eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › STAŁA USŁUGA TRANSPORTOWA - PRZEWÓZ UCZNIÓW/DZIECI NA ZAJĘCIA SPORTOWE W RAMACHGODZIN LEKCYJNYCH DLA ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 2 W GDAŃSKUOgłoszenie z dnia 2023-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
STAŁA USŁUGA TRANSPORTOWA – PRZEWÓZ UCZNIÓW/DZIECI NA ZAJĘCIA SPORTOWE
W RAMACHGODZIN LEKCYJNYCH DLA ZESPOŁU
SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO NR 2 W GDAŃSKU

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 383759515

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piotra Czajkowskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-169

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zsp2.edu.gdansk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zsp2.edu.gdansk.pl/pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.platformazakupowa.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

STAŁA USŁUGA TRANSPORTOWA – PRZEWÓZ UCZNIÓW/DZIECI NA ZAJĘCIA SPORTOWE
W RAMACHGODZIN LEKCYJNYCH DLA ZESPOŁU
SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO NR 2 W GDAŃSKU

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a7e0ca63-3c6e-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00416884

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00355166

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP 2/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest - Stała usługa transportowa – przewóz uczniów/dzieci na zajęcia sportowe w ramach godzin lekcyjnych w okresie od 04 września 2023 roku do 20 czerwca 2024 roku na trasie:
A. Gdańsk, Zespól Szkolno – Przedszkolny nr 2, Czajkowskiego 1 – Gdańsk, AWFiS Hala Leszka Blanika, od strony Czyżewskiego;
B. Gdańsk, AWFiS Hala Leszka Blanika, od strony Czyżewskiego - Gdańsk, Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2, Czajkowskiego 1

Przewidywana dzienna liczba kilometrów do pokonania max 100 km ( tygodniowo 500 km).

2. W przypadku awarii pojazdu Przewoźnik zobowiązuje się do wykonania przewozu pojazdem tej samej klasy, spełniającym tożsame wymagania, w tym w szczególności w zakresie ilości dostępnych miejsc siedzących, posiadanych ubezpieczeń i standardu przewozu.
3. Przewoźnik zapewnia, że pojazd znajduje się w stanie technicznym gwarantującym prawidłowe wykonanie przewozów i zapewniającym bezpieczeństwo osobom przewożonym.
4. Przewoźnik zobowiązuje się do punktualnego podstawienia transportu.
5. Przewoźnik zobowiązuje się do wykonywania przejazdu zgodnie z zaplanowanymi godzinami, nie ponosi jednak odpowiedzialności za utrudnienia na drodze oraz wynikłe w związku z nimi opóźnienia.
6. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany okazać aktualną polisę OC, ubezpieczenie NNW oraz stosowne dokumenty (prawo jazdy) potwierdzające kwalifikacje personelu, ważne badania techniczne pojazdów oraz wymagane prawem dokumentu uprawniające do świadczenia publicznych usług transportowych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

60170000-0 - Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 162064,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 20462,12 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 173016,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przewozy – Usługi – Handel Dominik Żebrowski siedzibą: 80-177 Gdańsk, ul. Jaśminowy Stok 59C/8

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5831821392

7.3.3) Ulica: ul. Jaśminowy Stok

7.3.4) Miejscowość: Gdańsk

7.3.5) Kod pocztowy: 80-177

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 173016,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-06-21

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.