eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Biskupiec › Budowa dwóch kortów tenisowych wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości BiskupiecOgłoszenie z dnia 2023-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa dwóch kortów tenisowych wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Biskupiec

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BISKUPIEC

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118891

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Biskupiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 13-340

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gminabiskupiec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.biskupiec.biuletyn.net

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa dwóch kortów tenisowych wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Biskupiec

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-678f2917-5d31-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00416653

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00012527/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Budowa dwóch kortów tenisowych wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Biskupiec

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/gmina-biskupiec

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub
oświadczeń między Zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp odbywa się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej
zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730). Dokumentacja postępowania jest i w trakcie postępowania będzie
upubliczniona na stronie zamówienia. sidaspzp.pl pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SWZ oraz na stronie BIP
https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/gminabiskupiec

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia określa niezbędne wymagania sprzętowoaplikacyjne umożliwiające pracę na portalu tj.:1) Niezbędne wymagania
sprzętowo-aplikacyjne:a) dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/sb) komputer klasy PC lub
MAC o następującej konfiguracji: pamięć ram min. 3 GB RAM,procesor 1500 MHz lub lepszy,jeden z systemów operacyjnych Linux
Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 – lub nowsze wersje;c) zainstalowana przeglądarki internetowe w najnowszych wersjach:
Firefox, Chrome, Opera,d) włączona obsługa JavaScript,e) Zainstalowany program do obsługi formatów .pdf np. Acrobat
Reader,f)Dopuszczalne formaty przesłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB to: png, jpg, jpeg,gif, doc, docx, xls, xlsx, ppt,
pptx, odt, ods, odp, odf, pdf, zip, rar, 7zip, txt, ath, xml, dwg, xades, tar, 7z, eml, msgg) Informacja odnośnie kodowania i czasu
odbioru danych:- Plik załączony przez wykonawcę na portalu i zapisany nie jest widoczny dla Zamawiającego, ponieważ w systemie
występuje jako plik zaszyfrowany,- Jako czas złożenia oferty przez portal pzp przyjmuje się moment otrzymania żądania przez
serwer po kliknięcia w opcję „Złóż ofertę”. Czas jest prezentowany w (hh:mm:ss) zgodnie ze strefą czasową ustawioną na
komputerze. h) Czas serwera jest synchronizowany z czasem udostępnionym przez Główny Urząd Miar.10. Komunikacja za
pośrednictwem portalu pzp:1)Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. rejestrując się
bezpłatnie lub w przypadku posiadania konta w portalu , logując się akceptuje warunki korzystania z portalu, określone w
regulaminie dostępnym pod adresem: https://sidaspzp.pl/wpcontent/uploads/2020/07/regulamin-SIDAS-PZP.pdf oraz uznaje go za
wiążący.2) Szczegółowa instrukcja obsługi portalu Sidas PZP, zawierająca instrukcję korzystania z portalu przez wykonawcę jest
zamieszczona pod adresem https://sidaspzp.pl/wpcontent/uploads2020/07Madkom_PZP_wykonawca_1.3.pdf3) Każdy załączany
plik zawierający dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa musi być uprzednio opatrzony podpisami kwalifikowanymi , a w
przypadku postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez upoważnione osoby reprezentujące odpowiednio wykonawcę, wykonawcę
wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, inny podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na
zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP lub wykonawców.4) Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz
informacji przyjmuje się datę wysłania wiadomości wraz z załącznikiem z poziomu zakładki „Komunikacja”, która prezentowana jest
również w wysłanej wiadomości.11. Zamawiający, zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych
oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie(dalej
„Rozporządzenie”) zaleca podpisywanie dokumentów PDF formatem PAdES. dodatkowo informuje, że:1) pliki podpisane przy
pomocy podpisu zewnętrznego XAdES należy załączać wraz z plikiem podpisu,2) formularz oferty podpisany przy użyciu podpisu
zewnętrznego XAdES należy dodać w jeden z poniższych sposobów:a) z poziomu zakładki „Moje pliki” w miejscu do dodania pliku
oferty należy umieścić plik, który był podpisywany, a plik z podpisem należy dodać oddzielnie jako załącznik,b) spakować jako plik
oferty i plik z podpisem do paczki „zip” i dołączyć z poziomu zakładki „Moje pliki” w miejscu do dodania pliku oferty

