eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stanisławów › Budowa targowiska w miejscowości StanisławówOgłoszenie z dnia 2023-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa targowiska w miejscowości Stanisławów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Stanisławów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582434

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 32

1.5.2.) Miejscowość: Stanisławów

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-304

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: 25 757 58 58

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@stanislawow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.stanislawow.eu/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e43eb66d-fbb9-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa targowiska w miejscowości Stanisławów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e43eb66d-fbb9-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00414438

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026405/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.14 Przebudowa targowiska gminnego w Stanisławowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00235777

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RIiOŚ.271.11.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1600000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie w tym wykonanie wszelkich prac projektowych, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub innych wymaganych prawem decyzji, pozwoleń, zgłoszeń, a następnie wykonanie robót budowlanych oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych prawem zgłoszeń i pozwoleń na użytkowanie dla potrzeb:
„Budowy targowiska w miejscowości Stanisławów”
oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad całością inwestycji w trakcie jej realizacji.
Budowa targowiska obejmuje wykonanie następujących prac: roboty rozbiórkowe, wykonanie nawierzchni, wykonanie instalacji i urządzeń kanalizacyjnych, wodociągowych i ppoż., wykonanie instalacji i urządzeń elektroinstalacyjnych, remont istniejących obiektów handlowych, infrastruktury towarzyszącej, elementów małej architektury, kształtowanie terenu i terenów zielonych oraz ogrodzenie działki. Zadaszenia stanowisk handlowych z blachy na prosto. Zadaszone stoiska – proste stoły z zadaszeniem z blachy płaskiej bez podbitki drewnianej lub PCV. Daszki bez rynien i rur spustowych. W zakresie niniejszego postępowania należy wyremontować istniejące boksy handlowe poprzez położenie nowego tynku, wymianę dachu, doprowadzenie wody i kanalizacji, położenie nowych płytek i innych elementów koniecznych do prawidłowego funkcjonowania budek. Ilość boksów – 11 sztuk, każdy o wysokości 2,90m i szerokościach zmiennych od 2,88m do 3,33m i głębokości 4,80m – w załączeniu do SWZ zdjęcia poglądowe boksów.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w 2 etapach podzielonych na:
I etap – do dnia 30.10.2023r. w zakresie:
 opracowania dokumentacji,
 robót rozbiórkowych.
II etap – do dnia 28.02.2024r. w zakresie:
 nawierzchni,
 instalacji i urządzeń kanalizacyjnych, wodociągowych, ppoż,
 instalacji i urządzeń elektroenergetycznych,
 obiektów handlowych,
 infrastruktury towarzyszącej,
 elementów małej architektury,
 kształtowania terenu, terenów zielonych,
 ogrodzenia działki,
 remontu istniejących boksów handlowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
a) Program funkcjonalno-użytkowego (PFU)
b) wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45213112-1 - Roboty budowlane w zakresie obiektów handlowych

45213141-3 - Roboty budowlane w zakresie targowisk zadaszonych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2460000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4900320,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2460000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe OK.-BUD Piotr Morawski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5681491785

7.3.3) Ulica: Warszawska

7.3.4) Miejscowość: Nasielsk

7.3.5) Kod pocztowy: 05-190

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2460000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-02-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.