eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radziechowy › Wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - cmentarz choleryczny w RadziechowachOgłoszenie z dnia 2023-09-26

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - cmentarz choleryczny w Radziechowach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Radziechowy-Wieprz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182670

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wieprz 700

1.5.2.) Miejscowość: Radziechowy

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-381

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@radziechowy-wieprz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.radziechowy-wieprz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - cmentarz choleryczny w Radziechowach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-02d818a0-5c41-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00414432

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00004001/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - cmentarz choleryczny w Radziechowach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-02d818a0-5c41-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.bip.radziechowy-wieprz.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
7.2 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. Dopuszczalna jest komunikacja za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem ug@radziechowy-wieprz.pl. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
7.3 Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami:
w zakresie proceduralnym: Izabela Murańska, tel. 338601582
w zakresie merytorycznym: Małgorzata Woźniak, tel. 338601580
7.4 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-02d818a0-5c41-11ee-a60c-9ec5599dddc1
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
7.5 Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-02d818a0-5c41-11ee-a60c-9ec5599dddc1
7.6 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl
oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
Więcej informacji zawarto w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 18.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawach swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L119 z 04.05.2016), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Radziechowy - Wieprz z siedzibą Wieprz 700, 34-381 Radziechowy,
• wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Zamawiającego, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, należy kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Radziechowy - Wieprz na adres: iod@radziechowy-wieprz.pl
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (nr OR.271.10.2023) oraz realizacji zadania publicznego pn.: Wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - cmentarz choleryczny w Radziechowach
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących*,
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**,
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***,
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
• nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b,d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OR.271.10.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ I: Wykonanie nowego ogrodzenia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja stanowiąca załącznik nr 1A do niniejszej SWZ oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 2A do SWZ.

Wykonanie nowego ogrodzenia na cmentarzu cholerycznym w miejscowości Radziechowy-Wieprz w granicach działki ewidencyjnej numer 7424, wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A- 639/2020, zgodnie z art. 27 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 840).

Wykonanie nowego ogrodzenia składającego się ze słupków (osadzonych w ziemi lub na punktowych fundamentach), przęseł stalowych oraz bram w kolorze czarnym. Należy zachować dotychczasową wysokość i szerokość przęseł oraz słupków. Przykłady dopuszczalnych form zawiera załącznik nr 1a do SWZ. Na ww. prace należy uzyskać stosowne pozwolenie konserwatorskie.
Zgodnie z powyższym do działań Wykonawcy należy:
- Uzyskanie pozwolenia Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Z uwagi na konieczność ochrony drzew rosnących w sąsiedztwie ogrodzenia obiektu, zaleca się posadowienie nowych słupków ogrodzeniowych w miejscu, gdzie są usytuowane obecne słupki oraz wykonanie skutecznych zabezpieczeń drzew (systemy korzeniowe, pnie) na czas wykonywania prac przy ogrodzeniu.

Z uwagi na charakter obiektu, nie dopuszcza się wjazdu na teren cmentarza ciężkiego sprzętu, w tym podnośnika samochodowego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

34928200-0 - Ogrodzenia

34928220-6 - Elementy ogrodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 155 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów kryterium Cena + kryterium Okres gwarancji i rękojmi

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ II: Wykonanie prac konserwatorskich na pomnikach

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja stanowiąca załącznik nr 1B do niniejszej SWZ oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 2B do SWZ.

Przeprowadzenie kompleksowych prac konserwatorskich pomnika oraz krzyża erekcyjnego na cmentarzu cholerycznym w miejscowości Radziechowy-Wieprz w granicach działki ewidencyjnej numer 7424, wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A- 639/2020, zgodnie z art. 27 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 840)
Prace konserwatorskie winny być wykonane na postawie programów prac konserwatorskich sporządzonych przez wykwalifikowanego konserwatora dzieł sztuki, nadto zgodnie z art. 37a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wymaga się kierowania ww. pracami konserwatorskimi przez osobę posiadającą kwalifikacje. Zgodnie z powyższym do działań Wykonawcy należy:
- Opracowanie programu prac konserwatorskich;
- Uzyskanie pozwolenia Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
- Wykonanie prac zgodnie z programem prac konserwatorskich;
- Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej z przeprowadzonych prac wraz z zaleceniami dotyczącymi przyszłego utrzymania, w tym dokumentacji fotograficznej.