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie odanych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Biskupiec,UL.RYNEK 1, 13-340 BISKUPIEC;2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: INSPEKTOR@CBI24.PL
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty,
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.8) posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (pra wo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) na podstawie art. 21
RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z
RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP 271.15.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiot zamówienia obejmuje robotę budowlaną pn.:”Budowa dwóch kortów tenisowych wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Biskupiec” . W ramach inwestycji planuje się dwa zadaszone korty do gry w tenisa. Nawierzchnia kortów wykonana z poliuretanu EPDM. Konstrukcja zadaszenia kortów wykonana z drewna klejonego. Pod budowę kortów należy przeprowadzić roboty ziemne w zakresie niwelacji terenu. Ze względu na dużą różnicę wysokości terenu w pobliżu projektowanej lokalizacji kortów tenisowych, należy wykonać umocnienie skarpy za pomocą żelbetowych prefabrykowanych ścian oporowych typu „L” posadowionych na warstwie betonu C12/15 i warstwie wyrównującej. Wysokość ściany wynosi 160 cm, szerokość elementu 99 cm, długość stopy elementu 105 cm, grubość elementu 12 cm. Odwodnienie kortów przewidziano za pomocą rury drenarskiej średnicy ⌀ 65 mm. Zaplecze socjalne kortów wykonane jako dwa kontenery o konstrukcji stalowej wykończonych profilowaną blachą powlekaną. Kontenery wykonane zostaną przez firmę zewnętrzną i dostarczone na teren inwestycji jako gotowy komponent. Do zaplecza socjalnego doprowadzona zostanie instalacja wodno-kanalizacyjna i elektryczna. Na terenie inwestycji zaprojektowano wykonanie instalacji elektrycznej oraz montaż trzech słupów oświetleniowych pojedynczych oraz jednego słupa oświetleniowego podwójnego. W ramach inwestycji zaprojektowano drogę wewnętrzną wykonaną z kostki betonowej gr. 8 cm, wykonanie 40 miejsc parkingowych (w tym 3 dla osób z niepełnosprawnością) o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm oraz wykonanie chodników z kostki betonowej gr. 6 cm.
KONSTRUKCJA ZADASZENIA KORTÓW
Zaprojektowano konstrukcję namiotową łukową wykonaną z drewna klejonego klasy GL28h. Rozstaw osiowy elementów łukowych wynosi 500 cm (485 cm pomiędzy skrajnymi elementami). Elementy te oznaczone są na rysunkach technicznych symbolem D-1. Wymiary elementów łukowych wynoszą 16x52 cm a rozpiętość pary dźwigarów wynosi 18,0 m. Pomiędzy elementami leżącymi w osi nr 2 i 3 oraz 6 i 7 należy wykonać stężenia połaciowe z pręta stalowego ⌀12 ze stali S355. Słupki pomiędzy elementami łukowymi drewniane o wymiarach 18x20 cm oznaczone symbolem T-1. Główne ramy hali tworzą dźwigary łukowe z płatwiami pośrednimi oraz stężeniami stalowymi. Ramy nośne drewniane przewidziano jako łukowe w schemacie trójprzegubowym. Rozstaw osiowy elementów nośnych wynosi 5,0 m. Zaprojektowano stężenia typu „X” z prętów stalowych fi 12 ze stali S355 umieszczonych w polach przedskrajnych pomiędzy osiami 2 i 3 oraz 6 i 7. Przekrycie konstrukcji zadaszenia zaprojektowano z lekkiej tkaniny syntetycznej PCV w postaci dwuwarstwowej powłoki nośnej. Mocowana jest obwodowo do drewnianych elementów konstrukcji zadaszenia. W celu uzyskania napiętej powłoki pomiędzy warstwy tkaniny PVC pompowane będzie powietrze. Na elewacji szczytowej zaprojektowano nadruk na powłoce PCV. Nadruk należy wykonać w technologii drukowania sublimacyjnego. W części graficzne opracowania przedstawiono grafikę poglądową. Docelowo należy zamieścić na elewacji fragment herbu Gminy Biskupiec zachowując jedynie linie konturowe (bez wypełnienia kolorem). Szczegółowe dane dotyczące grafiki oraz sposobu jej wykonania udostępnione zostaną wybranemu wykonawcy.
