eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krasnystaw › "Dostawa paliw płynnych"(12.2023)Ogłoszenie z dnia 2023-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Dostawa paliw płynnych”(12.2023)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM.ŚW.JANA PAWŁA II W KRASNYMSTAWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000654598

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kwiatowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Krasnystaw

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-300

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@dpskrasnystaw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: dps-krasnystaw.bipstrona.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0bc2dfc5-5217-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


powiatowa jednostka organizacyjna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


pomoc społeczna - dom pomocy społecznej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa paliw płynnych”(12.2023)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0bc2dfc5-5217-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00416323

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00012369/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.7 Dostawa paliw płynnych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00394364

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DPS.II.261.12.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 190326,60 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem „Części 1 – Dostawa oleju napędowego i benzyny” jest dostawa oleju napędowego
na potrzeby tankowania pojazdów DPS oraz dostawa benzyny 95-oktanowej na potrzeby tankowania pojazdu i sprzętu mechanicznego należącego do DPS. Dostawa oleju napędowego i benzyny odbywać się będzie poprzez tankowanie pojazdów. Dostawa benzyny na potrzeby sprzętu odbywać się będzie poprzez tankowanie kanistrów do tego celu przeznaczonych. Szacunkowe ilości paliw na okres 12 miesięcy: 6900 litrów oleju napędowego; 2400 litrów benzyny 95. Paliwa powinny odpowiadać wymaganiom jakościowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (t. j. Dz. U. 2023 poz.1314) oraz normom: PN-EN 228:2013-04; PN-EN 590:2013-12
Tankowanie odbywać się będzie bezgotówkowo. Dopuszczalna jest możliwość stosowania mikroprocesorowych kart paliwowych do kontrolowania i monitorowania dokonywanych transakcji. Każdorazowe tankowanie potwierdzone będzie ponadto stosownym dokumentem (np.: WZ, Dowód Sprzedaży, wydruk z terminala, pokwitowanie) uwzględniającym ilość oraz wartość lub cenę tankowanego paliwa. Rozliczenie następować będzie poprzez wystawienie faktury zbiorczej za okresy od 1 do 15 dnia miesiąca oraz od 16 do ostatniego dnia miesiąca. Data sprzedaży jest to ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. Płatność przelewem w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury. Tankowania odbywać się będą na stacji paliw pracującej całodobowo, przez wszystkie dni tygodnia, zlokalizowanej w odległości maksymalnie 8 kilometrów od siedziby Zamawiającego.

CPV: 09134100-8 olej napędowy;
09132100-4 benzyna bezołowiowa

Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli dostaw w niezależnym laboratorium, na koszt wykonawcy, pod kontem zgodności zawartości, składu i jakości dostarczanych paliw,
z wymaganymi normami, w szczególności z Polska Normą.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

4.5.5.) Wartość części: 61779,33 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Przedmiotem „Części 2 – Dostawa oleju opałowego” są sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego, przeznaczonego do celów grzewczych. Miejsce dostaw – Filia Domu Pomocy Społecznej w Bzowcu, gm. Rudnik, powiat krasnostawski. Olej opałowy musi spełniać parametry fizyko – chemiczne określone w PN-C-96024:2020. Szacunkowe zapotrzebowanie na okres 12 miesięcy wynosi 23 metry sześcienne. Jednorazowa dostawa w ilości przeciętnie 4 – 7 metrów sześciennych. Płatność przelewem w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.
Wykonawca zamówienia będzie dostarczał olej opałowy własnym specjalistycznym transportem, którego koszt wliczony jest w cenę.

Wymagane cechy oleju opałowego lekkiego:
1) gęstość w temperaturze 15o C nie może być wyższa niż 860 kg/m3
2) wartość opałowa (energetyczna) nie może być niższa od 42,6 MJ/kg
3) temperatura zapłonu nie może być niższa niż 56o C
4) zawartość siarki nie może być wyższa niż 0,1%
5) zawartość wody nie może być wyższa niż 200 mg/kg
6) zawartość ciał stałych nie może być wyższa niż 24 mg/kg
7) temperatura płynięcia nie może być wyższa niż -20o C
8) lepkość klimatyczna w temperaturze maksymalnej 6,00 mm2/s
9) Skład frakcyjny:
- do 250° C destyluje, nie więcej niż 65 % (v/v)
- do 350° C destyluje, nie mniej niż 85 % (v/v)
10) Pozostałość po koksowaniu z 10% pozostałości destylacyjnej – maks. 0,3% (m/m)
11) Pozostałość po spopieleniu - max. 0,01 % (m/m)
12) Zabarwienie czerwone.


CPV: 09135100-5 olej opałowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli dostaw w niezależnym laboratorium, na koszt wykonawcy, pod kontem zgodności zawartości, składu i jakości dostarczanych paliw,
z wymaganymi normami, w szczególności z Polska Normą.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

4.5.5.) Wartość części: 128547,27 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 56316,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 56316,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 56316,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Polska Grupą SW Przedsiębiorstwo Państwowe,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8880200355

7.3.3) Ulica: ul. Antoniego Kocjana 3,

7.3.4) Miejscowość: 01-473 Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 01-473

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 56316,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-10-20 do 2024-10-19

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 119294,69 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 119294,69 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 119294,69 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PETROLUX Anna Pawłat,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7132829934

7.3.3) Ulica: Olszanka 117,

7.3.4) Miejscowość: 23-110 Krzczonów

7.3.5) Kod pocztowy: 23-110

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 119294,69 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-10-20 do 2024-10-19

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.