eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › "Dostawa 3 szt. komputerów przenośnych z systemem operacyjnym, z możliwością składania ofert częściowych - postępowanie powtórzone"Ogłoszenie z dnia 2023-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa 3 szt. komputerów przenośnych z systemem operacyjnym, z możliwością składania ofert częściowych - postępowanie powtórzone”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000514331

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Niepodległości 16/18

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-713

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: anna.ozimek@poznan.uw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.poznan.uw.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa 3 szt. komputerów przenośnych z systemem operacyjnym, z możliwością składania ofert częściowych - postępowanie powtórzone”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7ba65c30-5872-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00414543

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00082133/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.7 Dostawa 5 szt. laptopów, 3 szt. ultrabooków i 3 tabletów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://poznan-uw.logintrade.net/zapytania_email,141243,796a3ba004e48815592514c1e2cb5503.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020, poz. 344), z zastrzeżeniem wymogów określonych poniżej.
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy: https://poznan-uw.logintrade.net/zapytania_email,141243,796a3ba004e48815592514c1e2cb5503.html
3. Postępowanie prowadzone jest na platformie.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne, jakim musi odpowiadać sprzęt komputerowy Wykonawcy, aby móc korzystać z Platformy.
1) Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
- Internet Explorer 10 i nowsze, Edge
− Google Chrome
− Mozilla Firefox
− Opera
- Safari
2) Pozostałe wymagania techniczne:
a) dostęp do sieci internet;
b) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax;
c) włączona obsługa JavaScript;
d) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s;
e) zainstalowany Acrobat Reader;
f) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy
2. Wymagania organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:
1) ofertę, oświadczenia, dokumenty, podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, pełnomocnictwo Wykonawca sporządza w postaci elektronicznej, w formatach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r., poz. 2070), z poniższym zastrzeżeniem,
2) dokumenty elektroniczne muszą spełniać łącznie następujące wymagania:
- być utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
- umożliwić prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;
- umożliwić prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;
- zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.
3) Zamawiający zaleca format .pdf;
4) Zamawiający dopuszcza przekazywanie dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji (.zip lub .7z), opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
5) dokumenty elektroniczne (tj.: oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe, oraz inne informacje, oświadczenia lub dokumenty) przekazuje się za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
6) Zamawiający wskazuje, że dokumenty przekazane w postaci elektronicznej muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
7) Zamawiający zaleca wykorzystywanie formatu podpisu PADES w dokumentach w formacie .pdf podpisywanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
8) Zamawiający zaleca wykorzystywanie formatu podpisu XAdES w dokumentach innych formatów podpisywanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
9) Zamawiający zaleca wykorzystywanie formatu XAdES (Enveloped) w dokumentach formatu .xml podpisywanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
3. Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych. Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez Wykonawcę.
4. W przypadku wybrania opcji złożenia oferty bez logowania, potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości mailowej, wysłanej automatycznie po kliknięciu w ikonę „złóż ofertę” na platformie. Aby Zamawiający otrzymał ofertę należy się zalogować na skrzyknę poczty elektronicznej. Aby zakończyć proces składania oferty należy kliknąć „Potwierdzam”. Po wykonaniu tej czynności automatycznie zostanie wyświetlona nowa zakładka w przeglądarce internetowej z informacją „dziękujemy za złożenie oferty”. Dopiero wyświetlenie powyższego komunikatu kończy proces składania oferty oraz skutkuje jego przekazaniem do Zamawiającego.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem platformy wynosi 125 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje o RODO znajdują się w rozdziale XXIII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OA-VII.272.5.42.2023.14