Pomiędzy łukami wykonać należy konstrukcję odwodnienia hali (zgodnie z rysunkiem przekrojowym konstrukcji hali). W tym celu należy umieścić belki drewniane o przekroju 6x12 cm pomiędzy najniższymi tężnikami konstrukcji drewnianej. Rozstaw belek co 60 cm. Na belkach drewnianych należy ułożyć płytę wiórową OSB gr. 15 mm zabezpieczoną antykorozyjnie i przeciwwilgociowo. Płytę należy ułożyć ze spadkiem 2% zgodnie z częścią graficzną opracowania. Na końcu spadku należy zamontować rynnę o średnicy 120 mm oraz rurę spustową fi 90 mm. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze RAL 7016 (antracyt).
Konstrukcję należy posadowić na fundamentach żelbetowych wykonanych jako stopy fundamentowe monolityczne z betonu konstrukcyjnego C25/30. Pod montaż elementów drewnianych do fundamentów należy wykonać słupy żelbetowe 60x60 cm z na poziomie ±0,00. Elementy drewniane nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu z betonem. Wszystkie styki drewna z betonem należy zabezpieczyć przy użyciu izolacji przeciwwilgociowej.
ZAPLECZE SANITARNE
Zaplecze socjalne kortów tenisowych wykonane zostanie jako trzy połączone obiekty wykonane z kontenerów o wymiarach 2,5 m x 6,0 m. Zaprojektowano w nich toaletę damską, męską oraz dla osób z niepełnosprawnością, a także szatnię damską i męską oraz magazyn sportowy. Zaplecze zostanie wyposażone w niezbędną armaturę i urządzenia. Kontenery zostaną wykonane przez firmę zewnętrzną jako gotowe elementy. Konstrukcja kontenerów stalowa z elementów walcowanych na zimno. Materiał izolacyjny ścian, podłogi i dachu wg wariantu wybranego przez Inwestora. Obudowa zewnętrzna ścian wykonana jest z profilowanej ocynkowanej blachy powlekanej gr. 0,6 mm. Materiał obudowy zakwalifikowany jako A1 (niepalny). Obudowa wewnętrzna wykonana jest z blachy powlekanej ocynkowanej gr. 0,5 mm, wykończona w kolorze zbliżonym do RAL 9010 o klasie reakcji na ogień A1. Materiałem izolacyjnym ścian jest poliizocyjanuran (PIR) gr. 11 cm. Współczynnik U=0,20 W/m2K. Materiałem izolacyjnym zastosowanym w konstrukcji podłogi oraz dachu jest pianka poliuretanowa gr. 10 cm, o współczynniku U=0,20 W/m2K. Obudowa dachu wykonana z płyty gipsowo-kartonowej powlekanej blachą stalową gr. 0,6 mm w kolorze zbliżonym do RAL 9010 o klasie reakcji na ogień A2-s1, d0. Podłoga wykonana jest z płyty wiórowej P5 gr. 22 mm o klasie reakcji na ogień D-s2, d0.
WYPOSAŻENIE
Przewidziano wyposażenie kortów tenisowych w niezbędny zestaw urządzeń w ilości 1 komplet dla jednego boiska (czyli dwa komplety dla omawianej inwestycji). Projekt przewiduje jedynie niezbędne wyposażenie techniczne umożliwiające grę w tenisa.
Wyposażenie kortu (1 komplet):
– siatka z włókien polietylenowych o wym. 12,7x1,06 m w kolorze czarnym
– 2 szt. słupków aluminiowych o wym. 80x80 mm
– linka stalowa do mocowania siatki ⌀8 mm
NAWIERZCHNIA KORTÓW TENISOWYCH
Nawierzchnia kortów tenisowych – syntetyczna EPDM
– warstwa górna – mieszanina granulatu EPDM i lepiszcza PU gr. 8 mm
– warstwa dolna – mieszanina granulatu SBR i lepiszcza PU gr. 8 mm
– warstwa klinująca – kruszywo łamane 0 – 31,5 mm gr. 5 cm