Z uwagi na charakter obiektu, nie dopuszcza się wjazdu na teren cmentarza ciężkiego sprzętu, w tym podnośnika samochodowego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45453100-8 - Roboty renowacyjne

92522100-7 - Usługi ochrony obiektów historycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 370 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów kryterium Cena + kryterium Okres gwarancji i rękojmi

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ III: Wykonanie prac konserwatorskich na zieleni cmentarnej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja stanowiąca załącznik nr 1C do niniejszej SWZ oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 2C do SWZ.

Wykonanie prac konserwatorskich na zieleni cmentarnej na cmentarzu cholerycznym w miejscowości Radziechowy-Wieprz w granicach działki ewidencyjnej numer 7424, wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A- 639/2020, zgodnie z art. 27 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 840)
W zakresie pielęgnacji zieleni wysokiej – drzew rosnących na terenie cmentarza – przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie cięć sanitarnych w koronach (usuniecie posuszu i złomów gałęzi) a także cięć technicznych, separacyjnych w przypadku okazów, które wrastają w napowietrzne linie energetyczne. Prace pielęgnacyjne w koronach drzew winny być wykonane na postawie programu prac opracowanego przez wykwalifikowanego arborystę lub dendrologa. Na wykonanie przedmiotowych prac konieczne jest uzyskanie stosownego pozwolenia konserwatorskiego. Pracami w drzewostanie powinna kierować lub samodzielnie je wykonywać osoba, która posiada stosowne kwalifikacje określone w art. 37b ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Zgodnie z powyższym do działań Wykonawcy należy:
- Opracowanie programu prac konserwatorskich;
- Uzyskanie pozwolenia Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
- Wykonanie prac zgodnie z programem prac konserwatorskich;
- Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej z przeprowadzonych prac wraz z zaleceniami dotyczącymi przyszłego utrzymania, w tym dokumentacji fotograficznej.

Z uwagi na charakter obiektu, nie dopuszcza się wjazdu na teren cmentarza ciężkiego sprzętu, w tym podnośnika samochodowego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45236300-3 - Wyrównywanie terenu cmentarzy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77300000-3 - Usługi ogrodnicze

77340000-5 - Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów

77341000-2 - Okrzesywanie drzew

45236230-1 - Wyrównywanie terenu ogrodów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów w kryterium Cena + kryterium Termin płatności faktury

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:

CZĘŚĆ I: Wykonanie nowego ogrodzenia
A) posiadają doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia tj. udokumentują, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie, zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończyli co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu ogrodzenia stalowego, o wartości robót brutto minimum 100 000,00 zł brutto.
CZĘŚĆ II: Wykonanie prac konserwatorskich na pomnikach
A) posiadają doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia tj. udokumentują, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie, zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończyli co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu prac konserwatorskich/restauratorskich budowli, budynku lub obiektu małej architektury będącej/będącym zabytkiem wpisanym do rejestru, o wartości robót brutto minimum 25 000,00 zł brutto.
B) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia, tj. będą pełnić n/w funkcje:

a) Osoba uprawniona do kierowania pracami przy zabytkach rejestrowych, która:
- ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2. Ustawy Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (Dz.U.2022.840 t.j. z dnia 2022.04.19)

CZĘŚĆ III: Wykonanie prac konserwatorskich na zieleni cmentarnej
A) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia, tj. będą pełnić n/w funkcje:

a) Osoba uprawniona do kierowania pracami przy zabytkach będących parkami - Pracami konserwatorskimi oraz pracami restauratorskimi, prowadzonymi przy zabytkach będących parkami wpisanymi do rejestru albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru kieruje osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, których program obejmuje zajęcia lub grupy zajęć umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności w tym zakresie, oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich, przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich lub pracach restauratorskich prowadzonych przy tego rodzaju zabytkach wpisanych do rejestru, lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym instytucją kultury.

b) osoba posiadająca uprawnienia SITO/NOT w zakresie inspektora nadzoru prac w terenach zielonych lub gospodarza terenów zielonych, w tym zieleni zabytkowej;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 pkt. 1 - 3 ustawy Szczególne rozwiązania w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego – sporządzone wg załącznika nr 3 do niniejszej SWZ,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziałów w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.2. SWZ - sporządzone wg załącznika nr 3 do niniejszej SWZ,

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

6.4.1 CZĘŚĆ I: Wykonanie nowego ogrodzenia

a) wykazu robót budowlanych wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy – w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca winien sporządzić dokument wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ.


