eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gda雟k › 安iadczenie us逝g cateringowych w siedzibie Muzeum II Wojny 安iatowej w Gda雟ku (pl. Bartoszewskiego 1)Og這szenie z dnia 2023-09-27


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
安iadczenie us逝g cateringowych w siedzibie Muzeum II Wojny 安iatowej w Gda雟ku (pl. Bartoszewskiego 1)

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Muzeum II Wojny 安iatowej w Gda雟ku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367011290

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: pl. W豉dys豉wa Bartoszewskiego 1

1.5.2.) Miejscowo嗆: Gda雟k

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-862

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Tr鎩miejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@muzeum1939.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.muzeum1939.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - pa雟twowe i samorz康owe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

安iadczenie us逝g cateringowych w siedzibie Muzeum II Wojny 安iatowej w Gda雟ku (pl. Bartoszewskiego 1)

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-d294dc7c-5c64-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00415060

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-09-27

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Nie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://platformazakupowa.pl/pn/muzeum1939

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/muzeum1939

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w post瘼owaniu, w tym sk豉danie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokument闚 lub o鈍iadcze mi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawc, z uwzgl璠nieniem wyj徠k闚 okre郵onych w ustawie, odbywa si przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej, tj. za po鈔ednictwem Platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/muzeum1939. Przez 鈔odki komunikacji elektronicznej rozumie si 鈔odki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o 鈍iadczeniu us逝g drog elektroniczn (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. Ofert, o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe 鈔odki dowodowe, pe軟omocnictwa, zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby sporz康za si w postaci elektronicznej, w og鏊nie dost瘼nych formatach danych, w szczeg鏊no軼i w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt . Ofert, o鈍iadczenia sk豉da si, pod rygorem niewa積o軼i, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Wymagane w SWZ dokumenty nale篡 przes豉 za po鈔ednictwem platformy.
4. Wymagana forma sk豉danych dokument闚:
a) po鈍iadczenie za zgodno嗆 z orygina貫m nast瘼uje w formie elektronicznej,
b) za dokumenty z這穎ne w oryginale lub w kopii po鈍iadczonej za zgodno嗆 z orygina貫m rozumie si dokumenty z這穎ne w formie elektronicznej opatrzone podpisem elektronicznym, podpisane przez osoby umocowane do reprezentacji.
5. Zawiadomienia, o鈍iadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazuj poprzez Platform, dost瘼n pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/muzeum1939 . Formularz „Wy郵ij wiadomo嗆 do zamawiaj帷ego”.
6. O鈍iadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, kt鏎e wp造n do Zamawiaj帷ego, uwa瘸 si za dokumenty z這穎ne w terminie, je郵i ich czytelna tre嗆 dotrze do Zamawiaj帷ego przed up造wem tego terminu (godziny pracy Zamawiaj帷ego: 8.15-16.15 w dni robocze). Za dat wp造wu o鈍iadcze, wniosk闚, zawiadomie oraz informacji przyjmuje si dat ich z這瞠nia/wys豉nia na Platformie.
7. Og鏊ne zasady korzystania z Platformy okre郵a Regulamin.
8. Wykonawca zamierzaj帷y wzi望 udzia w niniejszym post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego, musi posiada konto na Platformie. Korzystanie z Platformy przez Wykonawc jest bezp豉tne.
9. Wymagania techniczne i organizacyjne sporz康zania, wysy豉nia i odbierania korespondencji elektronicznej, zosta造 opisane w Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o.o., zwany dalej Regulaminem na Platformie. Spos鏏 sporz康zenia, wysy豉nia i odbierania korespondencji elektronicznej musi by zgodny z wymaganiami okre郵onymi w rozporz康zeniu wydanym na podstawie art. 70 Ustawy.
10. Wykonawca, przyst瘼uj帷 do niniejszego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, akceptuje warunki korzystania z Platformy okre郵one w Regulaminie oraz zobowi您uje si, korzystaj帷 z Platformy, przestrzega postanowie Regulaminu
Pozosta貫 informacje zawarte w rozdziale 7 SWZ.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuj, 瞠:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum II Wojny 安iatowej w Gda雟ku z siedzib w Gda雟ku przy pl. W豉dys豉wa Bartoszewskiego 1;
 dane kontaktowe do inspektora danych osobowych w Muzeum II Wojny 安iatowej w Gda雟ku jest Pan Leszek Gierula , mail: iod@muzeum1939.pl;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu zwi您anym z niniejszym post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 74 ustawy PZP oraz inne podmioty, je郵i b璠zie to konieczne dla realizacji obowi您k闚 wynikaj帷ych z przepis闚 prawa.
 Pani/Pana dane osobowe b璠 przetwarzane przez administratora danych przez okres, wymagany przepisami prawa.
 obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy PZP, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy PZP;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane
w spos鏏 zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych (mo瞠 zosta Pani/Pan zobowi您ana do wskazania dodatkowych informacji maj帷ych na celu sprecyzowanie nazwy lub daty post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zako鎍zonego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia);
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego ani zmian postanowie umowy w zakresie niezgodnym z ustaw PZP oraz nie mo瞠 narusza integralno軼i protoko逝 oraz jego za陰cznik闚);
- na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem okresu trwania post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego oraz przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa積e wzgl璠y interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa雟twa cz這nkowskiego);
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO;
 nie przys逝guje Pani/Panu:
- w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
- osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje zawarte w rozdziale 26 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PA.280.15(1).2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

安iadczenie us逝g cateringowych w siedzibie Muzeum II Wojny 安iatowej w Gda雟ku (p.. Bartoszewskiego 1). Szczeg馧owe informacje na temat przedmiotu zam闚ienia zawiera za陰cznik nr 1 do SWZ