– warstwa konstrukcyjna podbudowy – kruszywo łamane stabilizowane mechaniczne 31,5 – 63 mm gr. 15 cm
– warstwa odsączająca – piasek zagęszczony warstwowo do Is=1 gr. 20 cm
– dno wykopu dogęścić dodatkowo do Is=1 na gł. min. 0,5 m
– nasyp (wyrównanie terenu do projektowanych rzędnych)
– grunt rodzimy
Po zagęszczeniu warstwy odsączającej należy wykonać drenaż kortów. Korty tenisowe należy zabezpieczyć opaską z obrzeży betonowych 30x8x100 cm.
MALOWANIE KORTU
Pole gry wyznaczone jest białymi liniami gr. 5 cm. Linie końcowe boiska mają grubość 10,61 cm. Wymiary pola gry do gry pojedynczej wynoszą 8,23x23,77 m, do gry deblowej (podwójnej) – 10,97x23,77 m. Środek kortu wyznaczony jest przez siatkę wykonaną z włókien polietylenowych w kolorze czarnym zawieszoną na lince stalowej ⌀8 mm. Linka mocowana jest do dwóch słupków aluminiowych o wym. 80x80 mm w odległości 91,4 cm (mierzone do środka słupka do linii bocznej pola gry). Słupki nie mogą wystawać wyżej niż 2,5 cm ponad poziom siatki. Wysokość siatki przy słupkach wynosi 1,07 m od powierzchni kortu, natomiast wysokość siatki na środku jej długości wynosi 91,4 cm. Górę siatki należy obszyć paskiem o szerokości 5 cm w kolorze białym. Wymiary dotyczące malowania linii kortu podane są w części graficznej opracowania.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób realizacji zamówienia zawiera – dokumentacja techniczna stanowiąca Załącznik nr 7 do SWZ oraz SST stanowiąca załącznik nr 8 do SWZ a także przedmiar robót stanowiący załącznik nr 9 do SWZ
4. Rozwiązanie równoważne:
2) W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej , SST, przedmiarze robót lub SWZ i jej załącznikach znaków towarowych , patentów lub pochodzenia, a także norm i aprobat technicznych oraz systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w w/w dokumentach postepowania pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie w dokumentacją projektową, SST , przedmiarem , zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, SST , przedmiarze , SWZ oraz będą zgodne pod względem:
a) Gabarytów i konstrukcji ( wielkość ,rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych)
b) Charakteru użytkowego ( tożsamość funkcji)
c) Charakterystyki materiałowej ( rodzaj i jakość materiałów)
d) Parametrów technicznych ( wytrzymałość ,trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje itd.)
e) Parametrów bezpieczeństwa użytkowania
f) Standardów emisyjnych,
3) Rozwiązanie równoważne musi pozwalać na zrealizowanie zakładanego przez Zamawiającego celu poprzez parametry wydajnościowe i funkcjonalne, mające wpływ na skuteczność działania, takie same lub lepsze od wskazanych wymagań minimalnych;
4) Użycie w dokumentacji projektowej, SST, przedmiarze , SWZ i jej załącznikach nazw rozwiązań, materiałów i urządzeń służy ustaleniu minimalnego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji projektowej, SST , przedmiarze , SWZ dla projektowanych rozwiązań,
5) Wykonawca zobligowany jest do wykazania, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają zakładane wymagania minimalne
12) Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy Pzp wymagania, o których mowa w przywołanym przepisie , zamawiający określił w SST, stanowiących załącznik do SWZ. W przywołanych w opisie przedmiotu zamówienia normach, aprobatach, specyfikacjach technicznych i systemach odniesienia, o których mowa w art. 101 ust. 1-6 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane w w/w dokumentach;

