eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Biały Dunajec › ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W GMINIE BIAŁY DUNAJEC W SEZONIE ZIMOWYM 2023 - 2024, W REJONACH I, II, III, IVOgłoszenie z dnia 2023-09-27

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W GMINIE BIAŁY DUNAJEC W SEZONIE ZIMOWYM 2023 - 2024, W REJONACH I, II, III, IV

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BIAŁY DUNAJEC

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892038

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Pawła II 312

1.5.2.) Miejscowość: Biały Dunajec

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-425

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.7.) Numer telefonu: 182079521

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@bialydunajec.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialydunajec.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W GMINIE BIAŁY DUNAJEC W SEZONIE ZIMOWYM 2023 - 2024, W REJONACH I, II, III, IV

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9685e19f-5d2a-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00416706

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00063700/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Biały Dunajec

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/824358

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/dunajec

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: w zakresie formalnym oraz merytorycznym Adam Matyga lub Adam Kułach, tel.: +48 18 20 795 21; e-mail: przetargi@bialydunajec.com.pl
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/dunajec
9. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
Szczegółowy opis zawarty jest SWZ (XXX. Komunikacja w postępowaniu)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
Szczegółowy opis zawiera rozdział XIX SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
Szczegółowy opis zawiera rozdział XIX SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.21.2023.AM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg w Gminie Biały Dunajec w sezonie zimowych 2023-2024 w ramach następujących zadań – części:

CZĘŚĆ I. Drogi rejonu Sierockie – Leszczyny
Długości dróg: drogi asfaltowe – 6,25 km; drogi żwirowe 0,71 km; place i parkingi 800 m2; chodniki 1,73 km


2. Zakres usług utrzymania zimowego dróg obejmuje:
- odśnieżanie dróg wraz z posypywaniem mieszanka uszorstniającą (grys frakcji 2-8 zmieszany z solą drogową w stosunku 3:1) poprzez mechaniczne usuwanie śniegu z jezdni, chodników, poboczy, zatok przystankowych, parkingów, placów gminnych, w obrębie kościołów, cmentarzy, remiz i szkół oraz miejsc służących do zawracania autobusów.
- zwalczaniu śliskości zimowej, gołoledzi, polegającym na zapobieganiu i usuwaniu jej za pomocą materiału uszorstniającego (grys frakcji 2-8 zmieszany z solą drogową w stosunku 3:1) zgodnego z obowiązującymi przepisami, na całych długościach dróg.
- wywożeniu śniegu z dróg, placów i parkingów gminnych na telefoniczne zlecenie Zamawiającego,
- montaż siatek przeciwśniegowych wys. 150 cm z materiałów własnych Wykonawcy w miejscach ustalonych przez Zamawiającego.
- usunięcie z dróg, poboczy, fos, placów i chodników materiałów użytych do posypywania po zakończeniu sezonu zimowego.
- usunięcie wszystkich szkód powstałych na drogach gminnych oraz terenach prywatnych w związku z prowadzonym zimowym utrzymaniem dróg.

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego do montażu w pojeździe odśnieżającym urządzenie GPS. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie napięcia w pojeździe celem poprawnego działania przekazanego przez Zamawiającego urządzenia GPS.
Podstawą rozliczenia usługi odśnieżania będzie dostarczenie przez Wykonawcę podpisanych przez osoby odpowiedzialne za dany rejon kart potwierdzających wykonanie usługi związanej z utrzymaniem przejezdności dróg gminnych.
Ilość przejechanych kilometrów może być weryfikowana przez pracowników Urzędu Gminy Biały Dunajec oraz korygowana zgodnie z zapisami na GPS.
Po okresie, na jaki zostanie zawarta umowa na Zimowe utrzymanie Wykonawca zda lokalizatory wydane przez Zamawiającego w terminie do 7 dni”

Wykonawca po podpisaniu umowy zobowiązany jest do prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg. Po rozpoczęciu akcji zimowego utrzymania dróg, Wykonawca jest zobowiązany do całodobowego monitorowania warunków atmosferycznych i prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg, z uwzględnieniem następujących warunków:
- dostępność telefoniczna,
- przyjmowanie interwencji,
- prowadzenie zimowego utrzymania dróg zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz stosowanie materiałów zgodnych z normami i dopuszczonych do stosowania przy posypywaniu dróg.
Wykonawca dodatkowo w czasie prowadzenia utrzymania zimowego dróg, przyjmuje interwencje od Zamawiającego jak i od mieszkańców i służb porządkowych oraz wykonuje niezbędne prace w celu usunięcia przyczyny zgłaszanych interwencji przez 24 godziny na dobę.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