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 55321000-6 - Us逝gi przygotowywania posi趾闚

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55322000-3 - Us逝gi gotowania posi趾闚

55520000-1 - Us逝gi dostarczania posi趾闚

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna warto嗆 opcji oraz okoliczno軼i skorzystania z opcji:

Zamawiaj帷y przewiduje prawo opcji polegaj帷e na mo磧iwo軼i zwi瘯szenia liczby uczestnik闚 dla poszczeg鏊nych wydarze i przewidzianych w zwi您ku z tym zam闚ie na poszczeg鏊ne zestawy w warto軼i, kt鏎a nie mo瞠 przekroczy 20 % warto軼i umowy podstawowej. 16. Wynagrodzenie Opcjonalne Wykonawcy zale瞠 b璠zie od ilo軼i dodatkowych zam闚ionych zestaw闚 do danego wydarzenia, zgodnie z przyj皻ym sposobem realizacji przedmiotu zam闚ienia w ramach prawa opcji. Koszt za jeden zestaw rozliczany b璠zie zgodnie z ofert Wykonawcy (zgodnie z cen jednostkow brutto za dany zestaw w ramach zam闚ienia podstawowego). Dok豉dna liczba zestaw闚 zostanie wskazana Wykonawcy przez Zamawiaj帷ego, w terminie nie p騧niej ni 5 dni roboczych przed rozpocz璚iem Wydarzenia.

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: za najkorzystniejsz zostanie wybrana oferta, kt鏎a otrzyma najwi瘯sz ilo嗆 punkt闚 we wszystkich kryteriach oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: R騜norodno嗆 serwowanych potraw – oceniana na podstawie podkryteri闚

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odleg這嗆 miejsca przygotowywania posi趾闚 od miejsca serwowania posi趾闚 (siedziby Muzeum II Wojny 安iatowej w Gda雟ku pl. W. Bartoszewskiego 1)

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

Zdolno軼i technicznej lub zawodowej Opis spe軟ienia warunku:
Zamawiaj帷y stawia nast瘼uj帷e warunki udzia逝 w post瘼owaniu w tym zakresie: Zamawiaj帷y wymaga, aby wykonawca, wykaza, 瞠 posiada odpowiednie do鈍iadczenie:
w okresie ostatnich trzech lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je郵i okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wykona nale篡cie:
-co najmniej jedno zam闚ienie, kt鏎ego przedmiotem by造 systematyczne us逝gi cateringowe o warto軼i co najmniej 30 000 z brutto, przy czym 鈍iadczenie us逝g w ramach jednego zam闚ienia (umowy) trwa這 co najmniej 3 miesi帷e i us逝gi te u danego zamawiaj帷ego 鈍iadczone by造 w czasie orgaznizowanych u danego zamawiaj帷ego konferencji /szkole/spotka dyplomatycznych/biznesowych, itp. Zamawiaj帷y nie uzna za spe軟ienie warunku wykazania si do鈍iadczeniem w zakresie obs逝gi takich jednostek jak szpitale, szko造, przedszkola, 興obki, bufety i inne, gdzie posi趾i s organizowane jako wy篡wienie ca這dzienne, sta貫, ci庵貫.
Zamawiaj帷y oceni na podstawie do陰czonych do wykazu wykonanych zam闚ie dowod闚 nale篡tego wykonania tj. np. referencji lub innych dokument闚 sporz康zonych przez podmioty na rzecz kt鏎ych Wykonawca realizowa us逝gi.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Zamawiaj帷y wezwie Wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona, do z這瞠nia w wyznaczonym terminie, nie kr鏒szym ni 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzie z這瞠nia: nast瘼uj帷ych podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:
1)w celu potwierdzenia spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu:
a) wykazu us逝g wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ilo軼i, przedmiotu, dat wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych us逝gi zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te us逝gi zosta造 wykonane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego us逝gi zosta造 wykonane lub o鈍iadczenie wykonawcy, je瞠li Wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego, nie jest w stanie uzyska tych dokument闚; wz鏎 wykazu stanowi za陰cznik nr 5 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia.
2. W przypadku, o kt鏎ym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo do reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego.
3. Zamawiaj帷y, w stosunku do Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, w odniesieniu do warunku dotycz帷ego zdolno軼i technicznej lub zawodowej, dopuszcza 陰czne spe軟ianie warunku przez Wykonawc闚.
4. W odniesieniu do warunk闚 dotycz帷ych wykszta販enia, kwalifikacji zawodowych lub do鈍iadczenia (o ile zosta造 sformu這wane) Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia mog polega na zdolno軼iach tych z Wykonawc闚, kt鏎zy wykonaj roboty budowlane lub us逝gi, do realizacji kt鏎ych te zdolno軼i s wymagane.
5. W przypadku, o kt鏎ym mowa w ust. 4, Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e roboty budowlane, dostawy lub us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni Wykonawcy. Wz鏎 o鈍iadczenia Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, z kt鏎ego wynika, kt鏎e roboty budowlane lub us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni Wykonawcy stanowi za陰cznik nr 4 do SWZ.
6. Je瞠li zostanie wybrana oferta wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, zamawiaj帷y mo瞠 膨da przed zawarciem umowy w sprawie zam闚ienia publicznego kopii umowy reguluj帷ej wsp馧prac tych wykonawc闚.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wz鏎 umowy stanowi za陰cznik nr 6 do SWZ

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-10-05 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: platforma zakupowa prowadzonego post瘼owania pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/muzeum1939

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-05 10:15

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-11-03

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.