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający jako najkorzystniejszą, wybierze ofertę, która uzyska największą łączną punktacje w kryteriach oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji irękojmi

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże , że posiada:
4.1.)
a) doświadczenie zawodowe – dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania doświadczenia Zamawiający żąda, by wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) wykonał należycie co najmniej 2 zadania w zakresie rzeczowo- finansowym porównywalnym z przedmiotem zamówienia na kwotę brutto min. 3 000 000,00 zł tj. budowa, remont obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą ( zapleczem, ogrodzeniem, zagospodarowaniem terenu) wraz z załączeniem dowodów określających czy robota została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa , są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego robota budowlana została wykonana, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
b) w przypadku wykonawców występujących wspólnie, o których mowa w art. 58 ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunku dotyczącego doświadczenia zawodowego, wykonawca musi wykazać, że co najmniej jeden z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zrealizował wymagane usługi, zgodnie z zasadami określonymi w lit. a;
c) jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunku dotyczącego doświadczenia zawodowego, wykonawca musi wykazać, że podmiot ten zrealizował wymagane usługi, zgodnie z zasadami określonymi lit. a;
d) jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykonawca musi wskazać, iż bezpośrednio uczestniczył w wykonywaniu wymaganych usług, zgodnie z zasadami określonymi w lit. a,
e) W przypadku, gdy wykonawca wykonywał w ramach kontraktu (zamówienia / umowy) większy zakres prac niż określony w warunku udziału w postępowaniu, dla potrzeb wykazania spełniania tego warunku powinien wyodrębnić i podać wartość usług, o których mowa powyżej.
f) ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wstępnego oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ, o którym mowa w rozdziale X ust. 1 SWZ, które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Następnie na podstawie dokumentu, o którym mowa w rozdziale X ust. 4.2. pkt 1) SWZ, złożonego na wezwanie Zamawiającego, przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, tj. wykazu wykonanych robót. Do przedmiotowego wykazu (załącznika nr 10 do SWZ) należy dołączyć dowody potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane w sposób należyty;
4.2. ) kadra techniczna – Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca na czas realizacji zamówienia będzie dysponował osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych do wykonania zamówienia oraz posiadających doświadczenie przy realizacji robót podobnych do objętych przedmiotem zamówienia tj. Minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami, która posiada doświadczenie przy realizacji min. 2 podobnych zadań do przedmiotu zamówienia.
a) ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wstępnego oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ, o którym mowa w rozdziale X ust. 1 SWZ, które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Następnie na podstawie dokumentu, o którym mowa w rozdziale X ust. 4.2. pkt 2) SWZ, złożonego na wezwanie Zamawiającego przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (zgodnie z załącznikiem nr 11 do SWZ).
b) Osoby, o których mowa powyżej powinny posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) wraz z obowiązującymi aktami wykonawczymi oraz być zrzeszone we właściwym samorządzie zawodowym inżynierów budownictwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r poz. 1117) lub spełniać warunki, o których mowa w art. 12a ustawy Prawo budowlane tj. jej odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniać wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.
c) Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, wówczas wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają w/w warunek.
Zamawiający informuje, że wymaga, aby osoby wskazane w załączniku nr 11 do SWZ brały bezpośredni udział w wykonywaniu zamówienia.
4.3. )potencjał techniczny:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne
potwierdzenie,że Wykonawca nie podlega wykluczeniu 3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o Zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:1) Oświadczenie wykonawcy, w
zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z Dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej –załącznik nr 4 do SWZ;2) Odpis lub
informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 4 pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków;2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ 2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu 4.2. dokumenty potwierdzające spełnianie
warunków udziału:
1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – załącznik nr 10 do SWZ.
2) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 11 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę składa się na formularzu ofertowym - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z
Załącznikiem nr 2 do SWZ Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.;Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale X
SWZ.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w
Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego
wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenia i dokumenty , o których mowa w
Rozdziale Xust. 4 pkt 1 i pkt 2, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. W przypadku Wykonawców działających w formie spółki cywilnej:1) Oświadczenie składane jest przez każdego wspólnika spółki cywilnej oddzielnie we własnym imieniu2) Podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale X ust. 4 pkt 1 i pkt 2 składane jest przez każdego wspólnika spółki cywilnej oddzielnie we własnym imieniu

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z art. 58 ust. 5 Pzp przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Pozostałe wymagania dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określono w zapisach SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określono we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-13 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/gmina-biskupiec

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-13 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-11

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.