90611000-3 - Usługi sprzątania ulic

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 16

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na usunięcie nieprawidłowości

4.3.6.) Waga: 24

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg w Gminie Biały Dunajec w sezonie zimowych 2023-2024 w ramach następujących zadań – części:


CZĘŚĆ II. Drogi rejonu Biały Dunajec (dolny) i Gliczarów Dolny
Długości dróg: drogi asfaltowe – 11,47 km; drogi żwirowe 2,72 km; place i parkingi 3000 m2; chodniki 3,78 km

2. Zakres usług utrzymania zimowego dróg obejmuje:
- odśnieżanie dróg wraz z posypywaniem mieszanka uszorstniającą (grys frakcji 2-8 zmieszany z solą drogową w stosunku 3:1) poprzez mechaniczne usuwanie śniegu z jezdni, chodników, poboczy, zatok przystankowych, parkingów, placów gminnych, w obrębie kościołów, cmentarzy, remiz i szkół oraz miejsc służących do zawracania autobusów.
- zwalczaniu śliskości zimowej, gołoledzi, polegającym na zapobieganiu i usuwaniu jej za pomocą materiału uszorstniającego (grys frakcji 2-8 zmieszany z solą drogową w stosunku 3:1) zgodnego z obowiązującymi przepisami, na całych długościach dróg.
- wywożeniu śniegu z dróg, placów i parkingów gminnych na telefoniczne zlecenie Zamawiającego,
- montaż siatek przeciwśniegowych wys. 150 cm z materiałów własnych Wykonawcy w miejscach ustalonych przez Zamawiającego.
- usunięcie z dróg, poboczy, fos, placów i chodników materiałów użytych do posypywania po zakończeniu sezonu zimowego.
- usunięcie wszystkich szkód powstałych na drogach gminnych oraz terenach prywatnych w związku z prowadzonym zimowym utrzymaniem dróg.

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego do montażu w pojeździe odśnieżającym urządzenie GPS. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie napięcia w pojeździe celem poprawnego działania przekazanego przez Zamawiającego urządzenia GPS.
Podstawą rozliczenia usługi odśnieżania będzie dostarczenie przez Wykonawcę podpisanych przez osoby odpowiedzialne za dany rejon kart potwierdzających wykonanie usługi związanej z utrzymaniem przejezdności dróg gminnych.
Ilość przejechanych kilometrów może być weryfikowana przez pracowników Urzędu Gminy Biały Dunajec oraz korygowana zgodnie z zapisami na GPS.
Po okresie, na jaki zostanie zawarta umowa na Zimowe utrzymanie Wykonawca zda lokalizatory wydane przez Zamawiającego w terminie do 7 dni”

Wykonawca po podpisaniu umowy zobowiązany jest do prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg. Po rozpoczęciu akcji zimowego utrzymania dróg, Wykonawca jest zobowiązany do całodobowego monitorowania warunków atmosferycznych i prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg, z uwzględnieniem następujących warunków:
- dostępność telefoniczna,
- przyjmowanie interwencji,
- prowadzenie zimowego utrzymania dróg zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz stosowanie materiałów zgodnych z normami i dopuszczonych do stosowania przy posypywaniu dróg.
Wykonawca dodatkowo w czasie prowadzenia utrzymania zimowego dróg, przyjmuje interwencje od Zamawiającego jak i od mieszkańców i służb porządkowych oraz wykonuje niezbędne prace w celu usunięcia przyczyny zgłaszanych interwencji przez 24 godziny na dobę.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 16

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na usunięcie nieprawidłowości

4.3.6.) Waga: 24

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg w Gminie Biały Dunajec w sezonie zimowych 2023-2024 w ramach następujących zadań – części:

CZĘŚĆ III. Drogi rejonu Biały Dunajec (górny)
Długości dróg: drogi asfaltowe – 9,75 km; drogi żwirowe 0,95 km; chodniki 1,55 km


