eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bolesławiec › PODNIESIENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA TELEINFORMATYCZNEGO POPRZEZ DOSTAWĘ NIEZBĘDNEGO OPROGRAMOWANIA I SPRZĘTU WRAZ Z USŁUGAMI TOWARZYSZĄCYMIOgłoszenie z dnia 2023-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
PODNIESIENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA TELEINFORMATYCZNEGO POPRZEZ DOSTAWĘ NIEZBĘDNEGO OPROGRAMOWANIA I SPRZĘTU WRAZ Z USŁUGAMI TOWARZYSZĄCYMI

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

1.3.) Oddział zamawiającego: WSzdNiPCh

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000294190

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Tysiąclecia 30

1.5.2.) Miejscowość: Bolesławiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-700

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpitalpsychiatryczny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpitalpsychiatryczny.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

PODNIESIENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA TELEINFORMATYCZNEGO POPRZEZ DOSTAWĘ NIEZBĘDNEGO OPROGRAMOWANIA I SPRZĘTU WRAZ Z USŁUGAMI TOWARZYSZĄCYMI

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3d9147e9-5c59-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00415441

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://szpitalpsychiatryczny.logintrade.net/zapytania_email,141697,a50790d4df3c1d708e01c2d4df9e0a7a.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://szpitalpsychiatryczny.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną
za pośrednictwem platformy zakupowej PZP24 pod adresem
https://szpitalpsychiatryczny.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html zgodnie z Regulaminem i Instrukcją obsługi platformy
zakupowej oraz ich aktualizacjami. Korzystanie z platformy zakupowej przez wykonawców jest bezpłatne. Instrukcję rejestracji wykonawcy na platformie zakupowej oraz złożenia oferty środkiem komunikacji elektronicznej w niniejszym postępowaniu zawierają „Instrukcje użytkowników”, zamieszczone na stronie internetowej pod adresem:https://szpitalpsychiatryczny.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html / 2. Wymagania techniczne, jakimi powinien
odpowiadać sprzęt komputerowych wykonawcy, aby móc korzystać z platformy udostępnione są pod adresem
https://szpitalpsychiatryczny.logintrade.net/public/instrukcje/wymagania_techniczne_20210204.pdf / 3. Zawiadomienia,
oświadczenia, wnioski oraz inne informacje są przekazywane przez wykonawcę elektronicznie – za pośrednictwem platformy
przetargowej pod adresem: https://szpitalpsychiatryczny.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html, w wierszu oznaczonym nazwą i
znakiem niniejszego postępowania / 4. W korespondencji kierowanej do zamawiającego wykonawca winien posługiwać się
numerem sprawy określonym w SWZ. Znak sprawy: NI/CYBER/2023.
5. Ofertę sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach
danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym /
3. Sposób złożenia oferty został opisany w instrukcji użytkowników platformy PZP24 pod adresem
https://szpitalpsychiatryczny.logintrade.net/public/instrukcje/instrukcja_podstawowy_bez_negocjacji_20210302.pdf / Ofertę
należy sporządzić w sposób zapewniający pełną czytelność jej treści. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w
języku obcym winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski (...) W celu złożenia oferty należy wejść na stronę platformy
zakupowej i odnaleźć interesujące wykonawcę postępowanie oraz kliknąć jednokrotnie lewym przyciskiem myszy na kolumnę
„nazwa postępowania” w wierszu odpowiadającym nazwie właściwego postępowania. Ofertę można złożyć z opcją
logowania lub bez logowania (należy przejść na dolną część wyświetlonej strony internetowej, i postępować zgodnie z instrukcjami). Pliki dodane do kreatora oferty za pomocą opcji „upuść pliki lub kliknij, aby dodać z dysku” zostaną automatycznie zaszyfrowane przez system platformy. Szczegółowe informacje pod wskazanym powyżej adresem / Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (pozostałe szczegóły w SWZ).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny w SWZ / rozdz. XXI (...) 4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zamawiający informuje, że: 1) administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu, NIP 612-15-42-513; Regon 000294190; Adres (siedziba): Aleja Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec, tel. 075 616 26 48, fax. 075 616 26 83. 2) Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pocztą elektroniczną na adres - k.walaszczyk@szpitalpsychiatryczny.pl,
3) dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego PODNIESIENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA TELEINFORMATYCZNEGO POPRZEZ DOSTAWĘ NIEZBĘDNEGO OPROGRAMOWANIA I SPRZĘTU WRAZ Z USŁUGAMI TOWARZYSZĄCYMI, OZNACZENIE POSTĘPOWANIA: NI/CYBER/2023
4) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia 2016/679; 5) osoba fizyczna posiada: a) na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących; b) na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania swoich danych osobowych; c) na podstawie art. 18 rozporządzenia 2016/679 prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy rozporządzenia 2016/679;6) osobie fizycznej nie przysługuje: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679 prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia 2016/679; c) na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób fizycznych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 (Szczegółowe informacje w rozdz. XXI SWZ)

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NI/CYBER/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego poprzez dostawę niezbędnego oprogramowania i sprzętu wraz z usługami towarzyszącymi, na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i wdrożenie :
♣ Serwer kopii zapasowych – 1 szt.
♣ Przełączniki do połączenia serwerów z zasobem dyskowym – 2 szt.
♣ Usługa instalacji oraz konfiguracji kopii zapasowych
♣ Biblioteka taśmowa – 1 szt.
♣ Serwer odtwarzania – 1 szt.
♣ Usługa odtworzenia systemów aplikacyjnych z kopii zapasowych
♣ Serwerowy system operacyjny – 2 szt.
♣ Oprogramowanie wirtualizacyjne – 1 szt.

