eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gr鏚ek nad Dunajcem › Modernizacja energetyczna Szko造 Podstawowej w Podolu - G鏎owej w gminie Gr鏚ek nad Dunajcem - kot這wnia i instalacja COOg這szenie z dnia 2023-09-27

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
Modernizacja energetyczna Szko造 Podstawowej w Podolu - G鏎owej w gminie Gr鏚ek nad Dunajcem – kot這wnia i instalacja CO

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: GMINA GR笈EK NAD DUNAJCEM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892191

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: 54

1.5.2.) Miejscowo嗆: Gr鏚ek nad Dunajcem

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-318

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: ma這polskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowos康ecki

1.5.7.) Numer telefonu: 18 440 10 35

1.5.8.) Numer faksu: 18 440 10 35

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gminagrodek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: http://gminagrodek.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Modernizacja energetyczna Szko造 Podstawowej w Podolu - G鏎owej w gminie Gr鏚ek nad Dunajcem – kot這wnia i instalacja CO

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-9ff7f643-5c9e-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00416860

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-09-27

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00065637/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.11 Modernizacja energetyczna Szko造 Podstawowej w Podolu - G鏎owej w gminie Gr鏚ek nad Dunajcem

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Przedmiot zam闚ienia realizowany ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 4. Regionalna polityka energetyczna REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEW笈ZTWA MAΜPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 (tytu projektu: Modernizacja energetyczna Szko造 Podstawowej w Podolu - G鏎owej w gminie Gr鏚ek nad Dunajcem).

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9ff7f643-5c9e-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym a wykonawcami odbywa si przy u篡ciu Platformy e-zam闚ienia, kt鏎a jest dost瘼na pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zam闚ienia jest bezp豉tne.
3. Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania (link prowadz帷y bezpo鈔ednio do widoku post瘼owania na Platformie e-Zam闚ienia) oraz identyfikator (ID) post瘼owania na Platformie e-Zam闚ienia zosta造 okre郵one w rozdziale VIII SWZ.
4. Komunikacja w post瘼owaniu, z wy陰czeniem sk豉dania ofert, odbywa si drog elektroniczn za po鈔ednictwem formularzy do komunikacji dost瘼nych w zak豉dce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za po鈔ednictwem "Formularzy do komunikacji” odbywa si w szczeg鏊no軼i przekazywanie wezwa i zawiadomie, zadawanie pyta i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umo磧iwiaj r闚nie do陰czenie za陰cznika do przesy豉nej wiadomo軼i (przycisk „dodaj za陰cznik”).
5. Minimalne wymagania techniczne dotycz帷e sprz皻u u篡wanego w celu korzystania z us逝g Platformy e-Zam闚ienia oraz informacje dotycz帷e specyfikacji po陰czenia okre郵a Regulamin Platformy e-Zam闚ienia.
6. W szczeg鏊nie uzasadnionych przypadkach uniemo磧iwiaj帷ych komunikacj wykonawcy i Zamawiaj帷ego za po鈔ednictwemPlatformy e-Zam闚ienia. Zamawiaj帷y dopuszcza komunikacj za pomoc poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@gminagrodek.pl (nie dotyczy sk豉dania ofert).
7. Pozosta貫 wymagania zosta造 okre郵one w rozdziale VIII i XII SWZ.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiaj帷y informuje Wykonawc闚 b璠帷ych osobami fizycznymi lub osobami fizycznymi prowadz帷ymi jednoosobow dzia豉lno嗆 gospodarcz, a tak瞠 pe軟omocnik闚 wykonawc闚 b璠帷ych osobami fizycznymi (np. w zakresie danych osobowych zamieszczonych w pe軟omocnictwie) i cz這nk闚 organ闚 zarz康zaj帷ych wykonawc闚, b璠帷ych osobami fizycznymi, 瞠:
1. administratorem danych osobowych w/w os鏏 jest Gmina Gr鏚ek nad Dunajcem, reprezentowana przez W鎩ta Gminy Gr鏚ek nad Dunajcem;
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Gr鏚ek nad Dunajcem jest Pan Robert Koterla, kontakt: rkoterla@gminagrodek.pl.Pozosta貫 informacje dot. RODO zosta造 uj皻e w rozdz. XXVI SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.17.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Tak

