eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grodzisk Mazowiecki › Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Izdebnie KościelnymOgłoszenie z dnia 2023-09-28

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Izdebnie Kościelnym

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GRODZISK MAZOWIECKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269137

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. T. Kościuszki 12A

1.5.2.) Miejscowość: Grodzisk Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-825

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: (22) 755 55 34 wew. 250

1.5.8.) Numer faksu: (22) 755 23 76

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@grodzisk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.grodzisk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Izdebnie Kościelnym

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-75e6488c-5dd4-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00417637

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00038922/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.51 Remont budynku OSP w Izdebnie Kościelnym

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/824499

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/824499

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
dot. korespondencji elektronicznej zawiera Rozdział XIII i XIV SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego;
2) Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pocztą elektroniczną na adres: email: abi@grodzisk.pl, tel.: 22 755 55 34;
3) dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego - Oznaczenie sprawy: ZP.271.94.2023;
4) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia 2016/679;
5) osoba fizyczna posiada:
a) na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
b) na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 rozporządzenia 2016/679 prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy rozporządzenia 2016/679;
6) osobie fizycznej nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679 prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia 2016/679;
c) na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób fizycznych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679.
2. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.94.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa dla zadania inwestycyjnego (zał. 9 do SWZ)
Remont budynku ma na celu poprawienie standardu i funkcjonalności Strażnicy OSP
Prace remontowe polegają na maksymalnym zachowaniu istniejących,
funkcjonujących instalacji oraz wyposażenia.
1. Prace ogólne:
- Prace porządkowe związane z wywiezieniem gruzu i innych odpadów,
- Wymiana drzwi wejściowych do budynku
- Montaż zadaszenia nad drzwiami wejściowymi do budynku
- Skucie i odtworzenie elewacji ściany frontowej w rejonie bram segmentowych, w
miejscach widocznego odspojenia mozaiki
- Poprawa hydroizolacji na ścianie frontowej budynku
- Usunięcie śladów po zawilgoceniu na ścianie frontowej od strony wewnętrznej
- Naprawa spękań tynków wewnętrznych w budynku oraz wymiana zabudowy konstrukcji
dachu na obudowę z blachy
- Naprawa spękań na elewacji na ścianie tylnej
- Uszczelnienie wentylacji na dachu
- Uzupełnienie kratek w elewacji na wyciągach spalin na elewacji (ściana tylna)
- Wymienić i uzupełnić wypełnienie szczelin dylatacyjnych na posadzce. Wykonanie
cokołów malowanych z farby epoksydowej wysokości 12cm po obwodzie – ok. 40
mb wraz z uszczelnieniem naroża styku posadzki z cokołem.
- Wymiana spękanych maskownic pomiędzy konstrukcją stalową, a dachem
- Wymiana drzwi z ościeżnicą do pokoju socjalnego
- Uszczelnienie i odtworzenie silikonów na styku posadzka-ściana w pomieszczeniach
socjalnych
- Przeniesienie na elewacji przycisk syreny, wraz z wymianą przycisku i widocznym
oznakowaniem
- Wymiana modułu przycisku PWP przed wejściem wraz z jego oznakowaniem
- Wykonanie z obwodów istniejących wyprowadzenia oświetlenia zewnętrznego na
ścianie frontowej
- Wymiana uszkodzonej maskownicy i drzwi rozdzielni elektrycznej
- Wymiana opraw/źródeł światła w budynku na LED
- Wymiana drabinki prętowej na schody w konstrukcji stalowej lekkiej prowadzące na
antresolę
2. Wytyczne realizacji robót:
1) Organizację i terminy prowadzenia prac należy uzgadniać z Użytkownikiem- Ochotniczą Strażą Pożarną w Izdebnie Kościelnym.
2) Uszkodzone w wyniku robót istniejące obiekty i elementy Wykonawca naprawi na własny koszt przed odbiorem robót.
3) Zamawiający wymaga, przed zamówieniem wyposażenia i materiałów wykończeniowych, przedstawienia Użytkownikowi przez Wykonawcę do akceptacji proponowanych w/w elementów (opis/ rysunek/ zdjęcie/ wymiary, wskazana dostarczenie próbek materiałowych lub wyposażenia), w szczególności w celu uzgodnienia kolorów i wyglądu dostarczanego wyposażenia i materiałów wykończeniowych.
4) Zagospodarowanie materiałów z rozbiórek wykonywanych przez Wykonawcę i ziemi z wykopów leży po stronie Wykonawcy. Materiały z rozbiórki należy wywieźć na składowisko dostępne dla Wykonawcy. Materiały które tego wymagają należy zutylizować.
5) Zamawiający wymaga przekazania podpisanych kart gwarancyjnych Zamawiającemu.
3. Podstawowe warunki i wymagania dotyczące realizacji robót
1) Zakres robót określa dokumentacja projektowa, STWIOR i SWZ. Załączone do SWZ przedmiary robót mają charakter pomocniczy, nie stanowią podstawy do wyceny robót. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych elementów dokumentacji projektowej, o ile Zamawiający nie sprecyzował tego jednoznacznie w SWZ, obowiązuje zakres najszerszy i najkorzystniejszy dla Zamawiającego, przy czym szczegółowe jego ustalenie musi być dokonane pisemnie, wpisem do dziennika budowy.
2) Zamawiający zabrania stosowania materiałów szkodliwych dla otoczenia. Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną usunięte z terenu budowy na koszt Wykonawcy.
3) Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia składowanych materiałów, narzędzi i sprzętu przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem, kradzieżą, zagrożeniem dla osób postronnych.
4) Sprzęt stanowiący własność Wykonawcy lub wynajęty powinien posiadać dopuszczenie do użytkowania.
5) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów użytych do realizacji zamówienia przez siebie i swoich podwykonawców. Zamawiający dopuści do użycia tylko te materiały, które posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący, że zapewniono zgodność z Polskimi Normami, aprobatami technicznymi oraz właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi lub które posiadają deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną dla wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy.
6) Szczegółowe rozwiązania materiałowe muszą być uzgadniane z Zamawiającym.
7) Obowiązkiem Wykonawcy będzie zapewnienie i przestrzeganie warunków bhp, zabezpieczenie interesów osób trzecich, naprawa ewentualnych szkód wyrządzonych w trakcie realizacji inwestycji, ochrona mienia związanego z budową (materiały i sprzęt Wykonawcy oraz mienie użytkownika).
8) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia placu budowy od terenów ogólnie dostępnych.
9) Wraz z dokumentacją odbiorową Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia projektów powykonawczych z naniesionymi i aprobowanymi zmianami, warunków gwarancji, atestów, certyfikatów wraz z oświadczeniem o ich wbudowaniu, pomiarów i badań kontrolnych.
10) Wykonawca w żadnym przypadku nie może powoływać się na ewentualne pominięcie niektórych robót w dostarczonych przez Zamawiającego przedmiarach, które mają jedynie charakter pomocniczy, a ich treść nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń. Podstawą zamówienia jest dokumentacja /którą Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokładnie przeanalizować/ i pozostałe dokumenty przetargowe tworzące SWZ. Wykonawca zobowiązany jest zaplanować wszystkie czynności dla realizacji zamówienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami bez względu na to, czy czynności te /prace/ są odrębnie wymienione w jakimkolwiek dokumencie. Przyjmuje się, że zestawienie planowanych prac, na podstawie którego zostało ustalone wynagrodzenie, sporządził Wykonawca.
11) Wykonawca w ciągu 14 dni od podpisania umowy sprawdzi przekazaną przez Zamawiającego dokumentację projektową i zgłosi do Zamawiającego ewentualne braki /usterki/uchybienia.
12) W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia (dokumentacji, STWiOR itp.) określono jakikolwiek materiał, urządzenie lub wyrób poprzez podanie nazwy producenta lub w inny podobny sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, dopuszcza się dla tych materiałów, urządzeń lub wyrobów możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych, tzn. przy zachowaniu nie gorszych parametrów niż przewidziane w projekcie. Każdorazowo zastosowanie rozwiązania zamiennego wymaga uzgodnienia z inspektorem nadzoru. Zmiany takie nie stanowią zmiany umowy. Wszelkie znaki towarowe, patenty lub pochodzenie użyte w SWZ winny być interpretowane jako definicje standardów i propozycje projektanta, na podstawie których dokonał on stosownych obliczeń, rozmieszczenia urządzeń itp., a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w projekcie i należy je odczytać z dopiskiem „lub równoważne”.
13) Wykonawca zapewnia, że materiały i urządzenia przeznaczone do montażu są fabrycznie nowe, zgodne z przedmiotem zamówienia, dobrej jakości, posiadają właściwości zwyczajowo przyjęte w obrocie i wynikające z ich przeznaczenia.
14) W przypadku zastosowania rozwiązania równoważnego powinno ono spełniać następujące warunki:
- Wszystkie urządzenia zastosowane w systemie równoważnym oraz system jako całość muszą być zaakceptowane przez zamawiającego.
- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek wykonać zamiennie obliczenia dokumentujące uzyskanie nie gorszych efektów niż w rozwiązaniu projektowym.
- Co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji wykonaną przez uprawnionych projektantów dokumentację projektową o stopniu szczegółowości nie mniejszym niż dokumentacja projektowa załączona do SWZ.
15) Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, pisemnymi uzgodnieniami między stronami umowy, zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z prawem budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami, w szczególności przepisami BHP, przeciwpożarowymi, sanitarnymi, ochrony środowiska.
4. Oświadczenia Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy przeanalizował dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz warunki wykonania robót określone w specyfikacji warunków zamówienia, dokonał potrzebnych mu pomiarów i badań, jak również uzyskał wszystkie niezbędne informacje dotyczące:
a) warunków i możliwości urządzenia zaplecza technicznego i zasilenia go w niezbędne media,
b) występowania urządzeń i elementów wymagających demontażu na czas robót i ponownego ich montażu, jeżeli nie podlegają wymianie na nowe,
c) stanu i systemu dróg dojazdowych,
d) zapewnienia dojazdu do placu budowy w trakcie wykonywania robót,
e) innych danych niezbędnych do wykonania robót i mogących mieć wpływ na ryzyko i koszty realizacji umowy.
5. Wykonawca oświadcza, że wszystkie wymienione wyżej okoliczności uwzględnił w cenie swojej oferty.
6. Przedmiot umowy winien być wykonany zgodnie z wymogami SWZ.
7. Wykonawca na podstawie niniejszej umowy zobowiązuje się do realizacji i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, obowiązującymi normami i przepisami prawa, sztuką budowlaną oraz należytą starannością.
8. Zamawiający zobowiązuje się do odebrania prawidłowo wykonanych robót oraz do zapłaty wynagrodzenia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy ocenie ofert Zamawiający kierował się będzie kryteriami wskazanymi
w SWZ oraz sposobem oceny ofert w ramach tych kryteriów opisanym w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawi warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

