eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radków › Przebudowa budynku przedszkola poprzez dostosowanie do wymagań ochrony przeciwpożarowejOgłoszenie z dnia 2023-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa budynku przedszkola poprzez dostosowanie do wymagań ochrony przeciwpożarowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Radków

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718159

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Radków

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-420

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamow_publ@radkowklodzki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.radkowklodzki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa budynku przedszkola poprzez dostosowanie do wymagań ochrony przeciwpożarowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f93e63f9-5d26-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00416271

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00042111/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Przebudowa budynku przedszkola poprzez dostosowanie do wymagań ochrony przeciwpożarowej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/radkow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/radkow
W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedziałania platformy zakupowej, Zamawiający dopuszcza komunikację z Wykonawcą
za pośrednictwem poczty elektronicznej: zamow_publ@radkowklodzki.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursie, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. Szczegóły zawiera rozdział VIII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ITiZP.271.15.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu budynku Przedszkola w Radkowie do wymogów przeciwpożarowych w tym:
1) wydzielenie pożarowe klatki schodowej,
2) obudowanie poddaszy - oddzielnie pomieszczeń od palnej konstrukcji dachu okładzinami o klasie odporności ogniowej EI60,
3) obudowa stropów ( z wyłączeniem stropu nad piwnicą) od spodu do stropu REI 60,
4) impregnacja konstrukcji drewnianej dachu budynku przedszkola do stopnia trudnozapalności,
5) wymiana drzwi wewnętrznych z pomieszczeń pobytu dzieci na otwierane na zewnątrz pomieszczenia,
6) zamurowanie otworu okiennego występującego w obudowie klatki schodowej pomiędzy sanitariatami na parterze (nr 9), a biegiem schodów lub będzie zabezpieczony żaluzją - kurtyną lub innym zamknięciem przeciwpożarowym o klasie odporności ogniowej min. EI 60,
7) wykonanie instalacji elektrycznej, która będzie dostosowana do nowych potrzeb związanych m. in., wykonaniem instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, oddymiania i napowietrzania ewakuacyjnej klatki schodowej,
8) wymiana instalacji elektrycznej,
9) wykonanie zostanie instalacja dla zasilania hydrantów wewnętrznych,
10) wykonanie robót po przebiciach, zamurowaniach, bruzdowaniu itp. wraz z malowaniem.
1.2. Miejsce wykonywania przedmiotu zamówienia: Radków, ul. Konstytucji 3 Maja 1.
1.3. Zamawiający wypełnił w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr GKiM.271.8.2022 pn.: „Termomodernizacja budynków edukacyjnych w Radkowie z podziałem na części. Część nr 2 - remont elewacji budynku”, wymóg z art. 100 ust. 1 ustawy PZP z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, chyba że nie jest to uzasadnione charakterem przedmiotu zamówienia.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz przedmiary robót - stanowiące załączniki do SWZ.
Uwaga:
Pozycje skreślone w przedmiarze robót – załączniku nr 2 do SWZ z zakresu „ochrony przeciwpożarowej” są przeniesione do przedmiaru robót – załącznika 2.1. do SWZ z zakresu „wymiany instalacji elektrycznej.”
2.1. Wykonawca winien zapoznać się z całym projektem i STWiORB, tak aby w trakcie realizacji nie wystąpiły rozbieżności dotyczące samej realizacji obiektu co do jakości, ilości jak i przyjętych rozwiązań technicznych oraz wartości całej inwestycji określonej w ofercie. Przedmiary robót stanowią element pomocniczy przy szacowaniu wartości zamówienia. Wykonawca winien zapoznać się z obiektem oraz przed złożeniem oferty zaznajomić się z problematyką zadania. Jakiekolwiek wątpliwości nawet jeżeli miałyby skutki finansowe winny być przez Wykonawcę wykonane na poziomie kosztu ustalonego Umową. Podpisanie umowy jest ostatecznie potwierdzeniem przyjętych zapisów zawartych w Umowie jak i w STWiORB oraz w projekcie. Nie dopuszcza się jakichkolwiek zmian w trakcie realizacji bez uprzedniej zgody Inwestora oraz Inspektora Nadzoru. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora i Inspektora Nadzoru, którzy mogą dokonać odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentami Zamówienia i STWiORB. Dane określone w Dokumentach Zamówienia i w STWiORB będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
2.2. Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
2.3. Kosztem Wykonawcy jest także sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn zm.).
3. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy.
Do dodatkowych obowiązków Wykonawcy należą wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowania placu budowy, zaplecza budowy (np. naprawy, woda, energia elektryczna, ogrodzenie tymczasowe, dozorowanie budowy itp.).
3.1. Niniejsza specyfikacja opisuje przedmiot zamówienia w sposób wyczerpujący i kompletny. Jednakże w celu lepszego zapoznania się z przedmiotem zamówienia Zamawiający zaleca dokonanie przez Wykonawcę (na własny koszt) oględzin miejsca, w którym nastąpi realizacja przedmiotu zamówienia i jego otoczenia i zaleca szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją techniczną.
3.2. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia mogą być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nazwy własne producentów materiałów i urządzeń podane w szczegółowym opisie należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów.
Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty. Tam gdzie w przedmiarach robót przedmiot zamówienia został opisany za pomocą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, norm, aprobat, specyfikacji technicznej i systemów referencji, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt i ust. 3 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
4. Gwarancja rękojmia.
4.1. Zamawiający wymaga, by na przedmiotowe roboty budowlane Wykonawca udzielił minimum 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi, liczonej od daty protokolarnego odbioru całości zakresu zamówienia przez Zamawiającego.
4.2. Za oświadczenie gwarancyjne Strony uznają podpisaną przez obie strony umowę, której projekt stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
4.3. Okres gwarancji i rękojmi stanowi kryterium oceny ofert.
5. Wizja lokalna.
Zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną przyszłego terenu robót celem sprawdzenia miejsca robót oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia. W związku z powyższym wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45316200-7 - Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych

45262520-2 - Roboty murowe

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawcy zobowiązani są złożyć w ramach oferty następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony i podpisany przez osobę (osoby) upoważnioną (ne) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy Formularz Oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SWZ;
2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu, w zakresie wskazanym w SWZ, stanowiące załącznik nr 3 do SWZ;
3) zobowiązanie innego podmiotu (jeżeli dotyczy);
4) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.
5) Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę do występowania w imieniu Wykonawcy, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentów rejestrowych lub w przypadku o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się
także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14.02.1991 r. – Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy oraz warunki ich wprowadzenia zawarte są w zał. nr 4 do SWZ - projektowanych postanowieniach umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Poprzez platformę zakupową https://platformazakupowa.pl/pn/radkow dedykowaną dla niniejszego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-12 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.