eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Węgrów › Budowa placu sportowo-rekreacyjnego na Zalewie nad LiwcemOgłoszenie z dnia 2023-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa placu sportowo-rekreacyjnego na Zalewie nad Liwcem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Węgrów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582233

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek Mariacki 16

1.5.2.) Miejscowość: Węgrów

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-100

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wegrow.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wegrow.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa placu sportowo-rekreacyjnego na Zalewie nad Liwcem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b606919a-5c40-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00417615

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00063590/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Budowa placu sportowo-rekreacyjnego na Zalewie nad Liwcem

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b606919a-5c40-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która
jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
przetargi@wegrow.com.pl (nie dotyczy składania ofert).
Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej znajdują się w punkcie 13 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
􀀁􀀁 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Węgrowie ul. Rynek Mariacki 16 07-100 Węgrów tel. 25
308
12 00, email: przetargi@wegrow.com.pl*
􀀁􀀁 inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Węgrowie jest Pani/Pani Michał Zajdowicz prowadzący
działalność gospodarczą pod nazwą PHAROS Michał Zajdowicz ul. Strzeszyńska 251/10, 60-479 Poznań Tel. 505 156 508 email
iod@wegrow.com.pl
􀀁􀀁 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.Budowa placu sportowo-rekreacyjnego na Zalewie nad Liwcem (II podejście)
prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych
􀀁􀀁 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w
oparciu o art. 18, 19 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych dalej „ustawa Pzp”;
􀀁􀀁 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
􀀁􀀁 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
􀀁􀀁 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do
art.
22 RODO;
􀀁􀀁 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
􀀁􀀁 nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: FEiZP.271.1.9.2023 (II podejście)

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa placu sportowo- rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyległymi utwardzeniami terenu.

Uwaga! Zakres niniejszego zamówienia nie obejmuje całości projektu. Przedmiot zmniejszony w stosunku do poprzedniego postępowania!

Projektowany plac sportowo- rekreacyjny wyposażony będzie w zestaw sportowy usytuowany w nawierzchni z piasku, wykonany w konstrukcji stalowej z linami i płytami HDPE. Elementy siłowni czyli urządzenia do wyciskania posadowione będą na stałe w gruncie pokrytym trawą syntetyczną. Projekt przewiduje tereny utwardzone kostką a w ich obrębie usytuowane będą: stół piknikowy, ławki, kosze na śmieci i stojaki na rowery.
Projektowane obiekty będą kolorystycznie dobrane aby nie stanowiły dominanty kolorystycznej w najbliższym otoczeniu. Kolory będą charakterystyczne dla tego typu obiektów.

Zakres zamówienia obejmuje:
1. Roboty przygotowawcze :
- pomiary geodezyjne- wytyczenie placu i obrysu utwardzeń terenu.
- kontrolne badanie gruntu – sprawdzenie stanu i miąższości istniejącej podbudowy i gruntu
rodzimego,
- zabezpieczenie placu budowy
2. Roboty ziemne:
- Korytowanie terenu placu zabaw i utwardzeń terenu
- Niwelowanie terenu
- Zagęszczanie dna wykopu
- Wykonanie podbudowy pod utwardzenia terenu
3. Okrawężnikowanie :
- Przewiduje się ułożenie obrzeży betonowych(oddzielenie różnych nawierzchni) układanych na ławie z
betonu min.B15 z oporem.
4. Podbudowa i jej zagęszczenie , nawierzchnia:
- zagęszczenie gruntu rodzimego
- wykonanie warstw podbudowy zgodnie z opisem i załącznikiem graficznym.
5. Pochylenie nawierzchni
Zaleca się następujące wyprofilowanie nawierzchni:
- odcinki proste – nachylenie min. 0.5% w kierunku terenu otaczającego
- odprowadzenie wód opadowych – odwodnienie powierzchniowe – spływ wody zgodnie z
ukształtowaniem terenu na przyległą powierzchnię biologicznie czynną.
6. WYPOSAŻENIE :
a)Ławo-stół
b)Zestaw sportowy
c)Bujak sprężynowy
d)Piaskownica
e)Huśtawka łączona
f)Urządzenie do wyciskania w pozycji siedzącej
g)Urządzenie do wyciskania na ławce w pozycji leżącej
h)Huśtawka wagowa
i)Kosz na śmieci
j)Ławka z oparciem
k)Stojak na rower
l)Utwardzenie – kostka betonowa
m)Utwardzenie – warstwa wierzchnia terenu – piasek na placu zabaw
n)Maszty z oświetleniem i kamerą.

Przedmiotem zamówienia jest również instalacja zasilania, oświetlenia i monitoringu placu sportowo- rekreacyjnego w Węgrowie. Projekt obejmuje wykonanie oświetlenia placu, instalacji uziemiającej oraz monitoringu.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać również:
- wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót ujętych w kosztorysie, w tym prace wynikające ze specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej,
- wszelkie inne roboty, prace, badania (laboratoryjne), czynności, obowiązki
i wymogi wynikające z niniejszej specyfikacji (umowy, specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej, przedmiaru robót), obsługa geodezyjna, powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, projekt organizacji robót.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji należy stosować się do obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Polskich Norm oraz Norm Europejskich, o ile takie obowiązują w Polsce, przepisów prawa budowlanego.

