eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pobiedziska › Dostawa roślin wraz z transportem dla Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o., zgodnie z wykazem oraz opisem przedmiotu zamówieniaOgłoszenie z dnia 2023-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa roślin wraz z transportem dla Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o., zgodnie z wykazem oraz opisem przedmiotu zamówienia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 302285701

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Poznańska 58

1.5.2.) Miejscowość: Pobiedziska

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-010

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zk-pobiedziska.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zk-pobiedziska.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa roślin wraz z transportem dla Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o., zgodnie z wykazem oraz opisem przedmiotu zamówienia

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c9e73b6e-5dcc-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00417386

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zk_pobiedziska

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zk_pobiedziska

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami: Anna Romanowska, tel. 61 8177 074 wew. 32, e-mail: zamowienia@zk-pobiedziska.pl

2. Pytania dotyczące korzystania z Platformy Zakupowej, procesu składania ofert
na Platformie Zakupowej, rejestracji na Platformie Zakupowej czy innych aspektów technicznych związanych z korzystaniem z Platformy Zakupowej należy kierować do Centrum Wsparcia Klienta dostępnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 17:00 pod numerem tel. 22 101 02 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl.

1. W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy zakupowej, działającej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zk_pobiedziska.
2. Zaleca się, aby przed rozpoczęciem wypełniania Formularzu składania oferty wykonawca zalogował się do systemu, a jeżeli nie posiada konta, założył bezpłatne konto.
W przeciwnym wypadku wykonawca będzie miał ograniczone funkcjonalności, np. brak widoku wiadomości prywatnych od zamawiającego w systemie lub wycofania oferty bez kontaktu z Centrum Wsparcia Klienta.
3. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB.
4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieotrzymania przez Wykonawcę informacji związanych z prowadzonym postępowaniem, w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie np. błędnego adresu poczty elektronicznej.
6. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu komunikowania się Zamawiającego
z Wykonawcami zawarte są w „Instrukcji dla Wykonawców platformazakupowa.pl” oraz „Regulamin platformazakupowa.pl dla Użytkowników (Wykonawców)”.
7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
8. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej opisane zostały w: „Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o. o.” dostępnym pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz
9. „Instrukcji dla wykonawców” dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/zk_pobiedziska

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 8. Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych jest Zakład Komunalny w Pobiedziskach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pobiedziskach przy ulicy Poznańskiej 58 (62-010 Pobiedziska), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, legitymującym się numerem KRS 0000440307 oraz numerem NIP 7773228861 i REGON 302285701, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 10.267.000,00 złotych; nr tel.: 61 8177074, e-mail: zkiod@zk-pobiedziska.pl.
2) z inspektorem ochrony danych osobowych można kontaktować się poprzez email zkiod@zk-pobiedziska.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych,
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.;
5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp;
6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Pzp., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.;
7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) osoba, której dane osobowe będą w przedmiotowym postępowaniu przetwarzane ma:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, które jej dotyczą*;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;
9) osobie, której dane osobowe będą w przedmiotowym postępowaniu przetwarzane nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W innych sprawach, nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji, mają zostosowanie przepisy Ustawy Pzp. oraz akty wykonawcze tej ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-4/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa roślin, wraz z transportem, dla Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach, zgodnie z wykazem oraz opisem przedmiotu zamówienia”

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy zadania:
1) ZADANIE I – zakup wraz z transportem 28 sztuk drzew, 330 szt. krzewów, 300 szt. bylin i krzewinek, 200 szt. traw oraz 36 pali długich, 18 pali krótkich oraz 36 rygli – dla „Owadziego Parku Zmysłów” w Pobiedziskach
2) ZADANIE II - zakup wraz z transportem 183 sztuk drzew, 130 szt. krzewów, 240 szt. bylin i krzewinek, 549 pali długich i 549 rygli – dla przestrzeni miejskiej w mieście Pobiedziska
3) ZADANIE III - zakup wraz z transportem 10 sztuk drzew, 62 szt. krzewów, 110 szt. bylin i krzewinek, 110 szt. traw oraz 6 pali długich i 6 rygli – dla przestrzeni miejskiej w mieście Pobiedziska

4.2.6.) Główny kod CPV: 03452000-3 - Drzewa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03451300-9 - Krzewy

03121100-6 - Żywe rośliny, bulwy, korzenie, sadzonki i rozsady

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów:

Cena – 100 %
Ocena ofert wg powyższego kryterium „cena” dokonywana będzie wg następujących zasad:
 zamawiający stosować będzie ocenę punktową
 ocena nastąpi wg. następującego wzoru:

Najniższa cena ofertowa brutto
C = --------------------------------------------- x 100 = liczba pkt
Cena brutto oferty badanej

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczególnych warunków w tym zakresie
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
dotyczy zadania I, II, III:
a) Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca lub Członek Konsorcjum wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat lub jeżeli okres wykonywania działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał (zakończył; rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) co najmniej 3 dostawy drzew i krzewów.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagana ilość i wartość nie sumują się, tzn. co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia musi wykazać, że wykonał wskazane dostawy wyżej. TA sama zasada dotyczy podmiotu udostępniającego zasoby jako podwykonawca.

