eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Częstochowa › Usługa gastronomiczna dla UJD w Częstochowie w związku z Konferencją "Bezpieczeństwo Polski w XX i XXI wieku. Polska w międzynarodowych misjach pokojowych" w dniach 24-25.10.2023 r.Ogłoszenie z dnia 2023-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa gastronomiczna dla UJD w Częstochowie w związku z Konferencją "Bezpieczeństwo Polski w XX i XXI wieku. Polska w międzynarodowych misjach pokojowych" w dniach 24-25.10.2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001494

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jerzego Waszyngtona 4/8

1.5.2.) Miejscowość: Częstochowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-217

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: h.maruszczyk@ujd.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ujd.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa gastronomiczna dla UJD w Częstochowie w związku z Konferencją "Bezpieczeństwo Polski w XX i XXI wieku. Polska w międzynarodowych misjach pokojowych" w dniach 24-25.10.2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-206f4ee1-5d26-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00416700

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00053651/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.26 Usługa gastronomiczna

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ajd_czest/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ajd_czest/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min.2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platforma zakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ajd_czest/proceedings w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy niniejszego postępowania. Preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości. Ofertę składa się wyłącznie poprzez platformę zakupową. Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno. Aby zakończyć składanie ofert należy kliknąć przycisk „Złóż ofertę”. Następnie system zaszyfruje ofertę i Wykonawcy, tak by była niedostępna dla Zamawiającego do terminu otwarcia ofert. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Wykonawca akceptuje warunki korzystania z platformy określone w Regulaminie i stosuje się do Instrukcji składania wniosków. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy zatrud/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – dalej zwane RODO) Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie, Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa;
2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie: e-mail: iod@ujd.edu.pl, tel. 34 37-84-133;
3) Podmiotem przetwarzającym Pana/Pani dane osobowe jest platformazakupowa.pl, którego operatorem jest Open Nexus Sp. z o.o.
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 litera b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod numerem ZP.26.1.76.2023 w trybie podstawowym i w celu wykonania umowy zawartej w wyniku tego postępowania;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o przepisy art. 8, 10 i 11 ustawy o dostępnie do informacji publicznej, na mocy przepisów prawa, w celach kontrolnych i audytowych oraz pomocy prawnej i obrony roszczeń, a w przypadku Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa także w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń oraz w celach finansowych i windykacyjnych;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 3) i 4) oraz obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa;
7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i niezbędnym do zawarcia z Panią/Panem umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu, a konsekwencją niepodania przez Panią/Pana swoich danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia przedmiotowej umowy;
8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 litera b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 litera b i c RODO.
Stosownie do postanowień art. 18 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.14), zwanego dalej ,,rozporządzeniem 2016/679'', w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX, do upływu terminu na ich wniesienie.
Ponadto Zamawiający informuje o ograniczeniach stosowania przepisów rozporządzenia 2016/679, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, polegających na tym, że:
1) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą;
2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.26.1.76.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie numer 1: Usługa zapewnienia przerw kawowych i obiadów wraz z obsługą kelnerską.
1.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
W zakresie zadania numer 1:
a) 5 przerw kawowych wraz z obsługą kelnerską w ciągu dwóch dni (24 i 25 października 2023 r.) łącznie dla minimum 125 osób a maksymalnie dla 250 osób w ten sposób, iż w dniu 24 października 2023 roku zapewni trzy przerwy kawowe dla minimum 25 osób i maksimum 50 osób każda oraz dwie przerwy kawowe w dniu 25 października 2023 roku dla minimum 25 osób i maksimum 50 osób;
b) obiad wraz z obsługą kelnerską w dniu 24 października 2023 roku dla minimum 25 osób a maksymalnie dla 50 osób;
c) obiad wraz z obsługą kelnerską w dniu 25 października 2023 roku dla minimum 25 osób a maksymalnie dla 50 osób.
2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę nie później niż na 3 dni przed terminem realizacji usługi, drogą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy wskazany w umowie, o liczbie uczestników, z zachowaniem ilości wskazanych w punkcie 3.6 SWZ.
3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę kelnerską przez cały czas trwania usługi gastronomicznej.
4. Wykonawca wykona dekorację stołów. Kolor, ilość oraz forma nakrycia stołu zostaną uzgodnione z Zamawiającym, nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi gastronomicznej związanej z organizacją konferencji, za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany w Umowie.
5. Wykonaca zobligowany jest do:
1) przygotowania stołów – obrusów z tkaniny, dekoracji, ekspozycji menu, posprzątania po zakończeniu całego wydarzenia,
2) zapewnienia własnych naczyń, talerzy, filiżanek, spodeczków, szklanek, łyżeczek, talerzyków i sztućców itp.), niezbędnych do realizacji usługi. Zamawiający wyklucza możliwość wykorzystania przez Wykonawcę sztućców i naczyń jednorazowego użytku, w tym wykonanych z plastiku,
3) przygotowania dań na świeżo w dniu ich serwowania, wyklucza się przygotowanie dań obiadowych z półproduktów, dania obiadowe powinny być również przygotowane w dniu serwowania,
4) serwowania potraw z dekoracją ze świeżych mikroliści (kiełki roślin) oraz z carvingiem,
5) serwowania pełnej oferty napojów – bez limitu (kawa rozpuszczalna, kawa mielona, herbata czarna, zielona, owocowa, śmietanki, cukier, cytryna, woda mineralna),
6) w zakresie zadania numer 1, realizacji usługi w wydzielonej części holu, przygotowanie stolików z miejscami dla 4 osób, przykrytych białym obrusem z tkaniny, Wykonawca zapewni stoliki i krzesła we własnym zakresie,
7) w zakresie zadania numer 1, serwowania posiłków w formie bufetu szwedzkiego z zastawą porcelanową białą, z metalowymi sztućcami i dopasowanymi serwetkami papierowymi (jednorazowymi), serwowania napojów w szklanych naczyniach;
6. W zakresie zadania numer 1, nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi gastronomicznej związanej z organizacją konferencji, Wykonawca zaproponuje do wyboru zestaw menu za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail Zamawiającego wskazany w umowie, spośród których Zamawiający wybierze trzy zestawy (wersja mięsna, wegetariańska i wegańska), które będą serwowane i poinformuje Wykonawcę za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany w umowie, nie później niż na 2 dni przed rozpoczęciem świadczenia usług o wyborze zestawów wraz ze wskazaniem ilości wymaganych porcji każdego wybranego zestawu, z zachowaniem liczby uczestników wskazanej w punkcie 3.6 SWZ.
Wykonawca odpowiada za realizację przedmiotu zamówienia oraz podanie go zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności i żywienia.
7. Miejscem realizacji zamówienia w zakresie zadania numer 1, będzie budynek Zamawiającego – tj. budynek Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Zbierskiego 2/4 w Częstochowie (pomieszczenia wskazane przez Zamawiającego).
8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku numer 3 (Specyfikacja techniczna).
9.Z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu zostanie podpisana umowa zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik numer 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-10-24 do 2023-10-25

