eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › "Dostawa komputerów i oprogramowania w ramach projektu "Podlaska Sieć Doradztwa Zawodowego", RPPD.03.03.01-20-0235/19"Ogłoszenie z dnia 2023-09-27

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa komputerów i oprogramowania w ramach projektu „Podlaska Sieć Doradztwa Zawodowego”, RPPD.03.03.01-20-0235/19”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050503972

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Spółdzielcza 8

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-441

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: 856537700

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: fundacja@bfkk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bfkk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa komputerów i oprogramowania w ramach projektu „Podlaska Sieć Doradztwa Zawodowego”, RPPD.03.03.01-20-0235/19”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4716952c-5d6b-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00416880

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00019125/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, akcesoriów komputerowych w ramach projektu "Podlaska Sieć Doradztwa Zawodowego"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Podlaska Sieć Doradztwa Zawodowego”, RPPD.03.03.01-20-0235/19”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/bfkk/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/bfkk/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/bfkk .
3) W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w zakresie:
- przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych;
- przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo zamówień publicznych;
- przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;
- przesyłania odwołania/inne
odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
4) Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
5) Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
6) Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany ....
więcej szczegółów w dokumentacji przetargowej

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem danych osobowych jest Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: w Białymstoku ul. Spółdzielcza 8 15-441 Białystok, Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Spółdzielcza 8 15-441 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: fundacja@bfkk.pl .
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Andrzeja Rybus-Tołłoczko,
z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO,
5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: Urzędu Zamówień Publicznych, organów kontrolnych, a także na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do dostawców usług teleinformatycznych.
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z przepisami prawa.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Ich niepodanie spowoduje brak możliwości udziału w postępowaniu.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): wiecej szczegółów w dokumentacji przetragowej

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 16/KOMP/PSDZ/RPOWP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr realizuje projekt „Podlaska Sieć Doradztwa Zawodowego” nr umowy UDA-RPPD.03.03.01-20-0235/19-00 współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.
Przedmiotem postępowania jest dostawa komputerów przenośnych oraz oprogramowania, które zostaną przekazane 47 szkołom biorącym udział w projekcie tj.:
1. Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim
2. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce
3. Zespół Szkół nr 1 im Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim
4. Zespół Szkół nr 2 w Grajewie
5. Zespół szkół zawodowych im. T. Kościuszki w Hajnówce
6. Technikum Leśne w Białowieży
7. Zespół Szkół Technicznych w Kolnie
8. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży
9. Zespół Szkół Technicznych im. Gen. Władysława Andersa w Białymstoku
10. Zespół Szkół Mechanicznych CKP nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku
11. Zespół Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach
12. Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku
13. Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. St. Władysława Bryły w Białymstoku
14. Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. M. Kopernika w Białymstoku
15. Zespół Szkół nr 16 w Białymstoku
16. Technikum Programistyczne INFOTECH w Białymstoku
17. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku
18. Zespół szkół zawodowych nr 2 im. Kpt. Wł. Wysockiego w Białymstoku
19. Zespół Szkół Zawodowych nr 5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku
20. Technikum Usług Fryzjerskich "DEHAG extra" w Białymstoku
21. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, Technikum
22. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica w Białymstoku
23. Zespołu Szkół nr 10 w Białymstoku
24. Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku
25. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Technikum
26. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. St. Staszica w Sejnach
27. Zespół Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie
28. Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostrożanach
29. Branżowa Szkoła I Stopnia w Siemiatyczach
30. Zespół Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej
31. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie
32. Zespół Szkół Rolniczych im. mjr. Henryka Dobrzańskiego - Hubala w Sokółce
33. Zespół Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce
34. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Suwałkach
35. Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 w Suwałkach
36. Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach
37. Zespół Szkół Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II w Suwałkach
38. Zespół Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie
39. Zespół szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach
40. Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach
41. Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Suwałkach
42. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. St. Kar. Wyszyńskiego w Czyżewie
43. Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem
44. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Ciechanowcu
45. Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie
46. Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Szkół Podchorążych Rezerwy w Zambrowie
47. Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Zambrowie
Zakupiony sprzęt zostanie przekazany wskazanym szkołom, ich uczniom lub nauczycielom do realizacji zadań związanych prowadzeniem Punktów Informacji i Kariery jako wyposażenie MATERIALNE szkolnych Punktów Kariery do realizacji zadań w zakresie udzielanie poradnictwa zawodowo-edukacyjnego w ramach istniejącego punktu lub nowoutworzonego, w tym do prowadzenia zajęć doradczych w formie zdalnej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213100-6 - Komputery przenośne

30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48620000-0 - Systemy operacyjne

48761000-0 - Pakiety oprogramowania antywirusowego

31710000-6 - Sprzęt elektroniczny

30237200-1 - Akcesoria komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 5. Za ofertę najkorzystniejszą w ramach danej części zamówienia zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres Dodatkowej gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu dotyczący/-e:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a. Zamawiający oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy w zamówienia, będzie brał pod uwagę:
i. doświadczenie Wykonawcy. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 (jedną) dostawę sprzętu komputerowego i/lub oprogramowania o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN (sto tysięcy złotych) brutto wraz z załączeniem dowodów określających, że dostawy te zostały wykonane należycie;
Przez jedną dostawę Zamawiający rozumie dostawę zrealizowana jednorazowo lub sukcesywnie w ramach jednej umowy. Nie dopuszcza się możliwości sumowania kilku umów, w celu uzyskania progu wartościowego wyznaczonego przez Zamawiającego.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający uzna ww. warunki za spełnione jeżeli będzie go spełniał samodzielnie co najmniej jeden z Wykonawców.

