eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › OCHRONE OBIEKTÓW, OSÓB I MIENIA NA TERENIE SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SPECJALISTYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ "ZDROJE" W SZCZECINIEOgłoszenie z dnia 2023-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
OCHRONE OBIEKTÓW, OSÓB I MIENIA NA TERENIE SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SPECJALISTYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ „ZDROJE” W SZCZECINIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdroje"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000291411

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: MĄCZNA 4

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-780

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: org@szpital-zdroje.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpital-zdroje.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

OCHRONE OBIEKTÓW, OSÓB I MIENIA NA TERENIE SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SPECJALISTYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ „ZDROJE” W SZCZECINIE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7bceadb6-591d-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00415064

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00169923/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Ochrona obiektów osób i mienia na terenie Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Zdroje" w Szczecinie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7bceadb6-591d-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7bceadb6-591d-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
1) Ofertę i oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacja zamieszczona w zakładce „Centrum Pomocy”;
3) Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania;
4) Sposób sporządzania i przekazywania dokumentów elektronicznych (w tym dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (zw. dalej „Rozporządzeniem w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych”).
5) Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (zw. dalej „Rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności”), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
6) Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach Rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik) lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści „Formularza do komunikacji”).
7) Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
Z uwagi na limit znaków szczegółowe informacje zawarte są w rozdziale I SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozdziałem XV SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 26/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 1 - Usługa polegająca na usłudze związanej z ochroną obiektu, osób i mienia w obiekcie publicznym czynnym całodobowo

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

79714000-2 - Usługi w zakresie nadzoru

79715000-9 - Usługi patrolowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień określonych w art. 305 pkt 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, zgodnych z zakresem przedmiotu zamówienia podstawowego, o wartości do 30 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia określone w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp będą udzielane z zastosowaniem trybu udzielenia zamówienia „z wolnej ręki”, po przeprowadzonych przez strony negocjacjach. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług będą mogły zostać udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług. Poprzez usługę podobną, zamawiający rozumie realizację usługi polegającą ochronie obiektu, osób i mienia w obiekcie publicznym.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet Nr 2 - Ochrona i monitoring nieruchomości przy ul. Św. Wojciecha 7

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

79714000-2 - Usługi w zakresie nadzoru

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień określonych w art. 305 pkt 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, zgodnych z zakresem przedmiotu zamówienia podstawowego, o wartości do 30 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia określone w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp będą udzielane z zastosowaniem trybu udzielenia zamówienia „z wolnej ręki”, po przeprowadzonych przez strony negocjacjach. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług będą mogły zostać udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług. Poprzez usługę podobną, zamawiający rozumie realizację usługi polegającą ochronie obiektu, osób i mienia w obiekcie publicznym

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOŻE UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCA, KTÓRY SPEŁNIA WARUNKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 112 UST. 2 PKT 2 i 4 USTAWY PZP, tj.:
1) Posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
W celu spełniania ww. warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada ważną koncesję ministra właściwego do spraw wewnętrznych wydana na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r.o ochronie osób i mienia (Dz.U. 2021.1995 t.j.) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej.
Ww. dokument należy złożyć w oryginale /lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem (w postaci dokumentu elektronicznego /lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem)
Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli co najmniej jeden z Wykonawców składający ofertę wspólną, posiada ww. uprawnienia.

W celu wstępnego potwierdzenia, spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, wykonawca składa oświadczenie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.
Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

2) Posiada zdolności techniczne lub zawodowe
Celem potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że należycie wykonał (w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje) w okresie ostatnich trzech lat liczonych wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną usługę.
Za spełnienie warunku Zamawiający uzna:
Pakiet nr 1 usługę polegającą na usłudze związanej z ochroną obiektu, osób i mienia w obiekcie publicznym czynnym całodobowo o wartości niemniejszej niż: 900 000,00 zł brutto
Pakiet nr 2 usługę polegającą na usłudze związanej z ochroną obiektu osób i mienia w obiekcie publicznym o wartości niemniejszej niż: 300 000,00 zł brutto

Każda usługa przedkładana na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu powinna zawierać wszystkie elementy wymienione w treści warunku.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek w ramach pakietu musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca w całości.
Uwaga:
Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia w kilku pakietach te same usługi, o najwyższej wartości spośród pakietów, na które zostanie złożona oferta mogą posłużyć mu do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej w różnych pakietach. Usługi te należy jednak za każdym razem przyporządkować do odpowiedniego pakietu. W przypadku, gdy w wykazie zostanie zamieszczone zadanie obejmujący szerszy zakres, to wykonawca jest zobowiązany osobno wyszczególnić wartość, przedmiot, datę wykonania i zamawiającego dotyczącego usługi odpowiadającej rodzajem i wartością określonej przez Zamawiającego.

