eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zabrze › Zakup, dostawa sprzętu nagłośnieniowego, oświetleniowego, multimedialnego, wyposażenia z projektu "Muzyka na poziomie. Zakup wyposażenia i modernizacja przestrzeni koncertowej i dod. zaplecza MuzeumOgłoszenie z dnia 2023-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup, dostawa sprzętu nagłośnieniowego, oświetleniowego, multimedialnego, wyposażenia z projektu „Muzyka na poziomie. Zakup wyposażenia i modernizacja przestrzeni koncertowej i dod. zaplecza Muzeum

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 243220420

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Georgiusa Agricoli 2

1.5.2.) Miejscowość: Zabrze

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-800

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: (32) 630 30 91

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@muzeumgornictwa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumgornictwa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup, dostawa sprzętu nagłośnieniowego, oświetleniowego, multimedialnego, wyposażenia z projektu „Muzyka na poziomie. Zakup wyposażenia i modernizacja przestrzeni koncertowej i dod. zaplecza Muzeum

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e6e7431d-5c3d-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00416099

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00072818/21/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.11 Muzyka na poziomie. Zakup wyposażenia i modernizacja przestrzeni koncertowej oraz zaplecza technicznego Muzeum (technika sceniczna).

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego” w ramach programu Infrastruktura Kultury 2023: Muzyka na poziomie. Zakup wyposażenia i modernizacja przestrzeni koncertowej oraz zaplecza technicznego Muzeum.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://muzeumgornictwa.ezamawiajacy.pl, https://oneplace.marketplanet.pl lub bezpośredni link do postępowania: https://muzeumgornictwa.ezamawiajacy.pl/pn/muzeumgornictwa/demand/128677/notice/public/details

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami oraz wszelkie wyjaśnienia, zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i innych dokumentów zamówienia w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu Platformy zakupowej https://muzeumgornictwa.ezamawiajacy.pl, https://oneplace.marketplanet.pl lub bezpośredni link do postępowania: https://muzeumgornictwa.ezamawiajacy.pl/pn/muzeumgornictwa/demand/128677/notice/public/details - (dalej zwane: „Platformą”). 2. Ilekroć w Specyfikacji Warunków Zamówienia lub przepisach o zamówieniach publicznych mowa jest o stronie internetowej należy przez to rozumieć Platformę zakupową.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się z zachowaniem zasady pisemności przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, potwierdzenia zainteresowania, ofert, o ile jej treść jest udokumentowana.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
3. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:
1) Za pośrednictwem Platformy będącej pod adresem: https://muzeumgornictwa.ezamawiajacy.pl sekcja „Korespondencja”.
4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę.
5. Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:
1) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf" wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem.
6. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj:
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s
2) Komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej
3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta obsługująca TLS 1.2
4) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
7. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 2 GB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
8. Ofertę, oświadczenie, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
9. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez Zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
(na podstawie wytycznych Urzędu Zamówień Publicznych opublikowanych dnia 25 maja 2018 r. na stronie:
https://www.uzp.gov.pl/urzad-zamowien-publicznych/rodo)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016, str. 1-88), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze, z pocztą elektroniczną: biuro@muzeumgornictwa.pl,
Inspektorem ochrony danych osobowych w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze, z pocztą elektroniczną: iod@muzeumgornictwa.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pod „Zakup i dostawa sprzętu nagłośnieniowego, oświetleniowego, multimedialnego oraz dodatkowego wyposażenia w ramach projektu pn.: „Muzyka na poziomie. Zakup wyposażenia i modernizacja przestrzeni koncertowej oraz zaplecza technicznego Muzeum”. Z zamówieniem podzielonym na 3 części:
- Część 1: zakup, dostawa oświetlenia scenicznego oraz dodatkowego wyposażenia;
- Część 2: zakup, dostawa sprzętu nagłośnieniowego oraz dodatkowego wyposażenia;
- Część 3: zakup, dostawa sprzętu multimedialnego;
 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1, 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.), dalej „UPZP”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 UPZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach UPZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z UPZP;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− Obowiązkiem Wykonawcy jest wypełnienie obowiązku informacyjnego, przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO, wobec osób fizycznych lub osób fizycznych, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub pełnomocników będących osobami fizycznymi lub członków organów zarządzających będących osobami fizycznymi, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.- W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający prosi o złożenie oświadczenia w tym zakresie ( w formularzu oferty).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/40/MGW/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i dostawa sprzętu nagłośnieniowego, oświetleniowego, multimedialnego oraz dodatkowego wyposażenia w ramach projektu pn.: „Muzyka na poziomie. Zakup wyposażenia i modernizacja przestrzeni koncertowej oraz zaplecza technicznego Muzeum”, z podziałem na 3 części: Część 1: Zakup, dostawa oświetlenia scenicznego oraz dodatkowego wyposażenia:
I. Krótki opis przedmiotu zamówienia:
Nazwa produktu - Ilość:
1. LED BAR - (40)
2. LED PAR - (30)
3. Projektor GOBO - (4)
4. Ruchoma głowica SPOT LED - (6)
5. Ruchoma głowica WASH LED - (6)
6. Ruchoma głowica BEAM LED - (6)
7. Reflektor teatralny - (4)
8. Sterownik DMX - (2)
9. LED WASHER - (4)
10. Sterownik DMX PC - (2)
11. Spliter DMX - (4)
12. Wytwornica mgły - (4)