Szczegóły w załączniku nr 2 do Swz.
1. Zadanie finansowane jest zgodnie z zarządzeniem nr 8/2023/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych u świadczeniodawców.
2. Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie:
a) specyfikacji techniczno - użytkowej - Załącznik nr 2 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia i wymagane - minimalne parametry techniczne”
b) umowy, której projektowane postanowienia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ
3. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72268000-1 - Usługi dostawy oprogramowania

48219000-6 - Pakiety oprogramowania do różnych operacji sieciowych

48620000-0 - Systemy operacyjne

48820000-2 - Serwery

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Rozdział XVIII SWZ / Oferta najkorzystniejsza to oferta z najwyższą oceną na podstawie sumy otrzymanych punktów w dwóch kryteriach/

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności (faktury)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych: Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Załącznik nr 6 do SWZ.
Jeżeli Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej dopuszcza się złożenie stosownego oświadczenia wraz z ofertą
- w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ
1) Wypełniony Formularz ofertowy. Załącznik nr 1 do SWZ
2) Wypełnione oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia, spełniania warunków udziału w postępowaniu. Załącznik nr 4 do SWZ
3) Wypełnione oświadczenie obejmujące podstawy z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Załącznik nr 5 do SWZ
4) Odpis lub informacja z KRS lub z CEiDG
5) Jeżeli dotyczy – Pełnomocnictwo, z którego wynika zakres umocowania, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy.
6) Jeżeli dotyczy - Pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 58 ust. 2 Pzp – w przypadku, gdy wykonawcy ubiegają się wspólnie o zamówienie publiczne.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
b. W przypadku, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
c. Wykonawca, składa wraz z ofertą dokument pełnomocnictwa zawierający w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede wszystkim:
1) reprezentowanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
2) zaciąganie zobowiązań;
3) złożenie oferty wspólnie;
4) prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne.
d. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym wykonawcę ustanowionego jako Pełnomocnika (przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione w właściwym rejestrze lub ewidencji wykonawców).
e. W przypadku oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu przez podmioty występujące wspólnie warunek ten powinien spełniać co najmniej jeden z wykonawców występujących wspólnie.
f. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia brak istnienia podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu musi być wykazany wobec każdego z wykonawców.
g. Wspólników spółki cywilnej obowiązują przepisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 58 Pzp.
h. Nie dopuszcza się uczestnictwa danego wykonawcy w więcej niż jednej grupie podmiotów występujących wspólnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Załącznik nr 2 SWZ / § 9 / 1.Wszelkie zmiany umowy, z zastrzeżeniem § 3 dotyczącego zmiany osób upoważnionych do kontaktu ze strony Zamawiającego i Wykonawcy, muszą być dokonane stosownym aneksem sporządzonym w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Z uwzględnieniem art. 455 ust. 1 Pzp zmiany umowy są dopuszczalne w następujących okolicznościach:
a) zmian wynikających z przekształceń własnościowych w przypadku połączenia, przejęcia, wydzielenia, przekształcenia w inną formę organizacyjno-prawną,
b) zmian organizacyjno-technicznych, zmiany adresu, zmiany banku obsługującego Wykonawcę lub Zamawiającego,
c) zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach w porównaniu do parametrów określonych w ofercie, przy czym cena tego produktu nie może być wyższa niż cena oferowanego przedmiotu zamówienia,
d) zastąpienia sprzętu/oprogramowania, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem/oprogramowaniem nowym posiadającym co najmniej takie same parametry, jakie posiadał sprzęt/oprogramowanie będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku zakończenia produkcji lub wstrzymania produkcji sprzętu/oprogramowania, lub dystrybucji wyrobu będącego przedmiotem zamówienia, który ma być dostarczony, pod warunkiem, że Zamawiający zaakceptuje zmianę sprzętu/oprogramowania, a cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu,
e) zmiany numerów katalogowych produktu, jeżeli Wykonawca zaoferuje przedmiot umowy o tożsamych lub lepszych parametrach (zmiana numerów katalogowych przez producenta przedmiotu umowy),
f) zmiany terminu realizacji zamówienia w sytuacji, gdy zmiana ta wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, polegających w szczególności na: nieprzygotowaniu miejsca dostawy przez Zamawiającego w odpowiednim czasie, zmianie terminu dokonanej przez Zamawiającego z uwagi na niedające się przewidzieć okoliczności, w przypadku siły wyższej polegającej w szczególności na powodzi, trzęsieniu ziemi, pożarze, wprowadzeniu stanu wyjątkowego bądź wojennego, wprowadzeniu przez odpowiednie organy lub trwaniu stanu zagrożenia epidemicznego bądź stanu epidemii mającego wpływ na termin realizacji zamówienia, niemożliwości przeprowadzenia szkolenia pracowników Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w szczególności nieobecności spowodowanej chorobą osób szkolonych, opóźnieniu dostaw przez producenta z przyczyn leżących po stronie producenta,
g) ustawowej zmiany stawki podatku VAT, z przyczyn wynikających ze zmiany przepisów lub wprowadzonych drogą decyzji właściwych organów administracji państwowej,
h) sytuacji, których Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć w chwili podpisania umowy, a zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego lub leży w interesie publicznym,
i) zastąpienia dotychczasowego Wykonawcy nowym Wykonawcą - w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy.
j) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy w trakcie wykonywania umowy, z uwzględnieniem przepisu art. 462 ust. 7 Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-06 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: W celu złożenia oferty należy wejść na stronę platformy zakupowej PZP24 (https://szpitalpsychiatryczny.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html) i odnaleźć interesujące wykonawcę postępowanie oraz kliknąć jednokrotnie lewym przyciskiem myszy na kolumnę „nazwa postępowania” w wierszu odpowiadającym nazwie właściwego postępowania. Należy postępować zgodnie z instrukcją.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-06 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.