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 18.1. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena z wagą 100% (oferowana cena brutto realizacji całości zamówienia).
18.2. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych.
18.3. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o tej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
18.4. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą w terminie związania ofertą określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem oferty najkorzystniejszej, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. W przypadku braku zgody Wykonawcy na wybór jego oferty, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwróci się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 2: Usługa zapewnienia kolacji wraz z serwisem kawowym i obsługą kelnerską w lokalu wykonawcy.
1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: W zakresie zadania numer 2:
a) kolację wraz z serwisem kawowym i obsługą kelnerską w dniu 24 października 2023 roku dla minimum 25 osób a maksymalnie dla 50 osób;
2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę nie później niż na 3 dni przed terminem realizacji usługi, drogą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy wskazany w umowie, o liczbie uczestników, z zachowaniem ilości wskazanych w punkcie 3.6 SWZ.
3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę kelnerską przez cały czas trwania usługi gastronomicznej.
4. Wykonawca wykona dekorację stołów. Kolor, ilość oraz forma nakrycia stołu zostaną uzgodnione z Zamawiającym, nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi gastronomicznej związanej z organizacją konferencji, za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany w Umowie.
5. Wykonawca zobligowany jest do:
1) przygotowania stołów – obrusów z tkaniny, dekoracji, ekspozycji menu, posprzątania po zakończeniu całego wydarzenia,
2) zapewnienia własnych naczyń, talerzy, filiżanek, spodeczków, szklanek, łyżeczek, talerzyków i sztućców itp.), niezbędnych do realizacji usługi. Zamawiający wyklucza możliwość wykorzystania przez Wykonawcę sztućców i naczyń jednorazowego użytku, w tym wykonanych z plastiku,
3) przygotowania dań na świeżo w dniu ich serwowania, wyklucza się przygotowanie dań obiadowych z półproduktów, dania obiadowe powinny być również przygotowane w dniu serwowania,
4) serwowania potraw z dekoracją ze świeżych mikroliści (kiełki roślin) oraz z carvingiem,
5) serwowania pełnej oferty napojów – bez limitu (kawa rozpuszczalna, kawa mielona, herbata czarna, zielona, owocowa, śmietanki, cukier, cytryna, woda mineralna),
6) w zakresie zadania numer 2, serwowania posiłków z zastawą porcelanową białą, z metalowymi sztućcami i dopasowanymi serwetkami papierowymi (jednorazowymi), serwowania napojów w szklanych naczyniach.
6. W zakresie zadania numer 2, nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi gastronomicznej związanej z organizacją konferencji, Wykonawca zaproponuje do wyboru zestaw menu za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail Zamawiającego wskazany w umowie, spośród których Zamawiający wybierze dwa zestawy (wersja mięsna, wegetariańska i wegańska), które będą serwowane i poinformuje Wykonawcę za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany w umowie, nie później niż na 2 dni przed rozpoczęciem świadczenia usług o wyborze zestawów wraz ze wskazaniem ilości wymaganych porcji każdego wybranego zestawu, z zachowaniem liczby uczestników wskazanej w punkcie 3.6 SWZ.
7. Wykonawca odpowiada za realizację przedmiotu zamówienia oraz podanie go zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności i żywienia.
8. Miejscem realizacji zamówienia w zakresie zadania numer 2, będzie sala Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby miejsce świadczenia usługi w zakresie zadania numer 2 zlokalizowane było w odległości nie większej niż 800 m od budynku Wydziału Nauk Społecznych położonego przy ulicy Zbierskiego 2/4 w Częstochowie. Wyliczenie odległości zostanie ustalone przy użyciu funkcjonalność „wyznacz trasę-pieszo” w aplikacji Google Maps dostępnej na stronie internetowej: www.google.pl/maps.
9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku numer 3 (Specyfikacja techniczna).
10. Z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu zostanie podpisana umowa zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik numer 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-10-24 do 2023-10-24

