eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kalisz › Dostawa elementów oznakowania poziomego i pionowego pod kątem przystosowania budynku Collegium Novum Akademii Kaliskiej dla potrzeb osób z niepełnosprawnościamiOgłoszenie z dnia 2022-10-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa elementów oznakowania poziomego i pionowego pod kątem przystosowania budynku Collegium Novum Akademii Kaliskiej dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: AKADEMIA KALISKA im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250938764

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowy Świat 4

1.5.2.) Miejscowość: Kalisz

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-800

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@akademia.kalisz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://akademia.kalisz.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://akademia-kalisz.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa elementów oznakowania poziomego i pionowego pod kątem przystosowania budynku Collegium Novum Akademii Kaliskiej dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c8cbadba-37f5-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00414510

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00006855/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.13 Dostawa elementów oznakowania poziomego i pionowego pod katem przystosowania budynku Collegium Novum Akademii Kaliskiej dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

„Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, realizowanego przez Akademię Kaliską im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego; numer wniosku o dofinansowanie: POWR.03.05.00-00-A032/20”

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00353258/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: I.DZP.23110.Tp1-58.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów oznakowania poziomego i pionowego pod kątem przystosowania
budynku Collegium Novum Akademii Kaliskiej dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34928470-3 - Elementy oznakowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34928472-7 - Oznakowanie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 61455,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 61455,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 61455,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Altix Sp.z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5260309079

7.3.3) Ulica: Modlińska 246c

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 03-152

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 61455,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.