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Nazwa zam闚ienia: Modernizacja energetyczna Szko造 Podstawowej w Podolu - G鏎owej w gminie Gr鏚ek nad Dunajcem – kot這wnia i instalacja CO
2. Przedmiot zam闚ienia obejmuje nast瘼uj帷e roboty:
2.1. Demonta istniej帷ych kot堯w,
2.2. Monta nowych kot堯w z systemem sterowania, armatur odcinaj帷, zabezpieczaj帷 i kontroln (pomiarow),
2.3. Wymiana drzwi do kot這wni,
2.4. Dostawa i monta zawor闚 termostatycznych i zawor闚 powrotnych na grzejnikach.
3. Szczeg馧owy zakres zam闚ienia zosta okre郵ony w za陰czniku nr 4 do SWZ - dokumentacja techniczna sk豉daj帷a si z nast瘼uj帷ych opracowa:
3.1. Dokumentacja projektowa,
3.2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob鏒,
3.3. Przedmiar rob鏒.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45331110-0 - Instalowanie kot堯w

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbi鏎kowe

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45421130-4 - Instalowanie drzwi iokien

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2023-12-22

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiaj帷y b璠zie si kierowa kryterium:
1.1. (Kc) Cena (warto嗆 oferty brutto) - waga 60%,
1.2. (Krg) Okres r瘯ojmi i gwarancji jako軼i– waga 40%.
2. Spos鏏 wyliczenia punkt闚 oferty:
2.1.cena wg zasady im mniej tym lepiej,
2.2. okres r瘯ojmi i gwarancji jako軼i wg zasady im wi璚ej tym lepiej.
3. Spos鏏 oceny ofert:
3.1. ㄠczna suma punkt闚 uzyskana przez badan ofert (P) zostanie obliczona na podstawie wzoru: P = PKc + PKrg, gdzie: P - ca趾owita suma punkt闚 uzyskana przez badan ofert, PKc - liczba punkt闚 uzyskanych przez badan ofert w ramach kryterium „Cena”, PKrg - liczba punkt闚 uzyskanych przez badan ofert w ramach kryterium „Okres r瘯ojmi i gwarancji jako軼i”,

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium kosztu oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres r瘯ojmi za wady i gwarancji jako軼i

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

W zakresie zdolno軼i technicznej lub zawodowej Zamawiaj帷y wymaga, aby:
1. Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert (a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie) wykona w spos鏏 nale篡ty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid這wo uko鎍zy minimum 2 (dwie) roboty budowlane obejmuj帷e swoim zakresem wykonanie kot這wni gazowej.

2. Wykonawca dysponowa osobami zdolnymi do realizacji zam闚ienia
tj. Kierownikiem rob鏒, posiadaj帷ym wymagane przez prawo uprawnienia do kierowania budow lub innymi robotami budowlanymi w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci庵owych i kanalizacyjnych*.
(*lub kwalifikacje r闚nowa積e do w/w, zdobyte w innych pa雟twach na zasadach okre郵onych w art. 12a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p騧n. zm.). Zamawiaj帷y dopuszcza uprawnienia uzyskane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚 odpowiadaj帷e wymaganym uprawnieniom oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa雟twach cz這nkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 334).

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: a. wykaz rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty i miejsca wykonania oraz podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane zosta造 wykonane, a je瞠li wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 - inne odpowiednie dokumenty,
Przedmiotowy wykaz nale篡 z這篡 w formularzu, kt鏎ego wz鏎 stanowi za陰cznik nr 5 do SWZ.
b. wykaz os鏏, skierowanych przez wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g, kontrol jako軼i lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami,
Przedmiotowy wykaz nale篡 z這篡 w formularzu, kt鏎ego wz鏎 stanowi za陰cznik nr 6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

Nie dotyczy.