UWAGA: Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w punkcie 6.4.1 lit. b), jeżeli Inwestycja realizowana była przez Zamawiającego i Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy, o ile są one aktualne i zostały wskazane przez Wykonawcę w wykazie stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej SWZ.


6.4.2 CZĘŚĆ II: Wykonanie prac konserwatorskich na pomnikach

a) wykazu robót budowlanych wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy – w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca winien sporządzić dokument wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ.


UWAGA: Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w niniejszym punkcie, jeżeli Inwestycja realizowana była przez Zamawiającego i Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy, o ile są one aktualne i zostały wskazane przez Wykonawcę w wykazie stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej SWZ.

b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego Wykonawca winien sporządzić dokument wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień

6.4.3 CZĘŚĆ III: Wykonanie prac konserwatorskich na zieleni cmentarnej


a) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego Wykonawca winien sporządzić dokument wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykonawca oświadcza w formularzu ofertowym, czy dla celów kalkulacji ceny ofertowej przyjął materiały/wyroby/urządzenia, o których mowa w dokumentacji technicznej, czy też zastosował materiały/wyroby/urządzenia o parametrach równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest załączyć do oferty: wykaz materiałów/urządzeń/wyrobów równoważnych przyjętych do kalkulacji ceny oferty oraz stosowne dokumenty potwierdzające, że zaoferowane materiały/urządzenia/wyroby zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji technicznej. Poprzez dokumentację potwierdzającą minimalne wymagania jakościowe, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów.

UWAGA: W przypadku zaoferowania materiałów/urządzeń/wyrobów niespełniających minimalnych parametrów jakościowych, określonych w opisie przedmiotu zamówienia oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 5 ustawy Pzp, jako że jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

UWAGA: Oferta zostanie odrzucona również w przypadku gdy Wykonawca oświadczy w DRUKU OFERTA, że oferuje materiały/urządzenia/wyroby równoważne, a nie załączy do oferty wykazu tych materiałów/urządzeń/wyrobów wraz z stosownymi dokumentami potwierdzającymi, że zaoferowane materiały/urządzenia/wyroby zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji technicznej. Dokumenty te są bowiem elementem składanej oferty i nie podlegają uzupełnieniu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

6.3. DOKUMENTY, KTÓRE WSZYSCY WYKONAWCY MUSZĄ ZŁOŻYĆ DO OFERTY:

1) Wypełniony formularz ofertowy, dostępny w platformie eZamówienia - wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ;
2) wypełniony załącznik nr 3 do SWZ, stanowiący oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, o którym mowa w punkcie 5.1. SWZ;
3) wypełniony załącznik nr 3 do SWZ, stanowiący oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 5.2. SWZ;
4) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działa/ją na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to powinno zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale bądź w formie notarialnie uwierzytelnionej kopii. Pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeśli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub jeśli są wymienieni z nazwiska w odnośnym dokumencie rejestrowym.
Wykonawca musi udokumentować – przy ofercie – że pełnomocnictwo ustanowione do jego reprezentacji zostało podpisane przez osobę/y uprawnione do działania w jego imieniu;
5) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
6) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Wykonawca winien sporządzić dokument wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.

7) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest załączyć do oferty: wykaz materiałów/urządzeń/wyrobów równoważnych przyjętych do kalkulacji ceny oferty oraz stosowne dokumenty potwierdzające, że zaoferowane materiały/urządzenia/wyroby zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji technicznej. Poprzez dokumentację potwierdzającą dotyczącą minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

6.5.2. Informacje na temat możliwości składania oferty wspólnej (przez dwa lub więcej podmiotów):
a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.


UWAGA:
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę.

b) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą udokumentować – przy ofercie - że pełnomocnictwo ustanowione do ich reprezentowania zostało podpisane przez osobę[y] uprawnione do działania w ich imieniu.
c) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o którym mowa w dziale 6.3 ust. 2), 3), składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa powyżej, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
d) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę,
a) Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie będzie ofertą najkorzystniejszą, wówczas Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego - umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami wzoru umowy - załącznik nr 2A, 2B, 2C do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-13 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-13 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.