eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jawor › Opracowanie dokumentacji proj.-koszt. wraz z pe軟ieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja, przebudowa i rozbudowa krytej p造walni "S這wianka" w Jaworze"Og這szenie z dnia 2023-09-26

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
Opracowanie dokumentacji proj.-koszt. wraz z pe軟ieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja, przebudowa i rozbudowa krytej p造walni „S這wianka” w Jaworze"

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Gmina Jawor

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647392

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowo嗆: Jawor

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-400

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: dolno郵御kie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniog鏎ski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@jawor.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.jawor.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji proj.-koszt. wraz z pe軟ieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja, przebudowa i rozbudowa krytej p造walni „S這wianka” w Jaworze"

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-96c1a625-5c7b-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00414669

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-09-26

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00061577/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.3.1 Wykonanie dokumentacji projektowych w ramach projekt闚 unijnych

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_jawor

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_jawor

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. Post瘼owanie prowadzone jest w j瞛yku polskim za po鈔ednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_jawor
2. W celu skr鏂enia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja mi璠zy zamawiaj帷ym a wykonawcami w zakresie:
- przesy豉nia Zamawiaj帷emu pyta do tre軼i SWZ,
- przesy豉nia odpowiedzi na wezwanie Zamawiaj帷ego do z這瞠nia podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych,
- przesy豉nia odpowiedzi na wezwanie Zamawiaj帷ego do z這瞠nia/ poprawienia/ uzupe軟ienia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych, innych dokument闚 lub o鈍iadcze sk豉danych w post瘼owaniu,
- przesy豉nia odpowiedzi na wezwanie Zamawiaj帷ego do z這瞠nia wyja郾ie dotycz帷ych tre軼i o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP lub z這穎nych podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych lub innych dokument闚 lub o鈍iadcze sk豉danych
w post瘼owaniu,
- przesy豉nia odpowiedzi na wezwanie Zamawiaj帷ego do z這瞠nia wyja郾ie dot. tre軼i przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych,
- przes豉nia odpowiedzi na inne wezwania Zamawiaj帷ego wynikaj帷e z ustawy - Prawo zam闚ie publicznych,
- przesy豉nia wniosk闚, informacji, o鈍iadcze Wykonawcy,
- przesy豉nia odwo豉nia/inne
odbywa si za po鈔ednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wy郵ij wiadomo嗆 do zamawiaj帷ego”.
3. Za dat przekazania (wp造wu) o鈍iadcze, wniosk闚, zawiadomie oraz informacji przyjmuje si dat ich przes豉nia za po鈔ednictwem platformazakupowa.pl poprzez klikni璚ie przycisku „Wy郵ij wiadomo嗆 do zamawiaj帷ego” po kt鏎ych pojawi si komunikat, 瞠 wiadomo嗆 zosta豉 wys豉na do Zamawiaj帷ego.
4. Zamawiaj帷y b璠zie przekazywa wykonawcom informacje za po鈔ednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotycz帷e odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu sk豉dania i otwarcia ofert Zamawiaj帷y b璠zie zamieszcza na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, kt鏎ej zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, b璠zie przekazywana za po鈔ednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowi您ek sprawdzania komunikat闚 i wiadomo軼i bezpo鈔ednio na platformazakupowa.pl przes豉nych przez zamawiaj帷ego, gdy system powiadomie mo瞠 ulec awarii lub powiadomienie mo瞠 trafi do folderu SPAM.
6. Zamawiaj帷y, zgodnie z Rozporz康zeniem Prezesa Rady Ministr闚 z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporz康zania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), okre郵a niezb璠ne wymagania sprz皻owo - aplikacyjne umo磧iwiaj帷e prac na platformazakupowa.pl, tj.:
a) sta造 dost瘼 do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo軼i nie mniejszej ni 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o nast瘼uj帷ej konfiguracji: pami耩 min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z system闚 operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna, inna przegl康arka internetowa ni Internet Explorer,
d) w陰czona obs逝ga JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obs逝guj帷y format plik闚 .pdf,
f) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa si za pomoc protoko逝 TLS 1.3.,
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platform zakupow stanowi dat oraz dok豉dny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem G堯wnego Urz璠u Miar.
ci庵 dalszy "Informacje dodatkowe"

