eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rudnik › Przebudowa drogi transportu rolnego Rudnik- Strzybniczek etap 2Ogłoszenie z dnia 2023-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi transportu rolnego Rudnik- Strzybniczek etap 2

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Rudnik

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258523

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kozielska1

1.5.2.) Miejscowość: Rudnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-411

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 324106428

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gmina-rudnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina-rudnik.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-96301453-30f8-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi transportu rolnego Rudnik- Strzybniczek etap 2

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-96301453-30f8-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00415711

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00032988/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Przebudowa drogi transportu rolnego Rudnik- Strzybniczek etap 2

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00337689

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.16.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 494050,41 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie robót budowlanych oraz pozostałych czynności związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi transportu rolnego Rudnik-Strzybniczek etap 2”. Przebudowa drogi transportu rolnego o szerokości jezdni 3,00 m wraz z poboczami o łącznej szerokości 1,00 m na długości 708,00 mb (odciek KM 0+763 – KM 1+471).
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
- roboty pomiarowe;
- mechaniczne wykonanie koryta;
- roboty ziemne wraz z transportem urobku;
- montaż rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie ;
- wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych naturalnych ;
- wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu ;
- plantowanie poboczy wraz z wykonaniem nawierzchni poboczy;
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w :
1) Dokumentacji projektowej „Przebudowa drogi transportu rolnego Rudnik - Strzybniczek”
2) Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
3) Przedmiarze robót , który stanowi materiał pomocniczy do wyceny.

Uwaga zakres robót na obecnym etapie realizacji inwestycji został określony w przedmiarze robót. Zakres robót na podstawie dokumentacji projektowej został podzielony na trzy etapy Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wyłącznie 2 etapu ( odcinek KM 0+763 – KM 1+471) Pozostały zakres opisany w projekcie jako ETAP 1, 3 realizacyjny nie jest objęty przedmiotem zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 9

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 532889,27 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1045500,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 577017,85 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 272671798

7.3.3) Ulica: Adamczyka 12

7.3.4) Miejscowość: Racibórz

7.3.5) Kod pocztowy: 47-400

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 577017,85 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.