eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łomża › Modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 19 w ŁomżyOgłoszenie z dnia 2023-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 19 w Łomży

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO ŁOMŻA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450669921

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Stary Rynek 14

1.5.2.) Miejscowość: Łomża

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 86-215-68-02

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: t.bakowski@um.lomza.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.lomza.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/um_lomza

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 19 w Łomży

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c4987dbb-2c5e-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00416350

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00334649

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WIR.271.2.16.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:
a.) roboty rozbiórkowe i demontażowe obejmujące
• demontaż rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich
• rozebranie pokrycia dachowego, łat, więźby dachowej
• rozebranie kominów
• rozebranie stropów i klatki schodowej i schodów zewnętrznych
• rozebranie pieców kaflowych
• zdemontowanie stolarki okiennej i drzwiowej
• rozebranie ścianek działowych
• skucie i zdemontowanie okładzin ściennych
• rozebranie fragmentów ścian na nowe otwory okienne i drzwiowe
b.) roboty budowlane obejmujące:
• wykonanie podbicia fundamentów
• wykonanie przebić w stropach i w ścianach
• wykonanie stropów
• wykonanie schodów wewnętrznych i zewnętrznych
• wymurowanie ścianek działowych
• wymurowanie kominów
• wykonanie zamurowania istniejących otworów
• wykonanie nadproży i elementów konstrukcyjnych
• wykonanie więźby dachowej
• wykonanie pokrycia dachu i obróbek blacharskich
• wykonanie tynków i malowanie ścian i sufitów
• wykonanie warstw posadzkowych
• wykonanie obudów z gkf
• wykonanie okładzin ściennych
• montaż parapetów i podokienników
• montaż stolarki okiennej
• montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej
• wykonanie docieplenia ścian i stropodachu
• wykonanie tynków zewnętrznych i malowanie elewacji
• montaż rynien i rur spustowych
• montaż balustrad zewnętrznych
• montaż balustrad na klatce schodowej
• montaż platform dźwigowych
• montaż daszków nad wejściem
• montaż płotków śniegowych i ław kominiarskich
c.) roboty sanitarne obejmujące :
• wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjna
• demontaż istniejącej instalacji wody i kanalizacji
• montaż nowej instalacji wody i kanalizacji
• montaż instalacji c.o.
• montaż wyposażenia węzła cieplnego
d.) roboty elektrycznej obejmujące
• demontaż istniejącej instalacji elektrycznej
• instalację rozdzielnic elektrycznych,
• montaż projektowanych instalacji elektrycznych,
• montaż projektowanych gniazd wtykowych,
• montaż projektowanych opraw oświetleniowych,
• montaż projektowanego osprzętu elektroinstalacyjnego
• wykonanie instalacji odgromowej
• wykonanie instalacji rtv, Lan,
• wykonanie oświetlenia zewnętrznego na ścianach zewnętrznych
e.) roboty drogowe, elementy małej architektury i zieleni obejmujące
• ustawienie ławki i kosza
• wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej (starobruk)
• wykonanie nawierzchni trawiastej

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45262210-6 - Fundamentowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45262400-5 - Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45262690-4 - Remont starych budynków

45313100-5 - Instalowanie wind

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45410000-4 - Tynkowanie

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych

45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych

45431000-7 - Kładzenie płytek

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45442100-8 - Roboty malarskie

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 8900000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 12417668,27 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 8900000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe Jarosław Chojnowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 781711084

7.3.3) Ulica: Sikorskiego

7.3.4) Miejscowość: Łomża

7.3.5) Kod pocztowy: 18-400

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 8900000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-09-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.