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiaj帷y informuje, 瞠:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Jawora - GMINA JAWOR adres: Rynek 1, 59-400 Jawor, strona internetowa: www.jawor.pl, e-mail: um@jawor.pl
2) administrator wyznaczy Inspektora Danych Osobowych w osobie Pana Piotra Cha豉szczyka, z kt鏎ym mo積a si kontaktowa pod adresem e-mail: iod@jawor.pl , numer telefonu: 513-644-118.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z przedmiotowym post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 74 Pzp
5) Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, a je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy;
6) obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach Pzp, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymaga這by po stronie administratora niewsp馧miernie du瞠go wysi趾u mo瞠 zosta Pani/Pan zobowi您ana do wskazania dodatkowych informacji maj帷ych na celu sprecyzowanie 膨dania, w szczeg鏊no軼i podania nazwy lub daty post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zako鎍zonego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego ani zmian postanowie umowy w zakresie niezgodnym z ustaw Pzp oraz nie mo瞠 narusza integralno軼i protoko逝 oraz jego za陰cznik闚);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem okresu trwania post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursu oraz przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa積e wzgl璠y interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa雟twa cz這nkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przys逝guje Pani/Panu:
a) w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przys逝guje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem w豉軼iwym dla przedmiotowej skargi jest Urz康 Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Zakres ka盥ego z w/w praw oraz sytuacje, w kt鏎ych mo積a z nich skorzysta wynikaj z przepis闚 z zakresu ochrony danych osobowych (RODO i przepis闚 krajowych). To, z kt鏎ego uprawnienia b璠zie mo積a skorzysta b璠zie przedmiotem rozstrzygni璚ia przez Administratora w ramach rozpatrywania ewentualnego wniosku o skorzystanie, z kt鏎ego z w/w praw.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.11.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest „ Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pe軟ieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja, przebudowa i rozbudowa krytej p造walni „S這wianka” w Jaworze, zlokalizowanej przy ul. Rogatki 1, na terenie dzia趾i Nr 157/3, obr瑿 0003 ζny”, w ramach projekt闚 unijnych” w tym:
1) Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezb璠nych uzgodnie, opinii, decyzji, w tym wszelkich decyzji administracyjnych umo磧iwiaj帷ych realizacj rob鏒 budowlanych dla zadania polegaj帷ego na przebudowie, rozbudowie i termomodernizacji krytej p造walni „ S這wianka” zlokalizowanej w Jaworze, przy ul. Rogatki 1, na terenie dzia趾i Nr 157/3, obr瑿 0003 ζny.
2) Czynny udzia w post瘼owaniu na roboty budowlane wykonywane na podstawie zleconej niniejszym zam闚ieniem dokumentacji, poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania Wykonawc闚 dotycz帷e rozwi您a projektowych oraz aktualizacja kosztorys闚 na wezwanie Zamawiaj帷ego.
3) Sprawowanie Nadzoru Autorskiego.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 71220000-6 - Us逝gi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79212000-3 - Us逝gi audytu

