eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gorzów Wielkopolski › Dostawa stołów operacyjnychOgłoszenie z dnia 2022-10-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa stołów operacyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 211228381

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dekerta 1

1.5.2.) Miejscowość: Gorzów Wielkopolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-400

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.7.) Numer telefonu: 95/7827124

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: malgorzata.kmieciak@szpital.gorzow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://szpital.gorzow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-09ec829f-43c0-11ed-9171-f6b7c7d59353

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa stołów operacyjnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-09ec829f-43c0-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00417567

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Dotyczy pakietu nr 2: Przedmiot umowy współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach zadania pn. „Dostosowanie Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami w ramach projektu Dostępność Plus dla zdrowia”.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00376071/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DZPU.2632.53.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa stołu operacyjnego do zabiegów kardiochirurgii

4.5.3.) Główny kod CPV: 33192230-3 - Stoły operacyjne

4.5.5.) Wartość części: 167230 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa stołu operacyjnego regulowanego o zwiększonym udźwigu oraz niezbędnymi akcesoriami / osprzętem, dostosowany do pacjentów o wyższym wzroście.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33192230-3 - Stoły operacyjne

4.5.5.) Wartość części: 192316,33 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 180576 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 180576 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 180576 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TMS Medical Sp. z o. o. Sp. k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368972560

7.3.3) Ulica: Malwowa, 138

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 60-185

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 180576,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 206820 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 206820 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 206820 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TMS Medical Sp. z o. o. Sp. k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368972560

7.3.3) Ulica: Malwowa, 138

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 60-185

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 206820,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Przedmiot umowy współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach zadania pn. „Dostosowanie Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami w ramach projektu Dostępność Plus dla zdrowia” - dotyczy tylko pakietu nr 2.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.