2. Zakres usług utrzymania zimowego dróg obejmuje:
- odśnieżanie dróg wraz z posypywaniem mieszanka uszorstniającą (grys frakcji 2-8 zmieszany z solą drogową w stosunku 3:1) poprzez mechaniczne usuwanie śniegu z jezdni, chodników, poboczy, zatok przystankowych, parkingów, placów gminnych, w obrębie kościołów, cmentarzy, remiz i szkół oraz miejsc służących do zawracania autobusów.
- zwalczaniu śliskości zimowej, gołoledzi, polegającym na zapobieganiu i usuwaniu jej za pomocą materiału uszorstniającego (grys frakcji 2-8 zmieszany z solą drogową w stosunku 3:1) zgodnego z obowiązującymi przepisami, na całych długościach dróg.
- wywożeniu śniegu z dróg, placów i parkingów gminnych na telefoniczne zlecenie Zamawiającego,
- montaż siatek przeciwśniegowych wys. 150 cm z materiałów własnych Wykonawcy w miejscach ustalonych przez Zamawiającego.
- usunięcie z dróg, poboczy, fos, placów i chodników materiałów użytych do posypywania po zakończeniu sezonu zimowego.
- usunięcie wszystkich szkód powstałych na drogach gminnych oraz terenach prywatnych w związku z prowadzonym zimowym utrzymaniem dróg.

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego do montażu w pojeździe odśnieżającym urządzenie GPS. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie napięcia w pojeździe celem poprawnego działania przekazanego przez Zamawiającego urządzenia GPS.
Podstawą rozliczenia usługi odśnieżania będzie dostarczenie przez Wykonawcę podpisanych przez osoby odpowiedzialne za dany rejon kart potwierdzających wykonanie usługi związanej z utrzymaniem przejezdności dróg gminnych.
Ilość przejechanych kilometrów może być weryfikowana przez pracowników Urzędu Gminy Biały Dunajec oraz korygowana zgodnie z zapisami na GPS.
Po okresie, na jaki zostanie zawarta umowa na Zimowe utrzymanie Wykonawca zda lokalizatory wydane przez Zamawiającego w terminie do 7 dni”

Wykonawca po podpisaniu umowy zobowiązany jest do prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg. Po rozpoczęciu akcji zimowego utrzymania dróg, Wykonawca jest zobowiązany do całodobowego monitorowania warunków atmosferycznych i prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg, z uwzględnieniem następujących warunków:
- dostępność telefoniczna,
- przyjmowanie interwencji,
- prowadzenie zimowego utrzymania dróg zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz stosowanie materiałów zgodnych z normami i dopuszczonych do stosowania przy posypywaniu dróg.
Wykonawca dodatkowo w czasie prowadzenia utrzymania zimowego dróg, przyjmuje interwencje od Zamawiającego jak i od mieszkańców i służb porządkowych oraz wykonuje niezbędne prace w celu usunięcia przyczyny zgłaszanych interwencji przez 24 godziny na dobę.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

90611000-3 - Usługi sprzątania ulic

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 16

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na usunięcie nieprawidłowości

4.3.6.) Waga: 24

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg w Gminie Biały Dunajec w sezonie zimowych 2023-2024 w ramach następujących zadań – części:

CZĘŚĆ IV. Drogi rejonu Gliczarów Górny
Długości dróg: drogi asfaltowe – 9,30 km; drogi żwirowe 1,62 km; place i parkingi 900 m2; chodniki 0,86 km

2. Zakres usług utrzymania zimowego dróg obejmuje:
- odśnieżanie dróg wraz z posypywaniem mieszanka uszorstniającą (grys frakcji 2-8 zmieszany z solą drogową w stosunku 3:1) poprzez mechaniczne usuwanie śniegu z jezdni, chodników, poboczy, zatok przystankowych, parkingów, placów gminnych, w obrębie kościołów, cmentarzy, remiz i szkół oraz miejsc służących do zawracania autobusów.
- zwalczaniu śliskości zimowej, gołoledzi, polegającym na zapobieganiu i usuwaniu jej za pomocą materiału uszorstniającego (grys frakcji 2-8 zmieszany z solą drogową w stosunku 3:1) zgodnego z obowiązującymi przepisami, na całych długościach dróg.
- wywożeniu śniegu z dróg, placów i parkingów gminnych na telefoniczne zlecenie Zamawiającego,
- montaż siatek przeciwśniegowych wys. 150 cm z materiałów własnych Wykonawcy w miejscach ustalonych przez Zamawiającego.
- usunięcie z dróg, poboczy, fos, placów i chodników materiałów użytych do posypywania po zakończeniu sezonu zimowego.
- usunięcie wszystkich szkód powstałych na drogach gminnych oraz terenach prywatnych w związku z prowadzonym zimowym utrzymaniem dróg.

