eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pniewy › Remont budynku SPZOZ w PniewachOgłoszenie z dnia 2023-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont budynku SPZOZ w Pniewach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pniewach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 672973452

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pniewy 2a

1.5.2.) Miejscowość: Pniewy

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-652

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL926 - Żyrardowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: monika.borkowska@zozpniewy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zozpniewy.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont budynku SPZOZ w Pniewach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7b41fa9a-5c98-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00414697

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7b41fa9a-5c98-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/ e-mail: monikaborkowska@zozpniewy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja odbywa się za pośrednictwem e-maila monika.borkowska@zozpniewy.pl lub dedykowanego formularza do
komunikacji dostępnego na platformie e-zamówienia. Złożenie oferty możliwe jest jedynie poprzez zakładkę "Oferty/wnioski" i przycisk "Złóż ofertę". Wykonawca, zamierzający wziąć udział w postępowaniu, musi posiadać aktywne konto "Wykonawcy" na platformie e-zamówienia z zaznaczonymi uprawnieniami do składania ofert. Instrukcja składania ofert dostępna jest na platformie ezamówienia w zakładce "Centrum pomocy".
Maksymalny rozmiar plików przesyłany przez platformę wynosi 150 Mb. Dokumenty związane z postępowaniem będą publikowane
na platformie e-zamowienia

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): obowiązek realizowany w swz

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): obowiązek realizowany w swz

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego remontu budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pniewach, w celu likwidacji barier architektonicznych oraz zwiększania dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt i specyfikacja techniczna, stanowiące załącznik nr 8 do SWZ.
Zamówienie podzielone jest na cztery etapy:
Etap I – remont głównej części medycznej
Etap II – remont części medycznej usytuowanej w skrzydle B budynku
Etap III – remont zewnętrznych schodów i daszków nad głównymi wejściami do budynku
Etap IV – remont elewacji.
Etapy II, III i IV objęte są prawem opcji, o którym mowa w art. 441 Pzp

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Roboty wchodzące w zakres etapów II, III i IV objęte są prawem opcji, o którym mowa w art. 441 Pzp. Zamawiający zastrzega, iż decyzję o skorzystaniu z ww. prawa opcji podejmie nie później niż do końca lutego 2024 r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w całości (wszystkie etapy) bądź w części (jeden lub kila etapów z możliwością zmiany ich kolejności) w zależności od wyboru Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do zamiany robót pomiędzy poszczególnymi etapami. Wykonawca wykona roboty zlecone w ramach etapów II, III i IV na warunkach określonych w ofercie, z zastrzeżeniem klauzul waloryzacyjnych, określonych we wzorze umowy, w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania informacji o konieczności ich wykonania

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium – cena
Punktacja zostanie przyznana wg wzoru: stosunek najniższej ceny ofertowej za wszystkie etapy do ceny ofertowej za wszystkie etapy oferty ocenianej pomnożony przez 60.
Kryterium – termin gwarancji i rękojmi
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
Gwarancja i rękojmia 60 m-cy i dłuższa – 40 pkt, pozostałe okresy – wg wzoru:
ilość pkt. = [40 pkt. x okres gwarancji i rękojmi (krótszy niż 60 m-cy)]/60 m-cy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) Wykonawca ma wykazać się należytym wykonaniem (w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej 2 robót, z których każda polegała na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie budynku o powierzchni użytkowej min. 200 m2. Każda z robót ma obejmować roboty ogólnobudowlane, elektryczne i sanitarne.
b) Wykonawca ma wykazać że dysponuje co najmniej 1 osobą przewidzianą jako kierownik robót, która:
• posiada uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika robót lub kierownika budowy w branży konstrukcyjno-budowlanej,
• pełniła funkcję kierownika robót lub kierownika budowy w realizacji co najmniej 1 roboty, polegającej na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie budynku o powierzchni użytkowej co najmniej 200 m2,
Powyższe wymagania muszą być spełnione łącznie.
c) Wykonawca ma wykazać, że dysponuje co najmniej 1 osobą przewidzianą jako kierownik robót sanitarnych, która:
• posiada uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika robót lub kierownika budowy w branży sanitarnej,
• pełniła funkcję kierownika robót lub kierownika budowy w realizacji co najmniej 1 roboty, polegającej na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie budynku o powierzchni użytkowej co najmniej 200 m2,
Powyższe wymagania muszą być spełnione łącznie.
d) Wykonawca ma wykazać, że dysponuje co najmniej 1 osobą przewidzianą jako kierownik robót elektrycznych, która:
• posiada uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika robót lub kierownika budowy w branży elektrycznej,
• pełniła funkcję kierownika budowy lub kierownika robót w realizacji co najmniej 1 roboty, polegającej na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie budynku o powierzchni użytkowej co najmniej 200 m2,
Powyższe wymagania muszą być spełnione łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień składania, tj.:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których te roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – załącznik nr 5,
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, w.w wykaz dotyczy robót budowlanych, w których Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji i publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych o wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Kompletna oferta składana przez platformę e-zamówienia musi zawierać:
1) wypełniony formularz oferty (każda pozycja) – załącznik nr 1 do SWZ,
2) oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 i nr 3 do SWZ,
3) odpis z KRS, CEiDG lub inny dokument, z którego wynika umocowanie do reprezentacji, z zastrzeżeniem pkt. 2.5 swz,
4) jeśli dotyczy - pełnomocnictwo do reprezentacji,
5) jeśli dotyczy – wydzielony plik jako tajemnica przedsiębiorstwa (wraz z uzasadnieniem),
6) w przypadku podmiotu wspólnego:
a) pełnomocnictwo do reprezentacji,
b) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp;
7) w przypadku korzystania z zasobów podmiotu trzeciego:
a) zobowiązanie do udostępnienia zasobów,
b) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu oferty dane podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć to pełnomocnictwo. W odniesieniu do
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi do których te zdolności są wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani załączyć o oferty oświadczenie, o
którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, określające, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp i art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022 r. szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, składa każdy wykonawca

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt. 1 Pzp Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji dotyczących zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku:
1) konieczności zamiany robót pomiędzy poszczególnymi etapami – łączne wynagrodzenie za dany etap zostanie wówczas obliczone na podstawie cen, zawartych w kosztorysach ofertowych na dany etap,
2) konieczności uzyskania dodatkowych pozwoleń lub uzgodnień, wpływających na termin wykonania przedmiotu zamówienia – termin wykonania robót może wówczas ulec zmianie o czas niezbędny do uzyskania tych pozwoleń lub uzgodnień,
3) napotkania na niezinwentaryzowane przeszkody – wynagrodzenie i termin wykonania umowy mogą wówczas ulec zmianie o koszty i czas niezbędny do usunięcia/zagospodarowania tych przeszkód.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-12 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-10

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się także wykonawców spełniających przesłanki określone
w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
Termin wykonania etapu I - 3 miesiące od daty zawarcia umowy
Termin wykonania etapu II, III i IV - 3 miesiące od otrzymania informacji o skorzystaniu z prawa opcji.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.