a) dotyczącej Wykonawcy:

Warunek zostanie spełniony jeśli wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegające na wykonaniu robót budowlanych w budynku/budynkach, o łącznej wartości robót minimum 50 000,00 zł brutto w ramach jednej umowy.

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP z dnia zamieszczenia ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

b) dotyczącej osób:

Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia t.j.:

Kierownik Budowy (Przedstawiciel Wykonawcy) posiadający:

• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub równoważnych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
• co najmniej roczne doświadczenie zawodowe jako Kierownik budowy,
• doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika budowy przy wykonaniu robót budowlanych w budynkach, w tym robót żelbetowych o łącznej wartości robót minimum 50 000,00 zł brutto.

Uprawnienia posiadane przez osoby wskazane powyżej, w wymaganym zakresie, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz aktualnym obowiązującym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278) lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
W każdym przypadku, gdy wymagane jest posiadanie określonych uprawnień budowlanych, przez osobę wskazaną do pełnienia jakiejkolwiek funkcji wymienionej powyżej, Zamawiający dopuszcza posiadanie przez wskazane osoby:
- uprawnień równoważnych względem wymaganych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub:
- uprawnień równoważnych względem wymaganych, uznanych przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 220 ze zm.) lub:
- uprawnień równoważnych względem wymaganych, nabytych w innym niż Rzeczypospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA),
- stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i której na mocy odrębnych przepisów przysługuje prawo do świadczenia usług transgranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
 warunek określony w rozdziale VIII ust. 2 pkt 4) lit. a) musi być spełniony w całości min. przez jednego z Wykonawców,
 warunek określony w rozdziale VIII ust. 2 pkt 4) lit. b) musi być spełniony w całości min. przez jednego z Wykonawców.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Oświadczenie, z którego wynikać będzie, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy składane będzie na wzorze załącznika nr 8 do SWZ.
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy,
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę
częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik
nr 6 do SWZ;
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
1) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o
których mowa w Rozdziale X ust. 6 pkt 2 SWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a. nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z
wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z
podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokumenty, o których mowa w Rozdziale X ust. 8 pkt. 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w
Rozdziale X ust. 8 pkt 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i
4 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy,
ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,
złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o
oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Wykonawca, w
przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby przedkłada także podmiotowe środki
dowodowe, które służą potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia podmiotów udostępniających zasoby o których mowa w
Rozdziale X ust. 6 pkt 2.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – (załącznik nr 3 do SWZ);
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 4 do SWZ);

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy wg załącznika nr 7 do SWZ);
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (jeśli dotyczy).
4) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy chyba, że umocowanie do reprezentacji wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 4 poniżej.
5) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – załącznik nr 8 do SWZ.
4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a Wykonawca w Formularzu oferty wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do Wykonawcy jak również w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby.
5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
7. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w treści załącznika nr 8 do SWZ składają oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowy zakres zmian zawiera zał. nr 5 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-13 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:https://platformazakupowa.pl/transakcja/824499

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-13 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.