eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Konin › ROBOTY BUDOWLANE ZABEZPIECZAJĄCE, CELEM ADAPTACJI DAWNEJ GORZELNI NA CELE MUZEALNEOgłoszenie z dnia 2023-09-26

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
ROBOTY BUDOWLANE ZABEZPIECZAJĄCE, CELEM ADAPTACJI DAWNEJ GORZELNI NA CELE MUZEALNE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Okręgowe w Koninie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311109012

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Muzealna 6

1.5.2.) Miejscowość: Konin

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-505

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 632427599

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: muzeum@muzeum.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ROBOTY BUDOWLANE ZABEZPIECZAJĄCE, CELEM ADAPTACJI DAWNEJ GORZELNI NA CELE MUZEALNE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-097fcc0f-5c3b-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00414599

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00031842/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Roboty budowlane zabezpieczające, celem adaptacji dawnej gorzelni na cele muzealne - zabezpieczenie obiektów dawnej gorzelni przed dalszą degradacją

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-097fcc0f-5c3b-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client/notices/08dbbe5f-0017-4772-7cc3-a8001221f2ce

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z pkt 9 SWZ.
W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się elektronicznie przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. Postępowanie można wyszukać ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”). W tym wszelkie oświadczenia, wnioski (inne niż oferta), zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w przy użyciu:
• Portalu e-Zamówienia, który dostępny jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/, za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania). Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Okręgowe w Koninie,
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Muzeum Okręgowym w Koninie, jest Monika Kubiak
kontakt: rodo@muzeum.com.pl, lub pod numerem telefonu 63 242 75 30
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ROBOTY BUDOWLANE ZABEZPIECZAJĄCE, CELEM ADAPTACJI DAWNEJ GORZELNI NA CELE MUZEALNE, prowadzonym w trybie podstawowym.
d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz 74 Ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605)
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 Ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605) przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
f) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
g) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
h) Posiada Pani/Pan:
1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MOK.AD.ZP.70.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są: roboty budowlane polegające na: ROBOTY BUDOWLANE ZABEZPIECZAJĄCE, CELEM ADAPTACJI DAWNEJ GORZELNI NA CELE MUZEALNE, a w tym m.in.:
- tymczasowe zabezpieczenie budynków na czas potrzebny na wykonanie stosownych prac projektowych, przeprowadzenie procesu wyłonienia Wykonawcy robót remontowych i rozpoczęcia właściwych robót. Przewidywany minimalny okres potrzebny na wykonanie w/w czynności to ok. sześć lat. Tymczasowe zabezpieczenia zabudowy chronić będą zabudowy nawet w czasie robót, jeżeli ich technologia wymagać będzie etapowania,
- dachy o małych spadkach pokryte do tej pory papą będą również pokryte papą (termozgrzewalną): na istniejącej konstrukcji ognioochronnej, jak i na deskowaniu pełnym,
- pokrycie dachowe z płyt falistych eternitowych ( z zawartością azbestu)-generalnie pozostają do czasu przeprowadzenia remontu konserwatorskiego pod warunkiem, że są szczelne. Płyty dziurawe należy zdemontować. Projektuje się wykonanie ubytków w płytach falistych- poprzez montaż płyt z eternitu ekologicznego ( płyty włókno - cementowe, bez zawartości azbestu). Płyty o takiej samej wysokości i długości fali jak istniejące,
- dla dachów krytych papą zaprojektowano tymczasowe rynny i rury spustowe jak i stosowne obróbki,
- rozbiórka kominów ponad dachami i zaślepienie otworów po kominach,
- rury spustowe wykonać z odprowadzeniem wód opadowych odgałęzieniem poziomym na odległość minimum 2,5m od budynku,
- zabezpieczenie istniejących okien deskami w układzie ażurowym, aby umożliwić dobrą wentylację wnętrz budynku, a jednocześnie zabezpieczyć budynek przed osobami postronnymi.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45262400-5 - Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261200-6 - Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów

45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria będą liczone według następujących wzorów:
Nr kryterium 1 Cena
(Cmin/Cof) * 100 * waga, gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie

Nr kryterium 2 Okres gwarancji
(Ogof/Ogmax) * 100 * waga, gdzie:
Ogof – okres gwarancji oferty badanej; Ogmax – najdłuższy okres gwarancji
Minimalny okres gwarancji punktowany przez Zamawiającego – 36 miesięcy
Maksymalny okres gwarancji punktowany przez Zamawiającego – 60 miesięcy
UWAGA!
Jeżeli Wykonawca nie poda okresu gwarancji w ofercie, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje minimalny okres gwarancji, tj. 36 miesięcy

