eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gąsawa › Modernizacja stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w GąsawieOgłoszenie z dnia 2023-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Gąsawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GĄSAWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351185

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żnińska 8

1.5.2.) Miejscowość: Gąsawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 88-410

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@gasawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gasawa.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Gąsawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a29aa535-5c65-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00414588

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00030295/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Modernizacja stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Gąsawie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/816201

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/816201
Ofertę, ośw. z art. 125 ust. 1 Pzp, podm. śr. dow., pełnomocnictwa, zobowiązanie podm. udost. zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Regulamin platformazakupowa.pl znajduje się na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/gasawa

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl. Taka oferta zostanie uznana za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
• stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
• komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
• zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
• włączona obsługa JavaScript,
• zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,

Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.

Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Gąsawa z siedzibą w Gąsawie, przy ul. Żnińskiej 8, 88-410 Gąsawa. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: ug@gasawa.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@gasawa.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, w celu realizacji procesu wyboru wykonawcy na podstawie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a następnie realizacji postanowień umownych związanych z wykonywanym zamówieniem;
4) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych, jeżeli wymagane byłoby to w celu realizacji postanowień umownych;
5) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
7) posiada Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, przy czym administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
b) sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z niniejszego uprawnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO, przy czym wystąpienie z żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) usunięcia lub przenoszenia danych osobowych;
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
10) podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji postanowień umownych. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia oferty złożonej w postępowaniu oraz zawarcia umowy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IRG.271.36.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje roboty budowlane polegające na przebudowie pomieszczeń kuchni w związku z modernizacją stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Gąsawie.
Zakres prac:
 istniejąca farba olejna lub emulsyjna na ścianach i stropach do zeskrobania,
 rozbiórki okładzin ściennych i podłogowych z płytek gress/ceramicznych,
 rozbiórki istniejących ścian działowych (nienośnych),
 poszerzenia istniejących otworów drzwiowych wraz z osadzeniem nowych nadproży strunobetonowych,
 wykonanie uzupełnień tynków, posadzek w miejscach rozkuć,
 wykonanie okładzin sufitu systemowych REI120
 demontaż istniejących urządzeń sanitarnych oraz kuchennych wraz z zakorkowaniem podejść,
 wykonanie nowych podejść kanalizacyjnych oraz pionów kanalizacyjnych z PCV oraz wodnych z rur Pex, wpięcie do istniejącej instalacji oraz pionów,
 demontaż istniejących grzejników wraz z wkuciem rur instalacyjnych c.o. w przegrody budowane budynku, rury instalacyjne z Pex,
 montaż nowych grzejników wraz z głowicami termostatycznymi z podpięciem w istniejącą instalację,
 okładzina podłogi w pomieszczeniach kuchennych z płytek gresowych antypoślizgowych,
 wykonanie izolacji wodoodpornej (folia w płynie) na ścianach i podłodze w miejscu montażu płytek,
 okładzina ścian w pomieszczeniach kuchennych do wysokości min. 2,0 m wykonana z materiałów łatwo zmywalnych (płytki),
 na ścianach i sufitach powyżej płytek wykonanie gładzi gipsowych oraz malowania z gruntowaniem,
 wymiana istniejących parapetów wewnętrznych okiennych na parapety z konglomeratu,
 montaż nowych zlewów, umywalki, złączek do węża, kratek i wpustów podłogowych, baterii oraz niezbędnego osprzętu,
 obudowa pionów kanalizacji sanitarnej oraz c.o. z płyt gkf w rozwiązaniu systemowym producenta,
 montaż ościeżnic i drzwi do pomieszczeń, drzwi z podcięciem wentylacyjnym zgodnym z obowiązującymi przepisami,
 wymiana istniejących łączników i gniazd instalacji elektrycznej wraz z wymianą okablowania w obszarze przebudowywanych pomieszczeń kuchennych,
 demontaż i montaż nowych lamp oświetleniowych typu LED,
 montaż kanałów wentylacyjnych typu „SPIRO” wraz z kratkami wentylacyjnymi, wentylatorem automatycznym oraz obudową z płyt gkf,
 montaż kratek wentylacyjnych,
 montaż wyposażenia kuchennego zgodnie z technologią kuchni,
 montaż ściennych nawiewników podokiennych w pomieszczeniach kuchennych dla zapewnienia napływu powietrza do pomieszczeń.

