eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Józefów › Przygotowanie i dostawa posiłków do Miejskiego Przedszkola Nr 1 w JózefowieOgłoszenie z dnia 2023-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Przygotowanie i dostawa posiłków do Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Józefowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejskie Przedszkole nr 1

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013006120

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kossaka 14

1.5.2.) Miejscowość: Józefów

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-410

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przedszkole.kossaka@michalin1.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.przedszkolenr1.michalin.szkolnastrona.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Urząd Miasta Józefowa

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5321876141

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Kardynała Wyszyńskiego 1

1.11.4.) Miejscowość: Józefów

1.11.5.) Kod pocztowy: 05-420

1.11.6.) Województwo: mazowieckie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: um@jozefow.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.jozefow.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie i dostawa posiłków do Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Józefowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-88d0f381-5d17-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00415765

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://jozefow.ezamawiajacy.pl/pn/jozefow/demand/128845/notice/public/details

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://jozefow.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji: Elektronicznie za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem:
https://jozefow.ezamawiajacy.pl
Dokładna informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji
elektronicznej. została określona w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Ochrona danych osobowych osób fizycznych i
klauzula informacyjna z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej
„rozporządzeniem 2016/679”.
Dalej w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą , z uprawnienia do sprostowania
lub uzupełnienia o których mowa w art 16 rozporządzenia 2016/679 , nie może skutkować zmiana wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawa8.W postępowaniu
o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania , o którym mowa w art 18 ust 1 rozporządzenia 206/679,
nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowań.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: POŚ.271.47.2023.MF

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringu – przygotowanie i dostawa posiłków dla dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola Nr. 1 w Józefowie ul. Kossaka 14. Posiłki, na które składa się: śniadanie, obiad dwudaniowy z kompotem lub napojem, podwieczorkiem, przygotowane i dostarczane będą w okresie od listopada 2023 do grudnia 2024 r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-11-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Wznowienie jest czynnością jednostronną Zamawiającego i nastąpi na podstawie złożonego Wykonawcy oświadczenia woli, nie później niż do dnia 1 grudnia 2024 r.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość miejsca przygotowywania posiłków od siedziby Przedszkola Miejskiego Nr 1

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Możliwość zgłaszania ilości obiadów i podwieczorków do godziny 9:00 dnia dostarczenia posiłku

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji żywności (posiłków) oraz świadczenia usług cateringowych w ilości nie mniejszej niż 80 posiłków dziennie;
2) Wykonawca posiada doświadczenie w żywieniu dzieci w wieku przedszkolnym lub szkolnym tj. w okresie 3 lat przed terminem składania ofert wykonał lub wykonywał z należytą starannością co najmniej 2 zamówienia polegające na dostarczaniu posiłków gotowych do szkół lub przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach; Zamawiający uzna doświadczenie za spełniające warunek, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące wymagania:
i. Liczba obiadów dwudaniowych dostarczanych do placówki średnio w okresie trwania umowy wynosiła nie mniej niż 60 dziennie
ii. Czas trwania umowy był nie krótszy niż 9 miesięcy w ramach jednej umowy.
3) Wykonawca dysponuje osobą (lub osobami), która przygotuje jadłospis zgodnie z wymaganiami dotyczącymi posiłków dla dzieci w wieku przedszkolnym (dietetyk, technolog żywienia lub pokrewne wykształcenie) oraz osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w zakresie przygotowywania posiłków (wykształcenie min. zawodowe na kierunku gastronomicznym).
4) Wykonawca dysponuje lokalem do produkcji żywności (posiłków) oraz świadczenia usług cateringowych w ilości nie mniejszej niż 80 posiłków dziennie,
5) Wykonawca dysponuje co najmniej dwoma pojazdami do przewozu posiłków spełniającym wymagania do przewozu żywności oraz wymogi sanitarno – higieniczne zgodnie z rozdziałem IV załącznika II do rozporządzenia (WE) 852/2004 oraz naczyniami do przewożenia posiłków (termosy) w liczbie nie mniejszej niż 24 sztuk na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia;
6) Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 400 000złotych.
7) W przypadku wykonawców występujących wspólnie:
i. Co najmniej jeden wykonawca musi posiadać wymagane doświadczenie
ii. Co najmniej jeden wykonawca musi posiadać wymagane ubezpieczenie,
iii. Wykonawca, który realizował będzie przygotowanie posiłków musi dysponować lokalem zatwierdzonym do prowadzenia działalności cateringowej
iv. Wykonawca lub wykonawcy, który realizował będzie transport posiłków musi dysponować pojazdami zatwierdzonymi do transportu żywności oraz pojemnikami do jej przewozu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda:
1) decyzji właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zatwierdzeniu zakładu do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji żywności (posiłków) oraz świadczenia usług cateringowych
2) decyzji właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zatwierdzeniu pojazdów do transportu żywności.
3) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – Załącznik Nr 6 do SWZ.
4) wykazu osób przewidzianych do realizacji zamówienia – Załącznik Nr 7b do SWZ
5) wykazu sprzętu – Załącznik nr 7a do SWZ
6) kopii opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Załącznik nr 12 do SWZ
§6

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma Zakupowa

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-05 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-03

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.