Nr kryterium 3 Termin wykonania zamówienia
Wykonawca wskazując w formularzu ofertowym termin wykonania zamówienia 60 dni, 45 dni i 30 dni i otrzyma odpowiednio:
0 pkt – w przypadku wskazania terminu 60 dni od podpisania umowy
10 pkt – w przypadku wskazania terminu 45 dni od podpisania umowy
20 pkt – w przypadku wskazania terminu 30 dni od podpisania umowy
Oferta złożona przez wykonawcę może otrzymać 100 pkt.
W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunku:
Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) – co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości co najmniej 300.000 zł brutto polegającą na remoncie lub zabezpieczeniu celem dalszej adaptacji obiektu wpisanego do rejestru zabytków.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
• wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, obejmujących roboty budowlane wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. - według wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 5 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych)

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas gdy przed upływem terminu składania ofert kwota wniesionego wadium będzie uznana na rachunku bankowym zamawiającego.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: 44 1020 2746 0000 3902 0019 9083
b) gwarancjach bankowych
c) gwarancjach ubezpieczeniowych
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości" - tu należy zwrócić uwagę na formatowanie domyślnej treści, dodatkowo w miejscu kropek w treści domyślnej powinien się znaleźć numer konta bankowego zamawiającego.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany treści Umowy będą mogły nastąpić w następujących przypadkach:
1) wystąpienie okoliczności wskazanych w art. 455 ust. 2 – 4 ustawy PZP,
2) zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy z uwagi na:
a) wystąpienie zdarzenia nieprzewidywalnego, losowego, pozostającego poza kontrolą Stron, które nastąpiło po podpisaniu Umowy, a powodującego niemożliwość wywiązania się z Umowy w jej obecnym brzmieniu, w szczególności z uwagi na wystąpienie siły wyższej, rozumianej jako powódź, pożar i inne klęski żywiołowe,
b) wystąpienie długotrwałego załamania warunków atmosferycznych, opadów utrzymujących się przez okres dłuższy niż 5 dni w sposób ciągły lub spadku temperatur poniżej -10oC utrzymującego się przez okres dłuższy niż 5 dni; fakt ten musi być potwierdzony przez Instytut Meteorologiczny,
c) zmianę istotnych przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujących konieczność dostosowania Przedmiotu Umowy do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji Umowy,
d) działania lub zaniechania organów administracji państwowej lub samorządowej, tj.:
- przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, opinii itp.,
- odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn innych niż zawinione przez Wykonawcę,
e) aktualizację rozwiązań projektowych z powodu zmiany obowiązujących przepisów, warunków umożliwiających prowadzenie robót, bezpieczeństwa pracy, a także zmian wynikających z innych nieprzewidywalnych istotnych okoliczności, których wprowadzenie będzie korzystne dla efektywności Przedmiotu Umowy,
f) wystąpienie utrudnień dotyczących niemożliwych do przewidzenia w momencie zawierania Umowy, w szczególności warunków archeologicznych, geologicznych, hydrogeologicznych czy kolizji z sieciami infrastruktury, o ile utrudniają one lub uniemożliwiają terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy,
przy czym wydłużenie terminu będzie adekwatne do ilości dni wynikających z przyczyn, o których mowa powyżej,
3) zmiana wynagrodzenia lub sposobu wykonywania Umowy w zakresie zmian technologicznych spowodowanych:
a) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń w skazanych w Ofercie, SWZ czy dokumentacji projektowej, spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,
b) pojawieniem się na rynku materiałów, części lub urządzeń nowszej generacji, niewskazanych w Ofercie, SWZ czy dokumentacji projektowej pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,
c) koniecznością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w Ofercie, SWZ czy dokumentacji projektowej w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy, przy czym wynagrodzenie ulegnie zmianie o sumę wzrostu kosztów wykonania zamówienia przez Wykonawcę wynikających z tych zmian,
4) zmiana podmiotu, o którym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na inny pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki określone w postępowaniu, w wyniku którego zawarta została Umowa, zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ dla Postępowania,
5) jeżeli nastąpiło ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego Wykonawcy, wówczas wszystkie zobowiązania i wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego określone w Umowie, a także wobec podwykonawców, przejmie podmiot trzeci, wskazany przez Wykonawcę, o ile podmiot ten spełnia warunki udziału w Postępowaniu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-11 14:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-11 15:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.