4.2.6.) Główny kod CPV: 31527270-9 - Platformy oświetleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

31527260-6 - Systemy oświetleniowe

31682210-5 - Aparatura i sprzęt sterujący

32321200-1 - Urządzenia audiowizualne

31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert w niniejszym postępowaniu:
- Cena ofertowa (C) – 60 pkt
- Termin gwarancji – 40 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i dostawa sprzętu nagłośnieniowego, oświetleniowego, multimedialnego oraz dodatkowego wyposażenia w ramach projektu pn.: „Muzyka na poziomie. Zakup wyposażenia i modernizacja przestrzeni koncertowej oraz zaplecza technicznego Muzeum”, z podziałem na 3 części: Część 2: Zakup, dostawa sprzętu nagłośnieniowego oraz dodatkowego wyposażenia:
I. Krótki opis przedmiotu zamówienia:
Nazwa - Ilość:
1. Mikser audio - (5)
2. Zasilana z akumulatorów kolumna bluetooth - (4)
3. Kolumna aktywna - (6)
4. Modułowy system aktywny - (6)
5. Podwójny system bezprzewodowy z mikrofonami
nagłownymi - (4)
6. Mikrofon wokalny - (4)
7. Mikrofony perkusyjne - (1)
8. Mikrofony instrumentalne - (4)
9. Mikrofon do wzmacniaczy gitarowych - (2)
10. Statyw mikrofonowy wysoki - (8)
11. Statyw mikrofonowy niski - (4)
12. Odbiornik bluetooth/xlr - (4)
13. Mobilny stół DJ - (2)
14. Statyw kolumnowy z podstawą - (2)
15. Nagłośnienie ścienne - (2)
16. Statyw kolumnowy - (10)
17. Wózek transportowy - (1)
18. Mównica - (3)
19. Kontroler plus futerał ochronny - (1)

4.2.6.) Główny kod CPV: 32342400-6 - Sprzęt nagłaśniający

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32342410-9 - Sprzęt dźwiękowy

32342300-5 - Mikrofony i zestawy głośnikowe

39151100-6 - Stojaki

39121200-8 - Stoły

34911100-7 - Wózki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert w niniejszym postępowaniu:
- Cena ofertowa (C) – 60 pkt
- Termin gwarancji – 40 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i dostawa sprzętu nagłośnieniowego, oświetleniowego, multimedialnego oraz dodatkowego wyposażenia w ramach projektu pn.: „Muzyka na poziomie. Zakup wyposażenia i modernizacja przestrzeni koncertowej oraz zaplecza technicznego Muzeum”, z podziałem na 3 części: Część 3: Zakup, dostawa sprzętu multimedialnego:
Nazwa - Ilość:
1. Kabel HDMI - (2)
2. Nadajnik extendera HDMI - (2)
3. Projektor - (1)
4. Projektor instalacyjny - (3)
5. Projektor mobilny - (6)
6. Ekran projekcyjny - (6)