W celu wstępnego potwierdzenia, spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, wykonawca składa oświadczenie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.

Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający zgodnie z art. 274 ust 1 ustawy Pzp wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia, tj.: potwierdzających, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, z powodów określonych w rozdziale VI dziale I pkt 1 ppkt 1 i 2 i w celu wykazania tego zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

a) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu złożonym wraz z ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia na załączniku nr 2 do SWZ, w zakresie wskazanych przez zamawiającego podstaw wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ – aktualne na dzień jego złożenia;

b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ – aktualne na dzień jego złożenia.

Ww. oświadczenia należy złożyć w oryginale (w postaci dokumentu elektronicznego).

c) odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp; sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
Ww. dokument należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający zgodnie z art. 274 ust 1 ustawy Pzp wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia, tj.: potwierdzających, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale VI dziale II pkt 1 ppkt 1)- ppkt 2) i w celu wykazania tego obowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

a) ważną koncesję ministra właściwego do spraw wewnętrznych wydana na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r.o ochronie osób i mienia (z dnia 1 października 2021 Dz.U. 2021/1995 t.j.) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej.

b) wykaz wykonanych usług na załączniku nr 6 do SWZ, wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat liczonych wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wielkości powierzchni, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane. W przypadku, gdy w wykazie zostanie zamieszczone zadanie obejmujące szerszy zakres, to wykonawca jest zobowiązany osobno wyszczególnić wartość, przedmiot, datę wykonania i odbiorcę dotyczącą usługi odpowiadającej rodzajem i wartością określonej przez zamawiającego w warunku udziału w postępowaniu.

c) dowody potwierdzające należyte wykonanie usług, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty wspólnej, wykonawcy składają jeden wspólny wykaz.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający - zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy Pzp - żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w SWZ, Rozdział VI dział III, tj.:
pkt 1) - na potwierdzenie, że oferowane usługi spełniają określone przez zamawiającego wymagania, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą:
a) Certyfikat ISO/IEC 27001:2017 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji lub równoważny certyfikat potwierdzający wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
b) Certyfikat ISO 45001:2018 Bezpieczeństwa i Higieny Pracy lub równoważny certyfikat

pkt 2 )- w celu oceny w kryteriach oceny ofert, o których mowa w Rozdziale X w pkt 1 w ppkt 3) - Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowego środka dowodowego potwierdzającego doświadczenie kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej w ochronie placówki służby zdrowia czynnej całodobowo tj. osoby pełniącej ochronę w grupie interwencyjnej dedykowanej do podejmowania interwencji - Załącznik nr 1A do SWZ – „Przedmiotowy środek dowodowy potwierdzający doświadczenie kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej”

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający – zgodnie z art. 107 ust 2 ustawy Pzp – wezwie wykonawcę do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w SWZ (Rozdział VI , Dział III, pkt 1), tj.:
a) Certyfikat ISO/IEC 27001:2017 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji lub równoważny certyfikat potwierdzający wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
b) Certyfikat ISO 45001:2018 Bezpieczeństwa i Higieny Pracy lub równoważny certyfikat

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zgodnie z zapisami SWZ (Rozdział VI, Dział VI)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy ewentualnie przedstawiają umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.
2. Pełnomocnikiem konsorcjum jest wykonawca, który zaloguje się na swoim profilu wykonawcy i składając ofertę w zakładce „Wykonawcy” doda pozostałych wykonawców wpisując ich dane.
3. Pełnomocnictwo, o którym mowa pkt 1 powinno być w formie elektronicznej (czyli opatrzonej podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób upoważnionych do reprezentowania wykonawców oraz zostać przekazane w ofercie wspólnej wykonawców.
4. Pełnomocnik, o którym mowa pkt 1 pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.
5. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w więcej niż jednej grupie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

7. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną.
8. Oferta wspólna musi być sporządzona zgodnie z SWZ.
9. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 8.
10. Sposób składania dokumentów przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określa rozdział I, II, III i VI SWZ;
11. Przed podpisaniem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z rozdziałem XIV SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7bceadb6-591d-11ee-9aa3-96d3b4440790

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-12 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-10

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. DODATKOWE PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 13 KWIETNIA 2022 R. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 t.j) O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO.
2. Wykonawcy zagraniczni - zgodnie z rozdziałem IV SWZ.
3. Korzystanie z podmiotów udostępniających zasoby / podwykonawcy - zgodnie z rozdziałem III SWZ

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.