eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zabrze › "Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla uchodźców z Ukrainy w okresie październik 2023 r. - marzec 2024 r."Ogłoszenie z dnia 2023-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla uchodźców
z Ukrainy w okresie październik 2023 r. – marzec 2024 r.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MOSiR w Zabrzu Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276854640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Matejki 6

1.5.2.) Miejscowość: Zabrze

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-800

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 271 66 40

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mosir.zabrze.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.zabrze.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

sport, rekreacja, konserwacja terenów zielonych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla uchodźców
z Ukrainy w okresie październik 2023 r. – marzec 2024 r.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4a98d910-5d28-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00416510

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/mosir_zabrze

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za
pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mosir_zabrze.
W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za
pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, awaryjnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej, w takim przypadku adresem poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z wykonawcami jest: zamowienia.publiczne@mosir.zabrze.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: - Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
- Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
- Zamawiający zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 poz. 2452) określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
- Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej w zakładce „Regulamin" https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za
ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony
w art. 221 PZP.
- Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
- Oferta, wniosek oraz podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty lub wniosku (po
kliknięciu w przycisk Przejdź do podsumowania).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem danych osobowych wykonawcy – dalej Dane osobowe jest MOSiR w Zabrzu Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, ul. Matejki 6.
2. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email sekretariat@mosir.zabrze.pl, tel. pod numerem 32 271 66 40 lub
pisemnie pod adresem MOSiR w Zabrzu Sp. z o.o. ul. Matejki 6, 41-800 Zabrze.
3. U administratora danych osobowych wyznaczony jest Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez email daneosobowe@mosir.zabrze.pl lub pisemnie na adres MOSiR w Zabrzu Sp. z o.o. ul. Matejki 6 41-800 Zabrze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
- przeprowadzenia niniejszego postęp., zawarcia i wykonania umowy
w wyniku jego przeprowadzenia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do przeprowadzenia postępowania, zawarcia i wykonania umowy,
- wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o podatkach i o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów o rachunkowości i o podatku dochodowym,
- w celu dochodzenia roszczeń związanych z umową – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń.
5. Administrator będzie przekazywał Dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora w zakresie usług
związanych z realizacją obowiązków i uprawnień wynikających z niniejszego postępowania – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora.
6. Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z art. 78 ust. 1 prawa zamówień publicznych oraz obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (rachunkowych).
7. Wykonawcy jak i osobom których dane Wykonawca przekazał w ramach obowiązku informacyjnego wskazanego w art. 14 RODO, przysługuje prawo dostępu do Danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania.
8. Wykonawcy jak i osobom których dane Wykonawca przekazał w ramach obowiązku informacyjnego wskazanego w art. 14 RODO, nie przysługuje prawo wniesienia:
- sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust.1 lit. c RODO,
- usunięcia Danych Osobowych w związku z art. 17 ust.3 lit. b, d lub E RODO,
- przenoszenia Danych Osobowych, o których mowa w art. 20 RODO.
9. W odniesieniu do Danych Osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art.
22 RODO.
10. W przypadku niewłaściwego przetwarzania Danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
11. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych.
Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
12. Podanie Danych osobowych jest konieczne i związane z udziałem w postępowaniu o udzielenie zam. publicznego oraz niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, bez ich podania nie będzie możliwe zawarcie umowy.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zam. publ. ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KZP/15/IX/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 219003,20 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla uchodźców z Ukrainy w okresie październik 2023 r. – marzec 2024 r.”

1) Miejscem docelowym świadczenia usług jest teren miasta Zabrze, w szczególności następujące lokalizacje:
- Willa Ambasador przy ul. 3 Maja 78,
- Gościniec przy ul. Szafarczyka 16.

2) Dostawa realizowana będzie dwa razy dziennie:
a) śniadanie – w godz. 8:00 – 9:00
b) obiad z kolacją – w godz. 12:30 – 14:00

3) Ilość przygotowywanych posiłków ustalana będzie z jednodniowym wyprzedzeniem na podstawie zgłoszenia przez Zamawiającego – e-mail (tabela) lub telefonicznie.

Aktualnie ilość osób na obiektach wynosi:
- Willa Ambasador przy ul. 3 Maja 78: 32 osoby dorosłe i 4 dzieci (0 -12 lat)
- Gościniec przy ul. Szafarczyka 16: 4 osoby dorosłe.

4) Wykonawca zapewnia transport posiłków zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi.