4.2.6.) Główny kod CPV: 38652100-1 - Projektory

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

38653400-1 - Ekrany projekcyjne

32581100-0 - Kabel do transmisji danych

30121420-3 - Nadajniki cyfrowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert w niniejszym postępowaniu:
- Cena ofertowa (C) – 60 pkt
- Termin gwarancji – 40 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Pełnomocnictwo
a) Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za
pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem
umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
b) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do
ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania
w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
c) Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu
siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
2. Oświadczenie w zakresie przesłanki wykluczenia zawartej w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz. U. poz. 835) (formularz oświadczenia o braku podstaw wykluczenia i spełniania warunków udziału w
postępowaniu).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia Wykonawców z postępowania.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6. Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, odnosić należy również do wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej.
7. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dla wszystkich 3 części:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionej poniżej, z uwzględnieniem wskazanych warunków ich wprowadzenia:
a) zmian urzędowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) w okresie obowiązywania umowy. Wartość umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy będzie podlegała waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy ustalona zostanie z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury VAT/rachunku.
2. Poza zamianami o których mowa w § 11 ust. 1 umowy Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie zmian postanowień zawartej umowy, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacji:
a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację zamówienia;
b) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku przesunięcia terminów rozpoczęcia lub zakończenia dostawy,
c) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku:
a) wstrzymania przez Zamawiającego realizacji umowy,
b) zwłoki Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, których obowiązek przekazania Wykonawcy wynika z umowy lub wystąpiła konieczność przekazania dokumentów w trakcie realizacji umowy,
c) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami
Termin wykonania umowy może ulec zmianie o czas, o jaki wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu umowy;
d) zmiany w zakresie parametrów technicznych zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:
a) zastąpienie zaoferowanych urządzeń wymienionych w SWZ, jeżeli zastąpienie stało się konieczne w szczególności ze względu na: zaprzestanie produkcji, wycofanie z obrotu lub ograniczenie dostępności w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub zastąpienie produktów zaoferowanych w ofercie produktami o lepszych parametrach technicznych lub funkcjonalnych.
b) brak dostępności materiałów, produktów, technologii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, spowodowane w szczególności zaprzestaniem produkcji,
c) wycofanie z obrotu na terytorium Unii Europejskiej materiałów, produktów, technologii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,
d) rozwoju technicznego lub technologicznego, czego Zamawiający nie mógł przewidzieć przed terminem składania ofert,
e) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, orzeczenia sądu lub decyzji organu administracji publicznej – pod warunkiem zachowania funkcjonalności i pierwotnego przeznaczenia zastępowanych produktów,
f) zmian wymagań Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia, w sytuacji kiedy ich wprowadzenie jest zasadne ze względów na estetykę lub funkcjonalność lub bezpieczeństwo,
g) zmiany miejsca wykonania przedmiotu umowy,
h) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
3. Zmiany umowy, o których mowa w § 11 ust. 2 umowy są możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego.
4. Zmiany umowy nie mogą prowadzić do zmiany wynagrodzenia.
5. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) czy zmiany danych teleadresowych.
6. Warunkiem dokonania zmiany jest przedłożenie przez jedną ze Stron umowy drugiej Stronie wniosku o dokonanie zmiany wraz z pisemnym uzasadnieniem lub stosownym dokumentem potwierdzającym zasadność dokonania tej zmiany.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://muzeumgornictwa.ezamawiajacy.pl. lub bezpośredni link do postępowania: https://muzeumgornictwa.ezamawiajacy.pl/pn/muzeumgornictwa/demand/128677/notice/public/details

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-09 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej do oświadczeń i
dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415; oraz przepisy
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).
2. Środki ochrony prawnej określone w rozdziale XXV SWZ przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP.
3. W związku z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego Zamawiający ujął w dokumentach postępowania
zapisy w zakresie podstaw wykluczenia.
4. Termin realizacji zamówienia dla każdej części zadania wynosi: 8 tygodni (56 dni) od podpisania umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.