eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostr闚 Wielkopolski › Dostawa g這wicy przezprze造kowej do aparatu echokardiograficznego dla Oddzia逝 KardiologicznegoOg這szenie z dnia 2023-09-27


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
Dostawa g這wicy przezprze造kowej do aparatu echokardiograficznego
dla Oddzia逝 Kardiologicznego

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Zesp馧 Zak豉d闚 Opieki Zdrowotnej W Ostrowie Wielkopolskim

1.3.) Oddzia zamawiaj帷ego: Dzia Zakup闚

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000314187

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Limanowskiego 20/22

1.5.2.) Miejscowo嗆: Ostr闚 Wielkopolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-400

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szpital.osw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.szpital.osw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - osoba prawna, o kt鏎ej mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Dostawa g這wicy przezprze造kowej do aparatu echokardiograficznego
dla Oddzia逝 Kardiologicznego

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-8b238278-5d24-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00416187

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-09-27

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00346747/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.2.9 Dostawa g這wicy przezprze造kowej do aparatu USG VividE95 dla Oddzia逝 Kardiologii

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/823321

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/823321

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Zamawiaj帷y, zgodnie z Rozporz康zeniem Prezesa Rady Ministr闚 z dnia 31
grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporz康zania i przekazywania informacji oraz wymaga
technicznych
dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego lub
konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), okre郵a niezb璠ne wymagania sprz皻owo - aplikacyjne umo磧iwiaj帷e prac na
platformazakupowa.pl, tj.:
1) sta造 dost瘼 do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo軼i nie mniejszej ni 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o nast瘼uj帷ej konfiguracji: pami耩 min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z system闚 operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przegl康arka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4) w陰czona obs逝ga JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obs逝guj帷y format plik闚 .pdf,
6) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa si za pomoc protoko逝 TLS 1.3.
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platform zakupow stanowi dat oraz dok豉dny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem G堯wnego Urz璠u Miar.
1) Zamawiaj帷y rekomenduje wykorzystanie format闚: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczeg鏊nym wskazaniem na .pdf
2) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiaj帷y rekomenduje wykorzystanie jednego z format闚: .zip .7Z
3) W鈔鏚 format闚 powszechnych a NIE wyst瘼uj帷ych w rozporz康zeniu wyst瘼uj: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty
z這穎ne w takich plikach zostan uznane za z這穎ne nieskutecznie.
4) Zamawiaj帷y zwraca uwag na ograniczenia wielko軼i plik闚 podpisywanych profilem zaufanym, kt鏎y wynosi max 10MB, oraz
na ograniczenie wielko軼i plik闚 podpisywanych w aplikacji eDoApp s逝膨cej do sk豉dania podpisu osobistego, kt鏎y wynosi max
5MB.
5) Ze wzgl璠u na niskie ryzyko naruszenia integralno軼i pliku oraz 豉twiejsz weryfikacj podpisu, zamawiaj帷y zaleca, w miar
mo磧iwo軼i, przekonwertowanie plik闚 sk豉daj帷ych si na ofert na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
6) Pliki w innych formatach ni PDF zaleca si opatrzy zewn皻rznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pami皻a, aby plik z
podpisem przekazywa 陰cznie z dokumentem podpisywanym.
7) Zamawiaj帷y zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka os鏏, stosowa podpisy tego samego rodzaju.
Podpisywanie r騜nymi rodzajami podpis闚 np. osobistym i kwalifikowanym mo瞠 doprowadzi do problem闚 w weryfikacji plik闚.
8) Zamawiaj帷y zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestowa mo磧iwo嗆 prawid這wego wykorzystania
wybranej metody podpisania plik闚 oferty.
9) Podczas podpisywania plik闚 zaleca si stosowanie algorytmu skr鏒u SHA2 zamiast SHA1.
10) Je郵i wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcze郾iejsze podpisanie ka盥ego ze skompresowanych plik闚.
11) Zamawiaj帷y rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
12) Zamawiaj帷y zaleca aby nie wprowadza jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Mo瞠 to
skutkowa naruszeniem integralno軼i plik闚 co r闚nowa積e b璠zie z konieczno軼i odrzucenia ofert w post瘼owaniu