Zaleca się by Wykonawca zapoznał się z terenem wskazanym w SWZ, na którym będą prowadzone prace oraz do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. W tym celu wskazane jest, aby wykonawca ubezpieczył prowadzoną działalność od odpowiedzialności cywilnej, zabezpieczył plac budowy oraz oznakował roboty w pasie drogowym zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem ( t.j. Dz. U. Nr 2017 poz. 784 z dnia 24 marca 2017 r.).

Szczegółowy zakres wyznaczają: Przedmiar robót (pomocniczo), opis z rysunkami oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik nr 1a,1b,1c do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający
przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 polegającego na zakupie dodatkowego wyposażenia placu
sportowo-rekreacyjnego, ujętego w podstawowym zakresie przedmiotu zamówienia, w zależności od dyspozycji środków
finansowych.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez
zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończonych w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
- 2 robót budowlanych polegających na budowie i/lub zagospodarowaniu terenów placów zabaw, placów sportoworekreacyjnych,
terenów rekreacyjnych o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł (brutto) łącznie.
UWAGA:
1. Wykazując spełnianie warunku udziału w postępowaniu w wykazie robót należy podać wartość wykonanych robót w celu
weryfikacji spełniania warunku udziału w postępowaniu.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub korzystania
z zasobów podmiotów trzecich na podstawie art. 118 pzp minimum jeden z wykonawców lub jeden podmiot udostępniający
zasoby musi posiadać pełne doświadczenie .
3. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez
Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów o ich wykonanie.
b) dotyczącej osób:
Wykonawca musi dysponować następującymi osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia:
a) Kierownik budowy z co najmniej 3 letnim stażem – minimalne wymagania- uprawnienia budowlane umożliwiające
kierowanie robotami budowlanymi w specjalności ogólnobudowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa - osoba ta musi
należeć do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.
Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie danej branży
bez ograniczeń, m. in. kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi, mogą wykonywać wyłącznie osoby
posiadające wymagane uprawnienia budowlane, będące członkami właściwych izb samorządu zawodowego (Dz. U. z 2019
r. poz. 1186, 1309).
UWAGA:
1. Wykazując spełnianie warunku udziału w postępowaniu w wykazie osób należy podać informację o doświadczeniu w
kierowaniu robotami budowlanymi.
2. Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osobę będącą obywatelem państwa
członkowskiego, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne
wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220, z 2021 r. poz. 78.) oraz ustawą z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ),
którą przedstawi Zamawiającemu przed zawarciem umowy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak
podstaw wykluczenia:
- na podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. poz. 2415)
(dalej Rozporządzenie w sprawie podmiotowych środków dowodowych), zamawiający żąda oświadczenia wykonawcy o aktualności
informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 9.2 SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych
przez zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
odpowiednie dokumenty;
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz
informacją o podstawie dysponowania tymi osobami

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać
wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, oraz w przypadkach, o których mowa w art.109 ust.4, natomiast
spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują łącznie.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.2
SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. W przypadku, gdy spełnienie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej (opisanego w pkt 7.2.4) SWZ
wykazuje co najmniej jeden z wykonawców lub wykonawcy wykazują poprzez poleganie na zdolnościach tych z
wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, Wykonawcy
oświadczają, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie
Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 9 SWZ, przy czym:
1) podmiotowe środki dowodowe o których mowa w pkt 9.8 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy
wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 7.2 SWZ;
2) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 9.7 SWZ składa każdy z nich.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy
stanowiących załącznik nr 8 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-13 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-13 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie należy złożyć przed
podpisaniem umowy w jednej z następujących postaci:
- pieniądzu;
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej; z tym, że zobowiązanie kasy
jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone przelewem należy wpłacać na konto Zamawiającego nr 61 1020
4476 0000 8702 0365 0132 z podaniem tytułu wpłaty.
3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przelewem, za termin jego wniesienia przyjmuje
się datę uznania rachunku Zamawiającego
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy
oszczędnościowo - kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez
podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości będzie akceptowana pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych oraz zawieraną
umową, a w szczególności:
4.1 100% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności
wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, nie krótszy niż termin obejmujący okres przewidziany
umową na odbiór końcowy przedmiotu umowy i okres 30 dni po odbiorze.
4.2. 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi
za wady będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady, nie krótszy niż
okres rękojmi i obejmujący dodatkowy okres 15 dni.
Do oferty należy dołączyć:
1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postepowaniu w postaci elektronicznej
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – wzór oświadczenia
stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o
nie poleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców;
2. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
3. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4 Zobowiazanie podmiotu udostępniającego zasoby
5. Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu muszą być złożone w oryginale.
6. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty.
7. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie
elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także
złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie
elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97§2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. -Prawo o notariacie,
które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.