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w części I – dostawa 2 szt. komputerów przenośnych z systemem operacyjnym;
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SWZ.
3. Zaoferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i z bieżącej produkcji, tj. wyprodukowane po 1 stycznia 2023 r.
4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił na dostarczone urządzenie min. 36 miesięcy gwarancji.
5. Termin gwarancji liczy się od dnia podpisania protokołu odbioru.
6. Warunki gwarancyjne zawarte w załączniku nr 5 do SWZ mają pierwszeństwo przed ogólnymi warunkami gwarancji, chyba że ogólne warunki gwarancji są korzystniejsze dla Zamawiającego.
7. W formularzu ofertowym należy bezwzględnie podać nazwę producenta, typ lub model oferowanego urządzenia umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację.
8. Dopuszcza się złożenie ofert na równoważny system operacyjny.
9. Przez równoważny system operacyjny należy rozumieć produkt, na którym poprawnie działają programy (aplikacje użytkowe wykonane na zamówienie Zamawiającego lub zakupione jako produkt gotowy przez Zamawiającego), działające w środowisku Microsoft Windows bez wykonania dodatkowych czynności powodujących prawidłową pracę aplikacji i ich wydajność.
10. Dostarczone urządzenia, muszą spełniać wymagania obowiązujących przepisów, w tym być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 806). W szczególności muszą posiadać oznaczenie „CE”, potwierdzające ich zgodność z przepisami rozporządzenia.
11. Do zaoferowanych urządzeń Wykonawca musi dołączyć karty gwarancyjne z wyszczególnionym numerem seryjnym.
12. Zamawiający wymaga, aby oferta była kompletna. Brak chociażby jednej pozycji w formularzu ofertowym spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie i spełnia wymagania określone w SWZ oraz uzyskała największą liczbę punktów za podane kryteria oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: długość okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest w części II – dostawa 1 szt. komputera przenośnego z systemem operacyjnym.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SWZ.
3. Zaoferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i z bieżącej produkcji, tj. wyprodukowane po 1 stycznia 2023 r.
4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił na dostarczone urządzenie min. 36 miesięcy gwarancji.
5. Termin gwarancji liczy się od dnia podpisania protokołu odbioru.
6. Warunki gwarancyjne zawarte w załączniku nr 5 do SWZ mają pierwszeństwo przed ogólnymi warunkami gwarancji, chyba że ogólne warunki gwarancji są korzystniejsze dla Zamawiającego.
7. W formularzu ofertowym należy bezwzględnie podać nazwę producenta, typ lub model oferowanego urządzenia umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację.
8. Dopuszcza się złożenie ofert na równoważny system operacyjny.
9. Przez równoważny system operacyjny należy rozumieć produkt, na którym poprawnie działają programy (aplikacje użytkowe wykonane na zamówienie Zamawiającego lub zakupione jako produkt gotowy przez Zamawiającego), działające w środowisku Microsoft Windows bez wykonania dodatkowych czynności powodujących prawidłową pracę aplikacji i ich wydajność.
10. Dostarczone urządzenia, muszą spełniać wymagania obowiązujących przepisów, w tym być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 806). W szczególności muszą posiadać oznaczenie „CE”, potwierdzające ich zgodność z przepisami rozporządzenia.
11. Do zaoferowanych urządzeń Wykonawca musi dołączyć karty gwarancyjne z wyszczególnionym numerem seryjnym.
12. Zamawiający wymaga, aby oferta była kompletna. Brak chociażby jednej pozycji w formularzu ofertowym spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie i spełnia wymagania określone w SWZ oraz uzyskała największą liczbę punktów za podane kryteria oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: długość okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, zwanej dalej "ustawą", o braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 2B do SWZ – składane na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualne na dzień złożenia; w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – składane na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualne na dzień złożenia. Zamawiający nie wzywa do złożenia ww. dokumentu, jeżeli Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale
VI ust. 2 pkt 1 SWZ, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, Zamawiający wymaga złożenia z ofertą przez wszystkich Wykonawców przedmiotowego środka dowodowego (dla każdej części): wydruk ze strony: https://results.bapco.com/charts/facet/SYSmark_25/cpu/all/notebook o średniej wydajności obliczeniowej jednostki, z datą nie wcześniejszą niż dzień wszczęcia postępowania, ze wskazaniem wiersza odpowiadającego właściwemu wynikowi testów;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) W przypadku, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do złożenia przedmiotowego pełnomocnictwa.
2) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie.
4) Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,oświadczenia zgodne z załącznikiem nr 2A i 2B do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy zgodnie z przesłankami art. 455 ustawy Pzp, z wyłączeniem ust. 1 pkt 2 lit. a.
3. Dodatkowo Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w przypadku, gdy wystąpi siła wyższa,
przez którą należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń zewnętrznych, obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które zasadniczo i istotnie uniemożliwią wykonywanie części lub całości zobowiązań
wynikających z umowy, których nie można było przewidzieć i którym ani Zamawiający ani Wykonawca nie mogli zapobiec lub ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać.
4. Zmiana umowy, o której mowa w ust. 2-3, następuje na pisemny wniosek Strony, zawierający wykazanie okoliczności umożliwiających dokonanie zmiany, to jest wskazanie przedmiotu i zakresu zmiany, uzasadnienie zmiany, wpływu zmiany na termin zakończenia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-04 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://poznan-uw.logintrade.net/zapytania_email,141243,796a3ba004e48815592514c1e2cb5503.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-04 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-02

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentów wskazanych w rozdziale VII ust 1 SWZ (tj. wydruku ze strony Bapco wyników testów) w języku angielskim.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 i 7 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
3. Informacje dotyczące podmiotów zagranicznych znajdują się w rozdziale VIII SWZ

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.