eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › sukcesywne dostawy produktów leczniczych- 2Ogłoszenie z dnia 2023-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
sukcesywne dostawy produktów leczniczych- 2

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA-URSYNÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017185839

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zamiany 13

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-786

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 33 44 666

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: magda.marek@zozursynow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozursynow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

sukcesywne dostawy produktów leczniczych- 2

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-48b870e8-5d39-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00416741

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zozursynow.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zozursynow.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcą odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia Prezesa Rady Ministrów . w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452). Dokumentacja niniejszego
postępowania została opublikowana na platformie zakupowej. W celu zapoznania się z dokumentacją postępowania Wykonawca po
przejściu na dedykowany adres platformy zakupowej:do upływu terminu składania ofert przechodzi do zakładki „Lista ogłoszonych
postępowań”, wybiera zakładkę „Aktualne” i wyszukuje przedmiotowe postępowanie, po upływie terminu składania ofert przechodzi
do zakładki „Lista ogłoszonych postępowań”, wybiera zakładkę „Archiwalne” i wyszukuje przedmiotowe postępowanie.
Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
tj. bezpłatnie rejestrując się lub, w przypadku posiadania konta w platformie zakupowej, logując się, akceptuje regulamin
zamieszczony na stronie internetowej: https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin oraz warunki korzystania z platformy zakupowej
wynikające z Instrukcji korzystania z platformy zakupowej Wykonawcy (Instrukcja użytkownika). Instrukcja dostępna jest pod
adresem: https://zamowienia-zozursynow.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?
MP_module=main&MP_action=publicFilesList&clientName=zamowienia-gios&USER_MENU_HOVER=publicFilesList
W celu wejścia na platformę zakupową umożliwiającą m.in. zapoznanie się z treścią SWZ, złożenie oferty, wymagane jest uprzednie
zalogowanie. Wykonawcy, którzy nie założyli konta, zobligowani są do uprzedniej, bezpłatnej rejestracji. Szczegóły rejestracji
wskazane są w Instrukcji korzystania z platformy zakupowej. Proces rejestracji trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. Zamawiający
zaleca więc Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej.
Ważne – oferta zapisana na platformie zakupowej nie oznacza, że została ona złożona. Zapisanie oferty daje użytkownikowi czas,
na wprowadzenie ewentualnych poprawek, uzupełnień, dołączenie dodatkowych załączników. Dopiero wybór ikony ZŁÓŻ
OFERTĘ/WNIOSEK oznacza złożenie oferty/wniosku zgodnie z przepisami ustawy Pzp.
W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują za pomocą platformy zakupowej pod adresem: https://zozursynow.ezamawiajacy.pl
Jeśli w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia jest mowa o opatrzeniu / podpisaniu dokumentu / oświadczenia
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, Zamawiający wymaga, aby kwalifikowany podpis elektroniczny wystawiony był przez
dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikowane – podpis elektroniczny,
spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Szczegółowe
informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na
stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym
http://www.nccert.pl
Zamawiający dopuszcza w szczególności następujące formaty danych, dokumentów
i oświadczeń: doc, docx, pdf, xml., opatrzone (poza Platformą) kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 75 MB.
Wykonawca składa ofertę w formie zaszyfrowanej, dlatego też treść oferty jest niewidoczna do momentu odszyfrowania ofert przez
Zamawiającego, który następuje po upływie terminu otwarcia ofert. Zamawiający określa dopuszczalny format kwalifikowalnego
podpisu elektronicznego w szczególności jako: XMLsig, XAdES, PAdES.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
zwanego dalej RODO informujemy, że:
- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa - Ursynów z
siedzibą w Warszawie (02-786) przy ul. Zamiany 13, zwanym dalej SPZOZ;
- W sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się także z Inspektorem Ochrony Danych w SPZOZ
pisząc na adres e-mail: iod@zozursynow.pl, tel. +48 22 33 44 666;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego i realizacją zawartej umowy w związku z udzielonym zamówieniem publicznym;
- Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a także
podmiotom, z którymi SP ZOZ zawarł umowy powierzenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
- Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane do państwa trzeciego (tj. poza terytorium Unii Europejskiej) lub organizacji
międzynarodowych na zasadach określonych w przepisach prawa wyłącznie, gdy państwa te oraz organizacje międzynarodowe
zapewnią odpowiednie zabezpieczenia i pod warunkiem, że obowiązują w państwach tych i organizacjach międzynarodowych
egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą oraz skuteczne środki ochrony prawnej;
- Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych tj. prawo do uzyskania potwierdzenia, czy administrator
przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, a ponadto prawo do sprostowania danych, jeżeli dane
przetwarzane przez administratora są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W przypadku skorzystania z prawa do ograniczenia przetwarzania, dane
osobowe można będzie przetwarzać w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii lub państwa członkowskiego;
- Pani/Pana dane osobowe będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, jednakże decyzje w Pani/Pana sprawie nie będą
zapadały w sposób zautomatyzowany, a Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu;
- Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres niezbędny do wypełnienia celów, dla których zostały one pobrane;
- Pani/Pana dane osobowe nie podlegają usunięciu;
- W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SPZOZ.U.ZAP.5845.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

sukcesywne dostawy produktów leczniczych- 2
Pakiet 12

4.2.5.) Wartość części: 402,8 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-07-18

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

sukcesywne dostawy produktów leczniczych- 2
Pakiet 13

4.2.5.) Wartość części: 260 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-07-18

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

sukcesywne dostawy produktów leczniczych- 2
Pakiet 15

4.2.5.) Wartość części: 113780,1 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-07-18

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Opis spełnienia warunku:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej
lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Opis spełnienia warunku:
dotyczy pakietów nr 12 i 15:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Opis spełnienia warunku:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.
4) zdolności technicznej lub zawodowej.
Warunek dotyczy tylko Pakietu nr 15.
Opis spełnienia warunku:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę powyższego warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał co najmniej 2 dostawy, których przedmiotem były sukcesywne dostawy produktów leczniczych, trwające nieprzerwanie przez okres minimum 6 miesięcy, o wartości nie mniejszej niż dla Pakietu nr 15- 56 890,00 zł brutto każda.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami wykaz dostaw produktów leczniczych dotyczy realizacji tych dostaw, w których Wykonawca bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
2. Zamawiający oceniając zdolność techniczną lub zawodową może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (art. 116 ust. 2 ustawy Pzp).
3. W przypadku, o którym mowa w ust. powyższym, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do załączenia do oferty oświadczenia, z którego będzie wynikać, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
5. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od najwyżej ocenionego Wykonawcy obejmują:
a) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych we wstępnym oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w Rozdz. VI SWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie to składa każdy z Wykonawców) wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od najwyżej ocenionego Wykonawcy obejmują:
a) wykaz wykonanych dostaw zawierającego ich wartość, przedmiot, daty wykonania i podmioty, na rzecz których dostawy zostały wykonane wraz z dowodami określającymi, czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
b) W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej Zamawiający żąda złożenia zezwolenia na obrót produktami leczniczymi wydawany przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny- dotyczy Pakietów: 12 i 15.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zgodnie z treścią art. 107 ust 2 Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie przedmiotowych środków dowodowych w przypadku jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne. Przedmiotowe środki dowodowe to: Formularz asortymentowo- cenowy, stanowiący załącznik nr 2 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie z zapisami SWZ (załącznik nr 6 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zozursynow.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-06 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.