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego do montażu w pojeździe odśnieżającym urządzenie GPS. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie napięcia w pojeździe celem poprawnego działania przekazanego przez Zamawiającego urządzenia GPS.
Podstawą rozliczenia usługi odśnieżania będzie dostarczenie przez Wykonawcę podpisanych przez osoby odpowiedzialne za dany rejon kart potwierdzających wykonanie usługi związanej z utrzymaniem przejezdności dróg gminnych.
Ilość przejechanych kilometrów może być weryfikowana przez pracowników Urzędu Gminy Biały Dunajec oraz korygowana zgodnie z zapisami na GPS.
Po okresie, na jaki zostanie zawarta umowa na Zimowe utrzymanie Wykonawca zda lokalizatory wydane przez Zamawiającego w terminie do 7 dni”

Wykonawca po podpisaniu umowy zobowiązany jest do prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg. Po rozpoczęciu akcji zimowego utrzymania dróg, Wykonawca jest zobowiązany do całodobowego monitorowania warunków atmosferycznych i prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg, z uwzględnieniem następujących warunków:
- dostępność telefoniczna,
- przyjmowanie interwencji,
- prowadzenie zimowego utrzymania dróg zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz stosowanie materiałów zgodnych z normami i dopuszczonych do stosowania przy posypywaniu dróg.
Wykonawca dodatkowo w czasie prowadzenia utrzymania zimowego dróg, przyjmuje interwencje od Zamawiającego jak i od mieszkańców i służb porządkowych oraz wykonuje niezbędne prace w celu usunięcia przyczyny zgłaszanych interwencji przez 24 godziny na dobę.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

90611000-3 - Usługi sprzątania ulic

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 16

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na usunięcie nieprawidłowości

4.3.6.) Waga: 24

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie

3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie

4. Zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności zawodowej, jeżeli:
4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną zdolność techniczną, na dowód czego przedłożą wykaz narzędzi i urządzeń technicznych koniecznych do realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami - w szczególności należy dysponować sprzętem:
a) składając ofertę na jedną dowolnie wybraną część należy dysponować sprzętem:
-samochód ciężarowy z pługiem z nakładka gumową, dociskiem i piaskarką w ilości 1 szt.
- ciągnik 4 napędowy z pługiem z nakładka gumową i piaskarką lub mniejszy samochód 4 napędowy z pługiem z nakładka gumową i piaskarką w ilości 1szt.
- pług wirnikowy w ilości 1 szt.
- koparko-ładowarka w ilości 1 szt.

b) składając ofertę na dwie dowolnie wybrane części należy dysponować sprzętem:
- samochód ciężarowy z pługiem z nakładka gumową, dociskiem i piaskarką w ilości 1 szt.
- ciągnik 4 napędowy z pługiem z nakładka gumową i piaskarką lub mniejszy samochód 4 napędowy z pługiem z nakładka gumową i piaskarką w ilości 2 szt.
- pług wirnikowy w ilości 1 szt.
- koparko-ładowarka w ilości 1 szt.

c) składając ofertę na trzy części należy dysponować sprzętem:
- samochód ciężarowy z pługiem z nakładka gumową, dociskiem i piaskarką w ilości 2 szt.
- ciągnik 4 napędowy z pługiem z nakładka gumową i piaskarką lub mniejszy samochód 4 napędowy z pługiem z nakładka gumową i piaskarką w ilości 2 szt.
- pług wirnikowy w ilości 1 szt.
- koparko-ładowarka w ilości 1 szt.

d) składając ofertę na trzy części należy dysponować sprzętem:
- samochód ciężarowy z pługiem z nakładka gumową, dociskiem i piaskarką w ilości 2 szt.
- ciągnik 4 napędowy z pługiem z nakładka gumową i piaskarką lub mniejszy samochód 4 napędowy z pługiem z nakładka gumową i piaskarką w ilości 3 szt.
- pług wirnikowy w ilości 1 szt.
- koparko-ładowarka w ilości 1 szt.

