eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › Naprawa obiektów mostowych na terenie PGL LP Nadleśnictwo BielskoOgłoszenie z dnia 2023-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Naprawa obiektów mostowych na terenie PGL LP Nadleśnictwo Bielsko

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PGL LP Nadleśnictwo Bielsko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 071001926

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kopytko

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-382

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 338183169

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bielsko@katowice.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-bielsko/zamowienia-publiczne4

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Naprawa obiektów mostowych na terenie PGL LP Nadleśnictwo Bielsko

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-256b299e-5d2f-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00416835

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/47510/summary

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://josephine.proebiz.com/pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcami, w tym w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na platformie https://josephine.proebiz.com/pl
oraz poczty elektronicznej z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu platformy
https://josephine.proebiz.com/pl
Zamawiający będzie również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email:
bielsko@katowice.lasy.gov.pl.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z platformy na stronie internetowej https://josephine.proebiz.com/pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozp. Parlamentu Europ. i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fiz. w związku z przetwarzaniem danych osob. i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochr. danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
„RODO”, Zamawiający informuję, że: administratorem Pani/Pana d.osob. jest Zamawiający tj. PGL LP Nadleśnictwo Bielsko.
Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Info. o przetwarzaniu Pani/Pana d.osob. może Pani/Pan uzyskać w PGL LP Nadleśnictwo Bielsko z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Kopytko 13; telefon: 33 / 8183169;
2.Pani/Pana dane osob. przetw. będą na podst. art. 6 ust. 1 lit. c RODOw celu związ. z postęp. o udzielenie zam. publ. pn.: „Naprawa obiektów mostowych
na terenie PGL LP Nadleśnictwo Bielsko ”, (znak sprawy: SA.2111.2.2023);
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osob. będą os. lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postęp. w oparciu o art.
18 oraz art. 74ust. 1 ustawy Pzp;
4.Dostęp do danych będą miały wył. podmioty uprawnione do tego na podst. przepisów prawa oraz pracownicyAdministratora.
Przekazywanie powyższym podmiotom d.osob. dokonywane jest wył. w celach okr. w pkt. 3. Administrator przekazuje dane tylko w syt., gdy jest to niezbędne do realiz. danego celu przetw. d.osob. i tylko w zakr. niezbęd. do jego zrealiz.W pozostałym zakr. dane nie będą nikomu przekaz. poza przyp., gdy obowiązek ich udostępn. wyn. z obowiązujących
przep. pr.;
5.Pani/Pana dane osob. będą przechow., zgodn. z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dn. zakoń. postępow. o udziel.zam., a jeżeli czas trw. umowy przekracza 4 lata, okres przechowyw. bejmuje cały czas trw. umowy;
6.Obowiązek podania przezPanią/Pana d.osob. bezpośr. Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym okr. w przepisach ustawy Pzp, związ. z udziałem w postęp. o udzielenie zam. publ.; konsekw. niepodania okr. danych wyn. z ustawy Pzp; 8) Pani/Pana dane osob. nie będą przetw. w sp. zautomatyzow. i nie będą profilowane;
7.W zakresie przetw. d.osob. posiada Pani/Pan nast. prawa:
a)na podst. art. 15 RODOprawo dostępu do d.osob. Pani/Pana dotycz.;
b)na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana d.osob. , przy czym skorzystanie z pr. do sprostowania nie może skutkować zmianą wyn. postęp. o udzielenie zam. publ. ani zmianą postanowień umowy w zak. niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności prot. oraz jego załączników;
c)na podst. art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetw. d.osob. z zastrz. przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do ogr. przetwa. nie ma zastosw. w odniesieniu do przechowyw., w celu zapewnienia korzystania ze śr. ochr. prawnej lub w celu ochr. praw innej osoby fiz. lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publ. UE lub państwa członkow.
d)wniesienia skargi do PrezesaUrzędu Ochr.Danych Osob.w przyp.uznania, iż przetwarz. Pani/Pana d.osob. narusza przepisy o ochr. d.osob., w tym przepisy RODO.
8.W przyp.uznania, że przetw. d.osob. odbywa się w sp. niezgodny z pr., przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa
UrzęduOchrony Danych Osobowych.
9.Zamawiający udostępnia dane osob. , o których mowa w art. 10 RODO, w celu umożl. korzystania
ze śr. ochr. prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu term. na ich wniesienie. 10.Zamawiający przypomina o
ciążącym na Wykonawcy obowiąz. informacyjnym wyn. z art. 14 RODO względem osób fiz., których dane przekaz. zostanąZamawiającemu w zw. z prowadz. postęp. i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy bior. udział w
postęp.,chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o kt. mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w zw. z prowadzeniem nin. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osob. , o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podst. art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych , gdyż podstawą prawną przetw. d.osob. jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.2111.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 726359,75 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 15