Oprócz wyżej wymienionego zakresu prac, Wykonawca będzie zobowiązany również do wymiany stolarki okiennej PCV na drewnianą w przebudowywanych pomieszczeniach (zgodnie z Rys. 10 Zestawienie stolarki). Należy wymienić trzy okna ozn. jako okna O1 (2 okna w kuchni, 1 okno w pomieszczeniu zmywalni) oraz okno O2 w pomieszczeniu socjalnym/szatni.
Okna muszą być wyposażone w nawiewniki okienne ciśnieniowe, automatyczne z możliwością ręcznego zamknięcia. Należy zachować wielkość otworów i istniejący układ podziałów okiennych. W przypadku okna ozn. O2 zlokalizowanego w pomieszczeniu socjalnym/szatni Wykonawca będzie zobowiązany do powiększenia otworu okiennego i montażu okna O2 w rozmiarze wskazanym zgodnie z załącznikiem Rys. 10 Zestawienie stolarki.
Konstrukcja okienna jednoramowa o przekroju ramy i skrzydła 92x81 mm, wykonana z kantówki trójwarstwowo klejonej, jednorodnej lub łączonej na długości, z drewna sosnowego. Szklenie: zestaw 3-szybowy, dwukomorowy (4-18Kr-4-18kR-4), pakiet 48 mm.
Współczynnik przenikania ciepła Ug=0,5 W/m2K (EN-PN 674, przestrzeń międzyszybowa wypełniona kryptonem, szyby bezpieczne. Okucia obwiedniowe uchylne, uchylno-rozwieralne bądź rozwieralne (wg schematów na rysunkach) z zaczepami antywyważeniowymi. Malowanie w systemie 4 powłokowym – impregnat, grunt, międzywarstwa, farba nawierzchniowa. Od zewnątrz i od wewnątrz kolor RAL 8016.
Wykonawca w związku z wymianą wskazanych okien, zamontuje również parapety zewnętrzne z blachy tytanowo-cynkowej, kolor RAL 8016.

Uwaga: powyższy opis stanowi jedynie wyszczególnienie zakresu prac. Szczegółowy zakres prac przewidzianych do wykonania określa dokumentacja projektowa oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, stanowiące załączniki do niniejszej SWZ.

Przedmiot zamówienia opisany jest szczegółowo w poniższych dokumentach stanowiących załączniki do SWZ:
1) Załącznik nr 1 Projekt architektoniczno-budowlany Przebudowa pomieszczeń kuchni w ramach zadania „Modernizacja stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Gąsawie”;
2) Załącznik nr 2 Projekt techniczny Przebudowa pomieszczeń kuchni w ramach zadania „Modernizacja stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Gąsawie”;
3) Załącznik nr 3 Stolarka okienna – część rysunkowa;
4) Załącznik nr 4 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Instalacje elektryczne;
5) Załącznik nr 5 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Instalacje sanitarne;
6) Załącznik nr 6 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – Roboty ogólnobudowlane;
7) Załącznik nr 7 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Roboty ogólnobudowlane: Poprawa stanu wraz z częściową termomodernizacją zabytkowego budynku starej szkoły w Gąsawie (w części dotyczącej stolarki okiennej);
8) Załącznik nr 8 Przedmiary robót.

Z uwagi na to, że w dokumentacji projektowej (w przedmiarze robót) pewne urządzenia i materiały mogą być oznaczone za pomocą znaków towarowych lub nazw pochodzenia, należy założyć, że każdemu temu oznaczeniu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” to znaczy o parametrach, cechach, wartościach technicznych, jakościowych wartościach estetycznych nie gorszych niż określone w projekcie, gwarantujących realizację robót zgodnie z projektem budowlanym. Wszelkie nazwy własne użyte w dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robót winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w realizacji zadania, nie są dla Wykonawców wiążące i należy je rozumieć jako minimalne oczekiwane parametry jakościowe, techniczne, funkcjonalno-użytkowe oraz wymagany standard. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidywanych w dokumentacji projektowej. Równoważne produkty i urządzenia muszą posiadać wszelkie wymagane prawem certyfikaty, atesty, świadectwa dopuszczające je do obrotu i stosowania. Obowiązek udowodnienia równoważności ciąży na Wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45442100-8 - Roboty malarskie

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone z postępowania. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) kryterium „C” - cena wykonania zamówienia – 60,0 % .
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksymalnie 60 punktów.
Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów.

Ocena ofert w zakresie kryterium „C” –cena zostanie dokonana według poniższego algorytmu.


Liczba punktów „C” = (najniższa oferowana cena brutto / cena brutto oferty badanej) x 60


a) Podstawą przyznania punktów w kryterium "cena" będzie łączna cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. Zamawiający wymaga aby Wykonawca w formularzu ofertowym podał łączną cenę ryczałtową za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

2) kryterium „G” – okres gwarancji jakości – 40,00 %
Maksymalną liczbę 40 punktów w tym kryterium otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najdłuższy termin gwarancji jakości.
Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów.

Ocena ofert w zakresie kryterium „G”– okres gwarancji jakości zostanie dokonana według poniższego algorytmu.