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): zgodnie z dokumentami zam闚ienia

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z dokumentami zam闚ienia

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: FDZP.226.36.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest Dostawa g這wicy przezprze造kowej do aparatu echokardiograficznego VividE95 dla Oddzia逝 Kardiologicznego. Szczeg馧owy Opis przedmiotu zam闚ienia zosta zawarty w Za陰czniku Nr 1A do specyfikacji stanowi帷ym integraln jej cz窷

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 33112000-8 - Sprz皻 obrazuj帷y pog這sowy, ultrad德i瘯owy idopplerowski

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 56 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Nie

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Zamawiaj帷y nie 膨da z這瞠nia podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

1. Dokumenty w j瞛yku polskim dopuszczaj帷e do stosowania jako wyr鏏 medyczny w s逝瘺ie zdrowia na terenie RP – zg這szenie/powiadomienie oferowanego wyrobu do Urz璠u Rejestracji Produkt闚 Leczniczych, Wyrob闚 Medycznych i Produkt闚 Biob鎩czych.
2. Aktualne certyfikaty i / lub deklaracje potwierdzaj帷e spe軟ienie odpowiednich dla wyrobu medycznego norm i dyrektyw, uwzgl璠niaj帷e w szczeg鏊no軼i wymagania UE. Deklaracja zgodno軼i lub zg這szenie do rejestru wyrobu medycznego oznaczonego znakiem zgodno軼i CE.

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe 鈔odki dowodowe podlegaj帷e uzupe軟ieniu po z這瞠niu oferty:

1. Dokumenty w j瞛yku polskim dopuszczaj帷e do stosowania jako wyr鏏 medyczny w s逝瘺ie zdrowia na terenie RP – zg這szenie/powiadomienie oferowanego wyrobu do Urz璠u Rejestracji Produkt闚 Leczniczych, Wyrob闚 Medycznych i Produkt闚 Biob鎩czych.
2. Aktualne certyfikaty i / lub deklaracje potwierdzaj帷e spe軟ienie odpowiednich dla wyrobu medycznego norm i dyrektyw, uwzgl璠niaj帷e w szczeg鏊no軼i wymagania UE. Deklaracja zgodno軼i lub zg這szenie do rejestru wyrobu medycznego oznaczonego znakiem zgodno軼i CE.

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

WYKAZ O名IADCZE I DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC WRAZ Z OFERT

1. FORMULARZ OFERTY (za陰cznik nr 1 do SWZ)
2. O名IADCZENIE (za陰cznik nr 3 do SWZ) o niepodleganiu wykluczeniu, spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu
3. PEΛOMOCNICTWO ( je郵i dotyczy)
4. INFORMACJA Z KRAJOWEGO REJESTRU S.OWEGO, CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAxLNO列I GOSPODARCZEJ LUB INNEGO Wx列IWEGO REJESTRU.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Informacja zawarta we wzorze umowy - za. nr 2 paragraf 10

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-10-06 09:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/823321

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-06 09:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-11-04

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

1. Zgodnie z tre軼i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego, zwanej dalej „ustaw”, z post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza si:
1) wykonawc oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisanego na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawc oraz uczestnika konkursu, kt鏎ego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzia豉niu praniu pieni璠zy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisana na list lub b璠帷a takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zosta豉 wpisana na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawc oraz uczestnika konkursu, kt鏎ego jednostk dominuj帷 w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrze郾ia 1994 r. o rachunkowo軼i (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisany na list lub b璠帷y tak jednostk dominuj帷 od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zosta wpisany na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
2. Potwierdzeniem braku podstaw wykluczenia z post瘼owania jest z這瞠nie o鈍iadczenia, wg wzoru stanowi帷ego za陰cznik nr 3.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.