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie
z formułą: „spełnia – nie spełnia” na podstawie złożonych oświadczeń, dokumentów wymaganych przez Zamawiającego. Niespełnienie chociaż jednego z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.
3. W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu zamieszczenia ogłoszenia
o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP w dniu, o którym mowa powyżej, zastosowanie ma kurs ostatnio ogłoszony, przed ww. dniem zgodnie z treścią § 8 pkt 5 Uchwały nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r., w sprawie sposobu wyliczania
i ogłaszania bieżących kursów walut obcych.
4. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
4.1. nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz
4.2. spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający zaleca wykorzystanie Załącznika nr 5a do SWZ.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający, na podstawie art. 117 ust. 1 ustawy Pzp., określa, iż dokonując oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej uzna, że warunek został spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże samodzielne spełnianie tego warunku. Zamawiający tym samym nie dopuszcza łączenia (sumowania) doświadczenia zdobytego osobno przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału
w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej polega, na zasadach określonych
w art. 118 ustawy Pzp., na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, Zamawiający określa, iż dokonując oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej uzna, że warunek został spełniony, jeżeli co najmniej jeden z tych podmiotów wykaże samodzielne spełnianie tego warunku. Zamawiający tym samym nie dopuszcza łączenia (sumowania) doświadczenia zdobytego osobno przez każdy
z podmiotów, na których zdolnościach zawodowych polega Wykonawca.
7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
9. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
10. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp., także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
Zamawiający zaleca wykorzystanie Załącznika nr 5b do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1.1. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
1.2. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 P.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w Postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty w Postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 7 do SWZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa, każdy z wykonawców,
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 1 pkt 1.1. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed ich złożeniem.
4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się je odpowiednio w całości lub
w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów
o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis ust. 3 stosuje się.
5. Zgodnie z art. 274 ust. 1 Ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe składane są na wezwanie Zamawiającego, a nie wraz z ofertą.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1.1. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
1.2. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 P.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w Postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty w Postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 7 do SWZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa, każdy z wykonawców,
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 1 pkt 1.1. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed ich złożeniem.
4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się je odpowiednio w całości lub
w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów
o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis ust. 3 stosuje się.
5. Zgodnie z art. 274 ust. 1 Ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe składane są na wezwanie Zamawiającego, a nie wraz z ofertą.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Ofertę stanowią:
1.1. wypełniony i podpisany formularz oferty – Załącznik nr 2 do SWZ;
1.2. oświadczenie, o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. – Załącznik nr 5a do SWZ;
1.3. oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125
ust. 5 ustawy Pzp. – Załącznik nr 5b do SWZ (jeżeli dotyczy);
1.4. w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji
z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
1.5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa
w pkt 1.5, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
1.6. jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1.6, Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy;
1.7. pkt 1.8 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego;
1.8. pkt 1.6.-1.8. stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub Podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.
1.9. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy);
1.10. oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – Załącznik nr 6 do SWZ (dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia , których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani,

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszczalne zmiany umowy

1. Poza przypadkami określonymi w art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
i w innych postanowieniach Umowy Strony przewidują możliwość dokonania w Umowie zmiany skrócenia lub wydłużenia terminu wykonania Przedmiotu umowy lub jej poszczególnych elementów w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 2.
2. Strony przewidują możliwość zmiany (skrócenia lub wydłużenia) terminu wykonania Umowy, określonego w § 2 ust. 1, wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie Przedmiotu umowy lub jej elementów,
w następujących przypadkach:
a) siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron, losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności;
b) działania osób trzecich uniemożliwiających lub utrudniających realizację Umowy - w zakresie koniecznym, w szczególności terminu realizacji Umowy,
c) zmiany przepisów prawa istotnie wpływającego na zakres lub termin realizacji Umowy, w szczególności przepisów wprowadzanych w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
d) udzielenia przez Zamawiającego innego zamówienia istotnie wpływającego na zakres lub termin realizacji Umowy;
e) w przypadku przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie Przedmiotu umowy, które nie zostały przewidziane powyżej,
a z przyczyn obiektywnych uniemożliwiły wykonanie Przedmiotu umowy
w przewidzianym pierwotnie terminie. Zmiany te będą dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, w jakim ukończenie Przedmiotu umowy jest lub przewiduje się że będzie opóźnione na skutek tych działań.
3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż
o okres trwania tych okoliczności. Każda taka zmiana wprowadzona będzie w trybach i procedurach opisanych w Umowie.
4. Nie stanowi zmiany Umowy:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);
b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do wykonywania zakresu Umowy lub kontaktów między Stronami.
5. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w terminie realizacji Przedmiotu zamówienia, nowy termin zostanie wydłużony o czas niezawinionego przez Wykonawcę przestoju. Warunkiem wydłużenia terminu realizacji Umowy będzie wystąpienie przez Wykonawcę z pisemnym wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji Przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem przyczyn uzasadniających jego przedłużenie. W takim przypadku Zamawiający pisemnie potwierdzi fakt okresu przestoju, co stanowić będzie podstawę do spisania stosownego aneksu przedłużającego termin realizacji Umowy.
6. Wykonawca przed przystąpieniem do wprowadzenia jakichkolwiek zmian w stosunku
do materiału roślinnego wchodzącego w przedmiot zamówienia musi uzyskać bezwarunkową pisemną zgodę Zamawiającego.
7. Z zastrzeżeniem treści ust. 5 określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień Umowy:
Sposób inicjowania zmian:
a) Zamawiający: wnioskuje pisemnie do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany;
b) Wykonawca: wnioskuje pisemnie do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany.
8. Przyczyny dokonania zmian postanowień Umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach - notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności, itp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zk_pobiedziska

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-06 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczególnych warunków w tym zakresie
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
dotyczy zadania I, II, III:
a) Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca lub Członek Konsorcjum wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat lub jeżeli okres wykonywania działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał (zakończył; rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) co najmniej 3 dostawy drzew i krzewów.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagana ilość i wartość nie sumują się, tzn. co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia musi wykazać, że wykonał wskazane dostawy wyżej. TA sama zasada dotyczy podmiotu udostępniającego zasoby jako podwykonawca.

Wszelkie dokumenty związane z postępowaniem znajdują się na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/zk_pobiedziska

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.