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1 – naprawa mostu drogowego nr inw. 223/128 na potoku Olszówka w miejscowości Bielsko-Biała,
leśnictwo Kamienica, oddział 83o, 89m, obręb leśny Wapienica, działka ewidencyjna nr 2571/50, 2571/139, obręb ewidencyjny Kamienica, jednostka ewidencyjna M. Bielsko-Biała, powiat M. Bielsko-Biała, województwo śląskie

4.2.5.) Wartość części: 51535,85 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejsza będzie oferta, której suma kryteriów przedstawi najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2 - naprawa mostu drogowego nr inw. 223/131 na potoku Barbara,
leśnictwo Wielka Łąka, oddział 118c, 124a obręb leśny Wapienica, działka nr 1409, 1419/1, 1443, obręb ewidencyjny Wapienica, jednostka ewidencyjna M. Bielsko-Biała, powiat M. Bielsko-Biała, województwo śląskie

4.2.5.) Wartość części: 53820,78 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejsza będzie oferta, której suma kryteriów przedstawi najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 3 – naprawa mostu drogowego nr inw. 223/132 na potoku Świniarka,
leśnictwo Wielka Łąka, oddział 121g, obręb leśny Wapienica, działka nr 1420, obręb ewidencyjny Wapienica, jednostka ewidencyjna M. Bielsko-Biała, powiat M. Bielsko-Biała, województwo śląskie

4.2.5.) Wartość części: 80914,91 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejsza będzie oferta, której suma kryteriów przedstawi najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 4 – naprawa mostu drogowego nr inw. 223/134 na potoku Wysokim,
leśnictwo Jaworze, oddział 148b,f, 150a, obręb leśny Wapienica, działka nr 861/2, 2058/2, obręb ewidencyjny Jaworze, jednostka ewidencyjna Jaworze, powiat bielski, województwo śląskie

4.2.5.) Wartość części: 64436,40 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejsza będzie oferta, której suma kryteriów przedstawi najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 5 – naprawa mostu drogowego nr inw. 223/173 na potoku Błatnia,
leśnictwo Wielka Łąka, oddział 129i, 140a, obręb leśny Wapienica, działka nr 1385, obręb ewidencyjny Wapienica, jednostka ewidencyjna M. Bielsko-Biała, powiat M. Bielsko-Biała, województwo śląskie

4.2.5.) Wartość części: 69377,90 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejsza będzie oferta, której suma kryteriów przedstawi najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 6 – naprawa mostu drogowego nr inw. 223/225 na potoku Straconka,
leśnictwo Straconka, oddział 38j, obręb leśny Szczyrk, działka nr 2438/3, obręb ewidencyjny Straconka, jednostka ewidencyjna M. Bielsko-Biała, powiat M. Bielsko-Biała, województwo śląskie

4.2.5.) Wartość części: 28296,71 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejsza będzie oferta, której suma kryteriów przedstawi najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 7 – naprawa mostu drogowego nr inw. 223/532 na potoku Barbara,
leśnictwo Wielka Łąka, oddział 122b,c, 126a, obręb leśny Wapienica, działka nr 1419/1; 1420; 1540/1, obręb ewidencyjny Wapienica, jednostka ewidencyjna M. Bielsko-Biała, powiat M. Bielsko-Biała, województwo śląskie

4.2.5.) Wartość części: 86323,51 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejsza będzie oferta, której suma kryteriów przedstawi najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 8 – naprawa przepustu drogowego rurowego nr inw. 223/384 na potoku Mała Straconka,
leśnictwo Straconka, oddział 47a, 49a,b, obręb leśny Szczyrk, działka nr 2222/24, 2222/25obręb ewidencyjny Straconka, jednostka ewidencyjna Wilkowice, powiat bielski, województwo śląskie

4.2.5.) Wartość części: 27834,50 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejsza będzie oferta, której suma kryteriów przedstawi najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 9 – naprawa przepustu drogowego ramowego nr inw. 223/423 na potoku Szeroki,
leśnictwo Jaworze, oddział 158a, 155b, obręb leśny Wapienica, działka nr 2058/2, obręb ewidencyjny Jaworze, jednostka ewidencyjna Jaworze, powiat bielski, województwo śląskie

4.2.5.) Wartość części: 46933,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejsza będzie oferta, której suma kryteriów przedstawi najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 10 – naprawa przepustu drogowego ramowego nr inw. 223/424 na potoku Szeroki,
leśnictwo Jaworze, oddział 159a, 155h,f, obręb leśny Wapienica, działka nr 2058/2, obręb ewidencyjny Jaworze, jednostka ewidencyjna Jaworze, powiat bielski, województwo śląskie

4.2.5.) Wartość części: 62465,90 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejsza będzie oferta, której suma kryteriów przedstawi najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 11

