eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gorlice › Przebudowa i rozbudowa budynku administracyjnego Inspekcji Weterynaryjnej w Gorlicach - etap 4.Ogłoszenie z dnia 2023-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa i rozbudowa budynku administracyjnego Inspekcji Weterynaryjnej w Gorlicach – etap 4.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gorlicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491898696

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 41 a

1.5.2.) Miejscowość: Gorlice

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-300

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: 18 352-67-02

1.5.8.) Numer faksu: 18 352-67-02

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gorwet@poczta.onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/piwgorlice,m,306360,kontakt.html

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zadania z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i rozbudowa budynku administracyjnego Inspekcji Weterynaryjnej w Gorlicach – etap 4.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2c5be64e-5caa-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00414728

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2c5be64e-5caa-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie
eZamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e
Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz
informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania.
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści
zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych
oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie (Dz. U. z 2020 r.
poz. 2452)).
4. Dokumenty elektroniczne (Wykaz poszczególnych dokumentów i oświadczeń składanych w postępowaniu oraz ich forma, sposób
sporządzania i przekazywania zostały określone przez Zamawiającego w pkt. 10 SWZ ), o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach
danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t. j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 2247) ) , z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
5. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
1. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i
przekazuje się jako załącznik), lub
2. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści
wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
6. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.
U. z 2022 r. poz. 1233) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio
oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorlicach z siedzibą w Gorlicach - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gorlicach, ul. Kościuszki 41a, 38-300 Gorlice;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
4) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez okres wymagany prawem, określony w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
5) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
6) podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji sprawy, z którą zwraca się Pani/Pan do organu Inspekcji Weterynaryjnej;
7)w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych przetwarzanych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Gorlicach, możliwy
jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, którym jest pani Ewa Władyka - pod adresem mailowym:
gorwet@poczta.onet.pl lub telefonicznym: (0-18) 352-67-02

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IW/2/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Lokalizacja: Działka nr 2215/4 ul. Kościuszki 41A , 38-300 Gorlice

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac:

– położenie kostki brukowej ok 310 m , 80 mb obrzeży oraz przekopanie wyrównanie i posianie trawnika ok 200 m2, do wykonawcy należy dostarczenie wszystkich niezbędnych surowców kliniec, podsypka itd. Zlecający posiada kostkę brukową i obrzeża;
-wykonanie odprowadzenia wody opadowej ziemią z rynien spustowych z całego budynku do studzienki zanikowej wraz z jej przebudową i wykonaniem pokrywy z włazem długość odprowadzenia ok 75m;
-wymiana okuć blacharskich wymiana rynien i odmalowanie dachu na istniejącej części budynku;
-wykonanie na parterze istniejącego budynku ocieplenia posadzki wraz z wylewką , przebudowa ścian (wydzielenie sali konferencyjnej, dwóch pomieszczeń biurowych oraz łazienki z ubikacją)
–wykonanie instalacji elektrycznej, grzewczej oraz łazienki z ubikacją dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych (wg. uzgodnionego projektu)wraz z tynkami i malowaniem ścian i sufitów.
- odnowienie istniejącej części biurowej wymiana paneli podłogowych na płytki w pomieszczeniach biurowych, wykonanie wylewki wyrównującej oraz położenie płytek w korytarzu ,skucie schodów i wykonanie stropu ,wymiana drzwi wewnętrznych biurowych , przebudowa ścianek działowych, remont instalacji grzewczej wraz z przyłączem nowego pieca CO, remont łazienki –(wymiana płytek wykonanie ubikacji wg. uzgodnionego projektu ) wykonanie poprawek murarskich i odmalowanie ścian i sufitów
-wykonanie poprawek blacharskich i pomalowanie dachu na starej części budynku .
Pace obejmują dostawę i montaż drzwi biurowych wewnętrznych szt. 12 , wykonanie instalacji grzewczej wraz z grzejnikami, wykonanie wylewek wraz z ociepleniem-wygłuszeniem. Zlecający posiada piec CO.
-wykonawca ponosi koszty zakupu oraz transportu wszystkich potrzebnych do realizacji zadania materiałów budowlanych , oraz armatury i grzejników.
-wykonawca ponosi koszty zakupu i montażu klimatyzacji do wszystkich pomieszczeń biurowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45410000-4 - Tynkowanie

45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących

45442100-8 - Roboty malarskie

45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45321000-3 - Izolacja cieplna

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

45431000-7 - Kładzenie płytek

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres rękojmi i gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) dotyczące zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa tego warunku udziału w postępowaniu.
2) dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określa tego warunku udziału w postępowaniu.
3) dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie określa tego warunku udziału w postępowaniu.
4) dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
a) wykonanych robót:
należy złożyć wykaz robót budowlanych (załącznik nr 4) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę
budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie budynku o wartości roboty nie mniejszej niż 150 000, 00 zł
brutto.
Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone.
Dowodami są referencje oraz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne dokumenty
b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego:
należy złożyć wykaz osób (załącznik nr 3), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
a. kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów;
Dla wykazanych osób należy złożyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane osoby posiadają wymagane
uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo
budowlane - na załączniku nr 3.
Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego, który to odsyła do ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 220) przynależność do
właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do
posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależności do izby
samorządu zawodowego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie wykonawcy,
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5)ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył
odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej
samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik
nr 5 do SWZ),
b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (KRS, CEIDG).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie
z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących
podmiotowych środków dowodowych:
a) wykaz robót budowlanych(załącznik nr 4) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty,
miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone.
b) wykaz osób (załącznik nr 3), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 000, 00 zł

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi
spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zawiera załącznik nr 7 do SWZ pn. wzór umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-12 15:20

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma e - zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-12 15:25

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

cena, okres rękojmi i gwarancji

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.