eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Dostawa odzieży roboczejOgłoszenie z dnia 2023-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa odzieży roboczej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SP ZOZ WSPR w Białymstoku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050622576

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Poleska 89

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-874

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wspr.bialystok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pogotowie.bialystok.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa odzieży roboczej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d6c16bde-5c60-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00416036

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00016958/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.10 Dostawa odzieży, ubrania roboczego i ochronnego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d6c16bde-5c60-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/
2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-d6c16bde-5c60-11ee-9aa3-96d3b4440790. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy ”) – ocds-148610-d6c16bde-5c60-11ee-9aa3-96d3b4440790.
3. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
przetargi@wspr.bialystok.pl. Komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej nie dotyczy składania ofert oraz oświadczenia, o
którym mowa w art. 125 ust 1 PZP. Składanie ofert odbywa się w sposób określony w rozdziale XIII.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/
2. Zarejestrowanie w platformie e-Zamówienia oraz korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-
Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-d6c16bde-5c60-11ee-9aa3-96d3b4440790. Postępowanie
można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”) – identyfikator
postępowania:
ocds-148610-d6c16bde-5c60-11ee-9aa3-96d3b4440790
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, musi posiadać aktywne konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki
korzystania z Platformy e Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. Komunikacja w postępowaniu, z
wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce
„Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności
przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również
dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). Zamawiający może również komunikować się z
Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@wspr.bialystok.pl. Komunikacja za pośrednictwem
poczty elektronicznej nie dotyczy składania ofert oraz oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust 1 PZP. Wykonawca przygotowuje
ofertę na „Formularzu ofertowym” udostępnionym przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia jako załącznik do SWZ i
zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem
zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku
„Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują
się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików. Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w formacie PAdES typ wewnętrzny. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu „Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”. Ofertę, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust 1 Pzp uwzględniające podstawy wykluczenia z art. 7 ust
1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (opatrzoną kwalifikowanym podpisem
elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Pozostałe informacje zostały
zawarte w treści SWZ udostępnionej na platformie e-Zamówienia oraz na stronie internetowej Zamawiającego: http://pogotowie.bialystok.pl/.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone w SWZ wymagania, Zamawiający wraz z ofertą żąda złożenia PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH, tj.:
1. W celu weryfikacji zaoferowanego asortymentu co do zgodności z Opisem Przedmiotu Zamówienia Zamawiający wymaga próbek do każdej pozycji zgodnie z załączniku nr 3 do SWZ – formularz cenowy po 1 szt. Próbka musi być identyczna jak oferowane wyroby.
a) Na podstawie art. 65 ust 1 pkt 4 i ust 2 Pzp Zamawiający odstępuje od wymagania
użycia środków komunikacji elektronicznej i wymaga przekazania wyżej wskazanej próbki za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
b) Próbka powinna zostać zapakowana w jednostkowe opakowanie handlowe.
Ponadto, Wykonawca powinien umieścić próbkę w zamkniętym opakowaniu (kartonie, torebce foliowej, kopercie itp.), oznakowanym nazwą Wykonawcy oraz numerem postępowania: EOP.332.19.23.
c) Komisja Przetargowa sprawdzi, czy zaoferowany wyrób spełnia wszystkie wymagania określone w SWZ, porównując próbkę z treścią Załącznika nr 1 do SWZ. Niezgodność próbki z ww. treścią spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp.
d) Próbkę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert wskazanego w Rozdziale XVII.
e) Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe okażą się niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
f) Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących przedmiotowych środków dowodowych.

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych zwanym dalej "RODO")
informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail:
iod@wspr.bialystok.pl tel. 85 663 73 01;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów obowiązującego
prawa. Odbiorcami danych będą również podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74
Pzp;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7. Jednocześnie informujemy, że posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego
prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. Jednakże, nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
Pozostałe informacje zawiera SWZ zamieszczona na wskazanej stronie internetowej Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: EOP.332.19.23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania jest dostawa odzieży roboczej szczegółowo wyspecyfikowanej w Załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu Zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 18100000-0 - Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a) CENA OFERTOWA BRUTTO (Cof) – waga 60%
Obliczenia w ramach kryterium cena będą dokonywane wg wzoru:
Cof = ( Cmin/Cof bad x 100pkt ) x 0,60
gdzie:
Cmin – najniższa zaproponowana cena ofertowa brutto spośród ofert niepodlegających
odrzuceniu.
Cof bad – cena ofertowa brutto badanej oferty.