71320000-7 - Us逝gi in篡nieryjne wzakresie projektowania

71248000-8 - Nadz鏎 nad projektem idokumentacj

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Szczeg馧owy opis kryteri闚 oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteri闚 i sposobu oceny ofert zosta zawarty w rozdziale XXI Specyfikacji Warunk闚 Zam闚ienia.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1. O udzielenie zam闚ienia publicznego mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy:
1) nie podlegaj wykluczeniu,
2) spe軟iaj warunki udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie:
a) zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym - Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie,
b) uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚 - Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie,
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie,
d) zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
 w zakresie do鈍iadczenia zawodowego - Wykonawca wyka瞠, 瞠 w okresie ostatnich 3 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, przed up造wem terminu sk豉dania ofert, wykona w spos鏏 nale篡ty co najmniej 1 (jedn) us逝g dotycz帷 wykonania dokumentacji projektowej wielobran穎wej lub jej aktualizacji o warto軼i nie mniejszej ni 100 000,00 z brutto (s這wnie: sto tysi璚y z這tych 00/100). Wykonawca musi wykaza, 瞠 us逝ga zosta豉 wykonana w spos鏏 nale篡ty oraz zgodny z zasadami i prawid這wo uko鎍zona,
 w zakresie kwalifikacji zawodowej kadry technicznej - Wykonawca wyka瞠, 瞠 dysponuje lub b璠zie dysponowa na czas realizacji zam闚ienia co najmniej:
1) projektantem oraz osob sprawdzaj帷, kt鏎zy posiadaj uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno軼i architektonicznej,
2) projektantem oraz osob sprawdzaj帷, kt鏎zy posiadaj uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno軼i konstrukcyjno-budowlanej,
3) projektantem oraz osob sprawdzaj帷, kt鏎zy posiadaj uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno軼i in篡nieryjnej drogowej,
4) projektantem oraz osob sprawdzaj帷, kt鏎zy posiadaj uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci庵owych i kanalizacyjnych,
5) projektantem oraz osob sprawdzaj帷, kt鏎zy posiadaj uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze elektrycznych i elektroenergetycznych.
2. Zgodnie z art. 14 Prawa budowlanego w przypadku uprawnie uzyskanych przed wej軼iem w 篡cie ww. ustawy nale篡 powo豉 si na inne aktualne uprawnienia, odpowiednie do wymaganego przez Zamawiaj帷ego zakresu.
3. Wykonawca zobowi您any jest do zapewnienia obs逝gi zadania przez osoby wskazane w ofercie. Zamawiaj帷y nie wyrazi zgody na zmiany personalne bez zaistnienia istotnej przyczyny.
4. Wykonawca wyka瞠 podstaw do dysponowania tymi osobami oraz o鈍iadczy, 瞠 wykazane osoby, kt鏎e b璠 uczestniczy w wykonywaniu zam闚ienia, posiadaj wymagane uprawnienia.
5. Zamawiaj帷y nie dopuszcza 陰czenia funkcji projektant闚 i sprawdzaj帷ych w ramach tej samej bran篡 budowlanej.
6. Zamawiaj帷y, w stosunku do Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, w odniesieniu do warunku dotycz帷ego zdolno軼i technicznej lub zawodowej - dopuszcza 陰czne spe軟ianie warunku przez Wykonawc闚.
7. Przez uprawnienia budowlane do projektowania nale篡 rozumie uprawnienia, o kt鏎ych mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682) oraz w Rozporz康zeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831).
8. Wykonawcy z innych pa雟tw cz這nkowskich mog spe軟i niniejszy warunek posiadaj帷 r闚nowa積e uprawnienia uzyskane w swoich krajach pochodzenia.
9. Maj帷 na uwadze obowi您uj帷e w Polsce przepisy prawa krajowego - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682) art. 12 ust. 7 oraz art. 12a, w przypadku os鏏 spoza Polski mo磧iwe jest uzyskanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie, nabytych w pa雟twach cz這nkowskich UE po przeprowadzeniu w豉軼iwego post瘼owania weryfikacyjnego przez w豉軼iwy organ w Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach okre郵onych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa雟twach cz這nkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334).
10. Do przeliczenia na PLN warto軼i wskazanej w dokumentach z這穎nych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, wyra穎nej w walutach innych ni PLN, zamawiaj帷y przyjmie 鈔edni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia ukazania si og這szenia o zam闚ieniu.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) o鈍iadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚 (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawc, kt鏎y z這篡 odr瑿n ofert, ofert cz窷ciow lub wniosek o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, albo o鈍iadczenia o przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj帷ymi przygotowanie oferty, oferty cz窷ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu niezale積ie od innego Wykonawcy nale膨cego do tej samej grupy kapita這wej - Za陰cznik nr 8 do SWZ,
Zamawiaj帷y informuje, i wezwie Wykonawc do z這瞠nie ww. o鈍iadczenia w przypadku wp造ni璚ia przynajmniej 2 ofert.
2) o鈍iadczenie Wykonawcy o aktualno軼i informacji zawartych w o鈍iadczeniu wst瘼nym, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP - Za陰cznik nr 9 do SWZ,
3) odpis lub informacj z Krajowego Rejestru S康owego lub Centralnej Ewidencji i informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporz康zonych nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 1) wykaz us逝g (dotycz帷ych wykonania dokumentacji projektowej wielobran穎wej lub jej aktualizacji) wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 3 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty i miejsca wykonania oraz podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy te us逝gi zosta造 wykonane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego us逝gi zosta造 wykonane, a je瞠li Wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 - inne odpowiednie dokumenty - Za陰cznik nr 10 do SWZ,
2) wykaz os鏏, skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami - Za陰cznik nr 11 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