Wstępna weryfikacja spełnienia warunku udziału w postepowaniu będzie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków założonym na załączniku nr 3 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 5.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 3 i 4 do SWZ;
5.2. Informacje zawarte w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5.3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeśli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
5.4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
a) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcę, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postepowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ;
b) Wykaz dostaw wykonanych w okresie 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane; wzór wykazu stanowi Załącznik nr 9 do SWZ.
5.5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
5.6. W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p. lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
5.7. Przedmiotowych środków dowodowych Zamawiający nie będzie wymagał.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 5.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 3 i 4 do SWZ;
5.2. Informacje zawarte w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5.3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeśli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
5.4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
a) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcę, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postepowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ;
b) Wykaz dostaw wykonanych w okresie 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane; wzór wykazu stanowi Załącznik nr 9 do SWZ.
5.5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
5.6. W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p. lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
5.7. Przedmiotowych środków dowodowych Zamawiający nie będzie wymagał.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunków

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunków

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 1800,00 (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych),
2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 03.11.2023r.
3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku Pekao S.A., numer rachunku 28 1240 5211 1111 0010 8397 8776 Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego). W tytule przelewu należy wskazać: „Wadium – znak postępowania 16/KOMP/PSDZ/RPOWP/2023”. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr.
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6) W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
8) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

e) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku:
• Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
• Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
b) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

§ 8
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy należy się wynagrodzenie wyłącznie za już wykonany przedmiot Umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli Wykonawca:
a) wstrzymał wykonywanie przedmiotu Umowy i pomimo uprzedniego pisemnego upomnienia nie wznowił wykonywania Umowy w terminie określonym w upomnieniu;
b) nienależycie wykonuje Umowę i pomimo pisemnego upomnienia nadal nienależycie wykonuje Umowę;
c) naruszył istotne postanowienie Umowy i pomimo pisemnego wezwania nie usunął naruszenia oraz jego skutków w terminie oznaczonym przez Zamawiającego.
d) Ponadto Zamawiający może odstąpić od Umowy, gdy:
1) Wykonawca z naruszeniem Umowy powierza wykonanie Umowy w całości lub części innej osobie,
2) Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu dokumentów potwierdzających realizację usługi wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ mimo dodatkowego wezwania w terminie 5 dni od daty ponownego wezwania,
3) Wykonawca dopuszcza się innych niż w/w rażących zaniedbań w sposobie wykonania Umowy.
3. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone w terminie 60 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o zajściu podstawy do odstąpienia.
5. Strona, z której winy zostało dokonane odstąpienie od Umowy, niezależnie od kar umownych, poniesie inne koszty wynikłe dla drugiej Strony z powodu odstąpienia od Umowy.
1. Zmiana Umowy dopuszczalna jest w zakresie i na warunkach przewidzianych przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej: „Pzp”.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do Umowy zmian opisanych poniżej:
1) w przypadku wycofania z produkcji/sprzedaży lub zaprzestania produkcji jakiegokolwiek modelu/typu Urządzenia lub Oprogramowania wskazanego w ofercie Wykonawcy, Wykonawca dostarczy obecnie produkowany/sprzedawany model/typ Urządzenie lub Oprogramowania o parametrach posiadających co najmniej równorzędne cechy, parametry i funkcjonalność, jak Przedmiot umowy wskazany w ofercie Wykonawcy w ramach wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 Umowy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego oraz przedstawienia oświadczenia producenta/dystrybutora potwierdzającego fakt wycofania modelu/typu Urządzenia lub Oprogramowania wskazanego w ofercie Wykonawcy wraz z konfiguracją Urządzenia, Oprogramowania obecnie produkowanego celem akceptacji przez Zamawiającego,
2) w przypadku wprowadzenia przez producenta nowej wersji Oprogramowania wskazanego w Ofercie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza w ramach wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 Umowy zmianę wersji Oprogramowania pod warunkiem, że nowa wersja spełnia wymagania określone w załącznikach do Umowy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia producenta/dystrybutora potwierdzającego fakt spełniania przez nową wersję Oprogramowania wymagań określonych w załącznikach do Umowy,
3) w przypadku ujawnienia się powszechnie występujących wad oferowanego Oprogramowania lub Urządzenia, Zamawiający dopuszcza zmianę polegającą na zastąpieniu w ramach wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 Umowy danego produktu produktem zastępczym, spełniającym wszelkie wymagania przewidziane w załącznikach do Umowy dla Urządzenia zastępowanego, rekomendowanym przez producenta lub Wykonawcę w związku z ujawnieniem wad. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do przedstawieni.... więcej w dokumentacji przetargowej

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/bfkk/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-06 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.