eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Zakup mikrofonów dla Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego



Ogłoszenie z dnia 2023-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup mikrofonów dla Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000279338

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sokolska 2

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-084

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 351 1719

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@filharmonia-slaska.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://filharmonia-slaska.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup mikrofonów dla Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c900efda-5d81-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00416894

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00112626/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Zakup mikrofonów dla Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.platformazakupowa.pl/pn/filharmonia_slaska

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/filharmonia_slaska.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązany jest posiadać konto na Platformie zakupowej. Rejestracja i utrzymanie konta oraz korzystanie z Platformy zakupowej są bezpłatne.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej opisane zostały w Regulaminie na www.platformazakupowa.pl.
Limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty wynosi 150 MB.
Do złożenia oferty, oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 1 uPzp oraz innych oświadczeń i dokumentów obowiązkowa jest forma elektroniczna lub postać elektroniczna, opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Instrukcje korzystania z platformy zakupowej dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej
pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
Szczegółowe informacje o ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZENIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ znajdują się w Rozdziale 9 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych Wykonawców i osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu jest Zamawiający.
2. Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@filharmonia-slaska.eu.
3. Dane osobowe Wykonawców i osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu przetwarzane będą na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z zawarciem umowy lub działaniami zmierzającymi do jej zawarcia.
c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celach archiwalnych , dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami lub wypełnienia obowiązków wynikających z innych przepisów.
4. Odbiorcami danych osobowych Wykonawców i osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 uPzp.
5. Dane osobowe osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 uPzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania.
6. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących oraz danych osób uczestniczących w postępowaniu jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach uPzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z upup.
7. W odniesieniu do danych osobowych osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Osoby uczestniczące w przedmiotowym postępowaniu posiadają:
a) prawo dostępu do danych osobowych bezpośrednio ich dotyczących na podstawie art. 15 RODO. W przypadku gdy wykonanie przez Zamawiającego obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
b) W przypadku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia, gdy wykonanie przez Zamawiającego obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania;
c) prawo do sprostowania przez Wykonawcę uczestniczącego w przedmiotowym postępowaniu danych osobowych na podstawie art. 16 RODO (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z uPzp oraz nie może naruszać integralności protokołu i jego załączników);
d) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego). Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wykonawcy i osobom uczestniczącym w przedmiotowym postępowaniu nie przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie naruszenia przepisów RODO dotyczących:
a) prawa do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
b) prawa do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż pod-stawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawców i osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/ZP/AT/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 270000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 10 sparowanych zestawów mikrofonów pojemnościowych wielkomembranowych instrumentalnych do Sali koncertowej Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem, okablowaniem, dokumentacją techniczną, a także ich montaż oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie zainstalowanego systemu w wymiarze 4 godzin zegarowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe czy inne prawa zastrzeżone lub wyłączne, czy też określone jest pochodzenie instrumentu lub jego części, należy przyjąć, że Zamawiający ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż te wskazane w opisie przedmiotu zamówienia (art. 101 ust. 4 uPzp).
Za równoważne pod względem:
a) brzmieniowym i funkcjonalnym - Zamawiający rozumie taki mikrofon, który umożliwi na etapie jego eksploatacji osiągnięcie równoważnych efektów dźwiękowych i użytkowych w trakcie wykonywania utworów muzycznych.
b) technicznym i użytkowym - Zamawiający rozumie tak wykonany mikrofon, który posiada równo-ważną pod względem technicznym budowę, wyposażenie, zastosowane materiały, jakość wykonania i trwałość, jak mikrofon zawarty w opisie przedmiotu zamówienia.
W przypadku złożenia oferty zawierającej zastosowanie rozwiązań równoważnych do opisanych przez Zamawiającego, Wykonawca w załączonym do formularza ofertowego zestawieniu powinien wskazać producenta i model proponowanego urządzenia równoważnego oraz dołączyć do oferty jego specyfikację.
Zamawiający wymaga udzielenia na przedmiot Zamówienia co najmniej 24-miesięcznego okresu gwarancji.
Mikrofony oraz oprzyrządowanie muszą być zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, fabrycznie nowe, kompletne, sprawne i gotowe do pełnego użytkowania bez dodatkowych zakupów i inwestycji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 32341000-5 - Mikrofony

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór najkorzystniejszej oferty będzie dokonany na podstawie następujących kryteriów:
a) Ceny (C) - 60 pkt
b) Okres gwarancji (G) - 30 pkt
c) Czas reakcji serwisu (S) - 10 pkt

Wynik oceny oferty zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji serwisu

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Karty katalogowe wydane przez producenta oferowanych urządzeń lub pochodzące z oficjalnej strony internetowej producenta.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Karty katalogowe wydane przez producenta oferowanych urządzeń lub pochodzące z oficjalnej strony internetowej producenta.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 1 uPzp, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. W tym przypadku Zamawiający wymaga załączenia do oferty oryginału lub uwierzytelnionej kopii pełnomocnictwa podpisanego przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia.
Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 125 ust. 1 uPzp

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy na warunkach podanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
2. Zamawiający dopuszcza zmiany treści umowy pod warunkiem, że ich wprowadzenie nie spowoduje konieczności zmiany treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz jest zgodne z art. 455 uPzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-06 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/filharmonia-slaska

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-06 12:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.