Do oferty nale篡 za陰czy:
1) Formularz ofertowy - dokument sk豉dany w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osob uprawnion wraz z wymaganymi za陰cznikami, sporz康zony i wype軟iony wed逝g wzoru stanowi帷ego Za陰cznik nr 1 do SWZ.
2) O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu sporz康zone i wype軟ione wed逝g wzoru stanowi帷ego Za陰cznik nr 2 do SWZ i Za陰cznik nr 3 do SWZ.
3) Dokument (np. pe軟omocnictwo) potwierdzaj帷y, 瞠 oferta zosta豉 z這穎na przez osob uprawnion do reprezentowania wykonawcy – w przypadku, gdy oferta zosta豉 podpisana przez inn osob ni umocowan w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, o ile dotyczy.
4) Zobowi您anie podmiotu trzeciego – je瞠li wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego wraz o鈍iadczeniami podmiotu trzeciego, o ile dotyczy.
5) O鈍iadczenie wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, o ile dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. Pe軟omocnictwo winno by za陰czone do oferty.
2. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w Rozdziale XI ust. 1 niniejszej SWZ, sk豉da ka盥y z Wykonawc闚. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ienie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.
3. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e roboty budowlane/dostawy/us逝gi (w zale積o軼i od tego co jest przedmiotem post瘼owania) wykonaj poszczeg鏊ni Wykonawcy.
4. O鈍iadczenia i dokumenty potwierdzaj帷e brak podstaw do wykluczenia z post瘼owania, je郵i s wymagane, sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 zmiany zawartej umowy w stosunku do tre軼i wybranej oferty, warunki zamiany zosta造 okre郵one w projekcie umowy (Projektowanych Postanowieniach Umowy), stanowi帷ym Za陰cznik nr 12 do SWZ.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-10-11 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_jawor

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-11 10:05

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-11-09

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

7. Wykonawca, przyst瘼uj帷 do niniejszego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl okre郵one w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zak豉dce „Regulamin" oraz uznaje go za wi捫帷y,
b) zapozna i stosuje si do Instrukcji sk豉dania ofert/wniosk闚 dost瘼nej pod linkiem.
8. Zamawiaj帷y nie ponosi odpowiedzialno軼i za z這瞠nie oferty w spos鏏 niezgodny
z Instrukcj korzystania z platformazakupowa.pl, w szczeg鏊no軼i za sytuacj, gdy zamawiaj帷y zapozna si z tre軼i oferty przed up造wem terminu sk豉dania ofert (np. z這瞠nie oferty w zak豉dce „Wy郵ij wiadomo嗆 do zamawiaj帷ego”).
Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiaj帷ego za ofert handlow i nie b璠zie brana pod uwag w przedmiotowym post瘼owaniu poniewa nie zosta spe軟iony obowi您ek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zam闚ie Publicznych.
9. Zamawiaj帷y informuje, 瞠 instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotycz帷e
w szczeg鏊no軼i logowania, sk豉dania wniosk闚 o wyja郾ienie tre軼i SWZ, sk豉dania ofert oraz innych czynno軼i podejmowanych w niniejszym post瘼owaniu przy u篡ciu platformazakupowa.pl znajduj si w zak豉dce „Instrukcje dla Wykonawc闚" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.