Wykonawcę zobowiązuje się do zapewnienia sprzętu w takiej ilości, która pozwoli mu wykonać usługę w całości i czasie wskazanym przez Zamawiającego. Jeżeli geometria drogi uniemożliwia Wykonawcy wjechanie dużym w/w sprzętem, Wykonawca musi zapewnić odśnieżanie i utrzymanie dróg przy pomocy mniejszego sprzętu. W wypadku zgłoszenia Zamawiającego o konieczności montażu siatek przeciwśnieżnych Wykonawca wykona je z materiałów własnych (paliki, siatka).
Pojazd wykonujący na drodze prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powinien zgodnie z art. 54 ustawy prawo o ruchu drogowym /Dz. U. nr 58 poz. 515 z 2002r./ być wyposażony i wysyłać żółty sygnał błyskowy odpowiadający warunkom określonym w § 38 i 39 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r, /Dz. U. nr 32 poz. 262 z 2003r./ w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - Załącznik nr 7 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.1 Oferta (na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ) składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Integralną część oferty stanowi Formularz cenowy, dla części, na która składana jest oferta przygotowany na podstawie załącznika nr 2 do SWZ oraz Wykaz dróg i placów objętych odśnieżaniem w sezonie zimowym 2022-2023, dla części, na która składana jest oferta przygotowany na podstawie załącznika nr 3 do SWZ.
1.2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - Załącznik nr 7 do SWZ oraz wstępne oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w SWZ – Załącznik nr 7a do SWZ. Oświadczenia te stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe.
1.3. Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
1.4. Oświadczenie składają odrębnie:
- wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
- podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu
w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy; - podwykonawcy, na których zasobach wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału
w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podwykonawcy.
1.5. Samooczyszczenie – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 ustawy Pzp, wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
1.5.1 naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
1.5.2 wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania lub zamawiającym;
1.5.3 podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu,
w szczególności:
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
b) zreorganizował personel,
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań
za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wyklucza wykonawcę.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający żąda załączenia do Oferty – Formularz cenowy, dla części, na która składana jest oferta przygotowany na podstawie załącznika nr 2 do SWZ oraz podpisany Wykaz dróg i placów objętych odśnieżaniem w sezonie zimowym 2022-2023, dla części, na która składana jest oferta przygotowany na podstawie załącznika nr 3 do SWZ.,

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zgodnie z SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:
Część 1 Drogi rejonu Sierockie – Leszczyny
Zamawiający ustala wadium dla Części I w wysokości 1000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).
Część 2 Drogi rejonu II Biały Dunajec (dolny) i Gliczarów Dolny
Zamawiający ustala wadium dla Części II w wysokości 1000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).
Część 3 Drogi rejonu III Biały Dunajec (górny)
Zamawiający ustala wadium dla Części III w wysokości 1000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).
Część 4 Drogi rejonu IV Gliczarów Górny
Zamawiający ustala wadium dla Części IV w wysokości 1000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
a) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
b) Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie
z pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Zamawiający informuje, że zmiana postanowień w zawartej umowie może nastąpić w następujących przypadkach:
2.1. zaistnienie, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej:
- o charakterze niezależnym od stron,
- którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,
- którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec,
Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar, i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamanie warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia.
2.2. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.
2.3. powstanie rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usuniecie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony;
2.4. zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi bądź okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy – zmianie może ulec termin realizacji umowy;
2.5. gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia.
3. Wykonawca może dokonywać zmiany osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia, informując o tym Zamawiającego.
4. Wykonawca za zgodą Zamawiającego, może zawrzeć umowę dotyczącą przedmiotu zamówienia z podwykonawcą nie zgłoszonym w treści oferty, po przeprowadzeniu procedur opisanych w umowie zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.
5. Zamawiający dopuszcza zmianę cen jednostkowych wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegną wyłącznie ceny jednostkowe brutto, ceny jednostkowe netto pozostaje bez zmian.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w wyniku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia..
2.2. W przypadku gdy zajdzie konieczność zwiększenia lub zmniejszenia ilości odśnieżanych dróg.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/dunajec w myśl ustawy Pzp. na stronie internetowej prowadzonego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-05 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.