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 18.1. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena z wagą 100% (oferowana cena brutto realizacji całości zamówienia).
18.2. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych.
18.3. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o tej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
18.4. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą w terminie związania ofertą określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem oferty najkorzystniejszej, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. W przypadku braku zgody Wykonawcy na wybór jego oferty, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwróci się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą należy złożyć wymagane w Specyfikacji Warunków Zamówienia dokumenty, tj:
1) Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z punktem 8.1. podpunkt 1) Specyfikacji Warunków Zamówienia;
2) Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy, zgodnie z punktem 8.1. podpunkt 3) Specyfikacji Warunków Zamówienia;
3) Uzasadnienie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2020 poz. 1913) – jeśli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) W przypadku składania oferty wspólnej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są złożyć wraz z ofertą pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (dotyczy również wspólników spółki cywilnej składającej ofertę - obowiązkiem wspólników spółki cywilnej wynikającym z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego). Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W przypadku spółki cywilnej, jeżeli wyznaczonym do reprezentowania w postępowaniu przedstawicielem jest jeden ze wspólników tej spółki, zamiast pełnomocnictwa wspólnicy mogą złożyć umowę spółki lub uchwałę wspólników wskazującą jednego ze wspólników jako umocowanego do reprezentowania spółki wszystkich wspólników.
2) Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w związku z art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, stanowiące dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia z postępowaniu na dzień składania ofert, składane na załączniku numer 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia odpowiednio przez:
a) Wykonawcę;
b) Każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdego z członków konsorcjum, wspólników spółki cywilnej; W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa każdy z tych wykonawców i oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-05 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/ajd_czest/proceedings - w wierszu oznaczonym numerem i nazwą postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-05 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Informacje uzupełniające dotyczące środków komunikacji elektronicznej: W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu następujących środków:
a) poprzez Platformę zakupową pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/ajd_czest/proceedings - w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem niniejszego postępowania
b) poprzez pocztę elektroniczną: h.maruszczyk@ujd.edu.pl z zastrzeżeniem, że ofertę składa się wyłącznie poprzez Platformę zakupową, przy czym przez ofertę należy rozumieć także ofertę dodatkową.
Przedmiotem zamówienia jest usługa społeczna o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 750 000 euro, jednak nie mniejszej od 130 000 zł.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.