eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gorzów Wielkopolski › "Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wraz z wdrożeniem i oprogramowaniem bazodanowym"Ogłoszenie z dnia 2023-09-27

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wraz z wdrożeniem i oprogramowaniem bazodanowym”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000309335

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kosynierów Gdyńskich 27

1.5.2.) Miejscowość: Gorzów Wielkopolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-400

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pzp.psse.gorzow@sanepid.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/psse-gorzow-wielkopolski

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3a919c15-47e8-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wraz z wdrożeniem i oprogramowaniem bazodanowym”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3a919c15-47e8-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00416879

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00295963/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wraz z wdrożeniem i oprogramowaniem bazodanowym

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

„Wzmocnienie Infrastruktury powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, w celu zwiększenia efektywności ich działania"

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00379815

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Uzasadnienie prawne:
art. 305 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (t.j. Dz.U. 2022, poz. 1710 ze zm. ) stanowi
Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym nie złożono żadnej oferty albo wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lub 5, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;
Uzasadnienie faktyczne:
W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym nie złożono żadnej oferty. Postępowanie zostało unieważnione.
Pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

3.1.2.) Identyfikator wcześniejszego postępowania: ocds-148610-c72c8476-30a3-11ee-9aa3-96d3b4440790

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PA.272.2A.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 80510,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania wraz z usługą wdrożenia systemu w Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. Przedmiot zamówienia obejmuje również przeszkolenie pracowników Zamawiającego oraz świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych

4.5.3.) Główny kod CPV: 48443000-5 - Pakiety oprogramowania do rachunkowości/księgowości

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

72268000-1 - Usługi dostawy oprogramowania

72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

72300000-8 - Usługi w zakresie danych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6310102123

7.3.3) Ulica: ul. Knurowska 19

7.3.4) Miejscowość: ZABRZE

7.3.5) Kod pocztowy: 41-800

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 99027,30 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Umowa datowana na dzień 18.09.2023r. podpisana została przez strony kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi.
Zgodnie z zapisami umowy:
Umowa zawarta w formie elektronicznej, opatrzona kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi, przy czym zostaje zawarta z chwilą złożenia ostatniego z podpisów elektronicznych stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w szczegółach dokumentu zawartego w postaci elektronicznej.
Ostatni z podpisów złożony został dnia 25.09.2023 roku. przez przedstawiciela Wykonawcy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.