eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chrzanów Duży › "Sukcesywna dostawa kruszywa kamiennego o frakcji 4-31,5 mm do doraźnego wzmacniania nawierzchni dróg na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki"Ogłoszenie z dnia 2022-10-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
"Sukcesywna dostawa kruszywa kamiennego o frakcji 4-31,5 mm do doraźnego wzmacniania nawierzchni dróg na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 146470221

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ekologiczna 1

1.5.2.) Miejscowość: Chrzanów Duży

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-825

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 2022dzp17@zgkgrodzisk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgkgrodzisk.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zgkgrodzisk.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Spółka z o.o. 100 % własność gminy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Sukcesywna dostawa kruszywa kamiennego o frakcji 4-31,5 mm do doraźnego wzmacniania nawierzchni dróg na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aed5edfb-3d7f-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00414914

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00363714/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DZP/17/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 200000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa kruszywa kamiennego o frakcji 4-31,5 mm, zgodnego z normą PN-EN 13242 + A1.2010 w ilości 2 000 ton.
2. Towar powinien być suchy lub lekko wilgotny, wolny od zanieczyszczeń.
3. Dopuszczalna zawartość części pylistych do 2% w stosunku wagowym.
4. Zamawiający nie dopuszcza dostaw kruszywa kamiennego ze skał wapiennych oraz kruszywa z zawartością hematytu (czerwone zabarwienie kruszywa).
5. Kruszywo musi posiadać odpowiednie certyfikaty lub świadectwa, potwierdzające spełnienie stosowanej normy.
6. Weryfikacja parametrów jakościowych kruszywa odbywać się będzie organoleptycznie przy odbiorze dostaw. W przypadku wątpliwości co do jakości towaru, wykonane będą badania laboratoryjne. Jeśli dostarczone kruszywo nie będzie spełniało norm, to w/w badanie będzie na koszt Wykonawcy.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyrywkowego ważenia dostaw kruszywa.
8. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt zapewnić: załadunek, transport i rozładunek do siedziby Zamawiającego tj. 05-825 Chrzanów Duży ul. Ekologiczna 1 lub innych miejsc wskazanych przez Zamawiającego na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki.

4.5.3.) Główny kod CPV: 14210000-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 200490,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 293724,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 200490,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.H.U. "CAREX" Grzegorz Domagała

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 657-102-00-39

7.3.3) Ulica: Brzeziny ul. Chęcińska 353

7.3.4) Miejscowość: Morawica

7.3.5) Kod pocztowy: 26-026

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 200490,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.