b) TERMIN DOSTAWY (T) – waga 20%
Termin dostawy podawany jest w dniach kalendarzowych i liczony od daty złożenia zamówienia. Należy podać w pełnych dniach.
Wykonawca w tym kryterium może uzyskać następującą ilość punktów:
- jeżeli zaoferowany termin dostawy wynosi – od 1 do 8 dni – 20 pkt
- jeżeli zaoferowany termin dostawy wynosi - od 9 do 15 dni – 12 pkt
- jeżeli zaoferowany termin dostawy wynosi - od 16 do 22 dni – 6 pkt
- jeżeli zaoferowany termin dostawy wynosi - od 23 do 30 dni – 0 pkt
Z tym zastrzeżeniem, że minimalny, wymagany przez Zamawiającego termin dostawy wynosi 1 dzień kalendarzowy zaś najdłuższy możliwy termin wynosi 30 dni kalendarzowych. W przypadku podania przez Wykonawcę terminu dostawy dłuższego niż 30 dni kalendarzowe, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ.

c) OKRES GWARANCJI (G) – WAGA 20%
Okres gwarancji nie może być krótszy niż 12 miesięcy. W przypadku podania w ofercie krótszego okresu gwarancji oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SWZ. Maksymalną ilość punktów jaką można uzyskać to 20 pkt.
Wykonawca w tym kryterium może uzyskać następującą ilość punktów:
- jeżeli zaoferowany termin gwarancji wynosi od 15 do 18 miesięcy – 4 pkt
- jeżeli zaoferowany termin gwarancji wynosi od 19 do 24 miesięcy – 8 pkt
- jeżeli zaoferowany termin gwarancji wynosi od 25 do 30 miesięcy – 12 pkt
- jeżeli zaoferowany termin gwarancji wynosi od 31 do 36 miesięcy – 16 pkt
- jeżeli zaoferowany termin gwarancji wynosi od 37 do 46 miesięcy i dłużej – 20 pkt

Suma punktów przyznanych przez Zamawiającego zostanie policzona według wzoru:
SUMA = Cof + T + G

4. 1% = 1 pkt
5. Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w Pzp oraz SWZ i uzyska najwyższą liczbę punktów w kryteriach wskazanych powyżej, spośród ofert ważnych, niepodlegających odrzuceniu. Oferta ta zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.
6. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich 3 lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, wykonał lub wykonuje, tj. zrealizował lub realizuje co najmniej 1 umowę, obejmującą swoim zakresem dostawę odzieży roboczej o wartości nie mniejszej niż: 30 000 zł brutto; a dostawy te zostały wykonane należycie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dostaw wykonywanych lub wykonanych (w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych) w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot ma rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy (Załącznik nr 6 do SWZ)

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone w SWZ wymagania, Zamawiający wraz z ofertą żąda złożenia PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH, tj.:
1. W celu weryfikacji zaoferowanego asortymentu co do zgodności z Opisem Przedmiotu Zamówienia Zamawiający wymaga próbek do każdej pozycji zgodnie z załączniku nr 3 do SWZ – formularz cenowy po 1 szt. Próbka musi być identyczna jak oferowane wyroby.
a) Na podstawie art. 65 ust 1 pkt 4 i ust 2 Pzp Zamawiający odstępuje od wymagania
użycia środków komunikacji elektronicznej i wymaga przekazania wyżej wskazanej próbki za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
b) Próbka powinna zostać zapakowana w jednostkowe opakowanie handlowe.
Ponadto, Wykonawca powinien umieścić próbkę w zamkniętym opakowaniu (kartonie, torebce foliowej, kopercie itp.), oznakowanym nazwą Wykonawcy oraz numerem postępowania: EOP.332.19.23.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. W celu weryfikacji zaoferowanego asortymentu co do zgodności z Opisem Przedmiotu Zamówienia Zamawiający wymaga próbek do każdej pozycji zgodnie z załączniku nr 3 do SWZ – formularz cenowy po 1 szt. Próbka musi być identyczna jak oferowane wyroby.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

17. Ofertę sporządza się na Formularzu Ofertowym udostępnionym przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia jako Załącznik nr 2 do SWZ. Zamawiający nie stworzył na potrzeby niniejszego postępowania formularza interaktywnego. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) Wypełniony formularz cenowy [wg Załącznika nr 3 do SWZ];
2) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust 1 Pzp uwzględniające podstawy wykluczenia z art. 7 ust 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – [wg Załącznika nr 4 do SWZ];
3) Przedmiotowe środki dowodowe tj.: próbki do każdej pozycji określonej w załączniku nr 3 do SWZ – formularz cenowy po 1 szt. Zamawiający odstępuje od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej i wymaga przekazania próbek za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Próbki należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert wskazanego w Rozdziale XVII.
4) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty. W celu potwierdzenia, że dana osoba jest umocowana do reprezentowania Wykonawcy, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
5) W przypadku gdy oferta nie została podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, do oferty należy dołączyć dokument pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo do złożenia oferty powinno zostać złożone w oryginale w takiej samej formie jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dn. 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej oraz podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych).
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu oferty, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przewiduje możliwość zmian Umowy w przypadkach, gdy konieczność wprowadzenia zmian Umowy wynika:
a) z zaistnienia siły wyższej, tj. zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, ani mu zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
b) ze zmiany przepisów prawa mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy.
2. Zmiany Umowy na podstawie niniejszego paragrafu wymagają zgody obu stron i pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma E-zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-05 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.