w tym zakresie.
Za spełniających powyższe warunki zamawiający uzna wykonawców, którzy złożą oświadczenie o spełnianiu warunków
wynikających z art. 57 ust, 1 ustawy PZP.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w powyższym postępowaniu. Zamawiający określa wadium na kwoty:
a) Dla część I (warzywa korzeniowe) – 1000,00 złotych
b) Dla części II (kapusta świeża i kiszone) – 1000,00 złotych
c) Dla części III (ziemniaki) – 1000,00 złotych
d) Dla części IV (jabłka) – 100,00 złotych
2. Wadium wnosi się przed upływem składania ofert.
3. Zgodnie z art. 45 ustawy pzp wadium może być wniesione w następujących formach:
a. w pieniądzu,
b. w gwarancjach bankowych,
c. w gwarancjach ubezpieczeniowych,
d. w poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na nieoprocentowany rachunek zamawiającego w:
NBP O/O Katowice
numer konta: 86 1010 1212 3069 0013 9120 0000
z dopiskiem „WADIUM – WARZYWA CZ. …….”
5. Wadium dla swej skuteczności winno się znaleźć na koncie Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 12 października 2023 r. do godziny 10:00. Skuteczne wniesienie wadium w formie pieniężnej następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt b–d, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7. Skuteczne wniesienie wadium w formie pieniężnej następuje z chwilą uznania środków pieniężnych
na rachunku bankowym Zamawiającego.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa
każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00239021/01 z dnia 2023-05-30
2023-05-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
postępowaniu lub kryteriów selekcji.
Dodatkowo do oferty należy dołączyć – jeśli dotyczy: Pełnomocnictwo, dla pełnomocnika do reprezentowania w
postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w okolicznościach określonych w art. 455 ust.1 pkt 1 Prawa
Zamówień Publicznych, poprzez:
a) obniżenie wartości netto lub brutto wynagrodzenia Wykonawcy, bez równoczesnej zmiany zakresu przedmiotu umowy w
wypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa, mających wpływ na wartość asortymentu
b) zmianę cen jednostkowych poszczególnego asortymentu w przypadku promocji lub obniżki cen, obniżenie cen
jednostkowych może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga aneksu do umowy
c) dostosowania postanowień umowy do zmiany przepisów prawa w przypadku wystąpienia zmian powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na wykonywanie umowy
d) zmianę asortymentu, z chwilą zaprzestania lub wstrzymania produkcji poszczególnych asortymentów, o czym
Wykonawca nie mógł wiedzieć w chwili zawarcia umowy, na tzw. „zamiennik” pod warunkiem, że spełni on wszystkie
wymogi Zamawiającego, w szczególności określone w umowie i będzie to produkt o parametrach nie
gorszych od asortymentu i cenie nie wyższej niż dany asortyment
e) cena jednostkowa danego asortymentu może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i
usług VAT , przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena jednostkowa brutto, ceny jednostkowe netto pozostaną bez zmian
2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić, w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 455
ust. 1 pkt 2b) i pkt 4, art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy na Platformie eZamowienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-12 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.