5) Wykonawca zapewnia transport posiłków. Posiłki (obiady) powinny być dostarczone
w opakowaniach indywidualnych zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi.

6) Wykonawca ustala jadłospis tygodniowy z uwzględnieniem zasad racjonalnego żywienia osób dorosłych i dzieci.

7) Śniadania będą przygotowywane w formie kanapek ze świeżego pieczywa pszennego smarowanych masłem z wędliną drobiową lub wieprzową, pasztetem, żółtym serem, serkiem topionym, pastą jajeczną, pastą twarogową lub rybną z dodatkiem warzyw: pomidor, ogórek, itp.
Ilość kanapek dla 1 osoby dorosłej – 3 szt. / bułka typu kajzerka – 2 szt.
Ilość kanapek dla 1 dziecka (0-12 lat) – 2szt. / bułka typu kajzerka – 1 szt.

8) Obiad dwudaniowy:
zupy – pomidorowa z makaronem lub ryżem, jarzynowa z ziemniakami, rosół z makaronem lub lanym ciastem, ogórkowa, żurek, grochówka, itp. Gramatura - min. 350 ml – osoby dorosłe, 250 ml – dziecko (0-12 lat).

drugie danie: mięsa (min. 3 x tydzień), ryby, jajka, z dodatkiem ziemniaków, kaszy, ryżu, makaronu i warzyw w postaci surówki bądź sałaty, pierogi, gołąbki, ryż zapiekany z jabłkiem, makaron z sosem bolońskim.
Gramatura dla osoby dorosłej – mięso, ryby, jajka – min. 180 g. , ziemniaki, kasza, ryż, kluski – min. 150 g, surówki – min. 130 g., jako odrębne drugie danie: pierogi – min. 6 szt., gołąbki – min. 300 g
z sosem pomidorowym 30 g, placki ziemniaczane z gulaszem – min 300g, naleśniki – min. 4 szt. z nadzieniem z białym serem lub dżemem.
Gramatura dla dziecka (0-12 lat) - mięso, ryby, jajka – min. 130 g, ziemniaki, kasza, ryż, kluski – min. 100 g, surówki – min. 100g, pierogi – min. 3 szt., gołąbki – min. 200 g z sosem pomidorowym 30g, placki ziemniaczane z gulaszem – min 200g, naleśniki – min. 2 szt. z nadzieniem z białym serem lub dżemem.

9) Kolacja w formie kanapek ze świeżego pieczywa pszennego smarowanych masłem z wędliną drobiową lub wieprzową, pasztetem, żółtym serem, serkiem topionym, pastą jajeczną, pastą twarogową lub rybną z dodatkiem warzyw: pomidor, ogórek, itp.
Ilość kanapek dla 1 osoby dorosłej – 3 szt. / bułka typu kajzerka – 2 szt.
Ilość kanapek dla 1 dziecka (0-12 lat) – 2 szt. / bułka typu kajzerka – 1 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 137 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług w wysokości 50 000,00 zł netto, jak w zamówieniu podstawowym, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zostaną one udzielone, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba oraz zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług w wysokości 50 000,00 zł netto, jak w zamówieniu podstawowym, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zostaną one udzielone, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba oraz zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert:
1) łączna cena ofertowa brutto: waga 100 pkt, zwane dalej kryterium K

2. Zasady oceny ofert w kryterium:

KRYTERIUM K – waga 100 pkt

łączna cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 100 pkt
łączna cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

Za złożoną ofertę Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt.

1) Punktacja przyznawana ofertom w kryterium oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
2) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
3) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (tj. która otrzyma najwyższą liczbę punktów).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca musi posiadać aktualną decyzję wydaną przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zatwierdzeniu obiektu do produkcji posiłków i świadczenia usług cateringowych. Z dokumentu powinno jasno wynikać, iż Wykonawca może produkować potrawy w oparciu o surowce, półprodukty i obracać żywnością czyli wykonywać i dostarczać posiłki na zewnątrz.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 PZP oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j.Dz.U.2023.1497 z późn.zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 2 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w przypadku uznania ich oferty za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązani są do przedłożenia umowy regulującej ich współpracę.
6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w okolicznościach wskazanych w Rozdziale IX SWZ; spełnianie warunków udziału w postępowaniu wykonawcy wykazują zgodnie z wymogami zawartymi w Rozdziale VIII SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 PZP oraz wskazanym we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mosir_zabrze w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-05 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.