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 11 – naprawa przepustu drogowego ramowego nr inw. 223/425 na potoku Szeroki,
leśnictwo Jaworze, oddział 159a, 156d, obręb leśny Wapienica, działka nr 2058/2, obręb ewidencyjny Jaworze, jednostka ewidencyjna Jaworze, powiat bielski, województwo śląskie

4.2.5.) Wartość części: 52231,64 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejsza będzie oferta, której suma kryteriów przedstawi najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 12

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 12 – naprawa przepustu drogowego rurowego nr inw. 223/426 na potoku Szeroki,
leśnictwo Jaworze, oddział 160a, 156g,f, obręb leśny Wapienica, działka nr 2058/2, obręb ewidencyjny Jaworze, jednostka ewidencyjna Jaworze, powiat bielski, województwo śląskie

4.2.5.) Wartość części: 32010,51 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejsza będzie oferta, której suma kryteriów przedstawi najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 13

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 13 – naprawa przepustu drogowego rurowego nr inw. 223/455 na potoku Biła-4-2,
leśnictwo Biła, oddział 108c,f, 105i, obręb leśny Szczyrk, działka nr 8105/2, 8108, obręb ewidencyjny Szczyrk, jednostka ewidencyjna Szczyrk, powiat bielski, województwo śląskie

4.2.5.) Wartość części: 11806,11 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejsza będzie oferta, której suma kryteriów przedstawi najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 14

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 14 – naprawa przepustu drogowego rurowego nr inw. 223/456 na potoku Biła-4-2-1,
leśnictwo Biła, oddział 108f, 105i, obręb leśny Szczyrk, działka nr 8105/2, 8108, obręb ewidencyjny Szczyrk, jednostka ewidencyjna Szczyrk, powiat bielski, województwo śląskie

4.2.5.) Wartość części: 11088,88 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejsza będzie oferta, której suma kryteriów przedstawi najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 15

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 15 – naprawa przepustu drogowego rurowego nr inw. 223/472 na potoku Pi-8,
leśnictwo Lipnik, oddział 17b,c,f, obręb leśny Szczyrk, działka nr 2393/11, obręb ewidencyjny Straconka, jednostka ewidencyjna Kozy, powiat bielski, województwo śląskie

4.2.5.) Wartość części: 47283,15 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejsza będzie oferta, której suma kryteriów przedstawi najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek na poziomie minimalnym, jeżeli wykaże, że:
a) Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany zatrudnić na umowę o pracę osoby wykonujące czynności niezbędne przy realizacji wszystkich czynności składających się na przedmiot zamówienia, a związanych z obsługą maszyn i prowadzeniem pojazdów.
UWAGA:
- W przypadku, gdy wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełnienia warunku doświadczenia, zobowiązany jest wykazać, że podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
- Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, lub osoby spełniające wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”).
Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
- Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii, a także w sytuacji określonej w art. 20 a ustawy z dnia 15 grudnia
2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa. Wskazane w niniejszym punkcie osoby powinny biegle posługiwać się językiem polskim. W przypadku, gdy wskazane osoby nie wykazują się biegłą znajomością języka polskiego, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić na własny koszt tłumacza na okres realizacji umowy w celu realizacji potrzeb wynikających z wykonywanego zamówienia.
- Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Dokumenty dotyczące oferowanych materiałów i urządzeń równoważnych, lub/oraz rozwiązań równoważnych, np. karty techniczne, karty katalogowe producenta, wymagane przepisami prawa certyfikaty, inne dokumenty, opisujące techniczne parametry zaoferowanych materiałów i urządzeń równoważnych, lub/oraz inne dokumenty dotyczące norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, odnoszących się do rozwiązań
równoważnych (w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej), podanych w tabeli na końcu formularza Oferta, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ, pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że spełniają one wymagania i parametry określone przez Zamawiającego w SWZ i jej załącznikach (m.in. w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót) – będą one stanowić załączniki do oferty – w przypadku zastosowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych,lub/oraz rozwiązań równoważnych podczas realizacji zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta przetargowa,
2. Kosztorys ofertowy,
3. Przedmiotowe środki dowodowe,
4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
5. Upoważnienie (pełnomocnictwo) lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (podpisania oferty), o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy,
6. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) o przedmiotowe zamówienie określające zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie),
7. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają na formularzu OFERTA oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy na warunkach określonych w § 17 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-12 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy https://josephine.proebiz.com/pl/tender/47510/summary

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-12 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin realizacji zamówienia:
- Rozpoczęcie realizacji zamówienia: Niezwłocznie po podpisaniu umowy;
- Zakończenie realizacji zamówienia: Zamówienie należy wykonać w terminie do 31.12.2023 r.
2. Dot. zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
- Zamawiający wymaga, aby przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto.
3. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1497, 1859).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.