Liczba punktów „G” = ( okres gwarancji jakości w ofercie badanej / najdłuższy zaoferowany okres gwarancji jakości ) x40

a) maksymalny okres gwarancji jakości Wykonawcy, brany do oceny oferty wynosi maksymalnie 60 miesięcy licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru przez strony. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji jakości dłuższy niż 60 miesięcy do oceny ofert w tym kryterium zostanie przyjęty 60 miesięczny okres gwarancji jakości, natomiast do umowy zostanie wpisany faktyczny okres gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę.
b) minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji jakości krótszy niż 36 miesięcy, to jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy.
2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Jeżeli zamawiający nie będzie prowadził negocjacji, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej dwie roboty budowlane polegające na remoncie bądź przebudowie obiektów budowlanych, o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto każda z nich.
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie przedłożonych przez wykonawcę dokumentów o których mowa w rozdziale X, ust. 4 SWZ - na zasadzie „spełnia – nie spełnia”.

b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że osoby skierowane do realizacji zamówienia odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi posiadają wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w tym:
b. 1. kierownik budowy – posiadający doświadczenie zawodowe co najmniej 5 lat w pełnieniu funkcji kierownika budowy i legitymujący się uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;
b.2. kierownik robót - posiadający doświadczenie zawodowe co najmniej 5 lat w pełnieniu funkcji kierownika robót i legitymujący się uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - w pełnym zakresie;
b.3 . kierownik robót - posiadający doświadczenie zawodowe co najmniej 5 lat w pełnieniu funkcji kierownika robót i legitymujący się uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – w pełnym zakresie,
- w zakresie wymaganymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. z 2019 r. poz. 831).
Zamawiający określając wymagania w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych stosownie do art. 12, art. 12a oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych - dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 334).
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie przedłożonych przez wykonawcę dokumentów o których mowa w rozdziale X, ust.4 SWZ - na zasadzie „spełnia – nie spełnia”.
Powyższe warunki określone w lit. a) i b) muszą zostać spełnione łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - Formularz nr 4 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - Formularz nr 5 do SWZ;
2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z Formularz nr 6 do SWZ;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Formularzem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);
3) dowód wniesienia wadium;
4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa, umowy spółki (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym „Pałuki” w Żninie nr rachunku 72 8181 0000 0000 0055 2000 0005 z dopiskiem "Wadium – IRG.271.36.2023".
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Gąsawa
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Takie umocowanie może nastąpić na podstawie Pełnomocnictwa lub Umowy spółki cywilnej, które winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w formularzu oferty składają oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Formularz nr 7 do SWZ.

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, mogą nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający, stosownie do art. 455 ustawy pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w przypadkach:
1) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, co zostanie stwierdzone protokołem konieczności spisanym przez strony i spowoduje pomniejszenie należnego Wykonawcy wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 umowy, przy zastosowaniu cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;
2) wystąpienia zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług – cena netto pozostanie bez zmian - a zmiana wynagrodzenia brutto będzie dotyczyć faktur wystawionych od dnia wejścia w życie przepisów zmieniających wartość stawki podatku VAT. Zmiana stawki podatku VAT w trakcie realizacji umowy, pociąga za sobą zmianę wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, bez konieczności sporządzania aneksu do niniejszej umowy. Ustawowa stawka VAT będzie doliczana do ceny netto podanej w ofercie przetargowej;
3) wystąpienia okoliczności określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;
4) zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić w poniższych okolicznościach:
a) wystąpi konieczność zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy lub wykonania prac dodatkowych lub uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć i działań powiązanych z przedmiotem umowy, które będzie miało istotny wpływ na termin zakończenia zadania;
b) w okresie realizacji przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze w tym: klęski żywiołowe, nadzwyczajne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych – pomimo dołożenia wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane w terminie. Wydłużenie czasu trwania umowy będzie równoważne z czasem trwania ich wstrzymania. Fakt ten winien być odnotowany przez Kierownika Budowy w Dzienniku Budowy i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiającego.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

4. Zamawiający może odstąpić od wykonania niniejszej umowy w przypadku określonym w art. 456 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/816201

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-12 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

1) W przypadku prowadzenia negocjacji – Zamawiający nie ogranicza liczby wykonawców zapraszanych do negocjacji ofert (art. 288 ust.1).
2) W przypadku podjęcia decyzji o prowadzeniu negocjacji w pierwszym kroku zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, o wykonawcach:
a) których oferty nie zostały odrzucone, oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji,
b) których oferty zostały odrzucone,
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3) Zamawiający zaprosi do negocjacji Wykonawców, których oferty nie zostały odrzucone. Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia treści ofert.
4) Podczas negocjacji Zamawiający zapewnia równe traktowanie wszystkich Wykonawców. Zamawiający nie udziela informacji w sposób, który mógłby zapewnić niektórym Wykonawcom przewagę nad innymi. Negocjacje mają charakter poufny.
5) Po zakończeniu negocjacji Zamawiający poinformuje o tym fakcie równocześnie wszystkich Wykonawców, których oferty w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nie zostały odrzucone oraz zaprosi ich do składania ofert dodatkowych.
6) Zaproszenie do złożenia ofert dodatkowych będzie zawierać co najmniej:
 nazwę oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania;
 sposób i termin składania ofert dodatkowych oraz język lub języki, w jakich muszą one być sporządzone, a także termin otwarcia tych ofert.
7) Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez Zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji. Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. Oferta przestaje wiązać wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji. Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji, niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, podlega odrzuceniu.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

1. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.
4. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
5. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 3 i 4 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.