eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oleśnica › Modernizacja elektrolizy membranowej w strefie basenu krytego w OKR ATOL przy ul. Brzozowej 7 w OleśnicyOgłoszenie z dnia 2023-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja elektrolizy membranowej w strefie basenu krytego w OKR ATOL przy ul. Brzozowej 7 w Oleśnicy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Oleśnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934733

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek-Ratusz

1.5.2.) Miejscowość: Oleśnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-400

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@um.olesnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.olesnica.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja elektrolizy membranowej w strefie basenu krytego w OKR ATOL przy ul. Brzozowej 7 w Oleśnicy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d9c91f54-5d1f-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00416769

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00065306/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Modernizacja budynków i obiektów użytkowanych przez OKR ATOL

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/824139

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/olesnica .Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu ww.
platformy. Oferta oraz wszelkie dokumenty elektroniczne, oświadczenia, wnioski lub elektroniczne kopie dokumentów, oświadczeń
lub wniosków, składane są przez Wykonawcę za pomocą Platformy Zakupowej. W sytuacjach awaryjnych w szczególności w
przypadku braku działania Platformy zakupowej, Zamawiający dopuszcza również komunikację za pomocą poczty elektronicznej (z
zastrzeżeniem składania oferty, dla której jedynym dopuszczalnym sposobem złożenia jest przesłanie jej za pośrednictwem
Platformy Zakupowej. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przesłać dokumenty na adres e-mail:
kancelaria@um.olesnica.pl lub b.strzala@um.olesnica.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu
między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/olesnica
tj. oferta oraz wszelkie dokumenty elektroniczne, oświadczenia, wnioski lub elektroniczne kopie dokumentów, oświadczeń lub
wniosków, o których mowa w niniejszej SWZ, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem
https://platformazakupowa.pl/pn/olesnica.
2. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem Platforma zakupowej. Informacje dotyczące
odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na
platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny
wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem Platformy zakupowej do konkretnego wykonawcy.
3, Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na
platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może
trafić do folderu SPAM.
4. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania
sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie zakupowej, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
4.Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy zakupowej dotyczące w szczególności logowania, składania
wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu
Platformy zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula RODO zgodnie z SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula RODO zgodnie z SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/TP/10/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Modernizacja elektrolizy membranowej w strefie basenu krytego w OKR ATOL przy ul. Brzozowej 7 w Oleśnicy”.

1. Zakres prac objętych postępowaniem:
1) demontaż istniejącej elektrolizy wraz ze zmiękczaczem i szafą sterująco zasilającą oraz utylizacja powstałych odpadów, oraz montaż w ich miejsce nowych urządzeń
2) dostawa i montaż zmiękczacza wody o następujących parametrach:
a) minimalna wydajność zmiękczacza Q=150 dm3/h,
b) maksymalna twardość wody zmiękczonej poniżej 0,036 mval/dm3 w całej objętości jonowymiennej, przy twardości wody surowej 12,24 mval/dm3,
c) minimalna objętość jonowymienna zmiękczacza 2,0 m3,
d) wyposażony w czujnik twardości resztkowej wody zmiękczonej, skomunikowany z elektrolizą i wyłączający ją po przekroczeniu dopuszczalnej twardości,
e) wyposażony w głowicę sterującą z wyświetlaczem cyfrowym, skomunikowaną z elektrolizą i wyłączającą ją na czas regeneracji,
f) przystosowany do regeneracji objętościowej natychmiastowej, po wyczerpaniu objętości jonowymiennej,
g) przystosowany o regeneracji roztworem soli NaCl,
h) przystosowany do zasilania 230V 50Hz, max 16A.
3) dostawa i montaż elektrolizy membranowej wraz z szafą sterująco zasilającą spełniającej następujące wymagania:
a) minimalna wydajność produkcji chloru 2500 g/h,
b) minimalne stężenie podchlorynu sodu w produkcie 33 g NaOCl/dm3,
c) maksymalna dzienna produkcja chloru 50 kg Cl/d,
d) zużycie wody ok. 150 dm3/h o ciśnieniu od 3 do 5 bar i twardości <0,036 mval/dm3,
e) zużycie soli ok. 4,2 kg/h, o parametrach: zawartość NaCl 99,90%, suma Ca
i Mg maks. 50 ppm, SO4<400 ppm, Br<75 ppm, Mn<1 ppm, Fe<2 ppm, składniki nierozpuszczalne <0,1 %,
f) przepływ solanki min. 38 dm3/h,
g) urządzenie o maksymalnej mocy elektrycznej 20 kW, przystosowane do zasilania 400V 50Hz, o maksymalnym poborze prądu 3x30 A,
h) rama urządzenia wykonane ze stali nierdzewnej zgodnej z X5CrNiMo17-12-2 wg PN-EN 10088-1:2014,
i) maksymalne wymiary elektrolizy 2200 x 960 x 1600 mm (wys x szer x gł),
z możliwością przyłączenia do wyrzutni wodoru DN 110,
j) maksymalne wymiary szafy zasilającej 1300 x 800 x 400 mm (wys x szer x gł),
k) Wykonawca wykona podłączenia elektrolizy do istniejących instalacji:
 odprowadzenie produktu PCV-U D25
 zasilanie wody zmiękczonej PCV-U D16
 doprowadzenie solanki PCV-U D25
 odprowadzenie zubożonej solanki PCV-U D16
l) szafa zasilająca montowana w sąsiednim pomieszczeniu, w odległości max 5m od elektrolizy,
m) panel sterujący wyposażony w min. 7’’ wyświetlacz dotykowy,
n) układ sterowania umożliwiający podczas pracy stałą kontrolę parametrów, których przekroczenie, nastawionych wartości granicznych, spowoduje wyłączenie urządzenia wraz z wyświetleniem komunikatu o rodzaju błędu,
a ponowne załączenie możliwe będzie po ręcznym potwierdzeniu usunięcia usterki przyciskiem „RESET” następujących parametrów:
 twardość wody zmiękczonej,
 napięcie cel,
 strumień powietrza rozrzedzającego wodór,
 temperatura w szafie zasilającej,
 wartość pH solanki powracającej do zbiornika soli,
 koncentracja chloru gazowego w powietrzu,
o) urządzenie wyposażone w zdalny nadzór zapewniony przez producenta
i realizowany poprzez Internet.