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

Nie dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 zmian umowy, o kt鏎ych mowa w art. 454 ust. 1 pkt 1 PZP, kt鏎e mog dotyczy w szczeg鏊no軼i nast瘼uj帷ych przypadk闚:
1.1. zmiana, w tym wyd逝瞠nie terminu wykonania,
1.2. zmiana technologii wykonania danego zakresu rob鏒 okre郵onego w dokumentacji technicznej,
1.3. zmiany wymiar闚, zmiany szeroko軼i, d逝go軼i, wysoko軼i, zmiany po這瞠nia lub wysoko軼i cz窷ci rob鏒 budowlanych z mo磧iwo軼i obni瞠nia wynagrodzenia w sytuacji ograniczenia zakresu rob鏒,
1.4. rezygnacji z cz窷ci rob鏒 je瞠li taka rezygnacja b璠zie niezb璠na dla prawid這wego i racjonalnego wykonania przedmiotu zam闚ienia z jednoczesnym obni瞠niem wynagrodzenia o warto嗆 niewykonanych rob鏒 w oparciu arkusz cenowy Wykonawcy;.
1.5. niezale積e od stron zmiany dotycz帷e os鏏 kluczowych dla realizacji umowy, w szczeg鏊no軼i: kierownika budowy, a tak瞠 inspektora nadzoru inwestorskiego;
1.6. zmiana postanowie umowy w sytuacji wyst徙ienia zam闚ie dodatkowych z mo磧iwo軼i zwi瘯szenia wynagrodzenia;
1.7. zmiana trybu realizacji zam闚ienia w zakresie podwykonawstwa i podmiot闚, na zasobach kt鏎ych opiera si Wykonawca wykazuj帷 na etapie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu,
1.8. zmiany termin闚, warunk闚 realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezb璠ne do prawid這wej realizacji zam闚ienia zwi您ane z:
a. konieczno軼i zapewnienia bezpiecze雟twa lub zapobie瞠nia awarii,
b. wyst徙ieniem okoliczno軼i powoduj帷ych, 瞠 niemo磧iwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy w za這穎ny w dokumentacji przetargowej spos鏏 zgodnie z zasadami sztuki in篡nierskiej, kt鏎e nie by造 mo磧iwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,
c. zaistnieniem okoliczno軼i le膨cych po stronie Zamawiaj帷ego, w szczeg鏊no軼i spowodowanych zdolno軼iami p豉tniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okoliczno軼iami, kt鏎e nie by造 mo磧iwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,
d. zaistnieniem niemo磧iwych do wcze郾iejszego przewidzenia i niezale積ych od stron umowy okoliczno軼i powoduj帷ych niecelowo嗆, zb璠no嗆, czy bezzasadno嗆 realizacji poszczeg鏊nych element闚 przedmiotu zam闚ienia z punktu widzenia realizowanego zam闚ienia, jego spo貫czno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spo貫cznego lub interesu Zamawiaj帷ego jako dysponenta 鈔odk闚 publicznych, przy jednoczesnym obni瞠niu wynagrodzenia umownego o warto嗆 niezrealizowanych element闚 przedmiotu zam闚ienia,
e. zaistnieniem innej niemo磧iwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczno軼i prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za kt鏎 瘸dna ze stron nie ponosi odpowiedzialno軼i, skutkuj帷ej brakiem mo磧iwo軼i nale篡tego wykonania umowy zgodnie z warunkami przetargu;
1.9. porz康kuj帷e i informacyjne zmiany postanowie umowy, w szczeg鏊no軼i zwi您ane ze zmian danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i os鏏 reprezentuj帷ych strony;
1.10. zmiany postanowie umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zam闚ienia, jego spo貫czno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spo貫cznego lub interesu Zamawiaj帷ego jako dysponenta 鈔odk闚 publicznych, a polegaj帷e m.in. na mo磧iwo軼i ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek okoliczno軼i niemo磧iwych wcze郾iej do przewidzenia, obni瞠nia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy,
1.11. zmian zasad p豉tno軼i wynagrodzenia umownego poprzez dopuszczenie rozliczenia rob鏒 fakturami cz窷ciowymi (nie wi璚ej ni 1 dodatkow faktur).
2. Ka盥orazowo zmiana umowy mo瞠 nast徙i wy陰cznie na podstawie aneksu sporz康zonego w formie pisemnej pod rygorem niewa積o軼i.

Wz鏎 umowy (za陰cznik nr 7 do SWZ) szczeg馧owo przewiduje i okre郵a warunki zmian postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej Zamawiaj帷y dokona wyboru Wykonawcy (w szczeg鏊no軼i 19 wzoru umowy).

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-10-12 12:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Ofert nale篡 z這篡 poprzez platform e-Zam闚ienia zgodnie z wymaganiami okre郵onymi w rozdziale XII SWZ

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-12 12:15

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-11-10

8.5.) Zamawiaj帷y przewiduje wyb鏎 najkorzystniejszej oferty z mo磧iwo軼i negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

1. Zamawiaj帷y wymaga, by na wykonane roboty (w tym zamontowane urz康zenia) wykonawca udzieli co najmniej 3 – letniej (36 m-cy) r瘯ojmi i co najmniej 3 – letniej (36 m-ce) gwarancji jako軼i. Zamawiaj帷y nie dopuszcza r騜nych okres闚 r瘯ojmi i gwarancji (okres r瘯ojmi i gwarancji ma by taki sam). 2. Okresy r瘯ojmi i gwarancji jako軼i stanowi kryterium oceny ofert.
3. Jednocze郾ie Zamawiaj帷y wymaga, aby oferowane kot造 gazowe obj皻e by造 gwarancj jako軼i producenta na okres to窺amy z oferowanym okresem r瘯ojmi za wady i gwarancji jako軼i przez Wykonawc. W okresie gwarancji jako軼i producent musi zapewni bezp豉tny serwis urz康ze w miejscu ich zamontowania (dojazd, naprawa, oryginalne cz窷ci). Wszelkie koszty serwisu w okresie gwarancji jako軼i (nie dotyczy przegl康闚 technicznych), w tym wymian cz窷ci eksploatacyjnych, pokrywa Wykonawca.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.