eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dostawa mebli wraz z wyposażeniemOgłoszenie z dnia 2023-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa mebli wraz z wyposażeniem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000298583

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Strzelecka 2

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-503

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@dzieciecyszpital.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzieciecyszpital.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa mebli wraz z wyposażeniem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-362ae059-5c51-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00415641

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00118189/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa mebli biurowych

1.2.2 Dostawa mebli do zabudowy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 14 REACT-EU dla Zdrowia i Gospodarki w Małopolsce, Działanie 14.1 REACT-EU dla zdrowia. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej oraz Budżetu Województwa Małopolskiego.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/dzieciecyszpital

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za
pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/dzieciecyszpital 2. Komunikacja między
zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie
elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza Wyślij wiadomość do zamawiającego . Za datę przekazania
(wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem
platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że
wiadomość została wysłana do zamawiającego.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe uregulowania w zakresie
korespondencji zawiera SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Określono w dziale XXII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.271-30/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli wraz z wyposażeniem.
2. Lokalizacja inwestycji: ul. Podlesie 173, 32-052 Radziszów

4.2.6.) Główny kod CPV: 39000000-2 - Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39100000-3 - Meble

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

39151200-7 - Stoły robocze

39151000-5 - Meble różne

39141200-4 - Blaty

39130000-2 - Meble biurowe

39136000-4 - Wieszaki na odzież

39156000-0 - Meble recepcyjne

39113200-9 - Taborety

39141300-5 - Szafy

39151300-8 - Meble modułowe

39143110-0 - Łóżka i kanapy oraz specjalne meble tapicerowane

39700000-9 - Sprzęt gospodarstwa domowego

39141100-3 - Regały

33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z formularzem oferty (wzór załącznik nr 1 do SWZ) Wykonawca składa:
1. Formularz cenowy (wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ). W przypadku, gdy Wykonawca nie załączy do oferty formularza cenowego lub go nie wypełni w części dotyczącej kolumny G (Cena brutto za 1 sztukę w zł), jego oferta będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) Pzp".
2. Oświadczenie (oświadczenia) na podstawie art. 125 ust. 1 Pzp (wzór stanowi załącznik nr 3 SWZ),
3. Pełnomocnictwo(pełnomocnictwa) (jeżeli dotyczy),
4. Wadium w formie niepieniężnej (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest zobowiązany wnieść wadium na czas związania ofertą o wartości: 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy zł 00/100).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia określa par. 10 projektu umowy zgodnie z którym:
1. Strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:
a) zmiany terminów realizacji całego przedmiotu umowy, o których mowa w §3 ust. 1 umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w szczególności związanych z koniecznością przesunięcia terminów realizacji etapu/etapów wykonania robót budowlanych i wykończeniowych w nowo budowanym Ośrodku Rehabilitacji i Diagnostyki Biometrycznej, do którego będą dostarczane Meble.
b) w sytuacji zmiany określonego modelu, typu Mebli bądź ich elementów, jeżeli jest ona wynikiem zakończenia, wstrzymania lub wycofania ich z produkcji, z tym że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w § 5 ust. 1, nie może ulec podwyższeniu, a w wyniku zmiany dochodzi do poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla całości lub dla danego elementu dostawy tudzież zmiany technologii na równoważną albo przynajmniej dochodzi do wprowadzenia Mebli o parametrach technicznych lub funkcjonalnych nie gorszych niż wskazane w pierwotnej ofercie Wykonawcy,
c) konieczności przesunięcia terminów umownych, jeśli owa konieczność powstała na skutek okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,
d) zmiany terminów realizacji całego przedmiotu umowy, o którym mowa w §3 ust.1 umowy z przyczyn wystąpienia okoliczności spowodowanych siłą wyższą, w tym wystąpieniem zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach albo działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron;
e) zastąpienia Mebli, który ma być dostarczony w ramach realizacji umowy, Meblem o wyższej jakości, w przypadkach, w których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena Mebli nie ulegnie zwiększeniu;
2. Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść złożonej oferty, w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego,
3. Wykonawca oświadcza, że zmiana terminów realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 nie rodzi po stronie Zamawiającego żadnych zobowiązań o charakterze majątkowym oraz zobowiązuje się nie wysuwać i nie dochodzić z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego, w szczególności roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia.
4. Dokonanie zmiany następuje poprzez zawarcie aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-05 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/dzieciecyszpital

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-05 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin realizacji umowy – do 56 dni od dnia podpisania umowy, jednakże nie później niż do dnia 08.12.2023 r. Termin dostawy i montażu należy ustalić po zawarciu umowy z Zamawiającym ponieważ jest on uwarunkowany realizacją w tym samym czasie robót budowlanych i wykończeniowych w nowo budowanym Ośrodku Rehabilitacji i Diagnostyki Biometrycznej, do którego będzie dostarczony przedmiot zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.