Wykonawca ma możliwość dokonania wizji lokalnej w dniu 03.10.2023 r. godz. 15:00 w holu budynku basenu krytego OKR ATOL przy ul. Brzozowej 7 w Oleśnicy. Wizja lokalna na obiekcie nie jest obligatoryjna.

2. Przedmiot zamówienia musi być realizowany przez Wykonawcę posiadającego uprawnienia do montażu oferowanego systemu elektrolizy od producenta tegoż systemu.

Zamawiający dołożył wszelkich starań aby opis przedmiotu zamówienia był zgodny z ustawą. W przypadku określenia w dokumentacji nazwy, marki itp. wskazań, należy traktować je jako rozwiązania przykładowe, wzorcowe, a Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
Zamawiający nie przewiduje podziału zamówienia na części i nie dopuszcza składania ofert częściowych. Powody niedokonania podziału: Niniejsze zamówienie jest całością robót przewidzianych do realizacji w bieżącym roku budżetowym. W ocenie zamawiającego podzielenie zamówienia na części groziłoby nadmiernymi trudnościami technicznymi i zwiększonymi kosztami wykonania inwestycji oraz potrzebą skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia. Ponadto istniałoby ryzyko niewykonania którejś z podzielonych część zamówienia..

(CPV): 45330000-9

4.2.6.) Główny kod CPV: 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu, zgodnie z rozdz. XI SIWZ i ogłoszeniu
2. spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
3. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: minimum jedno zadanie polegające na wykonaniu montażu elektrolizy membranowej o wydajności nie mniejszej niż 2,5 kgCl/h
b) Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunków przez Wykonawców, warunek określony w pkt. 4 lit a musi spełniać jeden z Wykonawców samodzielnie (niedopuszczalne jest łączenie doświadczenia)
5) Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia
6) Zgodnie z art. 118 pzp, wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – według załącznika nr 6 do SWZ;
b) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdz. XII SWZ i ogłoszeniu:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – według załącznika nr 4 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia, że przedmiot zamówienia będzie realizowany przez podmiot autoryzowany przez producenta oferowanego systemu, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia certyfikatu lub innego dokumentu producenta potwierdzającego uprawnienia do montażu oferowanego systemu elektrolizy (nie dotyczy jeżeli oferta jest składana przez producenta systemu elektrolizy).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

certyfikat lub inny dokument producenta potwierdzający uprawnienia do montażu oferowanego systemu elektrolizy (nie dotyczy jeżeli oferta jest składana przez producenta systemu elektrolizy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:
1) certyfikat lub inny dokument producenta potwierdzającego uprawnienia do montażu oferowanego systemu elektrolizy (nie dotyczy jeżeli oferta jest składana przez producenta systemu elektrolizy).
2) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
3) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.;
5) Następujące podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe: zgodnie z rozdz. XIV SWZ, za wyjątkiem dokumentów, które będą żądane od wykonawcy z najkorzystniejszą ofertą
6) Zobowiązanie podmiotu(ów) trzeciego(ich) – jeśli dotyczy
7) Pozostałe dokumenty wymagane ustawą oraz SWZ.
8) formularz oferty

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 9 000,00 PLN (dziewięć tysięcy), w formie zgodnej z art. 97 ust. 7 ustawy, tj.:
1) w pieniądzu;
2) w gwarancjach bankowych;
3) w gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 wpisując tytuł przelewu: wadium i numer (sygnaturę) postępowania
3. Zaleca się dołączenie do oferty dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu.
4. Wadium winno być na koncie Zamawiającego nie później niż przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta. Wadium wniesione w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać co najmniej poniższe warunki:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust.6 ustawy Pzp;
2) z jego treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) musi obejmować cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert;
5) nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do Gwaranta;
6) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
7) Beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Gmina Miasto Oleśnica

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w
jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia z
postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) Zamawiający, zgodnie z art. 59 ustawy Pzp, żąda kopii umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców przed zawarciem umowy, b) Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wskazano we wzorze umowy - załącznik do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/824139

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-12 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.